KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o.

Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o.

Publikováno: 3.4.2013
Rubrika: Architektura

Nová třípodlažní budova s možností nástavby slouží zároveň jako administrativní centrum společnosti a je dominantou celého areálu závodu. Vývojové a konstrukční centrum vzniklo před stávajícími výrobními halami. Má půdorys o rozměrech 16 × 65 metrů a tři podlaží. Budova používá k vytápění moderní soustavu tepelných čerpadel a systém rekuperace. Díky tomu je její provoz úsporný a ekologický. Nové centrum je součástí širšího investičního celku, v jehož rámci vznikla i nová montážní hala. Tu otevřel na jaře roku 2012 prezident ČR Václav Klaus. Celý investiční projekt bude dokončen do konce tohoto roku.

FUNKCE A TVAR BUDOVY
Objekt administrativy je třípodlažní s ustupující technickou místností v úrovni 4. NP určenou pro osazení VRV a VZT jednotek. Budova je ve střední části rozdělena hlavním schodištěm a soustředěným sociálním zázemím pomyslně na dvě poloviny. Část kancelářského prostoru je řešena jako open space. Kanceláře vedení firmy a některé kanceláře jsou odděleny lehkými přestavitelnými příčkami. Objekt je doplněn o dvě úniková schodiště po obou stranách objektu. Schodiště v levé části objektu je uzavřené a slouží částečně pro běžný přístup do kancelářských prostor. Schodiště na pravé straně je řešeno jako venkovní, sloužící jen v případě požáru.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Objekt je založen plošně na základových patkách, které jsou provázány s prefabrikovanými kalichy. Vlastní nosná konstrukce je skeletová prefabrikovaná se ztužujícími stěnami respektive jádrem. Svislé nosné konstrukce jsou tvořené prefabrikovanými sloupy průřezu 400 × 400 mm a stěnami tloušťky 200 mm. Vodorovné nosné konstrukce
jsou tvořeny průvlaky, na které jsou ukládány předpínané dutinové panely. Po obvodu objektu jsou navržena ztužidla průřezu 350 × 250 mm. Nosná konstrukce je navržena s přihlédnutím k možnosti budoucího rozšíření objektu o jedno nadzemní podlaží.

SPODNÍ STAVBA
Objekt je založen na základových patkách, které jsou provázány s monolitickými kalichy, do kterých se osazují jednotlivé sloupy. Po obvodě jsou navrženy parapetní panely tloušťky 160 mm. Osazovány byly na ocelové nebo plastové destičky, v místě uložení na kalich respektive na základ se dodatečně podvázaly cementovou maltou. Parapety jsou k přilehlým sloupům připojeny svarovými spoji přes ocelové plechy respektive úhelníky L60/60 × 8. Veškeré svarové spoje byly po dokončení opatřeny základním antikorozním nátěrem.

VRCHNÍ STVABA - SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Sloupy jsou navrženy z betonu třídy C35/45 a průřezu 400 × 400 mm. V 1. NP jsou osazovány do prefabrikovaných kalichů, kde se zalévaly betonem pevnostní třídy C25/30. Na průsečíku os A/6 není sloup osazován do kalichu, ale je k základu připojen pomocí čtveřice ocelových plechů, které jsou přes plotny provařeny se základem respektive sloupem. Tento sloup musel být po osazení a přivaření plechů podlit cementovou maltou v celé své půdorysné ploše. Sloupy ostatních podlaží jsou navzájem propojeny, v rozích vyčnívající výztuží, která je následně přivařena k úhelníkům, které jsou v patě navazovaného sloupu. V posledním podlaží jsou k vyčnívající výztuži přivařeny úhelníky L60/60/ × 8, které po obvodě objektu zabraňují nadzdvihávání průvlaků. Veškeré svarové spoje byly po dokončení opatřeny základním antikorozním nátěrem.

Stěny jsou navrženy tloušťky 200 mm a z betonu pevnostní třídy C30/37. Stěny byly osazovány na ocelové nebo plastové destičky. Ložné spáry jsou vyplněny cementovou maltou a to jak mezi základem a stěnou, tak mezi jednotlivými stěnami popř. ostatními přilehlými prefabrikáty. Detail připojení k základům je řešen pomocí ploten, které jsou osazeny jak do základů, tak do jednotlivých stěn. K nim jsou pak přivařeny plechy, které propojují jednotlivé konstrukční prvky. Styk stěna/stěna, sloup/stěna, stěna/trám jsou taktéž řešeny pomocí ocelových plechů, které propojují sousední prvky. Kapsy ve stěnách, do kterých jsou osazeny propojovací plechy, bylo nutné po provedení styku, vyplnit cementovou maltou. Smykové propojení v ložných spárách stěn je řešeno pomocí vyčnívajících trnů a trubek v protilehlých prvcích. Ložné a styčné spáry mezi jednotlivými stěnami, respektive mezi sloupem a stěnou popř. trámem jsou vyplněny cementovou maltou.

Průvlaky jsou navrženy průřezu obráceného T respektive obráceného L. Jsou provedeny z betonu pevnostní třídy C35/45. Průvlaky se „navlékaly“ na výztuž, která vyčnívá ze sloupů. Vložené průvlaky jsou na jedné straně uloženy na sloup a na druhé straně na konzolu průvlaku přes trny. Osazení probíhalo na ocelové destičky s podhozením cementové malty. Montážní otvory pro trny byly zalévány cementovým mlékem. Vybrané průvlaky jsou vzájemně propojeny ocelovými destičkami popř. ocelovými úhelníky, tak aby bylo zabráněno jejich vzájemnému natočení při montáži. Průvlaky bylo možné na sloupy ukládat až po zatvrdnutí zálivky v kalichu na 70 % její finální pevnosti.

Trámy a ztužidla jsou nevrženy z betonu třídy C35/45. Byly ukládány na krátké konzoly průvlaků, sloupů nebo stěn. Osazení probíhalo na ocelové destičky s podhozením cementové malty. Montážní otvory pro trny byly zalévány cementovým mlékem.

Předpínané dutinové stropní panely jsou navrženy tloušťky 200 mm (mezi osami 1-5, 8-13) respektive 250 mm (mezi osami 5-8). Stropní panely jsou uloženy na konzoly průvlaků na sucho jen do cementového lože. Mezi panely je navržena zálivková výztuž průměru 12 mm. Zálivková hmota mezi jednotlivými panely je navržena z betonu třídy C20/25-XC1(CZ, F.1)-Cl 0,4-Dmax8-S3. Stropní panely bylo možné osazovat až po vytvrdnutí zálivkové hmoty v montážních otvorech styku sloup/průvlak, sloup/stěna a po provedení veškerých svarových přípojů. Panely se musely ukládat na vnitřní trámy souměrně do obou sousedních polí.

ENERGETICKÁ KONCEPCE A REKUPERACE
Vytápění a klimatizace budovy byla svěřena společnosti CLIMART, spol. s r. o. Celá budova je vytápěna/chlazena tepelnými čerpadly od společnosti DAIKIN, konkrétně čtyřmi systémy VRV III. Jedná se o vyspělou energeticky úspornou technologii s proměnným průtokem chladiva R410a.

Venkovní jednotky jsou umístěny na střeše objektu. V jednotlivých místnostech jsou umístěny vnitřní tzv. „kanálové“ jednotky, na něž jsou napojeny vzduchovody. Distribuce upraveného vzduchu je zajišťována anemostaty s termostatickým ovládáním, přičemž každá místnost má individuální možnost volby nastavení požadované teploty. Pro hospodárný provoz je ovšem rozsah individuálního nastavení požadovaných teplot omezen nadřazeným systémem centrálního řízení. Na otevíravých částech pláště budovy jsou osazeny okenní spínače, které v případě jejich otevření blokují provoz vnitřních jednotek.

Protože je dodavatel tzv. VRV Partnerem DAIKIN, poskytl na systémy VRV III záruční dobu 5 let bez dodatečných omezujících ustanovení.

Větrání celého objektu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla (ZZT). Jednotka je mj. osazena rotačním rekuperátorem s vysokou účinností, frekvenčně řízenými ventilátory, jedním výměníkem zároveň pro chlazení i topení a směšovací komorou, kde se automaticky nastavuje poměr přiváděného čerstvého a cirkulačního vzduchu. Zdrojem tepla/chladu pro vzduchotechniku jsou opět tepelná čerpadla DAIKIN. Celý systém větrání je řízen automatickou regulací.

MOŽNOST DALŠÍHO ROZŠÍŘENÍ 
Budova je staticky navržena pro budoucí přístavbu dalšího nadzemního podlaží. Z tohoto důvodu je již připravena výtahová šachta, centrální vnitřní schodiště a venkovní únikové schodiště na úroveň dnešní střechy budovy. Celý systém větrání (VZT a rozvody) a vytápění/ chlazení (VRV jednotky a rozvody) budovy jsou konstruovány tak, aby šly jednoduše přemístit na střechu budoucí přístavby dalšího podlaží a napojit z nového umístění na nové a stávající rozvody v jednotlivých podlažích.

Stavba je součástí širšího investičního celku, který má být dokončen v letošním roce. Bude zahrnovat rekonstrukce vnitřní části staré administrativní budovy (rekonstrukce kanceláří, odpadních potrubí, ICT sítí, denní místnosti pro zaměstnance, kantýny, jídelny a částečně sociálního zázemí). Rekonstrukce venkovní části administrativní budovy (výměna výplní otvorů – okna, dveře a vrata, zateplení fasády a střechy včetně nové střešní krytiny). Výstavbu školicího střediska pro teoretickou (umístění ve staré administrativní budově) a praktickou část (umístění ve výrobních halách č. 3 a č. 4).

Uzavření nadstřešeného průjezdu mezi novou výrobní halou a halami č. 1 – 5, včetně instalace dvou kusů sekčních vrat s posuvným středovým sloupem. Demolici nevyužívaných objektů v zakoupeném sousedícím areálu stavební firmy. Rekonstrukci vrátnice, změnu ztrátového teplovodního vytápění haly č. 9 na účinnější vytápění zemním plynem a očištění a nátěr ocelových konstrukcí výrobních hal č. 3 – 5 a další související práce.

Z podkladů Huisman Konstrukce s. r. o.

Development and Construction Centre of the Huisman Konstrukce Company s. r. o.
A new three-storey building with a possibility of a superstructure at the same time serves as an administration centre of the company and represents a dominant feature of the whole plant premises. The development and construct centre was constructed in front of existing production plants. Dimensions of its ground plan are 16 × 65 metres and the building has three storeys. The building is heated by modern set of heat pumps and recuperation system what makes operation of the building economical as well as ecological. The new centre forms a part of larger industrial facilities within which a new assembly hall has also been constructed.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o.Letecký pohled na areál Huisman Konstrukce s. r. o.Počátek stavby – srpen roku 2011Příprava základových patekStavba prefabrikované konstrukce 1. NPPohled na stropní konstrukci 1. NPInstalace vzduchotechniky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (57x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (54x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (52x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice