KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Zvládnutý projekt nelehkého zakládání vzdělávacího komplexu UTB

Zvládnutý projekt nelehkého zakládání vzdělávacího komplexu UTB

Publikováno: 9.4.2018
Rubrika: Realizace

Komplex v podobě dvou identických budov se šesti nadzemními podlažími spojenými suterénem a dvěma podzemními patry pro parkování vozidel je umístěn v centru Zlína a ohraničen ze severní strany ulicí Štefánikova, z jižní strany budovou Fakulty marketingu a komunikací, z východní strany budovou základní školy a ze západu tělocvičnou. Stavební pozemek byl původně svažitý, se sklonem od jihu k severu a od východu na západ. Před výstavbou se zde nacházelo betonové hřiště v dezolátním stavu sloužící jako odstavná plocha pro vozidla.

Charakteristika podloží

Geograficky se stavební plocha nachází na severně ukloněném svahu, který levobřežně vymezuje údolní nivu řeky Dřevnice. Původní morfologie svahu je zastřena terénními úpravami v rámci dřívější intenzivní stavební činnosti. Lokalita a široké okolí orograficky náleží ke geomorfologickému celku Vizovické vrchoviny v podsoustavě Slovensko-moravských Karpat. Předkvartérní podloží zde budují paleogenní flyšové horniny račanské jednotky magurského flyše. Hlavní komponentou vsetínských vrstev jsou jílovce a slínovce, které ve výrazném poměru převažují nad rigidnější pískovcovou složkou. Vrstevní směr flyšových hornin sleduje regionální generel ZJZ-VSV, sklon vrstev se mění. Ověřený povrch flyše byl mírně vertikálně členitý. Ve střední části pozemku byl ověřen hlouběji než na severním okraji staveniště a vytvářel zde zřejmě mělkou brázdu protaženou ve vrstevním směru.

Převažující jílovce a prachovité jílovce jsou v krycí vrstvě zvětralé, místy až rozložené. Mocnost zvětraliny zde přesahovala 1 m. Hlouběji, přibližně v hloubce 16 – 18 m pod terénem, se nacházela hornina navětralá, mírně vrstevnatá, úlomkovitě až kusovitě rozpadavá. Přechod do tvrdší horniny je relativně rychlý. Byly zde nalezeny rovněž ostrohranné úlomky pískovce v podobě rozpukané, tence deskovitě odlučné horniny. Kvartérní sedimentární pokryvy prezentují svahové (deluviální) uloženiny. Svahové hlíny zrnitostně zastupují jílovité zeminy žlutohnědých a šedých odstínů. Příměs pískovcových sutí v nich kolísá od 0 do 15 % objemových a pouze ojediněle tvoří větší shluky nevýznamných mocností.

Konzistence zemin byla většinou tuhá, v polohách nasycených vodou tuhá až měkká. K bázi souvrství převažovala tuhá až pevná konzistence svahových jílů. Navážky tvoří část násypu v severním podílu hřiště. Materiál představoval směs hlín, zřejmě deponovaných v rámci odtěžování svahu, které jsou promíseny odpadním štěrkovitým a kamenitým materiálem.

Hladina podzemní vody byla zaznamenána v různých úrovních kvartérního pokryvu a s rozdílnými přítoky, zvětšujícími se zejména v polohách svahových hlín s větší propustností – písčitých, štěrkovitých a suťových. Nejvydatnější přítoky se nacházely v puklinách hornin flyše.

Zajištění stavební jámy

Před zahájením výstavby bylo nutné provést zajištění stavební jámy o přibližném rozměru 45 × 75 m s hloubkou přesahující 7 m. Zadání návrhu pažení bylo mírně komplikováno potřebou staveništní panelové komunikace v jeho severní části v poměrně velké blízkosti pažící konstrukce. S ohledem na geologické a hydrogeologické podmínky bylo zvoleno ekonomické řešení pažení jámy pomocí dočasně zabudovaných štětovnic typu IIIn a VL604, jištěných převázkou a dočasnými pramencovými kotvami. Dočasné zabudované štětovnice jsou v případě vhodných geologických podmínek poměrně velkým finančním benefitem pro investory, neboť pažící konstrukce je možné následně vytáhnout. Zjednodušeně řečeno, objednatel si toto pažení v podstatě pouze pronajímá a tedy šetří nemalé náklady potřebné na dodání materiálu v podobě např. záporového pažení.

„Dočasné zabudované štětovnice jsou
v případě vhodných geologických
podmínek poměrně velkým finančním
benefitem pro investory.“

Štětovnice byly odsazeny přibližně 1,8 m od vnější strany monolitu po celém obvodu projektované budovy. Délka štětovnic se pohybovala v rozmezí 8 – 10 m v závislosti na hloubce uvažovaného výkopu v daném místě. K beranění i následnému vytahování štětovnic s ohledem na okolní zástavbu bylo použito šetrného vysokofrekvenčního bezrezonančního vibrátoru výrobce International Construction Equipment typu 18RF zavěšeného na mobilních jeřábových nosičích s nosnostmi 40 a 55 t. Jak je zmíněno výše, téměř kompletní štětová stěna (mimo oblast sjezdu do stavební jámy a tepelného kanálu) byla jištěna v jedné úrovni převázkou z ocelových profilů HEB a IPE a dvoupramencovými kotvami délky do 14 m předepnutými na požadovanou sílu. Dodatečně, po ujasnění polohy stabilních jeřábů, byla v příslušných místech doplněna převázka a kotvy ve druhé úrovni. Teprve takto zajištěnou jámu bylo možné kompletně odtěžit na požadovanou úroveň a přistoupit k provedení hloubkového založení. Na tomto místě je nutné podotknout, že pro firmu provádějící zemní práce spolu s výkopem to nebyl lehký úkol. Těžba jímky probíhala v podzimním a zimním období a bylo nutné se potýkat mimo běžných realizačních problémů i s komplikacemi s tímto ročním obdobím spojenými v podobě zvýšených srážek a pomalého, resp. prakticky žádného odparu této dešťové vody ze zeminy, navíc v centru města.

Samotné založení bylo opět zajímavou výzvou. Objekt je uvažován jako železobetonový stěno-sloupový monolit, kde jsou spodní podlaží projektovány v systému tzv. bílá vana. Na základě zatěžovacích údajů statika horní stavby a s omezením sedání o velikosti do 12 mm byly nadimenzovány piloty průměry 600, 900 a 1 000 mm s délkou vrtu do 17 m. Délka pilot byla určena výpočtem a podmíněna kritériem minimálního vetknutí do skalního podloží třídy R5 nebo R4. K vrtání pilot byla zvolena „klasická“ technologie rotačně náběrového vrtání pod ochranou dvouplášťové ocelové pažnice v nesoudržných nebo málo soudržných zeminách. Již z geologického průzkumu vyplývalo, že bude nutné vhodně zvolit odpovídající, dostatečně výkonnou, vrtnou soupravu, schopnou vyvrtat piloty uvedeného průměru i délky a přiměřeně těžkou, resp. lehkou, s ohledem na očekávatelnou horší stavební připravenost pracovní pláně na dně stavební jámy. Z našeho rozsáhlého portfolia strojů byla vybrána jako nejvhodnější vrtná souprava typu Soilmec SR-60. Piloty jsou vyplněny betonem C 25/30 s ochrannou proti mírně agresivní podzemní vodě ve stupni XA1 a vyztužené armokoši ze žebírkové oceli. U pilot namáhaných pouze tlakem nebyla výztuž propojena se základovou deskou. Toto propojení bylo realizováno pouze u pilot namáhaných tahem i tlakem.

Po ukončení potřeby funkčnosti pažení jámy byly dočasně zabudované štětovnice vytaženy opět za použití stejné techniky jako v případě jejich beranění. Komplikací zde byly značně omezené pracovní podmínky v podobě stávající zeleně a nově vybudovaných monolitických konstrukcí, neboť spodní stavba musela být před vytažením štětovnic zatížena tlakem tak, aby nehrozilo její „vyplavání“ v důsledku působení spodní vody na vodotěsnou konstrukci.

„Již z geologického průzkumu vyplývalo,
že bude nutné vhodně zvolit odpovídající,
dostatečně výkonnou, vrtnou soupravu.“

S ohledem na polohu a složitost řešené stavby bylo k provedení díla nutné pečlivé plánování a koordinace, která vyžadovala potřebu velmi úzké spolupráce pracovníků objednatele firmy Zlínstav, a. s. s pracovníky zhotovitele. Zpětným pohledem lze konstatovat, že tato spolupráce byla úspěšná a také díky ní bylo vše dokončeno v požadovaných termínech. Dílo bylo provedeno dle specifikací objednatele a investora, dle platných norem vč. optimalizovaného návrhu pažení i pilot zkušenými externisty i vlastními pracovníky firmy KELLER-speciální zakládání, spol. s r. o. a bylo nám ctí a potěšením přispět svými znalostmi a umem k realizaci této významné stavby.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vrtání kotevBeranění štětovnicProvádění pilotVytahování štětovnic

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (47x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (36x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice