KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Předsazená montáž oken a dveří

Předsazená montáž oken a dveří

Publikováno: 18.1.2013
Rubrika: Architektura, Opláštění a fasády

Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstrukcí v posledních letech, zažila montáž oken doslova informační a technickou revoluci. Nejprve se technicky řešily co nejlepší technické parametry oken jako např. prostup tepla. Postupně se začalo diskutovat i o připojovací spáře, která má na vlastnosti oken obrovský vliv. Špatně namontované okno může vykazovat zhoršení mnoha parametrů a to až o desítky procent. Příkladem může být okno s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K, které může mít v důsledku špatné montáže tuto hodnotu až 2 W/m2K. Tato hodnota však již nesplňuje požadavky dané normou. Další problémy způsobené špatnou montáží budou zmíněny dále. Vždy však bude platit, že pro kvalitní okno musí být splněna i podmínka kvalitní montáže.

CO JE PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ
Klasickou montáž oken a dveří do stavebního otvoru jistě všichni znají a není ji třeba představovat. Pojem předsazená montáž ale může být neznámý či matoucí. S rostoucí výstavbou nízkoenergetických a energeticky pasivních domů se začíná objevovat specifický problém. Tím je rostoucí tloušťka tepelné izolace a zároveň zmenšující se tloušťka nosné konstrukce. Optimální umístění oken v rámci tloušťky obvodové stěny se ale nemění a zůstává zhruba na 2/3 tloušťky směrem z interiéru. Důvodem jsou vyrovnané tepelné ztráty a zisky ze slunečního záření, ideální průběh teplotních polí, kondenzace vlhkosti a v neposlední řadě i estetické působení. Často tedy vzniká situace, kdy optimální umístění oken vychází do úrovně tepelné izolace před nosnou konstrukci. Takové umístění oken se nazývá předsazené. Systémy, které řeší ukotvení okna v místě teplené izolace, jsou pak systémy pro předsazenou montáž.

OBECNÉ POŽADAVKY PRO MONTÁŽ OKEN
Na rozdíl od různého systému kotvení zůstávají požadavky na montáž oken stejné jak pro klasickou tak pro předsazenou montáž. U systémů předsazené montáže není výjimkou jejich problematické nebo nemožné zajištění. V případě špatného zabudování okna do otvoru se může objevit řada problémů, které mohou mít na okno až destruktivní vliv. Obecné požadavky kladené na montáž oken jsou následující:

  • mechanická odolnost a stabilita,
  • tepelně technické požadavky,
  • zajištění proti vlhkosti,
  • ochrana před klimatickými jevy,
  • možnost dilatace,
  • vzduchotěsnost,
  • eliminace tepelných mostů,
  • zvuková izolace.

Mechanická odolnost a stabilita
Základním požadavkem, který musí splnit všechny typy montáže oken je mechanická odolnost a stabilita. Dá se předpokládat, že všechny systémy dokážou tento požadavek splnit. V závislosti na systému je pak otázkou, jestli dokáže splnit i požadavky další.

Tepelně-technické požadavky
Jak již bylo zmíněno v úvodu, nedostatečné tepelně-technické parametry připojovací spáry mohou parametry okna zhoršit až o desítky procent. Je tedy důležité připojovací spáru dostatečně izolovat a v co největší možné míře zamezit tepelným mostům v místech kotvení.

Zajištění proti vlhkosti
Jeden z nejdůležitějších vlivů působících na všechny stavební konstrukce je vlhkost. Jak je známo, tak vlhkost může způsobit na stavebních konstrukcích obrovské škody, které v mnoha případech vedou až k destrukci. Okna a dveře jsou navíc prvky na vlhkost obzvláště citlivé. Při montáži oken se snažíme eliminovat negativní působení vlhkosti ve dvou oblastech.

V první řadě to je znemožnění pronikání vlhkosti ze strany interiéru do připojovací spáry. Hromadění vlhkosti v tomto místě by například mohlo způsobit vlhkostní napadení rámů dřevěných oken. Proti tomuto jevu jsou na okna umísťovány interiérové parotěsné fólie nebo expanzní pásky, které spolu s parotěsností zajišťují i potřebnou vzduchotěsnost připojovací spáry.

Druhou oblastí je nízká vnitřní povrchová teplota v místě připojovací spáry. Tato teplota může být při nedostatečném ošetření nižší než teplota rosného bodu. To je hraniční teplota, kdy dochází ke kondenzaci vodní páry. Pokud dochází ke kondenzaci, tak kromě degradace konstrukce hrozí i riziko tvorby plísní. Tento jev se projevuje nejčastější v parapetní oblasti okna, kde je obvykle pro podložení okna a připojení parapetů použit podkladní profil s nedostatečnými tepelně-izolačními parametry. Proto je vhodné použití speciálních podkladních profilů. Pro vyplnění připojovací spáry oken jsou používány různé druhy tepelné izolace, z nichž je nejčastější PU pěna.

Ochrana před klimatickými jevy
Při montáži jsou okno a připojovací spára vystaveny klimatickým vlivům, zejména dešti a ÚV záření. V případě, že bezprostředně po montáži okna není aplikován zateplovací systém, který připojovací spáru před těmito vnějšími vlivy chrání, je bezpodmínečně nutné chránit, jak připojovací spáru, tak veškeré prvky systému předsazené montáže exteriérovou fólií s odpovídajícími vlastnostmi. Standardní exteriérové fólie, při zachování vodotěsnosti, splňují další požadovanou vlastnost – paropropustnost, ne však potřebnou odolnost vůči ÚV záření. Vzhledem k tomu, že ve většině případů montáž oken proběhne před zimou (uzavření objektu) a aplikace zateplovacího systému při vhodných klimatických podmínkách až na jaře následujícího roku, je bezpodmínečně nutné použití speciální exteriérové fólie s odolností vůči ÚV záření prodlouženou na minimálně šest měsíců. Jedině správná aplikace vhodných fólií spolu s nízko expanzní výplňovou PU pěnou zajistí trvale požadované vlastnosti připojovací spáry.

(Aplikace obou okenních fólií není jednoduchá a jasně definovatelná úloha. Často jsou použity nekvalitní okenní fólie, jsou nedostatečně nalepeny a netvoří nepřerušenou vrstvu. V takovém případě nemohou zajistit požadovanou ochranu připojovací spáry pozn.)

Možnost dilatace
Zajištění dilatace oken je důležitý normový požadavek, který bývá bohužel velmi často pomíjen. Každý materiál, který je vystaven rozdílu teplot se na základě svých vlastností roztahuje a smršťuje. U oken s dřevěnými rámy nemá roztažnost dřeva na vlastnosti okna až tak zásadní vliv. Jiná situace je ovšem u oken plastových, kdy může být délková změna rámů i 3 mm na 1 m. V případě tmavého odstínu rámu je dilatace ještě větší. Upevnění oken musí být tedy takové, aby umožnilo rozměrové změny. Bohužel nejčastějším typem upevnění oken je pevné ukotvení turbošrouby přes rám do ostění. V letních měsících proto nebývá výjimkou kroucení rámů, které vede k nemožnosti zavřít nebo otevřít okenní křídlo.

SYSTÉMY PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE
Pro předsazenou montáž jsou používány k tomuto účelu vyráběné prvky nebo komplexní systémy, často je však předsazená montáž předmětem lidové tvořivosti. Při výběru vhodného řešení je důležité, aby splňovalo výše uvedené obecné požadavky na montáž. Nekomplexní, nesystémové řešení neumí tyto požadavky zajistit. Nejčastěji nejsou splněny tepelně-technické požadavky díky řadě tepelných mostů, špatné nebo žádné zajištění proti vnější a vnitřní vlhkosti s výskytem nezaizolovaných míst a skoro nikdy zajištěná možnost dilatace. Není také prověřována statická a dynamická stabilita upevnění. Komplexní systémy pro předsazenou montáž jsou v mnohých ohledech lepší, ne vždy však dbají na zajištění všech kladených požadavků.

ZÁVĚR
Při návrhu výplní stavebních otvorů je třeba vzít do úvahy širší souvislosti a nesledovat jen samotné parametry oken. Jak vyplývá z předchozího textu, tyto parametry mohou být v závislosti na typu montáže zcela odlišné oproti uvažovaným. Vzhledem k velké finanční náročnosti výplní stavebních otvorů a jejich značnému vlivu na kvalitu obálky budovy si zvýšenou pozornost určitě zaslouží. S rozšiřující se výstavbou pasivních budov, které budou v budoucnu na základě evropské směrnice EPBD 2 jediné typy budov, které se budou moci stavět, je navíc tato problematika ještě zásadnější. Zde má každý detail oproti klasickým budovám desetkrát větší vliv.

Preferred Assembly of Windows and Doors
Until recently, a great importance was not assigned to a solution of building windows into a construction. With increase in the number of new constructions and reconstructions, the window assembly experienced literally an information and technical revolution. At first, the best window parameters, for instance, heat transmission were technically solved. Gradually, a connection joint which has a great impact on window properties also started to be discussed. Badly assembled window can cause worsening of many parameters even in tens of per cents. A window with stated values of thermal transmission Uw = 1.2 W/m2K which can increase this value up to 2 W/m2K due to bad assembly can stand as an example. This value does not meet requirements stipulated by a directive anymore. Other problems caused by bad assembly will be mentioned below. However, it will always be true that a high-quality window requires high-quality assembly.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Předsazená montáž oken a dveří

Preferred assembly
Preferred assembly znamená anglicky předsazená montáž? Tak to opravdu asi ne....
ukotvení předsazených oken
 Dobrý den, existují nějakésměrnice či metodika ukotvení předsazených oken? Při montáži "balkonového okna - dveří" firma použila příliš široké kotvy, na kt...
počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 15.1.2018 21:32vstup do diskuse >>

Fotogalerie
1a - Příklady možností předsazené montáže oken – upevnění okna na bloky COMPACFOAM1b - Tepelná simulace2a - Příklady možností předsazené montáže oken – upevnění okna na ocelové úhelníky2b - Tepelná simulace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (136x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střechTechnologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech (62x)
Návrh skladby ploché strechy je dnes pro projektanty poměrně dobře zvládnutelná operace. Skladbu volí s ohledem na nosno...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (58x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice