KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Přestavba skladové haly na prodejní a kulturní centrum společnosti Petrof

Přestavba skladové haly na prodejní a kulturní centrum společnosti Petrof

Publikováno: 5.6.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

V roce 2014, sto padesát let od založení firmy, vzniká myšlenka vybudování nového obchodního a kulturního centra pro prezentaci tradičního českého výrobku, myšlenka stavby moderního pianosalonu, hudební kavárny a víceúčelové kulturní haly. Pro umístění záměru uvolnila firma ve stávajícím areálu v Hradci Králové severní loď původní výrobní a skladové haly, která přiléhá k příjezdové veřejné komunikaci v ulici Na Brně. Objekt byl postaven v sedmdesátých letech z důvodu zvýšené poptávky především ze SSSR a USA. Sloužil od počátku zejména pro montáž pianin, k čemuž byl technologicky špičkově vybaven. Severní loď poskytovala skladové zázemí pro výrobní část objektu. Součástí velké části prostoru byly i intonérské kabiny.

HISTORIE A MINULOST

Antonín Petrof postavil svůj první klavír v roce 1864 v malé truhlářské dílně svého otce, která se nacházela v samém srdci Hradce Králové, za katedrálou Sv. Ducha. Díky precizní kvalitě výrobků se jeho živnost velmi rychle rozvíjela a žádala si rozšíření výrobních prostor. Z tohoto důvodu Antonín Petrof se svou ženou Marií v roce 1874 zakoupili prostory bývalého zájezdního hostince u hlavní cesty na Brno a přilehlé pozemky, které nabízely výborný potenciál pro další rozšiřování firmy. V této době měla firma šest zaměstnanců a asi nikdo netušil, jak velkou a slavnou se brzy stane. Dnes je rodinná firma PETROF pod vedením Zuzany Ceralové Petrofové největším výrobcem akustických pian v Evropě, které vyváží do 65 zemí světa.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY “J“ v areálu firmy PETROF
  • Investor: PETROF, spol. s r. o.
  • Architekt: Janis Vlachopulos, Vladimír Lavrík, Martina Steklá, (ADONIS PROJEKT spol. s r. o. )
  • Generální projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r. o.
  • Projekt prostorové akustiky: AVETON s. r. o.
  • Generální dodavatel: STATING s. r. o.

VÝCHOZÍ STAV

Stávající objekt ze sedmdesátých let byl proveden systémem montovaného skeletu celkem čtyřlodní jednopodlažní výrobní haly z typových železobetonových prefabrikovaných prvků (SKP Praha), včetně prefabrikovaných základových patek a obvodového pláště. Zájmový prostor má rozměr 84 × 18 m a je součástí jednoho čtyřlodního celku 84 × 72 m. Svislé konstrukce tvoří typové prefabrikované železobetonové sloupy 60 × 50 cm, železobetonové prefabrikované stěnové panely obvodového pláště a výplňové cihelné zdivo. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté průvlaky a sedlové vazníky, na které jsou kladeny prefabrikované žebírkové SZD panely tvořící nosnou podkladní konstrukci pro střešní plášť. Střešní plášť doplňoval podélný sedlový světlík z ocelových tenkostěnných profilů a s výplní drátoskla se základnou 6,0 m. Všechny stávající betonové podlahy musely být z důvodu nevyhovujícího stavu vybourány.

Většina stávajících konstrukcí tak byla v návrhu nového stavu ponechána, ale všechny původní technické instalace byly ze stavby odstraněny. A to byl výchozí stav pro začátek prací na přeměně.

NOVÉ VYUŽITÍ

Za necelé tři roky od zahájení projektových příprav se podařilo zrealizovat celý záměr na ploše 1 600 m2 a otevřít obchodní a kulturní centrum pod názvem PETROF Gallery. Podařilo se vybudovat jeden z největších a nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě, doplněný o prostornou víceúčelovou koncertní a společenskou halu a příjemnou hudební kavárnu. Všem prostorám byly dodány vysoké estetické a i uživatelské vlastnosti. Přednostně bylo nutno dát vyniknout designu všem vystaveným výrobkům, ať už koncertních nástrojů prémiové značky ANT. PETROF, tak i všemu ostatnímu sortimentu z produkce klavírů a pianin a zároveň poskytnout všem prostorám vysoce kvalitní akustický prostor. To vše bylo nutno umístit do stávajícího železobetonového skeletu a dát původnímu průmyslovému stavu nový provozní a zároveň moderní a vkusný rozměr. Původní halovou loď bylo nutno doplnit novou přístavbou na ploše původního plechového přístřešku. Do velkoryse prosklené přístavby pak umístit showroom pro koncertní klavíry nejvyšší kvality.

STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Krom běžných stavebních úprav spojených se zajištěním a splněním normových požadavků na stavbu, požárně-bezpečnostní řešení a bezbariérový přístup, jsou významné úpravy fasádního pláště. Nová fasáda byla vytvořena jako systémová provětrávaná s pohledovou exteriérovou deskou s vysokotlakého laminátu HPL. Šedý strukturovaný dekor se přibližuje původnímu průmyslovému vzhledu a dobře působí do celé severní fronty fasády, do které jsou umístěny i hlavní vstupní otvory s výplněmi z tenkostěnných hliníkových profilů zasklených bezpečnostními skly. Přístavba s prosklenou fasádou přímo navazuje na opláštění původní haly a je doplněna vysokou černou atikou s umístěným prosvětleným logem firmy PETROF.

Kavárna, administrativní části, hygienické a technické zázemí jsou navrženy formou vestavby do prostoru stávající haly s železobetonovým zastropením. Prostorové propojení obou vestaveb v interiéru haly je vyřešeno novou konstrukcí skleněné podlahy spojující vestavbu zázemí kavárny a vestavbu hygienického zázemí v úrovni 2. NP a jde o systémové řešení.

Multifunkční sál je zrealizován stejně tak formou vestavby do prostoru stávající haly a je přístupný z prostoru kavárny a prodejní galerie. Multifunkční sál může sloužit pro koncerty vážné, komorní hudby, přednášky a studiové nahrávky, hudební produkce, divadla a další. Sál je vybaven pódiovou technikou (stage), pódiovým osvětlením a profesionálním ozvučením. Může pojmout až 500 diváků.

POŽADAVKY NA VÝRAZ A UŽIVATELSKOU KVALITU

Zadání nové stavby bylo sestaveno dle konkrétních požadavků investora na požadovaný prostor, na požadovaný provoz a jeho vzájemné vazby, na požadovanou akustickou kvalitu a dokonalé prostředí stavby.

  • Vytvoření vkusného a nevšedního prostoru, který dá vyniknout vystaveným výrobkům PETROF a propojení prodejních, výstavních a kulturních prostor do jednoho celku.
  • Požadavek na specifické akustické vlastnosti v jednotlivých částech a prostorách PETROF Gallery, nezbytné a důležité pro profesionální prezentaci zvukových vlastností vystavených klavírů a pianin.
  • Zajištění dokonalého vnitřního prostředí pro neskreslené optické vnímání vzhledu a dekoru nástrojů a pro zachování akustické a materiálové stability vystavených exponátů.

HLAVNÍ STAVEBNÍ ODDÍL

Pro umístění a následnou prezentaci koncertních klavírních křídel ANT. PETROF byl zvolen prostor nové přístavby hlavního showroomu namísto původního plechového přístřešku. Přístavbě dominuje celoprosklená plocha severního a východního fasádního pláště do ulice Na Brně s nosnou konstrukcí pultové střechy z lepených dřevěných průvlaků osazovaných na zhlaví původních ocelových sloupů. Průvlaky jsou doplněny o pomocné dřevěné konstrukční lepené prvky tak, aby vytvořili jednak podhledový prostor pro osazení akustických pohltivých a rezonančních prvků a také umožnil umístění rozvodů technologie pro prostředí stavby. Stropní konstrukce je takto vnímána jako estetický a zároveň funkční prostorový rastrový podhled, který nedominuje, ale upoutá pozornost. Rastr umožnil umístit do sebe nerušeně jak akustické, tak osvětlovací i technologické prvky. Do těžiště stropní a podhledové konstrukce bylo pak umístěno dominantní lustrové svítidlo.

Hlavní vstup, recepce, prodejna pianin, kavárna, galerie se zasedací místností, administrativní a technická část, hygienické zázemí a víceúčelový hudební a společenský sál, byly umístěny do stávající průmyslové haly, se záměrem ponechat novému prostoru industriální vzhled s úkolem naplnit požadavky funkčního a provozního zadání.

Jako dominantní interiérový prvek bylo do úrovně 2. NP navrženo vykonzolované balkónové těleso ve tvaru těla klavírního křídla. Tento prvek zaujme ihned při vstupu hlavním vchodem nejen svým krásným přerostlým tvarem, ale i řemeslným provedením ohýbaného dřevěného obložení, které bylo firmou PETROF vyrobeno stejnou technikou, jako při výrobě klavírů.

Stávající prefabrikované stropní žebírkové panely byly pro závěsy veškeré nové technologie nepoužitelné z důvodů nulové nosnosti. Pro tyto účely musela být vytvořena pomocná ocelová konstrukce, podsazená pod střešními panely a vetknutá do původních železobetonových prefabrikovaných sedlových vazníků. Na tuto konstrukci byly následně upevněny všechny rozvody silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, svítidel, prostorového ozvučení, evakuačního rozhlasu, systému elektronického požárního systému, vzduchotechniky, klimatizačních jednotek, sálavého vytápění a svislých akustických stropních prvků.

Podélný sedlový světlík, který prochází celou lodí původní výrobní haly, musel být zásadně zrekonstruován. Předně bylo nutno redukovat přímé oslunění z exponované jižní strany, kdy tepelné zisky v letním období byly obrovské a novému provozu by způsobovaly velké teplotní komplikace. Nová masívní hliníková konstrukce světlíku byla doplněna zdvojenou skleněnou výplní pouze na severní straně, jižní strana světlíku byla opláštěna sendvičovým panelem. Použité dvojsklo oproti běžně používaným polykarbonátovým výplním pak pomohlo i se snížením zvukového přenosu případného hluku z produkcí do venkovního prostoru. Výsledek předčil očekávání, zůstal dostatek přirozeného denního světla a tepelné zisky se eliminovaly na minimum.

Všechny podlahy byly rekonstruovány na úroveň nosných průmyslových podlah. V prodejních a výstavních prostorách a v prostorách kavárny byla na nový podklad aplikována ochranná a dekorační stěrka s vysokou zátěžovou odolností.

TECHNIKA PRO PROSTŘEDÍ STAVBY

Odvody tepla a kouře ZOK

Vesměs nevzhledná, ale nutná zařízení se podařilo skrýt do stropní konstrukce rastrového stropu v showroomu ANT. PETROF. V ostatních prostorách je zařízení maskováno hliníkovou konstrukcí světlíku a tváří se velmi nenápadně.

Elektronický požární systém EPS

Vzhledem k deklarovanému shromažďovacímu prostoru protkalo zařízení EPS celou stavbu. Krom samozřejmé funkčnosti bylo snahou jej opět co nejvíce skrýt oku návštěvníka. Zařízení je připojeno 24 h na pult centrální ochrany, návštěvník může být klidný, že v případě požáru odejde bezpečně bez újmy na zdraví.

Svítidla

Všechny provozy obsažené ve stavbě byly vybaveny svítidly výrobce a dodavatele Zumtobel Group. Bylo použito více než patnáct druhů svítidel s LED technologií, na všechny prostory byly provedeny výpočty intenzit osvětlení a většina osvětlení je vybavena stmívacím zařízením. Velká část osvětlení je věnována přímému nasvícení umístěných exponátů ze zavěšených horizontálních ramp, ostatní funkce osvětlení jsou prostorová závěsnými svítidly pro dosažení normových intenzit, a dále osvětlení provozní a lokální.

Vzduchotechnika a klimatizace

Požadavek investora na kvalitní a stabilní prostředí, bez výkyvů teplot, s konstantní teplotou a vlhkostí znamenal osadit do všech prostor zařízení pro výměnu vzduchu s rekuperací tepla, vlhčením přívodního vzduchu, do exponovaných prostor prodejen, galerií a kavárny umístit autonomní klimatizační zařízení pro eliminaci případných zvýšených tepelných zisků. Všechny strojovny zařízení jsou návštěvníkům skryty a umístěny tak, aby svým provozním hlukem nemohly ovlivnit akustické předváděcí zkoušky nástrojů nebo i produkci komorní hudby.

Vytápění

Teplonosným zdrojem je topná voda z výměníku CZT v areálu firmy. Jako nadmíru správná volba otopného systému se ukázalo použití sálavých podstropních teplovodních panelů. Jsou zavěšeny pět metrů nad podlahou v prostoru mezi vazníky, skvělý design ladí s průmyslovým vzhledem stropu a výborně fungují. Dokonale splnily estetický požadavek na vymístění jakýchkoliv nástěnných radiátorových ploch. Vzhledem k výšce umístění pracují bez významného ohřevu kontaktních ploch a bez jakéhokoliv dopadu na plochy vystavených nástrojů.

Měření a regulace M+R

Celý systém M+R se stará o bezobslužný chod energetických zařízení. Snímané údaje jsou přenášeny do energetického centra a odtud jsou aktivně spravovány a ovládány energetikem přes počítačový software.

Audiovizuální technika

Všechny hlavní prostory jsou vybaveny velkorysým prostorovým ozvučovacím systémem doplněným velkoplošnými audiovizuálními LCD panely s rozlišením 4K. Distribuci videa zajišťuje HDMI/HDBT matice. Prostory jsou plošně ozvučeny a rozděleny do několika zón. Každá zóna se dá samostatně nastavit (hlasitost, zdroj zvuku atd.). Možné je také využití bezdrátových mikrofonů a volitelný přenos zvuku do jednotlivých zón projektu. Pro ovládání všech vstupů a zón je systém opatřen digitálním mixážním pultem. Veškerá nastavení lze provádět také přes tablet (iPad), což přináší ocenitelnou uživatelskou přívětivost.

Systém dokáže přenášet hudební produkci z datových úložišť, mikrofonovým přenosem snímaných nástrojů, reprodukci mluveného hlasu a obrazu přednášejících, přenos hudby mluveného slova nebo hudby a obrazu při prezentacích a reprodukci zvuku a obrazu z internetové sítě. Prezentační prostory jsou vybaveny zařízením pro přenos video a audio signálu, který tak lze šířit do celého systému, případně jeho částí separátně. Výhodou je také možnost rychlého připojení audiovizuálních vstupů přímo do minicomputerů, které jsou umístěny za monitory a díky využití matice jejich případný přenos do dalších prvků systému.

Jednací místnost v 2. NP tvoří autonomní AV systém s dvěma monitory. Připojení k těmto panelům je možné z přípojných míst HDMI, která jsou instalována přímo v jednacích stolech. Obsah lze obrazovat na obou dvou panelech zároveň, nebo na každém panelu jiný obsah z každého přípojného místa. Ozvučení této místnosti je řešeno aktivními reproduktory.

Koncertní hala je vybavena dataprojektorem a rozměrným plátnem. Díky propojení prostřednictvím matice lze zobrazovat kromě běžného vizuálního obsahu také například živé video a znovu ho přenášet do ostatních prvků celého AV systému.

Hala je kromě plošného ozvučení vybavena dvěma profesionálními reproduktory značky KV2 Audio, které jsou schopny rovnoměrně ozvučit celý prostor při zachování maximální kvality zvukového výstupu.

Z podkladů ADONIS PROJEKT spol. s r. o. a AVETON s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přestavba skladové haly na prodejní a kulturní centrum společnosti PetrofPůvodní objekt ze sedmdesátých let byl proveden systémem montovaného skeletu.Rekonstruovaný interiér severní lodě původní výrobní a skladové halyPůvodní halová loď byla doplněna novou přístavbou na ploše původního plechového přístřešku.Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté průvlaky a sedlové vazníky.Nová fasáda byla vytvořena jako systémová provětrávaná s pohledovou exteriérovou deskou s vysokotlakého laminátu HPL.Zasedací místnostOhýbané dřevěné obložení bylo vyrobeno stejnou technologií jako při výrobě klavírů.Realizace balkónuJako dominantní interiérový prvek bylo do úrovně 2. NP navrženo vykonzolované balkónové těleso ve tvaru těla klavírního křídla.Zařízení pro výměnu vzduchu s rekuperací teplaSálavé podstropní teplovodní panelyVelká část osvětlení je věnována přímému nasvícení umístěných exponátů ze zavěšených horizontálních ramp.Ještě nedokončený prostor Showroomu pro umístění těch nejlepších koncertních křídel z řady ANT.PETROFNová konstrukce akustického stropu z lepených dřevěných vazníků spojených do rastrových čtverců, ve kterých jsou umístěny akustické prvky.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (107x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (53x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (46x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice