KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Lávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově

Lávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově

Publikováno: 30.1.2015
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konstrukci lávky tvoří Langrův trám sestavený z 6,50 m široké betonové mostovky a ocelového oblouku vyplněného betonem. Mostovka, která je tvořena páteřním nosníkem s oboustrannými žebrovanými konzolami, je zavěšena na oblouku lichoběžníkového průřezu. Tyčové závěsy mají radiální uspořádání. Protože jak oblouk, tak i mostovka jsou vetknuty do koncových příčníků přímo podepřených vrtanými pilotami, tvoří lávka integrovaný konstrukční systém. Lávka byla navržena na základě velmi detailní statické a dynamické analýzy.

Na podzim loňského roku byla v jižní části Brna otevřena lávka pro pěší řeku Svratku (obr. 1). Lávka byla navržena v souvislosti s výstavbou sportovních a volnočasových aktivit v lokalitě Hněvkovského. Lávka propojuje cyklostezky situované na levém a pravém břehu řeky Svratky (obr. 2) a umožňuje přístup ke sportovnímu areálu.

S ohledem na hladinu stoleté vody a výšku stávajících komunikací bylo nutno navrhnout co možná nejštíhlejší konstrukci bez vnitřních podpěr. Konstrukce zavěšená na oblouku tak představuje logické řešení problému.

Osa lávky je přímá a ve výškovém zakružovacím oblouku, jehož tečny mají sklon 6,03 %. Lávka je navržena jako Langrův trám s rozpětím 58,53 m (obr. 3). Skloněné závěsy (obr. 4) mají radiální uspořádání s průsečíkem situovaným 19,9 m nad středem oblouku. Mostovka celkové šířky 6,50 m je tvořena páteřním nosníkem vystupujícím nad povrch komunikace. Nosník tvoří přirozené rozhraní mezi jízdními pásy, které vedou na oboustranných konzolových deskách ztužených příčnými žebry (obr. 5 a 6). Šířka průchozího prostoru je 2 × 2,50 m.

Snahou autorů projektu bylo navrhnout úspornou konstrukci jemných rozměrů odpovídajících lidskému měřítku. Konstrukci, jejíž krása vychází ze statické funkce. Současně takřka bezúdržbovou konstrukci tvořenou robustním průřezem bez dutin, ložisek, kloubů a tlumičů vibrací. Štíhlou konstrukci, která nevyvolává u chodců nepříjemné pocity způsobené vibrací od pohybu chodců a větru. Osové zavěšení mostovky zaručilo, že nosné prvky konstrukce se nekříží, že lávka má ve všech pohledech jasný, čitelný řád, působí lehce a transparentně. Radiálně uspořádání závěsů konstrukci nejen ztužilo, ale i přispělo k dynamickému vzhledu.

KONSTRUKČÍ ŘEŠENÍ
Mostovku tvoří lichoběžníkový páteřní nosník s vyloženými konzolami podporovanými žebry s osovou vzdáleností 2,8 m (obr. 7). Výška páteřního nosníku je 0,85 m, jeho šířka je 1,60 m v dolní části a 0,824 m v části horní. Konzolovitě vyložená mostovková deska tloušťky 0,13 m je ve střechovitém příčném sklonu 2,00 %. Na koncích mostu se mostovka celkové šířky 6,50 m plynule rozšiřuje na 10,284 m; páteřní nosník zde také plynule rozšiřuje na 3,369 m a zvyšuje se na 1,220 m.

Na koncích mostu je mostovka ztužena koncovými příčníky, které současně tvoří krajní podpěry. V koncových příčnících, které jsou přímo podepřeny vrtanými pilotami, jsou kotveny ocelové patky oblouků (obr. 8) a předpínací kabely. Mostovka a příčníky jsou z monolitického, dodatečně předpjatého betonu C30/37-XF2. Zavěšení mostovky na oblouk je realizováno 18 symetrickými závěsy kotvenými v mostovce do ocelových plechů zabetonovaných v páteřním nosníku (obr. 9). Mostovka je předepnuta šesti 12lanovými kabely systému BBV situovanými v páteřním nosníku.

Rozpětí oblouku je 58,53 m, jeho vzepětí je 8,76 m. Ocelový oblouk má lichoběžníkový tvar lichoběžníkového průřezu proměnné výšky. Ve vrcholu má průřez výšku 0,50 m a v místě montážního styku u paty má výšku 0,8 m.

Horní pásnice oblouku je z plechu P35 a má po celé délce konstantní šířku. Skloněné stěny jsou z plechu P22; jejich sklon od vodorovné roviny 82,8750 ° je konstantní. Dolní pásnice oblouku je z plechu P35, má proměnnou šířku a je rozdělená drážkou o šířce 130 mm. Drážka prochází po oblouku mezi patními díly a končí 0,56 m před montážními styky u pat oblouku. Styčníkové plechy P50 resp. P35 přenáší zatížení z tyčových závěsů do oblouku pomocí dvojice výztuh P22. V drážce mezi styčníkovými plechy je umístěno svítidlo.

Oblouku byl rozdělen na čtyři montážní díly (dva patní a dva střední) které jsou navzájem odděleny betonážními přepážkami. V patě je oblouk vetknut prostřednictvím kotevního přípravku zabetonovaného do základového bloku. Pata oblouku je vyztužena systémem výztuh z plechu tloušťky 22 mm.

V místě vetknutí patního dílu oblouku do nosné konstrukce je jejich vzájemné spojení zajištěno osazením spřahovacích trnů ∅ 16 mm. Dále jsou do boční stěny vyvrtány otvory pro provedení příčné betonářské výztuže. Pro převedení kabelů podélného předpětí patou oblouku jsou osazeny a přivařeny ocelové chráničky tvořené trubkou ∅ 133 mm. Kotevní objímky kabelů jsou opřeny o kotevní desku z plechu P40 tvořící čelo paty oblouku. Oblouk je vyplněn betonem C30/37.

Nosná konstrukce je zavěšena prostřednictvím ocelových tyčových závěsů systému PROTAH s charakteristickou mezí kluzu 501 MPa, mezí pevnosti 734 MPa a tažností 24 %. Horní i dolní vidlicové koncovky táhel kotvené ke styčníkovým plechům jsou rektifikovatelné (obr. 10). Nejkratší, vnější táhla jsou tyče P64, zbylá vnitřní táhla jsou z tyčí P56. Hlavním důvodem použití rozdílných průměrů lan je zaručení lineárně pružného chování i u méně namáhaných závěsů.

Spodní stavbu tvoří krajní opěry (koncové příčníky) integrované s nosnou konstrukcí. Základové bloky opěr tvoří monolitický železobetonový blok lichoběžníkového půdorysu o délkách stran 9,12 a 7,0 m, šířky 1,6 m a výšky 1,0 m. Do základů je zakotvena nosná výztuž z pilot. Na základové bloky přímo navazují koncové příčníky nosné konstrukce.

Most je založen na velkoprůměrových teleskopických pilotách průměru 900 mm který se na horních 4 m mění na průměr 600 mm. Piloty jsou vetknuty do předkvartérního podloží, tvořeného neogenním jílem.

Povrch lávky je pokryt přímopochozí hydroizolační stěrkou šedé barvy, přičemž finální posyp křemenným pískem je na páteřním nosníku a římsových parapetech vynechán. Vzhledem k převáděnému smíšenému provoz pěších a cyklistů je navrženo zábradlí se dvěma madly. Horní madlo je svojí horní hranou 1,30 m a dolní madlo je svojí horní hranou 1,10 m nad přilehlým povrchem cyklostezky. Výplň ocelových rámů mezi svislými zábradelními sloupky navrženými v rastru 2,0 m je z tahokovu. Prostor lávky je osvětlen LED diodovými svítidly umístěnými v ocelovém oblouku (obr. 10 a 11).

POSTUP STAVBY
Stavební práce byly započaty zhotovením pilot a základových bloků. Následně byla postavena kombinovaná pevná skruž. Na bermě pravého břehu byl požit systém PERI. Pro překročení koryta řeky byly použity nosníky ŽBM. Jakmile byla definitivně připravena skruž včetně bednění, osadily se paty oblouku (obr. 8 a 12a). Před montáží pat oblouku byla osazena okolní betonářská výztuž a kabelové kanálky podélného předpětí.

Následně byla osazena betonářská a přepínací výztuž mostovky spolu s kotevními přípravky závěsů (obr. 9). Betonáž mostovky ve dvou fázích (obr. 12b). Nejprve byla vybetonována spodní část trámu, žebra a mostovková deska. Ve druhé fázi byla vybetonována horní část trámu nad deskou.

Po osazení montážních podpěr oblouku následovala montáž vnitřních obloukových dílců (obr. 12c a 13). Po ověření geometrie byly dílce vzájemně svařeny. Následovalo spuštění montážních podpěr o 20 mm. Protože v této fázi byl oblouk samonosný jen ve svislém směru, podepření ve vodorovném bylo zachováno. Beton byl do komory ocelového oblouku vtlačován od patek (obr. 12d a 14). Nejprve byly vyplněny obě paty a poté obě vnitřní poloviny oblouku. Odvzdušnění je řešeno samostatně pro každý celek.

Vodorovná síla oblouku byla zachycena napnutím prvních dvou přepínacích kabelů. Nyní bylo možné přistoupit k osazení všech závěsů (obr. 12e a 15) a jejich postupnému napnutí, podle předepsaného schématu. Po napnutí posledního závěsu byly odstraněny montážní bárky oblouku a předepnuty čtyři zbývající přepínací kabely a lávka byla postupné odskružena.

Dokončovacími pracemi byla ukončena výstavba mostu. Předpoklady výpočtu a kvalita provedených prací byly ověřeny statickými a dynamickými zkouškami.

STATICKÁ A DYNAMICKÁ ANALÝZA – ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
Lávka byla analyzována jako prostorová prutová konstrukce programovým systémem MIDAS (obr. 16). Pružné vetknutí pilot do zeminy bylo vystiženo pružinami nahrazujícími Wincklerovo podloží. Detail spojení oblouku s mostovkou byl ověřen analýzou prostorové konstrukce sestavené z deskostěnových a prostorových prvků programem ANSYS (obr. 17). Výsledný tvar střednice oblouku byl určen iteračně. Kritériem bylo jeho minimální ohybové namáhání v čase. Konstrukce byla posouzena ve smyslu platných Eurokodů. Statické předpoklady a kvalita provedení byly ověřeny statickými a dynamickými zatěžovacími zkouškami. Statická zkouška byla zajištěna Měřicí laboratoří firmy SHP pod vedením Ing. Petra Štefana, dynamickou zkoušku provedla Zkušební laboratoř ČVUT za vedení prof. Ing. Michala Poláka, CSc. [1].

Při statické zkoušce byla lávka ověřena dvěma zatěžovacími stavy, které vyvolaly maximální ohyb oblouku a mostovky a maximální kroucení mostovky. V prvním zatěžovacím stavu byla konstrukce zatížena šesti vozidly AVIA hmotnosti 5 tun situovanými po obou stranách oblouku podélně na jedné polovině mostu (obr. 18). V druhém zatěžovacím stavu byla konstrukce zatížena pěti vozidly AVIA hmotnosti 5 tun situovanými jen na jedné straně oblouku po celé délce mostu (obr. 19). Účinnost zatížení byla 63 % a 64 %. Výsledky měření potvrdily předpoklady analýz.

Mimo klasického posouzení konstrukce byla velká pozornost věnována dynamické analýze a stabilitní analýze. Při dynamické analýze byly nejdříve určeny vlastní tvary a frekvence kmitání (obr. 20), tabulka 1.

Tab. 1 – Vlastní frekvence
  Projekt Zatěžovací zkouška
První příčná 0,54 Hz 0,67 Hz
První ohybová 1,91 Hz 2,00 Hz
Druhá ohybová 2,68 Hz 2,66 Hz
První kroutivá 3,76 Hz 4,05 Hz

Při dynamické zatěžovací zkoušce v [1] byly ověřeny vlastní tvary a frekvence kmitání – tabulka 1. Zkouška potvrdila známou skutečnost, že zkušební dynamické zatížení je příliš malé a proto nemůže překonat počáteční odpor zeminy. Proto je konstrukce tužší a naměřené frekvence jsou vyšší. Odpor zeminy je překonán až objemovými změnami od teplotních změn a od dotvarování a smršťování betonu.

S ohledem na skutečnost, že frekvence prvních vlastních ohybových tvarů jsou v rozsahu frekvence lidských kroků, byla konstrukce postupem uvedeným v [2] posouzena na vybuzené kmitání. Maximální amplituda kmitání max u = 0,560 mm, maximální rychlost kmitání max v = 0,014 m/s a maximální zrychlení αmax = 0,330 m/s2. Toto zrychlení je menší než přípustné zrychlení αlim = 0,526 m/s2.

Také dynamická zatěžovací zkouška potvrdila, že při běžném provozu nevzniká v konstrukci vybuzené kmitání, u kterého by byla překročena hranice pohody chodců.

Vlastní frekvence a tvary kmitání dále indikují polohy zatížení, pro které by měl být proveden stabilitní výpočet. Z obr. 21 ukazujícího příčnou štíhlost obloukového žebra je zřejmé, že zvláště pečlivě musí být posouzena příčná stabilta oblouku.

Stabilitní analýza obloukového mostu byla provedena pro tři polohy nahodilého zatížení:

a) rovnoměrné zatížení situované po celé délce mostovky, které způsobuje maximální tlak v oblouku,
b) rovnoměrné zatížení situované na polovině délky oblouků, které způsobuje maximální ohyb oblouků ve čtvrtinách rozpětí,
c) rovnoměrné zatížení situované ve středu rozpětí oblouků, které způsobuje maximální ohyb oblouků ve vrcholech,

Všechna tato zatížení působila současně se zatížením větrem příčně zatěžujícím jak oblouk, tak i mostovku.

V první sadě výpočtu byla konstrukce nelineárně řešena pro zatížení stálé, zatížení větrem a pro postupně se zvyšující zatížení užitné (a), (b) a (c). V druhé sadě výpočtu byla konstrukce nelineárně řešena pro zatížení stálé, zatížení užitné (a), (b) a (c) a pro postupně se zvyšující zatížení větrem.

Při řešení byla uvážena možná počáteční imperfekce sinusového průběhu s amplitudou 170 mm. Všechny výpočty byly ukončeny při pětinásobném zvýšení zatížení. Při tomto zatížení bylo vždy možné najít rovnováhu na deformované konstrukci, to znamená, že i při tomto zatížení byla konstrukce stabilní.

ZÁVĚR
Výstavba lávky byla zahájena v dubnu 2013, dokončena byla v říjnu 2013 (obr. 21, 22). Lávka byla postavena za 12 milionů Kč. Lávka je hojně využívána a při jejím provozu se dosud nevyskytly žádné závady.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Investor lávky: Statutární město Brno
  • Správce: Brněnské komunikace, a. s.
  • Projektant: Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
  • Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

LITERATURA:
[1] Michal Polák. Dynamická zatěžovací zkouška nově postavené lávky přes řeku Svratku v Brně – SO 201 Ev.č. BM-756 v lokalitě Hněvkovského. České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební 2013.
[2] Stráský, J. – Nečas, R. – Koláček, J.: Dynamická odezva betonových lávek. BETON TKS 4/2009. ISSN: 1213-3116.

Pedestrian Bridge across the Svratka River in Brno-Komarov
A pedestrian bridge of a total length of 60.40 m is described in terms of its architectural and structural solution and a construction process. The bridge structure is formed by a tied arch assembled of 6.50 m wide prestressed concrete deck and steel arch filled with concrete. The deck that is formed by a spine girder with ribbed overhangs is suspended in the bridge axis on a single arch of a trapezoidal cross section. The bar suspenders have a radial arrangement. Since both the arch and the deck are fixed into end diapragms directly supported by drilled piles, the bridge forms integral structural system. The bridge was designed on the basis of a very detailed static and dynamic analysis.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Lávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově

Komarov byl sovětský kosmonaut
Brněnská čtvrť se jmenuje Komárov....
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 30.1.2015 09:52vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Obr. 1 – Lávka přes řeku SvratkuObr. 2 – Situace přemostěníObr. 3 – Podélný řezObr. 4 – Uspořádní závěsůObr. 5 – Příčný řez lávkouObr. 6 – Konstrukční uspořádáníObr. 7 – Podhled lávkyObr. 8 – Patka obloukuObr. 9 – Kotvení závěsů v mostovceObr. 10 – Závěsy a osvětleníObr. 11 – Závěsy a osvětlení – v nociObr. 12 – Postup stavby: a) betonáž opěr a montáž patek oblouků; b) betonáž mostovky; c) montáž oblouků; d) betonáž oblouků; e) napínání závěsůObr. 13 – Montáž obloukůObr. 14 – Betonáž obloukůObr. 15 – Napínání závěsůObr. 16 – Výpočtový modelObr. 17 – Výpočtový modelObr. 18 – Zatěžovací zkouškaObr. 19 – Zatěžovací zkouškaObr. 20a – první příčnáObr. 20b – první ohybováObr. 20c – druhá ohybováObr. 20d – první kroutiváObr. 21 – Lávka přes řeku Svratku – obloukObr. 22 – Lávka přes řeku Svratku v noci

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (121x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (57x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (45x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice