KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    KEYSTONE – nové impulsy kubismu v architektuře

KEYSTONE – nové impulsy kubismu v architektuře

Publikováno: 6.7.2010
Rubrika: Architektura

Koncem března letošního roku zahájil nejvýznamnější karlínský a přední pražský developer, společnost Karlín Group, výstavbu administrativní budovy KEYSTONE, která vznikne na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. Architektonicky jedinečný objekt KEYSTONE, který je novodobou interpretací českého kubismu, nabídne cca 6 500 m2 prémiových kancelářských a komerčních ploch.

Jedná se v letošním roce o první zahájenou stavbou administrativní budovy v Praze a její dokončení je naplánováno na září 2011. Budova KEYSTONE splňuje veškeré nároky na moderní kancelářské prostory a bude ji tvořit osm nadzemních podlaží. Kromě kanceláří nabídne i 850 m2 obchodních ploch a ve třech podzemních podlažích také 68 parkovacích míst. Předpokládané celkové náklady na projekt dosáhnou téměř 300 milionů Kč. Výstavbu zajišťuje společnost Průmstav a.s. ze skupiny Vinci Construction, která se také stala prvním a hlavním nájemcem tohoto objektu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
KEYSTONE je výsledkem snahy o maximální využití stavebního prostoru s přihlédnutím k omezením ve stávající urbanistické zóně. Stavba, jejímiž autory jsou Mathias Müller a Daniel Niggli ze švýcarské architektonické kanceláře EM2N, je novodobou interpretací českého kubismu. Objekt je navržen tak, aby doplnil blokovou zástavbu, uliční čáru Pobřežní a Šaldovy ulice a zvýraznil jejich uliční nároží. Zároveň bude hmotově navazovat na budoucí zástavbu Rohanského ostrova.

Prostorově je KEYSTONE tvořen dvěma hmotami – spodní kvádr (přízemí – 5. nadzemní podlaží) a horní kvádr (ustoupená podlaží 6.–8. nadzemního podlaží). Toto členění vychází z výškových úrovní a hmotových poměrů okolní zastávby v Pobřežní a Šaldově ulici. Opticky je objekt horizontálně tvarován. V přízemí velkými výlohami pro obchodní prostor, ve 2.–5. nadzemním podlaží pak zdrobněním prosklených částí fasády do polovičního šířkového modulu a v nejvyšších třech podlažích jejich ustoupením dovnitř dispozice objektu.

Nosným architektonickým prvkem tvořícím výraz objektu je tvarování ostění oken a předsazené skleněné tabule před vlastními okny. Rytmus je dán úhlem zkosení ostění a střídáním natočení předsazené skleněné tabule kolem vlastní svislé osy. V prostoru mezi předsazeným zasklením a vlastním oknem budou umístěny vnější elektricky ovládané žaluzie (severní fasáda pouze příprava, umístění volitelně dle požadavku nájemce). Výraz fasády evokuje svým tvaroslovím kubismus. Koncepčně však jde o moderní stavbu jak po stránce designové, tak po stránce materiálů konstrukčních prvků. V návrhu se počítá se slavnostním venkovním nasvícením fasády.

POUŽITÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonová monolitická. Jedná se o kombinovaný konstrukční systém se sloupy, stěnami a stropními deskami převážně s rovným podhledem, v místech s velkým zatížením s průvlaky. KEYSTONE ale budou tvořit i ocelové konstrukce. Jedná se především o ocelové konstrukce v úrovni 9. NP. Řeč je o dvou typech ocelových konstrukcí, OK roštu pro akustickou zástěnu a OK „halovou“. V prvním případě se jedná o ocelový rošt uložený na svislo pro montáž akustické stěny. Hlavní nosný prvek je ocelový sloupek z profilu jäckel 150 × 150 × 16 mm kotvený do železobetonové stropní desky nad 8. NP přes patní desku s výztuhami pomocí kotev 4 × HAS M27 do Hilti RE-500 v rastru 480 × 480 mm. Před těmito ocelovými sloupky jsou vodorovné paždíky z jäckelu 100 × 100 × 5 mm. Svislé paždíky jsou z profilu jäckel 60 × 100 × 5 mm. Veškeré spoje budou svarové. Ve druhém případě se jedná o „halovou“ konstrukci tvořenou ocelovými sloupky 2 × U140, přes ně jsou navrženy průvlaky z 2 × U160. Mezi průvlaky jsou navrženy stropnice IPE160. Veškeré spoje opět budou svarové. Konstrukce střešního pláště bude tvořena ocelovým zinkovaným trapézovým plechem řady 11001 v reverzní poloze. Kotvení plechů bude realizováno pomocí samořezných šroubů.

VÝRAZNÁ FASÁDA
„Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti,“ říká k návrhu jeden z autorů Mathias Müller.

Nosná konstrukce fasády je navržena jako železobetonová tl. 200 a 250 mm s okenními otvory a s kontaktním zateplovacím systémem. V převážné část jižní fasády a na celé západní fasádě je navržena omítka nanášená přímo na kontaktní zateplovací systém. Severní a východní fasáda a celá hmota horních ustupujících podlaží je obložena prostorově tvarovanými dílci s výjimkou přízemí, kde je směrem do ulic Pobřežní a Šaldova použit pohledový lehký beton na bázi pěnového skla – Misapor.

MATHIAS MÜLLER Z EM2N K PROJEKTU KEYSTONE
Proč jste si vybrali právě kubismus?
Dnešní uniformní globální architekturu vnímáme velice skepticky. Snažíme se, aby naše vlastní architektura byla specifická a kontextuální. Kdykoli připravujeme nový projekt, prozkoumáme místní podmínky a usilujeme o to, aby výsledné řešení vstupovalo do dialogu s daným místem. Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti.

Jaké barvy jste použili?
Budova má plošky připomínající krystal. Jednotlivé šikmé povrchy fasády dokáží zachycovat a odrážet světlo a barvy z okolí. Proto nás barvy zajímají méně než to, jakým způsobem použité materiály a povrchy odrážejí světlo. V hlavní části budovy používáme pololesklé hliníkové panely a sklo nad základnou z hrubého betonu a zkoumáme a mísíme smyslové a taktilní vlastnosti různých materiálů. Ve vstupní části budovy posunujeme stejné téma odrazů ještě dál, a to tak, že používáme na podlahy nerezovou ocel s terasem a na stěny a stropy nerezovou ocel s benátským štukem. Výsledek bude velkolepý a zároveň i plný života, a bude mít osobitý, jedinečný charakter.

Je to váš první projekt v České republice nebo v Praze?
Ano, je, a jsme skutečně velice nadšení, že smíme dotvořit tvář tohoto výjimečného evropského města jednou ze svých prací. Bude pro nás velice zajímavé vidět, zda náš příspěvek bude impulzem pro ostatní. Možná že podnítíme v bohaté a mnohovrstevné historii Prahy a velkých architektonických tradic, které jsou zde stále přítomny, vznik nového stylu.

Jak se vám práce na tomto projektu líbila?
Projekt měl výborný start s náročným zadáním od developera, které nám nasadilo laťku vysoko. Následná spolupráce s místními partnery probíhala naprosto hladce a bezproblémově.
Měli jsme jasný cíl a šli jsme za ním velice přímočaře. Protože se nespokojujeme s návrhy na papíře, ale rádi vidíme své projekty realizované, jsme teď samozřejmě nesmírně šťastní, že tyto hladce probíhající přípravy vrcholí v realizaci budovy.

Jak vidíte budoucnost architektury administrativních budov?
Věříme, že zákazníkům už dnes nestačí čirá kancelářská plocha. Lidé tráví spoustu času na pracovišti, a tak na kanceláře a administrativní budovy pohlížejí stále víc jako na místa, se kterými by se rádi identifikovali a cítili se v nich jako doma. Objevují se nová řešení pracovišť a jejich kvalita je stále důležitější. Zároveň investoři začínají být unavení stále stejnými skleněnými krabicemi bez tváře a chtějí vytvářet budovy se specifickým charakterem. Města si říkají o kvalitnější architekturu. Navíc dnes existuje megatrend ekologických řešení. Podle nás by konečným cílem měla být architektura s nulovými emisemi CO2, specificky vyvíjená v každém jednotlivém kulturním kontextu.

Informace o stavbě:
Developer: REALTY Pobřežní, a. s. člen skupiny Karlín Group
Spoluinvestor: Cornerstone, a. s.
Technický dozor investora: 3L studio s. r. o.
Architekt: EM2N
Projektant: AED project, a. s.
Manažer projektu: MDA Praha, s. r. o.
Generální dodavatel: Průmstav, a. s.

KEYSTONE – New motions of cubism in architecture
In late March this year, a major Karlin and a leading Prague developer – company Karlin Group, commenced a construction of administrative building KEYSTONE, which will be located at the borders of the original Karlin buildings at the corner of Pobřežní and Šaldova Street. Architecturally unique building KEYSTONE, which is a modern interpretation of Czech xubism, off ers about 6,500 square meters of premium office and commercial spaces.

Z podkladů AED project, a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Detail fasády – vizualizace EM2NKEYSTONE představuje moderní pojetí kubismu v architektuře.Příprava staveniště na nároží ulic Pobřežní a ŠaldovaZakládání stavbyNa staveništi panuje čilý ruch.Detail fasády kolem zaskleníModel uchycení fasádyDaniel Niggli a Mathias Müller

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (58x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (55x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (55x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice