KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Součinnost zhotovitele ocelové konstrukce a projekční kanceláře na Centru Černý Most

Součinnost zhotovitele ocelové konstrukce a projekční kanceláře na Centru Černý Most

Publikováno: 20.9.2013
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Vzájemná korektní spolupráce je důležitá pro dosažení dobrého výsledku. Možná to ve své podstatě zní jako klišé, ale opak je pravdou, zvlášť v dnešní době. Součinnost mezi projekční kanceláří a zhotovitelem musí být vzhledem k novodobému trendu jasně definována v podobě požadavků a specifikací na dokumentaci. Novodobý trend (dlouhý výběr dodavatelů na úkor doby pro zpracování dokumentace) totiž v sobě skrývá nepřiměřené nároky na termíny zhotovení dokumentace a samotného díla. Tento časový tlak s sebou nese vysoké projekční a koordinační nasazení, které bylo nutné vyvinout při vytváření díla obchodního Centra Černý Most.

KOORDINACE
Ocelová konstrukce Centra Černý Most představuje různorodé typy skeletů, které plní odlišné funkce. Hlavním úkolem ovšem bylo vytvoření konstrukcí pro zastřešení obchodních prostor (Foodcourt, světlíky), nájezdových ramp, vstupů do objektu a multikina. Celkově se hmotnost ocelové konstrukce pohybovala kolem 2 000 t a její hlavní část byla vyprojektována a zhotovena za osm měsíců od vzájemné dohody zhotovitele (společnost RUUKKI CZ, s. r. o.) a projekční kanceláře (společnost SKÁLA & VÍT, s. r. o.). To představovalo nepřetržitou spolupráci projektantů, koordinátorů výroby a montážních skupin. Vzájemná logistika byla postupně vytvářena a dolaďována vzhledem k situaci na stavbě a harmonogramu jednotlivých etap výstavby. Velké nároky byly kladeny na výrobní závody RUUKKI a jejich kapacitní možnosti. Časový tlak byl natolik neúprosný, že výroba musela probíhat ve výrobních závodech po celé Evropě. Vzhledem k velikosti některých etap byly konstrukce rozděleny na dílčí úseky, které se vyráběly v různých výrobních závodech tak, aby montáž mohla probíhat kontinuálně. Tím pádem musela být vytvořena jednotná šablona vydávané dokumentace pro výrobu v EU. Dále byly zhotoveny seznamy skladovaného materiálu v jednotlivých výrobách a sledovaly se harmonogramy výroby v hutích společnosti RUUKKI za účelem využití vyšší třídy materiálu (double grade S420MH/S355J2H). V projekční části práce na Centru Černý Most představovala 16 500 hodin, ve kterých byla zahrnuta i koordinační činnost nejen pro samotnou ocelovou konstrukci, ale i pro všechny navazující profese. Koordinace celého týmu tvořila pomyslný základ pro úspěšné dokončení díla a vytvářelazáchranné brzdy pro vzniklé situace na stavbě.

MONTÁŽ
Návozy dílců na stavbu musely být koordinovány vzhledem k montáži a omezenému prostoru pro skladování. Zároveň musely být redukovány rozměry a hmotnosti jednotlivých dílců, protože bylo nutné další přesouvání dílců po stavbě, a to i přes přítomnost věžových jeřábů. Do montážních výkresů byly proto vloženy hmotnosti jednotlivých dílců. Obecně velkým problémem při montáži ocelových konstrukcí byla nepřesnost nosného železobetonového skeletu. To představovalo nároky na možnosti rektifikace konstrukce, respektive kotvení. Samotné instalace konstrukce nakonec probíhaly pomocí minijeřábů v kombinaci s věžovým jeřábem a plošinami. Jako nejvíce složité konstrukce, co se týče smontování konstrukce, byly objekty Multikina, Foodcourtu a velkých světlíků.

FOODCOURT
Před zahájením montážních prací musely být vypracovány montážní postupy a předpisy. Předpisy obsahovaly maximální hmotnosti a rozměry dílců, sled přepravování dílčích kusů včetně připojení pro zvedání, umístění a podmínky pro podepření. Dále byly stanoveny instrukce provádění montážních spojů společně s jejich kontrolou.

Hlavní kostru konstrukce vytvářel nosný svařovaný rošt tvořený ze skříňových průřezů tzv. „hadů“, které navazovaly na příhradové vazníky uložené na sloupech (obr. 4). Vzhledem k tomuto prostorovému uspořádání jednotlivých dílců bylo nutné konstrukci podepřít prostorovým lešením ve dvou liniích (obr. 1 a 2). Pozice montážních podpěr byla přesně stanovena a ještě před zahájením montáže ověřena geodetickým zaměřením.

Montáž probíhala v několika etapách, kdy první probíhala instalace příhradové části, na které následně navazovala hadovitá konstrukce. Předmontáž, která byla nutná vzhledem k tvaru a složitosti konstrukce, poskytla potřebnou výchozí pozici pro instalaci na staveništi. Skříňové průřezy byly v montážním stavu sešroubovány a následně svařeny společně s uzavírací přídavnou styčníkovou deskou (obr. 3).

U svarových spojů byly provedeny ultrazvukové zkoušky. Poslední část montáže tzv. „malých hadů“, které plní hlavně estetický význam, byla velice specifická. Jednotlivé dílce se musely vyrábět přímo na staveništi dle návaznosti na další kusy a hlavní konstrukci (obr. 5). Na staveniště byly pouze dovezeny typické dílce, u kterých probíhaly dílčí úpravy.

MULTIKINA
Konstrukce Multikina a Foodcourtu jsou propojeny přes společnou řadu sloupů, které vytvářejí podpory pro příhradové vazníky dotčených skeletů. Nosný systém Multikina představuje rámovou konstrukci tvořenou příhradovými vazníky a kloubově uloženými sloupy. Tato konstrukce byla rozdělena opět na dílčí etapy, kdy jedna etapa představovala hmotnostně 100 t. Velikost dílčího montážního úseku určovaly velikosti jednotlivých dílců, kdy největších rozměrů dosahovaly příhradové vazníky o celkové délce 28 m. Takovéto vazníky se musely dělit na tři kusy, které se podepíraly pomocí věží v místě spojení. Rozdělení bylo nutné z důvodu přepravy a únosnosti minijeřábů. Jeřáby s vyšší nosností nemohly být použity z důvodu únosnosti patra, na kterém probíhala montáž.

ZÁVĚR
Vzájemná správná a přesná spolupráce dvou společností, respektive zhotovitele ocelové konstrukce a projekční kanceláře, je velice důležitá pro dosažení dobrého výsledku. Obzvlášť to platí u velkých projekčních celků, kde jsou kladeny velké nároky na koordinační činnost. Vzhledem k časovému harmonogramu jsou totiž nutné rychlé reakce na požadavky výroby konstrukce a potřeby montážních skupin na stavbě. Z toho vyplývá, že koordinační činnost celého týmu je při vytváření takového díla primární a neměla by být opomíjena.

Cooperation steel construction contractor and design office of the Černý Most Centre
Mutual correct and accurate collaboration between two companies or steel construction manufacturer and design office, it is very important to achieve a good result. Centrum Černý Most is an example of where it was carried 2,000 tons of construction steel in a short period of time. Coordination of work procedures and instructions were basic point of the whole work. At the same time the need for rapid response to production requirements and needs of erection company on site. Due to the timelines, the good coordination and cooperation among the work participants is the necessity.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Prostor před zahájením montáže lešeníObr. 2 – Liniové podepření konstrukceObr. 3 – Typový detail napojení skříňových průřezůObr. 4 – Konstrukce Foodcourtu po odstranění podpůrných liniíObr. 5 – Po instalaci tzv. „malých hadů“Obr. 6 – Montáž konstrukce multikina pomocí minijeřábů a plošin

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (101x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (69x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Konstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnostiKonstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnosti (60x)
Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které jsou využívané pro stavbu příhradových konstrukcí, jsou rovnoramenné úhelní...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice