KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Polyfunkční centrum AFI Vokovice

Polyfunkční centrum AFI Vokovice

Publikováno: 17.12.2018, Aktualizováno: 18.12.2018 10:41
Rubrika: Architektura

Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských prostor s využitím nejnovějších technologií. Jedná se na pohled o dvě samostatné budovy o šesti a osmi nadzemních podlažích s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 14 tisíc metrů čtverečních. Tyto budovy jsou propojeny čtyřmi podzemními podlažími, kde je umístěno technické zázemí a 285 parkovacích stání. Architektonický návrh pochází ze studia DAM architekti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: AFI EUROPE Czech Republic, s. r. o.
  • Generální dodavatel: GEMO a. s.
  • Autor: DAM architekti s. r. o.
  • Generální projektant: Atelier Smitka s. r. o.
  • Termín výstavby: 9/2016 – 7/2018

Budovy disponují, kromě administrativních prostor, také prostory pro maloobchodní jednotky, gastronomii a skladovými plochami. Projekt byl dokončen generálním dodavatelem GEMO a. s. v říjnu 2018 a nachází se v atraktivní lokalitě Prahy 6, na hranici Vokovic a Veleslavína, na dosah centra města i mezinárodního letiště.

Organické tvary, kombinace skla, moderních sklocementových a hliníkových prvků a střecha osázená stromy se na hony liší od původní zástavby budov kdysi tolik slavné čokoládovny. Ta byla založena již v roce 1903 sourozenci Kroupovými. Jejich čokoláda Standard byla za Rakouska‑Uherska a později v Československu jednou z nejznámějších. V původních budovách působila mj. také Správa sociálního zabezpečení.

VLASTNÍ PRŮBĚH VÝSTAVBY

Výstavba probíhala od září 2016 do července 2018 a první nájemci se nastěhovali a začali objekt užívat od října 2018. Na pozemku investora se nacházely dva stavební objekty. První sloužil sociální správě a druhý jako fit centrum. Tyto objekty bylo nutné pro výstavbu polyfunkčního centra zdemolovat.

Před zahájením demolic stávajících objektů a výstavby nového objektu, bylo zapotřebí provést přeložení inženýrských sítí a provést pasportizaci metra. Tyto sítě vedly přes stavební pozemek a v přilehlých komunikacích. Jednalo se zejména o přeložení vysokotlakého a středotlakého plynovodu DN300 a DN150, vodovodního řadu DN 500, rozvodů VN pro metro a optických kabelů. Zvláštní kapitolou byla potom přeložka jednotné kanalizace DN 400. Vedení kanalizačního řadu mělo zůstat v původní poloze a směru, který protíná novou budovu v úrovni 3. podzemního podlaží. Proto se v budově vytvořil průchozí kolektor, do kterého se umístilo nové kanalizační potrubí. Po dobu výstavby kolektoru a podzemních podlaží bylo zapotřebí provést dočasné přečerpávání kanalizace s trvalou kontrolou chodu čerpadel. Po vybudování kolektoru a podzemních podlaží byl kolektor vybaven sklolaminátovým potrubím, které bylo napojeno na stávající kanalizační stoku. Jelikož nová stavba byla v bezprostřední blízkosti metra stanice Veleslavín, musela se provést pasportizace tubusu metra. V tubusu metra byly osazeny měřící body a geodeticky se během stavby sledovalo, zda nedochází k sedání tubusu nebo vzniku trhlin.

Po provedení přeložek a odpojení stávajících objektů od inženýrských sítí, byla zahájena vlastní demolice budov. Během demolic probíhal souběžně archeologický průzkum. Na stavebním pozemku se na začátku 20. století nacházela čokoládovna. Dále zde probíhal průzkum na možný výskyt kontaminované zeminy.

Na demolice navázal vlastní výkop a zajištění stavební jámy. Zajištění stavební jámy bylo navrženo jako dočasné kotvené záporové pažení a kotvená pilotová stěna v bezprostřední blízkosti metra. Ocelové zápory byly navrženy z profilů IPE360, 2 × IPE330, 2 × IPE360, 2 × U300 z oceli S235. Rozteče zápor 1,7 až 2,5 m. Ocelové zápory byly vkládány do vrtů ∅ 630 mm, resp. zdvojené zápory do vrtu ∅ 900 mm. Paty zápor jsou zabetonovány suchým betonem C16/20, zbytek vrtu je zasypán stabilizovanou zeminou. Pilotová stěna je tvořena vrtanými pilotami ∅ 900 mm na sraz. V místě kotev jsou ponechány mezi pilotami mezery cca 200 mm. Všechny piloty jsou vyztuženy armokošem kruhového průřezu a vybetonovány betonem třídy C25/30 XA1. Po zřízení zápor a pilot se provádělo odtěžování zeminy po jednotlivých kotevních úrovní. Zároveň s těžením probíhalo zřízení výdřevy mezi ocelové pažnice z dřevěných fošen tl. 100 – 140 mm a stříkaného betonu na pilotovou stěnu.

Po dotěžení a vydřevení na jednotlivé kotevní úrovně byly realizovány dočasné pramencové kotvy, táhla, příp. rozpěry. Kotvy jsou navrženy ze 3, 4 nebo 5 pramenců Lp15,3/1770, volné délky 3,0 až 12,5 m, kořen 6,0 – 8,0 m. Injektáž kořenové části byla prováděna s etážemi á 0,5 m cementovou směsí v poměru 2:1 (cement CEM II / B – S 32,5) injekčním tlakem 2,2 MPa. Provedené kotvy se napínaly po 7 – 10 dnech od injektáže. Po provedení napnutí kotev se pokračovalo v odtěžení zeminy po další kotevní úroveň.

ZALOŽENÍ OBJEKTU

Založení objektu je provedeno jako plošné, doplněné v místě většího zatížení nebo menší únosnosti zeminy na vrtaných velkoprůměrových tlačených a tažených pilotách, které vynáší monolitickou železobetonovou desku se sloupy a stěnami. Piloty jsou provedeny jako osamělé průměru 900 mm a 1 200 mm. Základová deska je proměnné tloušťky 400 až 600 mm.

Během pilotování byly zhotoveny studny pro čerpání podzemní vody. Tyto studny byly vybaveny čerpadly s plováky pro trvalé čerpání spodní a povrchové vody. Vody se přes odkalovací jímku a měření vypouštěly do kanalizace.

Při navrhování objektu se řešila ochrana budovy proti bludným proudům. Stavba se nachází mezi tramvajovou dráhou na ulici Evropská, železniční tratí SŽD a trasou metra A. Pro ochranu budovy byla zvolena varianta uložení ocelových kari sítí do podkladního betonu, které byly vzájemně svařovány a propojeny kabely se zemnicím rozvodem z pásoviny FeZn 30 × 4 mm v 1. PP. Na tento rozvod se dále napojily vnitřní rozvody NN a aktivního hromosvodu budovy.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Spodní stavba má tři resp. čtyři podzemní podlaží. Tvoří společný celek pro obě nadzemní části navrženého objektu. Podzemní podlaží zasahují pod otevřené prostranství u objektu „A“ a průchod mezi objekty „A“ a „B“.

Konstrukce spodní stavby je navržena jako monolitická, železobetonová konstrukce. Stropní desky potom jako bezprůvlakové a v případě potřeby byly lokálně zesíleny v místě sloupů a stěn hlavicemi. Sloupy v podzemních podlažích byly navrženy s ohledem na jejich zatížení a jejich polohu v konstrukci. S ohledem na polohu a provoz byly navrženy jako oválné/kruhové nebo čtvercové/obdélníkové. Obvodové stěny v suterénu mají v 1. PP tloušťku 250 mm, ve 2 a 3. PP 300 mm a ve 4. PP 400 mm. Obvodové a základové konstrukce spodní stavby jsou navrženy z železobetonu s obsahem krystalických vsypů, které zajišťují ochranu spodní stavby proti zemní vlhkosti a podzemní vodě. Spodní stavba je dilatována mezi nadzemními částmi z důvodu rozdílného sedání mezi modulovými osami G-H. Hydroizolace v místě dilatační spáry je zajištěna systémovým řešením s ohledem na namáhání a předpokládané pohyby v dilatační spáře, systémové lišty a dilatační přejezdové plechy. Pracovní spáry jsou doplněny certifikovaným systémem sanačních hadiček Přístup do podzemních podlaží zajišťují schodiště a výtahy. Vjezd do garáží je z terénu v úrovni 1. PP.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový, monolitický skelet se třemi či čtyřmi podzemními podlažími a dvěma nadzemními částmi („A“ a „B“) s šesti nadzemními a osmi nadzemními podlažími. Obě nadzemní části mají nepravidelný organický tvar půdorysu.

Vodorovné stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou podepřeny soustavnou stěn komunikačních jader, obvodových pilířů a sloupů. Vnitřní sloupy jsou doplněny podstropními hlavicemi. Stabilita objektu je zajištěna soustavou stěn rozmístěných v půdorysu kolem schodišťových jader.

Konstrukce střechy je navržena jako křížem armovaná deska tloušťky cca 250 mm, doplněná ztužujícími žebry 250 mm pod stropní desku. Střešní konstrukce je navržena na přenesení zatížení ze skladby zelené střechy s intenzivní zelení – s proměnnou výškou substrátu. Stropní deska nad 1. PP a nad posledním podlažím je tl. 250 mm. Ostatní stropní desky jsou tl. 220 mm.

Sloupy, pilíře a stěny v nadzemních podlažích jsou navrženy s ohledem na jejich zatížení a jejich polohu v konstrukci. Obvodové stěny objektu A jsou v 1 + 2. NP tlusté 200 mm, v dalších podlažích pak tl. 160 mm. Nosný systém objektu B je tvořen pravidelným rastrem sloupů po obvodě objektu propsaných do suterénu stavby. Obvodové sloupy na objektu B jsou v 1 + 2. NP velikosti 500 × 300 mm. V přechodovém 3. NP, kde najdeme úskok fasády, jsou sloupy 990 × 300 mm v dalších podlažích je pak velikost obvodových pilířů 300 × 300 mm. Nárožní sloup na JV objektu B je atypický a přenáší váhu nároží do spodní stavby. Tloušťka stěn vnitřních nosných jader je 200 a 250 mm. Akustická stěna na střeše má tl. 180 mm a v dolní části je zateplena KZS.

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

Při provádění monolitických konstrukcí se nejvíce řešila problematika tvaru vlastní budovy a napojování jednotlivých částí monolitických konstrukcí na sebe, jako stěny s okenními otvory, které jsou umístěny na střih nad sebou, sloupy a zakřivené průvlaky. Samostatnou kapitolou bylo řešení dilatací objektu, který je založený v rozdílných výškách. Dále se řešila otázka kladení stropního bednění. Dle požadavků investora a zadání mohlo dojít k situaci, že si budoucí nájemce nebude ve fitoutech provádět podhledy. Z toho důvodu se provedl kladečský plán bednění, který obsahoval minimum dořezávaných bednících desek a stropy se realizovaly jako pohledové. Pro vlastní výstavbu se použily tři věžové jeřáby a jedna betonářská věž, která se během výstavby posouvala výše tak, jak rostl objekt samotný.

FASÁDA

Již během provádění monolitických konstrukcí ve vyšších nadzemních podlažích, byly zahájeny práce na fasádě. Každý z nadzemních objektů má jiné provedení fasády. Objekt A je proveden s jednotlivými okny/výplněmi ze systému Heroal. Okna jsou posazena mezi betonové sloupy a jsou mezi sebou naprosto nezávislá. Výplně jsou děleny sloupky a menší část z plochy je určena pro systémovou ventilační klapku. S ohledem na tepelně-technické požadavky je výplň zasklena izolačním trojsklem. Betonový sloup mezi okny je obložen tepelnou izolací. Izolace je překryta difúzní folií. Meziokenní pilíře jsou obloženy fasádními prostorovými prvky ze sklovláknobetonu. Prvek je vyráběn vcelku, beze spár. Kotvení prvku z pozinkované oceli, skryté, umožňující rektifikaci ve všech směrech.

Na objektu B jsou v prvních dvou NP rastrové fasády. Fasáda je uvažována jako stojící a je zasklena izolačním trojsklem. V ostatních podlažích je fasáda tvořená z fasádních modulů, které byly montovány na kotvy umožňující výškovou i směrovou rektifikaci. Na jednotlivé moduly byly potom dodatečně montovány „zlaté“ plechové tvarovky.

Okna a okenní moduly jsou opatřena exteriérovými motoricky ovládanými roletami s vodícími profily. Rolety jsou navrženy na sílu větru do 90 km/hod.

STŘECHA NADZEMNÍ ČÁSTI BUDOVY

Okolo atiky je navržen pochozí chodník 800 mm široký pro údržbu fasády a reklam.

Střešní zahrada je koncipována s ohledem na kontext blízké přítomnosti Divoké Šárky. Je navržena stupňovitě tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy a současně umožnila příjemný pobyt uživatelům objektu. Výsadby rovněž zlepší mikroklima v okolí objektu.

Součástí střešní zahrady na objektu A je pobytová terasa, přístupná z kancelářských ploch. Vlastní plochy zeleně nejsou veřejně přístupné.

Navržená kompozice rostlin evokuje charakter vegetace šáreckých svahů. V ploše střešní zahrady, obdobně jako v parteru, jsou realizovány výsadby z více pater rostlin a popínavý porost akustické zástěny. Ochrana ploch proti zvýšeným účinkům sání větru je zajištěna zamulčováním štěrkem nebo drceným kamenivem o větší frakci.

Zelené střechy doplňují návrh sadových úprav parteru. Zde je kombinována extenzivní, přírodě podobná vegetace kombinující původní druhy a vhodné zahradní kultivary. Terén je lehce modelován, což umožňuje použití různých typů a velikostí vegetace, od travino-bylinných ploch až po zvýšené modelace umožňující výsadbu středně korunných stromů.

TECHNOLOGIE

Budova je napojena na veškeré inženýrské sítě. Vytápění budovy je zajištěno připojením na horkovodní řad s vlastní výměníkovou stanicí. Chlazení objektu je zajištěno dvěma blokovými chladícími jednotkami umístěnými na střeše objektu a akumulací chladu ve strojovnách v podzemních podlažích. Distribučními prvky pro chlazení, topení a vzduchotechniku představují v kancelářských prostorech indukční jednotky a ve společných prostorech lobby a retailových jednotek jsou to fancoilové jednotky. V objektu je instalováno prozatím osm vzduchotechnických jednotek zajišťujících větrání kanceláří, zázemí údržby, retailů a skladových ploch. Podzemní podlaží garáží je pokryto samočinným hasicím systémem, který má svoji akumulační nádrž umístěnou ve 3. PP. Celý objekt je automaticky řízen systémem měření a regulace. Samozřejmostí objektu je vybavení elektronickou požární signalizací, zabezpečovacím, kamerovým, přístupovým a parkovacím systémem. V objektu je celkem devět výtahů. Objekt je navržen tak, že zadržuje dešťovou vodu a zpětně ji využívá pro závlahu zeleně. Veškeré zelené plochy na objektu jsou pokryty automatickou závlahou.

Objekt je navržen na certifikaci Leed stupně platinum. Během výstavby se řešilo dispoziční uspořádání objektu, možnosti použití určitých typů stavebních materiálů s maximální využití místních zdrojů. Do projektu se zapracovávaly specifické požadavky Leed na technologie, pro maximální úsporu energie, a pro provoz jako takový. Objekt má rovněž zařizovací předměty s nízkou spotřebou vody a energie. Prováděly se dočasné ochranné konstrukce, zakrývaly již hotové konstrukce a technologie. Při oživování objektu a při funkčních zkouškách byl prováděn dohled firmou zajišťující vlastní certifikaci.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Polyfunkční centrum AFI Vokovice

Hafíkovice
Na vizualzacích jsou zlatá křídla až k horní hraně, ve skutečnosti je ale nahoře černý pruh bez nich. Podobné je to i u druhé budovy. Jinak je to pěkné.    ...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 30.12.2018 23:32vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Polyfunkční centrum AFI VokoviceVizualizace pohled z ulice EvropskáVizualizace pohled z ulice KladenskáPůvodní areálDemolice původních objektůVýkop a zajištění stavební jámyPřeložka vysokotlakého plynovodu DN300Výkop a zajištění stavební jámyMonolitické konstrukce 3. podzemní podlažíMonolitické konstrukceMonolitické konstrukceJezdecké schody, vstup na parter před objekty A a B z ulice EvropskáPohled z ulice Evropská, (objekt uprostřed je evakuační výstup z metra)Parter vstup do objektu A

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (59x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Administrativní a výrobní objekt MERcutAdministrativní a výrobní objekt MERcut (53x)
Objekt je situován v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém městě u Uherského Hradiště. Většina budov v areálu ...
Předsazená montáž oken a dveří (53x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice