KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti

Zajímavosti

Rekonstrukce přemostění silnice I/30

Publikováno: 6.12.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:23

Při náhradě původního objektu přemostění Milešovského potoka na silnici I/30 v Malých Žernosekách byla použita flexibilní ocelová konstrukce, montovaná z dílců vlnitého plechu, s následným zásypem hutněnou zeminou. Použitá technologie umožnila splnit požadavky správce toku na průtočný profil i požadavky správce komunikace na rychlost a cenu výstavby....

Celý článek zde

Přesun mostu po Dunaji - Velká neznámá

Publikováno: 23.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:58

Realizace přemostění Dunaje pátým mostem byla investory a projektanty připravována léta a do všech podrobností. Výsledkem bylo mostní dílo, složené z betonových estakád na obou březích a ocelových polí ve střední části. Hlavní mostní pole (OKH) bylo smontováno na břehu a nyní mělo být otočeno naplavením do projektantem naplánované polohy. Přesun mostu vysunutím nad Dunaj, otočením k pilíři (na kalotovém ložisku po vodách Dunaje) a následným nasun...

Celý článek zde

Most Košická - Lanové závěsy

Publikováno: 21.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:57

Hlavní mostní pole mostu Košická je tvořeno dvěma proti sobě nakloněnými ocelovými oblouky komorového  průřezu, na kterých jsou zavěšeny dva trámy, tvořící celek s mostovkou. Rozpětí oblouků je 231 metry, výška nad mostovkou přes 40 metrů. Mostovka je na oblouk zavěšena pomocí systému 2 × 33 kusy mostních závěsů od německé firmy DSI – Dywidag Systems International z Mnichova. Ta mostní závěsy vyvinula a dodává jejich nejdůle...

Celý článek zde

Založení podpěry v řečišti Dunaje

Publikováno: 20.11.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 21:55

Jediná podpěra nově budovaného mostu v Bratislavě je založena přímo v řečišti Dunaje. Dodavatel technicky náročného založení, společnost Zakládání staveb, musel realizovat stavební jímku se základovou spárou zhruba 11 metrů pod hladinou řeky. Pro její utěsnění proti průsakům vody byla v celé ploše základové spáry (40 × 12 m) použita technologie tryskové injektáže v celkovém objemu okolo 4.000 m3 injektované zeminy....

Celý článek zde

Přenášení břemen s ostrými hranami

Publikováno: 13.11.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 17:26

Při výrobě, montáži a manipulaci s ocelovou konstrukcí a jejími prvky se neustále potýkáme s fenoménem zvaným „ostrá hrana“. Strojírenské i stavební firmy stále ve značné míře používají klasické vázací prostředky - ocelová lana a řetězy. Tyto prostředky nejsou vždy nejvhodnějším řešením, což nepřímo dokazuje jejich vysoká spotřeba. Dochází ke vzájemnému poškození vázacího prostředku a vlastního výrobku. Opravy finálně upraveného dílu ...

Celý článek zde

Most přes Lužnici v Bechyni - Zářečí

Publikováno: 9.11.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:29

Osada Zářečí, místní část Bechyně na Táborsku, má opět funkční most přes řeku Lužnici. Příspěvek představuje jeho obloukovou mostní konstrukci s předpjatou monolitickou deskou mostovky, ocelovými oblouky a síťovým uspořádáním závěsů. Tento typ mostní konstrukce je ojedinělý a v České republice byl použit poprvé. Článek se také zaměřuje na filozofii návrhu mostu, která sleduje kromě technických a ekonomických aspektů také estetická hlediska. Oprav...

Celý článek zde

Tunel Horelica je klíčovým objektem obchvatu

Publikováno: 30.8.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:32

Průjezd městem Čadca na Slovensku je stále komplikovanější. Městem projíždějí desítky tisíc automobilů při cestě na východní Slovensko a zpět, ale i do jiných lokalit. Při dodržování pravidel silničního provozu, kdy je nutné dávat přednost chodcům na přechodech, se v této lokalitě pohybujete hlemýždí rychlostí. Ovšem centrum města zároveň zahalují výfukové zplodiny, přičemž havárie jsou na denním pořádku....

Celý článek zde

Brněnskou Svratku brzy překlene nový most

Publikováno: 30.8.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:32

V rámci rozsáhlé přestavby brněnské pisárecké křižovatky s názvem MÚK VMO - Hlinky se v současné době dokončuje spojka ulice Veslařské s ulicí Žabovřeskou....

Celý článek zde

Modernizace stadionu Vítkovice - vize 1. etapy

Publikováno: 27.7.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:50

Příspěvek popisuje možné alternativy řešení modernizace areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích, vycházející ze vstupních podmínek, daných kapacitou, prostorovým uspořádáním, využitelností a údržbou....

Celý článek zde

Havárie střechy kotelny elektrárny Opatovice nad Labem

Publikováno: 26.7.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:49

Havárie v Opatovické elektrárně znamenala úplnou destrukci střechy kotelny. Katastrofa se stala na začátku listopadu 2002 v průběhu topného období. Měla za následek výpadek dodávky tepla pro široké okolí Hradce Králové a Pardubic a ovlivnila život několika set tisíc obyvatel. Současně s intenzivní činností na přípravě náhradního energetického zdroje a odklízením trosek v elektrárně probíhaly práce na zjištění příčin havárie....

Celý článek zde

Dálnice D3: Praha - Tábor - České Budějovice

Publikováno: 23.7.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 22:00

Základní síť dálnic bývalého Československa byla schválena v roce 1963 usnesením vlády. V roce 1987 byla doplněna o dálnici D3 na trase Praha – České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko. V roce 1993 potvrdila vláda České republiky usnesením rozsah dálniční sítě ČR a odsouhlasila rozvoj její výstavby do roku 2005. Toto usnesení bylo každoročně aktualizováno podle stavu přípravy. V druhé polovině devadesátých let minulého století vl...

Celý článek zde

Koncepce mostů na části dálnice D4708

Publikováno: 20.7.2004, Aktualizováno: 18.2.2010 22:01

Rozestavěná dálnice D4708 v oblasti Ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravici a Opavu a důležité dopravní uzly. S ohledem na prostorové vedení trasy dálnice, šikmá křížení a požadavky na stavbu plánovaného plavebního kanálu i zachování dopravy jsou zde navrženy mosty s rozpětími až 100 m. Mosty musí bezpečně přenést nejen všechna normová zatížení, ale i účinky od poddolování, charakterizované svislými poklesy, vodorovnými posuny a pootočeními...

Celý článek zde

Most o sedmi polích na dálnici D3

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:34

Stavba dálnice D3 v úseku Mezno - Chotoviny (0306-I) navazuje na úsek 0306-II, který je již v realizaci. Úsek 0306-I se nachází těsně před zahájením stavebních prací a v současné době probíhá zpracování realizační dokumentace....

Celý článek zde

Okruh kolem Prahy plný zajímavých staveb

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:33

Jednou z částí Silničního okruhu kolem Prahy, která je těsně před zahájením, je stavba Lahovice - Slivenec. Nejen o této,ale i o dalších významných částech obrovského díla jsme si povídali s Josefem Fidlerem, generálním ředitelem společnosti SUDOP Praha....

Celý článek zde

Strategií je mít pozici v každém kraji

Publikováno: 23.6.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:41

Významná česká stavební firma - Stavby silnic a železnic - v poslední době výrazně posiluje svou tržní pozici. Loňský hospodářský rok patřil k pokračování dynamického vývoje společnosti a byl mimořádně úspěšný. Podle firemních informací pokračoval růst výkonů, produktivity, rentability, výnosnost stálých aktiv a vlastního kapitálu. O způsobech, jak úspěšně hospodařit, jsme hovořili s Bořivojem Kačenou, generálním ředitelem a předsedou představens...

Celý článek zde

Santiago Calatrava - básník konstrukcí

Publikováno: 21.6.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:36

Náhodná návštěva francouzského Orleánsu mne seznámila s proslulým evropským mostem, jehož oblouk je výrazně nakloněn. Tato stavba z let 1996 - 2000 přes Loiru byla počátkem mého seznámení se španělským Santiago Calatravou - inženýrem, architektem, sochařem....

Celý článek zde

Terminál je největší dopravní stavbou v ČR

Publikováno: 20.6.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:38

Terminál Sever 2 je svými rozměry 265 x 113 x 29,3 metru největší dopravní stavbou pro veřejnost v České republice. Velikost plochy fasády předčí i halu Sazka Arena. Stavba, která přijde na 3,166 miliardy korun, začala v prosinci loňského roku a k užívání bude připravena v prosinci 2005. V současnosti probíhají na staveništi demolice, zemní práce, konstrukce spodní stavby a přeložky inženýrských sítí....

Celý článek zde

První a poslední kontakt se zemí = Prst C

Publikováno: 14.5.2004, Aktualizováno: 18.12.2008 16:35

Posledním a současně prvním kontaktem se zemí bude pro některé klienty Českých aerolinií dvě stě čtyřicet metrů dlouhý Prst C. Třípodlažní objekt letiště v pražské Ruzyni tvoří kombinovaná konstrukce. Nosnou onstrukcí je železobetonový skelet s příčnými rámy, zastřešení se uskuteční pomocí obloukové ocelové konstrukce. Celkové náklady na tuto část projektu EUropa (včetně Čističky odpadních vod a Kolektoru podél odbavovací plochy), kterou realizuj...

Celý článek zde

Sanace současných mostních objektů s využitím flexibilních konstrukcí a trub, tzv.

Publikováno: 12.4.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:37

Relining je technologie sanace (vyztužení) stávajících mostních objektů, spočívající ve vložení flexibilních ocelových (plastových) trub, resp. flexibilních ocelových konstrukcí, montovaných z dílců vlnitého plechu do prostoru stávajícího mostního otvoru a následné vyplnění prostoru mezi stávajícím objektem a novou konstrukcí nebo troubou materiálem, který zajistí úplné a účinné zaplnění. Relining umožňuje sanaci dosavadních objektů bez nutnosti ...

Celý článek zde

Bratislava s novým mostom - II

Publikováno: 24.2.2004, Aktualizováno: 15.2.2010 23:39

V čísle 6/2003 jsme přinesli informace o pokračující výstavbě rozsáhlé stavební akce „Most Košická“ v Bratislavě. Stavební práce na obou březích Dunaje pokračují podle harmonogramu, stejně tak jako montáž ocelové konstrukce, která probíhá pomocí soustavy nosných prvků PIŽMO na břehu, podélně s tokem řeky. Nyní přinášíme druhou část informace....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (221x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (61x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (56x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice