KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Publikováno: 27.8.2014
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Rekonstrukcím historických památek je v posledních letech věnováno stále více prostoru. Investuje se do nich i v době, kdy situace ve stavebnictví není nejlepší a objemy investic nejsou právě na nejvyšší úrovni. Revitalizace a renovace historických památek je proto pro společnost HOCHTIEF CZ, a. s. významným segmentem, který pro její hlavní stavební divizi představuje až čtvrtinu jejího ročního obratu. Společnost získala své zkušenosti na řadě projektů, mezi které se řadí rekonstrukce Národní kulturní památky Památníku Vítkov, objektu Václavské nám. 9 či rekonstrukce 11 objektů na Zámeckém návrší v Litomyšli. V současnosti společnost realizuje rekonstrukci barokního komplexu Kuks na Trutnovsku či obnovu hospodářského dvora v Centru stavitelského dědictví v Plasích. Nejnovějším přírůstkem je projekt nesoucí oficiální název Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera.

Projekt zahrnuje rekonstrukci kláštera, jehož dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726 – 1748) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Celkově jde o pětinu objektu kláštera a klášterní zahrady, včetně staveb, které se v ní nacházejí.

Stavební práce na objektu kláštera jsou zaměřeny především na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor. Jde zejména o vybudování nových rozvodů elektřiny, ZTI, plynu, vzduchotechniky. Dále pak zahrnují sanaci objektu od dřevomorky, nové skladby podlah a malby, repasi omítek a zdiva, kamenných a cihelných dlažeb, repasi historických dřevěných podlah, schodišť, dveří a repasi oken. V rámci restaurátorských prací jsou opravovány malby a fresky v prelatuře a knihovně kláštera.

Umělecko-řemeslně jsou repasovány barokní zámečnické prvky a kování. Ve východní části kláštera je budováno nové studio pro nahrávání historických skladeb z knihovny kláštera. Stavební práce – rozvody elektroinstalace, VZT apod. – jsou prováděny i ve sklepních prostorách, kde jsou uloženy Vamberecké mumie ze 17. a 18. století. Jejich ochraně je věnována zvláštní péče, vzhledem k jejich jedinečnosti. V další části kláštera je uložena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651, které stavbaři taktéž věnovali zvláštní péči. Na světě se nachází kolem 40 podobných kopií, broumovská se však řadí mezi nejzdařilejší a je jediná ve střední Evropě.

V rámci obnovy zahrady jsou rekonstruovány všechny stávající objekty. Vykáceny byly dožilé dřeviny, vysazena nová zeleň a vybudovány byly nové cesty tak, aby byla obnovena původní barokní koncepce zahrady. Zahrada se dočká i nové divadelní scény se zázemím. Rekonstruovanými objekty jsou vstupní brána, centrální dům, objekt správce, vodárna, kuželník, skleník, kamenné oplocení, vnitřní zídky a schodiště. Restaurátorsky jsou opravovány některé omítky, truhlářské prvky, části kamenného oplocení, socha sv. Josefa, kašna a památník opata Jakuba.

ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚ‑TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Budova je v současné době ve stavu, který už dlouhodobě nevypovídá o jeho dřívějším historickém a architektonickém významu. Umělecké i technické hodnoty, které se v areálu bývalého kláštera za staletí jeho života nashromáždily, jsou nezanedbatelné. Klášter společně s klášterní zahradou je nejvýznamnější kulturní památkou v regionu Broumovska. Současné prostory kláštera slouží částečně jako depozitáře, část je přístupná návštěvníkům v prohlídkové trase, jihozápadní křídlo ve 2. a 3. NP využívá Muzeum Broumovska. Zbytek kláštera je nevyužívaný.

Předkládaný projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera – vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Navrhované stavební úpravy jsou prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které jsou dnes ve stavu neodpovídajícímu jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu.

Nově navrhované využití daných prostor kláštera se snaží maximálně využít jedinečnou dispozici jednotlivých místností v klášteře. K objektu nejsou přistavovány žádné nové části, stavební úpravy probíhají pouze ve vnitřní dispozici objektu s ohledem na zachování vnějšího pláště budovy.

ETAPA 1
V 1. NP vzniknou výstavní místnosti, technické místnosti, sociální zázemí pro návštěvníky výstavních místností, zázemí pro zaměstnance Vzdělávacího a kulturního centra Broumov (VKC Broumov) s vlastními toaletami, šatnou, denní místností, technické zázemí kláštera, bezstrojový výtah, zajišťující vertikální komunikaci v klášteře od 1. NP do 3. NP. Součástí stavebních prací je i stavba šachty pro jídelní výtah – ovšem bez instalace výtahu, osazeny budou pouze šachetní dveře. V mezipodlaží v západním křídle je navrženo pět výstavních místností.

Prostory 2. NP jsou využity pro hudební místnosti, společenskou místnost a výtvarné dílny. Součástí je i sociální zázemí, malá kuchyňka, technické místnosti. Ve středním traktu budou upraveny tři stávající prostory na výstavní.

Ve 3. NP budou realizovány další výstavní místnosti a studovny. Součástí první etapy jsou rovněž stavební úpravy skladů, technických místností, sociálního zázemí, chodeb a schodišť.

Ve 4. NP (severozápadní věž) je navržena plynová kotelna. Přívod plynu do kotelny bude veden po fasádě objektu. Do krovu budou instalovány dvě strojovny vzduchotechniky. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze co nejméně minimalizovat bourací práce.

Rozdělení projektu na etapy vychází z původního projektu pro stavební povolení. Etapa 1 je navržena tak, aby byl umožněn budoucí rozvoj zbytku kláštera.

KAMENNÝ MOST
Oprava kamenného mostu je součástí první etapy. V rámci stavebních prací je navrženo odstranění a uskladnění stávající dlažby, včetně stávajících uličních vpustí, odstranění stávajícího násypu pod dlažbou, vytvoření zpevněného povrchu pro po odstranění dostatečné stávající vrstvy násypu, provedení drenáže pod pochůzkou plochou, nová hydroizolace na zpevněný povrch stávajícího násypu, opětovné zadláždění mostu původní dlažbou a osazení původních uličních vpustí. Opraveno bude stávající pískovcové zábradlí, včetně vrchní zákrytové desky a bude doplněno o chybějící části. Plánováno je i komplexní očištění stávajících pískovcových konstrukcí, doplnění a oprava kamenných oblouků mostu včetně jejich spárování a provedení tesařské konstrukce pod mostem, která zajistí bezpečné přecházení osob.

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
Restaurátorský průzkum prokázal existenci několika fází malířských výzdob, od původních barokních po stávající hlinkové nátěry. Předkládaný návrh podává několik variantních řešení konzervování, dílčího restaurování a kompletního restaurování, která jsou zapracována do projektové dokumentace rehabilitace kláštera (1. etapa).

Prováděcí práce neporuší hodnotné historické omítky a malby pod stávajícími nátěry. Z toho důvodu bylo doporučeno použití klasických materiálů, jak při doplňování omítek, tak při výmalbě. Omítku a štuk bude nutné míchat z uleželého vápna bez příměsi cementu. Výmalba se (mimo restaurované plochy) bude provádět měkkým, málo pojeným krycím hlinkovým nátěrem, který lze snadno tónovat barevnou pastou. Vzhledem k paropropustnosti omítek bylo doporučeno použití penetračního nátěru ve slabé koncentraci. Výmalba ploch, kde bylo užito vápno, bude po očištění obnovena tónovaným modifikovaným vápenným nátěrem.

AKTUÁLNÍ STAV PRACÍ
K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny hlavní bourací práce, drenáže, sanace proti dřevomorce, venkovní přípojky plynu a vodovodu, vnitřní páteřní rozvody ZTI, elektro (silnoproud, slaboproud, rozhlas. EPS), vyzdívky příček, výtahové šachty (osobní a jídelní), opravy trámů dřevěných stropů a podlah, betonové podlahy v sociálech, prkenné záklopy podlah (vč. zásypu keramickým kamenivem) a stropů.

Provádějí se a dokončují rozvody ZTI, VZT, elektro, opravy stávajících omítek a drážek po instalacích vč. štukování, nové omítky pod obklady, broušení stávajících maleb, opravy oken a dveří, restaurátorské práce, zámečnické práce, venkovní přípojka kanalizace, zásypy stropů keramickým kamenivem v podkroví.

Budou zahájeny obklady a dlažby v sociálních místnostech, betonáž podlah v chodbách pod dlažby, rozvody ÚT, opravy dřevěných schodišť, drobné opravy střechy a sanace mostu.

Z podkladů INS spol. s r. o., Projektový a inženýrský atelier, AED PROJECT, a. s. a HOCHTIEF CZ, a. s.

Education and Culture Centre Broumov – Redevelopment of the Monastery
During last years, more and more space has been devoted to reconstruction of historical landmarks. There are investments in them even in the time when the situation in the building industry is not the best and volumes of investments are not on the highest levels. Redevelopment and renovation of historical landmarks is hence an important segment for HOCHTIEF CZ, a. s., they comprise up to one quarter of its annual revenue of the main building division. The company earned its experience in several projects which include reconstruction of the National cultural heritage: Monument in Vítkov, object on the Wenceslas Square No. 9, or reconstruction of 11 objects of Zámecké návrší in Litomyšl can be mentioned. Currently, the company is implementing reconstruction of the baroque complex Kuks in the Trutnov District, or renovation of a farm yard in the Construction Heritage Centre in Plasy. The latest project is the one bearing the official name: Education and Culture Centre Broumov – Redevelopment of the Monastery.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Klášter byl založen Benediktiny před rokem 1322. Současná podoba celého komplexu byla navržena a vystavěna převážně podle plánů K. I. Dientzenhofera v letech 1726 – 1748.Pro broumovský klášter jsou zahájené stavební práce největší investicí za posledních více než sto let.Projekt řeší rekonstrukci podstatné části areálu broumovského benediktinského kláštera se záměrem vybudování Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.Pro doplňování omítek a výmalby budou použity klasické materiály používané v době, kdy se klášter budoval.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (101x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (69x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Konstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnostiKonstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnosti (60x)
Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které jsou využívané pro stavbu příhradových konstrukcí, jsou rovnoramenné úhelní...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice