KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Systém Shell and Core pro administrativní budovu

Systém Shell and Core pro administrativní budovu

Publikováno: 9.9.2009, Aktualizováno: 11.9.2009 09:31
Rubrika: Architektura

Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchodních ploch funguje od dubna letošního roku v Praze 9. O technicky velmi zajímavé fasádě této stavby jsme vás informovali v minulém vydání Konstrukcí. Nyní se podíváme na stavbu trochu ze širšího úhlu. Jako jeden z mála administrativních objektů v Česku byl totiž stavěn systémem Shell and Core a rovněž systém výstavby nesl svá specifika.

Budova se stavěla stylem Shell and Core, což znamená, že kancelářské prostory se ponechají v základní úpravě, protože se vybaví podle přání a potřeb budoucích zákazníků. „Celá výstavba probíhá v systému design and build, čili museli jsme sladit nabídku s požadavky investora,“ vysvětlil projektový manažer stavby Ing. Ondřej Bielak.

PODZEMNÍ PODLAŽÍ
2. podzemní podlaží má dvě základní výškové úrovně, a to –6,750 m v západní a jižní části objektu a –5,600 m ve východní části objektu, které jsou propojené polorampou. Technologické místnosti v severní části objektu jsou na úrovni –7,750 m.

1. podzemní podlaží má rovněž dvě výškové úrovně, a to –3,950 m v západní a jižní části objektu a –2,800 m ve východní části objektu, které jsou propojené polorampou.

Mezipatro je na výškové úrovni –1,600 m, přístupné po ocelových schodech z úrovně –2,800 m. Světlá výška prostoru je 2 100 mm. Podzemní podlaží jsou využívána jako skladovací prostory. Nosné konstrukce podzemních podlaží jsou železobetonové, konstrukční systém je kombinací obvodových a vnitřních nosných stěn a pilířů.

Příčky v garážích jsou navrženy převážně z Liaporu tl. 175 a 115 mm, příčky v hygienickém jádře jsou navrženy ze sádrokartonu. Při volbě materiálu byla brána v úvahu poloha konstrukce v dispozici objektu, dále pak požadavky na akustiku, požární odolnost, mechanickou odolnost a statiku.

Liaporové příčky byly navrženy jako základní systém dělicích stěn v podzemních podlažích, spolu s nosnými železobetonovými stěnami tvoří většinu svislých konstrukcí. Tento materiál byl zvolen pro svůj přijatelný estetický vzhled v daném dispozičním umístění, vyhovující požární a nadprůměrné akustické vlastnosti. V místech, kde může dojít k většímu mechanickému, statickému, požárnímu či akustickému namáhání a v delších rovných úsecích jsou navrženy příčkové tvarovky M175, v ostatních případech tvarovky M115.

NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Základní uspořádání prostor
1. nadzemní podlaží má tři základní výškové úrovně, a to 0,320 m v severozápadní části objektu, 0,500 ve střední části objektu, a 0,900 v jihovýchodní části objektu. Vertikální komunikace jsou situovány v osách 23 a 25 a v jihovýchodním cípu objektu. V blízkosti osy 23 je umístěna dvojice osobních výtahů V1 a V2, které končí v 7. NP, a únikové schodiště. V ose 26 je dvojice osobních výtahů V3 a V4, které končí v 5. NP. V jihovýchodním cípu výtah V5, který kočí ve 2. NP a únikové schodiště. Jádrem dispozice je dvoupodlažní vstupní lobby, do kterého ústí dvojice vstupů – jihozápadní z Českomoravské ulice a severovýchodní z parku k ulici Sokolovské. Ve vstupním prostoru je umístěna „vlnovková“ recepce, od které je přes otočné turnikety přístup ke čtveřici výtahů. Z lobby je zároveň přístup do velína a do WC pro osoby s omezenou pohybovou schopností, a také do přilehlých obchodních prostor. Ostatní části dispozice jsou rozděleny na obchodní prostory s vlastním sociálním zázemím.

Jádrem dispozice je stejně jako v 1. NP lobby, ze kterého je přístup do přilehlých kancelářských prostor. Prostory v jihovýchodním křídle jsou samostatně přístupné komunikačním jádrem z úrovně 1. NP. Každý kancelářský prostor má samostatné hygienické zázemí. V jihozápadní části objektu je situováno atrium, přístupné z obchodních prostor, které je zatravněno a osazeno zelení. N severní straně přiléhá k objektu ocelové požárně únikové schodiště, které je porostlé popínavou zelení.

3.–5. nadzemní podlaží mají shodné dispoziční schéma, liší se navzájem tím, že každé vyšší podlaží v jihovýchodní části terasovitě ustupuje. Přístup do těchto podlaží je přes patrová lobby (předsíně), do kterých ústí vždy dvojice výtahů. Z patrových lobby je přístup do kancelářských prostor dvojicí protilehlých dveří. Levá i pravá část dispozice má samostatné hygienické zázemí, ke kterému je dispozičně přičleněna technická místnost. Na severní straně přiléhá k jednotlivým podlažím požárně únikové schodiště, které končí v 5. nadzemním podlaží. V jihovýchodní části je přístup na terasu.

6. nadzemní podlaží má již pouze jednu dvojici výtahů a jedno hygienické jádro, jinak je obdobně uspořádáno jako 3.–5. nadzemní podlaží.

7. nadzemní podlaží dispozičně ustupuje od líce fasády, tím vzniká terasa po celém obvodě tohoto podlaží. V jihozápadní části podlaží jsou na terase umístěny chladící jednotky, které jsou odstíněny akusticky účinnou stěnou. Střecha je přístupná po žebříku schodišti z jižní části terasy. Nad střechu přesahuje vyústění vzduchotechniky v západní části objektu.

Nosné konstrukce jednotlivých podlaží jsou železobetonové, konstrukční systém je kombinací obvodových a vnitřních nosných stěn, sloupů a pilířů. Schodiště jsou navržena jako železobetonová, s prefabrikovanými schodišťovými rameny uloženými na ozub. Podesta i mezipodesta jsou monolitické.

Příčky
Příčky v hygienických jádrech jsou navrženy ze sádrokartonu. Při volbě materiálu byla brána v úvahu poloha konstrukce v dispozici objektu, dále pak požadavky na akustiku, požární odolnost, mechanickou odolnost a statiku. Požární odolnost jednotlivých příček byla stanovena na základě požárně bezpečnostního řešení stavby, v nadzemních podlažích se pohybuje většinou v rozmezí EI30 – EI60. V jižní části 7. NP je z tvarovek M175 provedena liaporová stěna.

Střechy
Střechy jsou navrženy s ohledem na možnosti spádování, parametry odvodňovacího systému, a stavebně technické návaznosti. Spádování střech je přizpůsobeno podtlakovému odvodňovacímu systému tím způsobem, že jednotlivé vpusti jsou propojeny „žlábkem“ o šířce 600 mm, který při poruše jednotlivé vpusti umožní využití vpusti nejbližší následující. Spádování žlábku je navrženo se spádem 0,5 %, spádování přilehlých teras a střech spádem 1,5 %. Jako spádová vrstva je navržen lehčený beton s příměsí polystyrenu – PORIMENT WS.

Jako hydroizolační vrstva je navržena folie SIKA TROCAL SGMA o tl. 1,5 mm, oboustranně chráněná vrstvou separační geotextilie. Folie je v ploše uložena volně, v místě atik je pak mechanicky kotvena. Tepelně izolační vrstva je navržena z extrudovaného polystyrenu o tl. 160 mm, desky v jedné vrstvě, stykování na ozub. Vpusti jsou navrženy jako dvoustupňové, systém SIKLA. Primárně sbírají vodu z tepelně izolační vrstvy, sekundárně pak z vrstvy hydroizolační. Vpusti jsou navrženy jako vyhřívané.

Zelená střecha
Je navržena v atriu 2. NP a ve 3. NP. Souvrství nad tepelně izolační vrstvou (zdola nahoru) je tvořeno ochrannou folií proti prorůstání kořínků, perforovanou nopovou folií, filtrační geotextilií a půdním souvrstvím. Mocnost půdního souvrství je max. 300 mm, se spádem k okrajům střechy se snižuje. V půdním souvrství jsou umístěny ochranné a kontrolní šachtičky pro přístup k jednotlivým gulám a šachtičky pro napojení zavlažovacího systému.

Terasy
Jsou navrženy ve 3.–7. NP. Souvrství nad tepelně izolační vrstvou (zdola nahoru) je tvořeno ochrannou geotextilií, vzduchovou mezerou a betonovou vymývanou dlažbou na rektifi kovatelných podložkách. Navrhovaná tl. dlaždic je 50 mm, rozměr dlaždic 400 × 600 mm. Vpusti chráněny ochranným košem.

Střecha
Nad 7. NP je navržena jako přitížená kačírkem ve vrstvě o mocnosti max. 80 mm. Kačírek je separován od tepelné izolace geotextilií. Vpusti jsou chráněny ochranným košem.

Ocelové konstrukce
Zámečnické konstrukce v podzemních podlažích a přilehlých objektech můžeme z hlediska umístění, zatížení vlhkostí a namáhání provozem rozdělit do několika skupin:

  • vnitřní zábradlí únikových schodišť,
  • únikové schodiště,
  • ostatní drobné konstrukce.

Vnitřní zábradlí únikových schodišť je navrženo ze svařovaných rámů o rozměrech cca 1 100 × 3 000 mm, provedených z pásů plechu o průřezu 60 × 6 mm. Tyto rámu jsou ve svislém směru ztuženy příčlemi z plechu 60 × 6 mm. V místě stojky je navržen zesílený profil 60 × 6 mm. Konstrukce zábradlí je navržena z oceli S235.

Kotvení schodů k betonové konstrukci je navrženo pomocí lepených zinkovaných ocelových kotev M10. Povrchová úprava je provedena na podklad stupně čistoty Sa 2,5, pro stupeň koroze C2. Jednotlivé dílce (svařené rámy) budou opatřeny základním i vrchním nátěrem v dílně. Nátěrový systém bude proveden na střední životnost (trvanlivost vzhledu) dle ČSN EN ISO 12944 (5–15 let).

Shell and Core System for Office Building
Nine-storey office building (with seven floors above the ground and two floors below the ground) with almost 10,000 m2 of office areas has been in operation since April 2009 in Prague 9. We informed about the technically interesting facade of this structure in previous issues of Konstrukce magazine. Now we will have a look at this structure from a broader perspective. As one of the few office buildings in the Czech Republic, it was built using the Shell and Core system and also the construction system has its specification.

 


Ing. Ondřej Bielak

„Výhodou pro investora je ušetření finančních prostředků,“ říká projektový manager společnosti Skanska CZ a. s. Ing. Ondřej Bielak.

Mohl byste konkretizovat průběh výstavby v systému design and build na stavbě Vysočanské brány? Co v tomto případě obnášel?
Projekt Vysočanská brána byl zadán Komerční specifikací cca 60 stránkovým slovním popisem objektu. Tento dokument popisoval funkci a vybavení objektu a jeho základní parametry. Dále bylou součástí zadání stavební povolení se základní projektovou dokumentací a rozpočet. Z těchto tří dokumentů se během 21 měsíců zrodil projekt Vysočanská brána s novou fasádou, zelenou střechou, novým parterem, vstupním lobby, systémem TZB a užitnou plochou zvětšenou o cca 1.000 m2. Projekt prošel dvěma řízeními o změně stavby před dokončením, protože se s původním řešením nedal zcela srovnávat a architektonicky, se jedná také o zcela nový objekt. Samozřejmě bylo nutné dodržet podmínky stavebního povolení a smlouvy o autorských právech autorů původního řešení a zároveň se snažit vyhovět investorovi v jeho nárocích a to vše skloubit s rozpočtem díla.

Systém výstavby kancelářských prostor Shell and Core je v Čechách novinkou? Co konkrétně znamená ponechání kancelářských prostor v základní úpravě?
Myslím, že tento systém novinkou není, alespoň pro Skanska a náš projektový tým ne, neboť pro toho samého investora stavíme tímto systémem již druhou administrativní budovu. Výhodou pro investora je ušetření finančních prostředků a větší možnost variabilní nabídky kancelářských prostor. Daný fit-out se staví dle konkrétního projektového řešení najednou a nemusí se nic předělávat a upravovat.

Lahůdkou stavby je fasáda. V čem je unikátní, jakých materiálů bylo použito a jaká technická řešení a problémy museli stavaři při její realizaci použít?
Na tuto otázku by lépe odpověděli oborníci z našeho závodu LOP, která fasádu prováděla. Z mého pohledu je fasáda opravdu „třešnička na dortu“ na tomto projektu. Je značně složitá sama o sobě a představovala i značné nároky na okolní konstrukce. Pro ilustraci na betonové parapety bylo nutné co 0,5 m použít dva geodetické body a celkem je použito 8 typů křivek pro lomené parapety. Musím přiznat, že na začátku jsme měli s investorem a architekty poměrně živé dohady zda vůbec do takovéto fasády jako Skanska půjdeme a mně osobně se ani nechtělo řešit takto složitou a rizikovou konstrukci. Dnes když se podívám na výsledek, tak jsem rád, že jsme do toho šli, ale nebylo to vůbec jednoduché. Cesta od architektonického návrhu po vlastní realizaci byla trnitá a všichni tj. architekt, projektant, dozor, konzultant na fasády, závod LOP a náš projektový tým si užili svoje. Musím vyzdvihnout mimo zmíněných, náš závod LOP, který na fasádě odvedl obrovský kus práce a dokázal ji realizačně a projektově dotáhnout do konce, a samozřejmě všechny své kolegy z projektového týmu pro které to byly 2 roky tvrdé práce, která vedla k dobrému výsledku.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Garáže 1. PPPohled do vstupního lobby z teorie ve 2. NP (prosklená prosvětlená stěna a recepční pult)Řez rybickou fasády v místě, kde je použit VacupanelPohled na terasovitě ustupující fasádu objektu – severovýchodPohled z terasy 7. NP na vnější únikové schodiště a zelenou střechu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (58x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (58x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (56x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice