KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Rekonstrukce Paláce Špork

Rekonstrukce Paláce Špork

Publikováno: 14.12.2018
Rubrika: Architektura

Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní palác byl dokončen r. 1790 podle návrhu Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho, jednalo se o tradiční rozvržení městské šlechtické stavby – zhruba čtvercový čtyřkřídlý půdorys s nádvořím a průjezdem do zadní hospodářské části.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název stavby: Palác Špork
  • Místo stavby: Praha 1
  • Investor: SEBRE, a. s.
  • Dodavatel: Hinton, a. s.
  • Ředitel divize 01: Ing. Ondřej Bielak
  • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Cichoň
  • Vedoucí přípravy: Ing. Milan Závodský a kolektiv projektového týmu Hinton
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Stanislav Fiala, Fiala + Nemec s. r. o.
  • Spolupráce: Ing. Jiří Václavů, Ing. arch. Petr Jehlík, kolektiv architektů Fiala + Nemec s. r. o.
  • Projektant: Fiala + Nemec s. r. o.

HISTORIE OBJEKTU A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

V této kompozici zůstal až do počátku 20. století, kdy nemovitost zakoupila Anglo-Rakouská banka (posléze Anglo-Československá) a pro své potřeby nechala na místě původních hospodářských budov postupně vystavět dvě nová administrativní křídla pod vedením arch. Karla Jarraye (spolupráce s B. Kozákem, dokončeno r. 1923). Poté byl pověřen arch. J. Gočár, aby navrhl zcela novou budovu banky na místě samotného šlechtického paláce. Josef Gočár v projekční fázi novostavby narazil na tuhý odpor Klubu Za starou Prahu, který jej přiměl zachovat přinejmenším barokní průčelí do Hybernské ulice a převýšený objem nového domu poodstoupit o jedno travé od uliční čáry. Tato stavba (součást komplexu) byla dokončena v r. 1925. Vznikla výjimečná podoba modernistického domu s hlavní barokní fasádou a v této podobě se dochovala dodnes. Celý soubor domů získal památkovou ochranu v květnu 1958.

V roce 2012 zakoupil dům soukromý investor a pověřil arch. Stanislava Fialu celkovou rekonstrukcí, revitalizací zpustlého souboru a jeho zapojení do organismu města, oživení parteru a jeho propojení s veřejným prostorem.

Gočárova část je ponechána v zachované podobě, přičemž je z většiny nově zpracován interiér kancelářských podlaží. Ucelenější fragmenty prvorepublikových interiérů jsou restaurovány v původním řešení včetně dochovaných prvků výzdoby a vestavěného nábytku.

Přízemí a podzemí, které sloužilo provozu banky je nyní v parteru otevřeno do tří stran a připraveno pro zřízení restauračního provozu. Korunou přízemního prostoru je centrální hala s horním osvětlením, nyní zastřešena ohýbanými skly na skruženou hliníkovou kostru kotvenou do původních klenutých betonových žeber. V západním (původně slepém) štítu bankovní haly je zřízena série otvorů při respektování historického architektonického traktování stěny.

Originální povrchy tvořené částečně kamennými obklady a částečně leštěnými sádrovými omítkami – umělými mramory – byly v celém rozsahu restaurovány, chybějící plochy doplněny originální technikou s ručním broušením povrchu kamenem ve vodní lázni. Navazující 1. patro – Piano nobile – je pak restaurováno jako celek v jeho původní členité dispozici konzervačním způsobem včetně omítek, všech dochovaných truhlářských a jiných prvků. Podobným způsobem je řešeno rovněž 5. patro v rozsahu dochovaného interiéru.

V ploše nových kanceláří v běžných podlažích (3. – 5. NP) je odhalen originální nosný monolitický ŽB skelet avantgardní stavby. Původní konstrukční betony byly otryskány a jsou prezentovány v holé podobně společně s obnaženými žebírkovými stropy. Od zděných příček uvolněné dispozice jsou členěny celoskleněnými příčkami s vsazovanými historickými dveřmi v originálních zárubních. V nejvyšších podlažích je takto představena původní progresivní konstrukce betonového krovu z r. 1925! Původní podlahy byly vybourány a nahrazeny zdvojenými s instalační dutinou. Nášlapná vrstva je tvořena přírodním kaučukem v barvě lomené bílé, která pomáhá prosvětlit hloubku dispozice. Na stávajících stropech je v plochách mezi žebry provedeno podomítkové vodní chlazení jako integrální součást nových rozvodů TZB. Veškeré další přidané instalace (VZT, SHZ…) jsou vedeny pohledově pod stropem a skleněnými příčkami prostupují přesně vyřezávanými prostupy.

Jarrayovy budovy byly tvarově zachovány a doplněny vestavbou a dvoupodlažní nástavbou, čímž došlo ke sjednocení, svázaní, dříve pavilonového členění souboru do jednolitější hmoty rehabilitovaného Paláce Špork. Celková výška nového řešení navazuje na niveletu originální atiky Gočárovy části v Hybernské ulici. 

Dvojice historických domů byla vyztužena novým ŽB skeletem s trámkovými stropy, vycházejícími z originálního tvarosloví (nově doplněny o systém vnitřního chlazení). Mezi dvojici domů přibyla vestavba, která hmoty spojuje, přidává další horizontální komunikaci a podlažní plochu. Tvarově reaguje na půlkruhovou hmotu původního točitého schodiště a společně s ním vytváří hluboké vnitřní atrium ve tvaru písmene C. V přízemí v sousedství ulice V Celnici, vznikl přepatrováním převýšený prostor, který je nově řešen jako restaurační provoz s mnoha volně plovoucími úrovněmi formou zavěšených pódií, propojených krátkými schodišti. Z tohoto prostoru je přístupné výše zmíněné atrium, které má ve spodní úrovni formu zelené zahrady.

Dvoupodlažní nástavba je řešena s hladkými stropy v posledním 7. podlaží potom lomenicově tvarovanými. Celá nástavba je v této úrovni lemována průběžným balkónem, který stylově tvoří reminiscenci mohutné korunní římsy. Meziokenní pilíře nad pochozí plochou balkonu jsou navenek tvořeny skládanými prejzovými plochami, tedy abstrahovanými střešními plochami. K jejich zhotovení bylo užito množství původních prejzových tvarovek z někdejších střešních ploch domu. Dům je završen pobytovou střechou s kombinací terasy a zelené zahrady.

Vnitřní kancelářské prostory mají volnou dispozici, členěnou pouze minimálně celoskleněnými příčkami s vkládanými replikami původních (vesměs nedochovaných) dveří. Plochy trámkového stropu jsou ponechány režné, betonové, rozvody TZB probíhají přiznaně, jako podvěšené. Zázemí kanceláří vč. toalet je vyřešeno vložením měkce tvarovaných zděných jader do těžiště podlažní plochy. Nové vyzdívky nejsou plošně zaomítány, ale jemně stěrkovány, přebroušeny a natřeny omyvatelnými nátěry, čímž zůstává zdící materiál výtvarně živý, nezastřený.

Prostor vnitřního dvora a přístupové uličky byl nově upraven a přespádován. Nášlapná vrstva je tvořena broušeným betonem probarveným ve hmotě do cihelné červeně. Plocha je rozdilatována ocelovými pásovinami uspořádanými v nepravidelném diamantovém řezu.

KONCEPCE NAVRŽENÉHO NOVÉHO ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Objekt Paláce Špork, nacházejícího se v Pražské památkové rezervaci, je cenným historickým objektem a proto veškeré kroky, postupy i návrhy musí být dle Památkového zákona konzultovány a odsouhlaseny Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče MHMP. Z hlediska památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, bude po celou dobu výstavby umožněn státní stavební dohled při obnově kulturních památek a celý postup byl konzultován s příslušným pracovníkem památkové péče. Jeho zajištění bylo projednáno v dostatečném předstihu před zahájením veškerých stavebních prací.

Vnější historický vzhled budovy z ulice Hybernská zůstal nezměněn. Z hlediska vnějšího vzhledu objektu dochází ke změnám ve dvorní části objektu a ve fasádě v ulici V celnici. Barevné řešení fasád bylo určeno na základě sondážního průzkumu. Nové řešení týkající se fasád zahrnuje kompletní repasi výplní okenních otvorů v souvislosti s celkovými úpravami prostorů. Stávající okenní otvory byly špaletové. Veškeré jejich členění, způsob zasklení i typy a vzhled kování zůstalo zachováno dle původního návrhu. V místech, kde proběhly necitlivé zásahy do konstrukcí okenních výplní, byl okenním výplním navrácen jejich původní historický vzhled.

Pro suterénní prostory části A (1. PP, 2. PP) bylo navrženo divadelní či klubové využití, včetně příslušného zázemí pro návštěvníky i účinkující, částečně si suterénní prostory zachovají svou funkci technického zázemí (zejména 3. PP část A – strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení, kotelna, 2. PP část B – strojovna SHZ) a skladových prostor, ovšem lépe organizovanou a lépe přístupnou pro efektivnější provoz objektu. V suterénních prostorách částí B, C je rovněž situováno technické zázemí objektu a v části C budou suterénní prostory využity také jako zázemí komerční plochy v podzemním mezipatře a 1. NP. Podzemní mezipatro bude nově využito pro komerční plochy. Snížením úrovně terénu (respektive novým zastropením dvorní části 1. PP) u vstupu do části C, na úroveň mezipatra, bude dosaženo přímého vstupu do tohoto podlaží.

Navrženy byly rovněž dispoziční úpravy trezorové místnosti pro divadelní či klubové využití, včetně zázemí pro návštěvníky i účinkující, dispoziční úpravy chodeb, skladových prostor, optimalizace rozsahu a umístění technologického zázemí, vybudování technologických kanálů, vybudování nových schodišť k propojení 2. PP s 1. PP apod.

Do nadzemních podlaží byly navrženy komerční plochy a kanceláře. Komerční plochy jsou situovány zejména do přízemí objektu, jak v části A (přímá návaznost na ulici Hybernskou), tak v části C (přes vyrovnávací rampu návaznost na ulici V celnici). Rovněž v úrovni mezipatra (části B a C) jsou navrženy komerční prostory, se samostatnými vstupy z dvorní části objektu. Od 2. NP nahoru byly v objektu navrženy kancelářské prostory. Adaptace kancelářských prostor spočívala v uvolnění dispozice – vytvoření větších variabilnějších prostor, doplněných o potřebné zázemí včetně hygienického zázemí, vodorovné a vertikální komunikace apod. Podlaží určená administrativní funkci (vyjma 2. NP části A) byla navržena jako halové kancelářské prostory.

Změnám neušly ani dispoziční úpravy chodeb, kancelářských prostor, hygienického zázemí, výtahů, technologického vybavení apod. V 4. NP a 6. NP části A byla navržena rekonstrukce všech stávajících venkovních teras. V části B bylo navrženo schodiště k propojení úrovně 5. NP a 6. NP. Částečně bylo upraveno dispoziční řešení stávajících bloků hygienického zázemí v části A v jednotlivých patrech objektu – v rámci rekonstrukce bude stávající hygienické zázemí dovybaveno hygienickým zázemím pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, v počtu a vybavení dle příslušné vyhlášky, se zachováním úklidových místností v jednotlivých patrech. V části B bylo v rozsahu podzemního mezipatra až 6. NP navrženo nové hygienické zázemí.

STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Komplex sestává ze tří budov propojených při východní straně parcely. Hlavní budova A je založena na stejném půdorysu jako původní palác, ale provedena jako trojkřídlá, s plně zastavěným přízemím (hala banky). Obsahuje tři podzemní podlaží, šest nadzemních podlaží a část 7. NP nad východním křídlem budovy. Objekty B, C jsou provedeny jako pavilony se stejnou dispozicí. Objekt B má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží, objekt C dvě podzemní a pět nadzemních podlaží a vestavěné obytné prostory v podkroví. Spojovací komunikační křídla probíhají na celou výšku domu.

Budova A

Nosná konstrukci tvoří, kromě původní cihelné jižní obvodové stěny, železobetonový monolitický skelet. Budova je založena na ŽB desce. Stropy jsou ŽB trámové nebo deskové. V 1 – 2. PP jsou vestavěny trezorové sály s plnými ŽB stěnami. Výplňové zdivo nosných stěn je z plných cihel, příčky pak z různých materiálů. Jižní křídlo je ukončeno plochou střechou na ŽB stropní konstrukci. Krov nad východním a severním křídlem mansardového tvaru má rovněž ŽB konstrukci.

Budovy B, C

Nosné konstrukce jsou z plných cihel. Základy v sondách jsou z prostého betonu nebo z lomového kamene (opuka). Stropy jsou ŽB trámové, deskové nebo dřevěné trámové. Krovy jsou dřevěné, vaznicové, se stojatou stolicí. Všechna schodiště jsou železobetonová.

Budova A je založena na železobetonové desce. Základy v sondách provedených v částech B a C jsou z prostého betonu nebo z lomového kamene – opuky. Veškeré navržené základové konstrukce, dojezdové šachty výtahů, podzemní kanály případně stěny nově budovaných anglických dvorků byly navrženy z vodostavebního betonu.

NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU

Navrženými dispozičními změnami došlo i k zásahu do nosných konstrukcí objektu. V rozsahu podzemních podlaží bylo navrženo bourání otvorů do stěn trezoru, bourání vodorovných nosných konstrukcí pro prostory jeviště, pro nová schodiště, pro výtahovou šachtu v části C, pro instalační šachty v částech B a C, dále bourání dojezdů pro výtahy, bourání a výkopy pro technologické kanály, jímky atd. V rozsahu nadzemních podlaží je navrženo bourání nových okenních otvorů do obvodových stěn západní fasády části A, bourání okenních otvorů do severní fasády části C (ul. V celnici) do původního umístění v rozsahu 3. – 5. NP, vybourání nových okenních a dveřních otvorů v západní fasádě části A v 6. NP, vybourání otvoru v betonovém krovu západní fasády části A pro osazení střešního pásového okna. Bylo rovněž navrženo vybourání vodorovných nosných konstrukcí – pro snížení úrovně 1. NP v části C, pro výtahovou šachtu v části C, pro instalační šachty v částech B a C, pro nové schodiště v části B z 5. NP do 6. NP, byl rovněž vybourán strop nad 7. NP.

Mezi nově navržené nosné konstrukce patří stropní deska nad 1. PP části B a nad 1. PP dvorní části A, stropní deska nad 7. NP, stropní deska nad podzemním mezipatrem ve vstupní části objektu C, železobetonové schodiště z 5. NP do 6. NP v části B, dále průvlaky a trámy pro nové prostupy stávající stropní deskou, rovněž nosné konstrukce nových výtahových šachet, instalačních jader atd. Navržené konstrukce jsou železobetonové (stropní desky, schodiště, trámy, průvlaky apod.) případně z betonových tvárnic ztraceného bednění (výtahové a instalační šachty apod.), případně ocelové. Po celé ploše půdorysu všech podlaží se bouraly potřebné prostupy. Stávající zdivo bylo vždy podchyceno ocelovými překlady. Navržené řešení vychází z výsledků statického průzkumu.

Z podkladů Fiala + Nemec s. r. o.

Fotografie: Petr Jehlík

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Palác ŠporkInstalace jelenůPohled západní APohled na střechu vestavby 6. patro BCPohled západní BCInstalace jelenůPohled na střechu BCPohled na předsálí historické zasedací místnosti – 5. patro APohled na historickou zasedací místnost – 5. patro AKanceláře nájemce 5. patro BCKanceláře nájemce 4. patro BCKanceláře nájemce 6. patro nástavba BCKanceláře nájemce 6. NP BCPohled na interiér vestavby 6. patro – relax zone BCPohled na recepci kanceláře nájemce 6. patro BCPohled na zasedací místnost – 2. patro ASociální zařízení objekt BCSociální zařízení objekt BCProsklené příčky s designovým polepem kanceláře nájemce 6. patroProsklené příčky s designovým polepem kanceláře nájemce 6. patro

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (60x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předsazená montáž oken a dveří (50x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (43x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice