KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Administrativní centrum Vinice

Administrativní centrum Vinice

Publikováno: 21.9.2010
Rubrika: Architektura

Administrativní centrum je souborem administrativních budov včetně zázemí tvořeného stravovacím a společensky-sportovně-relaxačním zařízením. Původní rodinná vila v centru staveniště byla přestavěna na kancelářský objekt. Nová výstavba je tvořena čtyřpodlažní částečně podsklepenou bariérovou stavbou s podélnou osou rovnoběžnou s železničním a silničním koridorem, šikmo orientovaným třípodlažním křídlem a novým dvoupodlažním křídlem na místě původní dřevěné výrobní haly.

V novém křídle jsou v podzemním podlaží umístěna garážová stání, ve třech nadzemních podlažích kancelářské plochy a ve čtvrtém podlaží podélného objektu kancelářská studia. V centru mezi objekty byla navržena vodní plocha s přístupovou lávkou tvořící hlavní vstup do objektu. Komplex je doplněn novými příjezdovými komunikacemi včetně parkovacích míst pro zaměstnance uvnitř areálu a pro návštěvy mimo areál. Vlastní okolí je upraveno okrasnou zahradou s využitím části stávající zeleně s návazností na vodní plochu. Část střešních plášťů je ozeleněna s možností pohybu osob. Areál je směrem k sousedním pozemkům oplocen průhledným plotem, směrem k ulici je vytvořen neprůchozí pás zeleně k vymezení veřejnosti přístupné a nepřístupné části.

Komplex je napojen na nezbytně nutné sítě tj. vodovodní řád, městskou kanalizaci, rozvod dálkového vytápění a využívá stávající kabelové přípojky NN.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ
Pro výstavbu administrativního areálu bylo využito stávajícího areálu, který sloužil v třicátých letech minulého století jako strojní továrna s rodinnou vilou továrníka, od padesátých let sloužil jako učňovské středisko Továren mlýnských strojů. Území využité pro výstavbu má rozlohu 13 827 m2.

Areál určený ke stavbě je téměř ideálně položený – sousedství sportovních areálů, řeky Chrudimky s parkem procházejícím podél řeky až téměř k centru města, příjezdová silnice se zaslepením za areálem, existující infrastruktura a vzrostlá zeleň na pozemku. Na druhé straně je pozemek ovlivněn stávající zástavbou a hlavně existencí železničního koridoru podél severní hranice pozemku.

Urbanistické řešení je plně podřízeno danému území. Požadované kapacity jsou řešeny jednak rekonstrukcí a dostavbou stávající budovy, jednak novou výstavbou. Vzhledem ke značnému zatížení areálu hlukem z železniční dopravy bylo navrženo umístění větší části administrativních ploch do deskového bariérového domu, který svou hmotou sledující osu dopravního koridoru odstíní klidnější část vnitřního parteru. Z tohoto deskového objektu vybíhají do areálu dvě nižší křídla vytvářející spolu s hlavní budovou a rekonstruovaným objektem vnitřní parter. Jako obdobu slepých ramen Labe byla jako dominantní prvek tohoto prostoru navržena vodní plocha zrcadlící ve své hladině skleněné fasády nových objektů. Nad vodní hladinu zasahuje odpočinkové molo kanceláří, terasa restaurace, běží přes ni přímá linie ocelové lávky, která tvoří jedinou přístupovou cestu pro návštěvníky areálu. Jezírko není vybudováno samoúčelně, plní funkci zdržení dešťových vod.

Deskový bariérový objekt vymezuje areál na „čistou a nečistou“ zónu. Mezi objektem a železnicí bylo navrženo parkoviště pro zaměstnance, zásobování restaurace a je odtud veden sjezd do podzemních garáží. Naopak do vnitřního parteru jsou orientovány téměř všechny kanceláře, restaurace i příležitostné služební bydlení ve v některých ze studií 4. NP bariérového domu. Díky vodní ploše a ocelovému mostku je zde pohyb omezen pouze na pěší.

Zadání investora na flexibilní využití kancelářských ploch s možností snadných změn dispozice i během provozu kladlo značné nároky na řešení nosné konstrukce i fasád objektů. Konstrukčně nemají jednotlivá patra jiná omezení než stropní desky, sloupy a ztužující jádra, přičemž u bariérového domu jsou jádra rozvinuta podél severní fasády budovy. Transparentní proměnlivý plášť ze skla a venkovních žaluzií vylehčuje hmotu kancelářských prostor a umožňuje optické i provozní propojení vnitřních ploch se zahradou. Plášť reaguje na změny světelných podmínek, mění svůj vzhled v závislosti na tom, co se děje uvnitř nebo venku, stejně jako se slunce, vítr nebo déšť odráží v hladině vodní plochy a korunách okolních stromů. Lehkost a transparentnost skleněného pláště jižní fasády kontrastuje s plnou deskou severní fasády, na které je jakoby zavěšen. Toto průčelí svou hmotou přiznává svoji funkci hlukové bariéry, která bude ještě zdůrazněna celistvým porostem popínavých rostlin se zvukově pohlcující funkcí. Strohost severní fasády narušují pouze dva prosklené hranoly schodišť.

Jednotlivá kancelářská patra mohou být využita podle okamžitých požadavků klienta, jejich řešení umožní přijmout další provozní nároky a interiérové změny, aniž by se zhoršila přehlednost domu.

Původní hmota stávajícího objektu vilky byla obalena do skleněného transparentního pláště kruhového tvaru a valbová střecha nahrazena střešní nadstavbou se zelenou terasou a plochou střechou s vybíhajícími dřevěnými rámy.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Polyfunkční budova – sekce „A“
V nové dvoupodlažní podsklepené budově je vybudováno stravovací a relaxační zázemí kanceláří a další kancelářské plochy. V centru budovy je umístěna centrální recepce, z které jsou vedeny vstupy do restaurace, salonku, rehabilitační části, ke schodišti a výtahu do kanceláří v 1. P. Z recepce jsou návštěvy vedeny ocelovou lávkou přes vodní plochu k dalším kancelářským sekcím.

Ve 2. P je vybudována velkoprostorová kancelář. Kancelář je členěna pouze vnitřním jádrem s čajovými kuchyňkami a sociálním zařízením. Záchody a kuchyňky jsou navrženy tak, aby celý prostor bylo možno členit pro dva uživatele na samostatné jednotky.

Vila – stavební úpravy a přístavba – budova „B“
Původní objekt v předválečné době využívaný pro bydlení majitele továrny, v pozdější době jako internát učňů, byl upraven na administrativní objekt pro menší firmu nebo kanceláře vedení. Kanceláře jsou umístěny ve třech nadzemních podlažích, v suterénu je vybudována technologická místnost slaboproudých rozvodů, technická místnost ÚV, strojovna výtahu, společenská místnost, vinotéka a čajová kuchyňka se sociálním zařízením. 1. a 2. NP jsou řešena shodně – po obvodu budovy jsou umístěny kanceláře, jejichž plocha je rozšířena o prostor mezi stávajícím obvodovým zdivem a nově navrženým proskleným pláštěm kruhového tvaru. Záchody s předsíněmi jsou situovány v přistavěné části na mezipodestách schodiště, čajové kuchyňky a úklidové místnosti uvnitř dispozice. 3. P je určeno pro ředitelskou kancelář se sekretariátem a předpokojem pro návštěvy. Toto podlaží je rozšířeno o střešní terasu.

Administrativní objekt – sekce C1 – C4
Tyto tří až čtyřpodlažní objekty byly navrženy jako navzájem provozně propojené budovy.

Vstup návštěvníků je veden do jednopodlažní části umístěné v těžišti kancelářských budov po dřevěném mostku přes vodní plochu, vstup zaměstnanců naopak ze severního parkoviště střední částí deskového objektu. Oba vstupy se setkávají ve vstupní hale, na kterou navazují schodiště a výtahy jak pro bariérový, tak pro šikmé křídlo. Ve vstupní hale je navržena konferenční oválná místnost s kapacitou cca 70 míst.

Vzhledem ke značnému zatížení areálu hlukem z železničního koridoru byly sekce C1 a C2 navrženy jako bariérový objekt. Podél severní fasády (přivrácené ke zdroji hluku – rovnoběžné s kolejovým tělesem) jsou v 1.–3. NP situovány provozní a požární schodiště, záchody, umývárny, archivy a čajové kuchyňky. Podél jižní fasády byl navržen jeden nečleněný flexibilní prostor o hloubce 6,75 m. Konstrukční systém, členění fasády, podhledů i rozvody instalací umožňují jakékoliv členění tohoto prostoru v podélném modulu 1,875 m. Je tady možné vytvořit jak velkoprostorové kanceláře, samostatné kanceláře s vnitřní chodbou, tak kombinaci obou systémů. Střední schodiště s výtahy člení podlaží na dvě nestejně velké části. Ve 2. NP je umožněn vstup na zelenou střešní terasu nad spojovací částí a jednopodlažní částí sekce „A“, ve 3. NP na visutý balkon.

4. NP je řešeno atypicky, jsou zde situovány samostatná kancelářská studia s východy na terasy. Původní řešení v tomto podlaží počítalo se služebními byty. Budova je částečně podsklepená. V suterénu jsou umístěna parkovací stání, údržbářská dílna, strojovna chlazení, výměníková stanice, rozvodna NN, dílna a sklad nábytku. Parkovací stání jsou přístupná venkovní vyhřívanou rampou z parkoviště pro zaměstnance, výtahy a provozním schodištěm ze vstupní haly.

Sekce C4 byla navržena jako třípodlažní podsklepený objekt, v suterénu jsou umístěna parkovací stání pro zaměstnance. Jednotlivá podlaží byla navržena jako dispoziční trojtrakt (v případě samostatných kanceláří jako pětitrakt) se středním traktem využitým pro WC, archivy a čajové kuchyňky. Schodiště s výtahem je umístěno na západní fasádě s přímou návazností na vstupní halu. Pro flexibilitu kancelářských ploch platí totéž, co pro bariérový objekt.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Polyfunkční budova – sekce „A“
Polyfunkční dům byl navržen jako jedno až dvoupodlažní podsklepená budova vybíhající z bariérového domu „C1“. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet doplněný nosnými železobetonovými stěnami v příčném směru a ŽB jádrem výtahové šachty. Základní modulový systém sloupů 7,5 × 6,9 m s konzolami 1,8 m je v šikmých částech upraven dle dispozičních požadavků. Stropy byly navrženy jako bezprůvlakové monolitické železobetonové stropní desky tl. 250 mm. Na obvodu objektu jsou desky konzolovitě vyloženy před krajní sloupy a pro zvýšení tuhosti jsou na okraji opatřeny obvodovým ztužidlem. Na stropní desky navazuje ŽB monolitické dvouramenné schodiště. Založení nosných sloupů i stěn skeletové konstrukce je provedeno podle velikosti zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo skupinách pilot přemostěných železobetonovými převázkami. Obvodové konstrukce 1. PZ jsou chráněny tlakovou hydroizolací. Obvodový plášť je tvořen dřevohliníkovou nosnou konstrukcí s celoplošným zasklením a vloženými větracími křídly. Před pláštěm jsou osazeny hliníkové venkovní žaluzie s mechanickým pohonem.

Vila – stavební úpravy a přístavba – budova „B“
Původní objekt byla zděná budova s jedním podzemním
a dvěma nadzemními podlažími, a sedlovou konstrukcí krovu s valbami. Stropy nad suterénem a v nadzemních podlažích v částech u schodiště jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami, v ostatních částech dřevěnými trámovými stropy.

V rámci rekonstrukce byly vybourány parapety okenních otvorů a takto vzniklými průchody byl půdorys rozšířen až k novému prosklenému plášti kruhového půdorysného tvaru. Nosná konstrukce pláště i jeho vyložení byla provedena z dřevěných lepených prvků. Zcela odstraněna byla původní konstrukce krovu. Nová přístavba sociálních zařízení a nadstavba 3. NP byla vyzděna z keramických cihel Porotherm. Nové stropní konstrukce přístavby byly provedeny z ocelových profilovaných plechů. Nosná konstrukce stropu nad schodišťovým blokem byla navržena z dřevěných trámů. Konstrukci střešní nadstavby tvoří čtyři rámy tvaru U z dřevěných lepených nosníků v modulu 4,45 m. Na vodorovné části rámů jsou uloženy „na vlašsko“ stropní trámy s dřevěným bedněním. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a prosklené stěny, příčky byly provedeny většinou sádrokartonové, podlahy dřevěné parketové.

Při rekonstrukci byly otlučeny původní zvětralé omítky a zdivo bylo v interiéru částečně obloženo cihelnými obkladovými pásky a částečně potaženo benátským štukem. Po stržení dřevěných rákosových podbití stropů byly původní trámy a překládané záklopy upraveny drásáním drátěnými kartáči a přiznány v interiéru v surovém stavu.

Administrativní objekt – sekce C1 – C4
Administrativní objekt je částečně podsklepená budova půdorysného tvaru šikmého T se čtyřmi nadzemními podlažími v sekcích C1 a C2, s jedním v sekci C3 a třemi v sekci C4. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet doplněný v sekcích C1 a C2 nosnými železobetonovými stěnami v příčném i podélném směru, zejména kvůli zajištění prostorové tuhosti. Základní modulový systém sloupů 7,5 × 6,0 m a 7,5 × 7,5 m je zejména v šikmých částech upraven dle dispozičních požadavků.

Stropy jsou navrženy jako bezprůvlakové monolitické železobetonové stropní desky tl. 25,0 cm. Na obvodu objektu jsou desky konzolovitě vyloženy před krajní sloupy a pro zvýšení tuhosti jsou na okraji opatřeny obvodovým ztužidlem. Založení nosných sloupů i stěn skeletové konstrukce je provedeno podle velikosti zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo skupinách pilot přemostěných železobetonovými převázkami.

Obvodový plášť je tvořen stejně jako u sekce „A“ dřevohliníkovou nosnou konstrukcí s celoplošným zasklením a vloženými větracími křídly. Plášť na severní straně sekcí C1 a C2 je vytvořen kontaktním zateplovacím systémem. Příčky v objektech v kancelářské části jsou provedeny v kombinacích monolitických (vycházejících z nosné konstrukce) a sádrokartonových.

ÚDAJE O STAVBĚ

 • Investor: Administrativní centrum Vinice, a. s.
 • Projektant: Coufal – projektový atelier
 • Zhotovitel stavby: Domec spol. s r. o.
 • Zahájení stavby: 9/2007
 • Dokončení stavby: 5/2009
 • Předání do užívání: 7/2009

ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU

 • Autor: Ing. arch. Ilja Coufal
 • Generální projektant: Coufal – projektový ateliér
 • Stavební řešení: Coufal – projektový ateliér
 • Koordinace profesí: Ing. Ladislav Krnáč
 • Projektant statické části: Balance v. o. s., Ing. Vít Koryčanský
 • Projektant: ZTI Žabička TZB spol. s r. o., Ing. Zdeněk Žabička
 • Projektant vytápění: DOSZpro s. r. o., Ing. Eduard Sznapka
 • Projektant: VZT Ing. Michal Vrba
 • Projektant elektro: M+R CESA, a. s., Pardubice
 • Projektant venkovní kanalizace a vodovodu: Ing. Petr Havlas
 • Požární specialista: Ing. Ladislav Krnáč
 • Projektant sadových úprav: Ing. Zdeněk Sendler
 • Chlazení: Ing. Eduard Havelka
 • Projektant komunikací: Ing. Milan Zezula
 • Interiér: Ing. arch. Ilja Coufal, Ing. Jan Opitz
 • Generální dodavatel: DOMEC s. r. o., Pardubice
 • Investor: Administrativní centrum Vinice a. s.

ZÁVĚR
Návrh a provedení stavby respektuje v maximální míře daný pozemek a stávající zeleň. I přes větší procento zastavěných ploch se podařilo vytvořit příjemné prostředí s citlivým zakomponováním do okolní zástavby. Výběr pozemku, který leží v bezprostřední blízkosti městských parků a rozsáhlých sportovišť, spolu s realizací fitnessu přímo v areálu nabízí mimořádné podmínky pro sportovní aktivity s možností využití i pracovní přestávky. Tím jsou vytvořeny podmínky pro zdravý životní styl zaměstnanců Administrativního centra, který bude v budoucnu nabývat na významu.

Velká pozornost byla věnována spolupůsobení zeleně s domem. Průhledy z domu na zeleň a naopak jsou umocněny použitím zelených střešních teras sloužících pro odpočinek zaměstnaců. Kontakt se zelení a vodní plochou, materiálová volba velkého množství dřeva v exteriéru i interiéru je zárukou pohody, lidského měřítka a příjemného užívání domu. Při návrhu stavby byl kladen značný důraz na ekologii. Snaha o zachycení dešťových vod byla přiznána vybudováním vodní plochy, která se pak stala jedním ze základních kompozičních prvků v areálu. Pro potřeby areálu byla využita původní studna. I přes velké množství prosklených ploch ( propojení kanceláří s exteriérem), je stavba navržena s poměrně malou energetickou náročností. Vhodným tvarovým a materiálovým řešením se podařilo eliminovat nepříznivé vlivy dopravního koridoru. Při výrobě nábytku interiéru restaurace bylo použito dřevo z původní dřevěné haly. Vztah investora, dodavatele a projektanta stavby byl už od prvních skic až po kolaudaci stavby příkladný. Setkali se zde investor, který nevidí jen ekonomii stavby, ale i budoucí uživatele stavby a obyvatele svého města, zapálený projektant a konečně zkušený a vstřícný dodavatel stavby.

Administration centre “Vinice”
Administration centre consists of a set of administration buildings, including the catering and social-sport relaxation facilities. The original family villa in the heart of the site was converted into office building. New construction consists of a four-storey barrier building, partially provided with cellars and with longitudinal axis parallel to the rail and road corridor, obliquely oriented three-storey wing and a new two-storey wing in the location of original wooden factory building.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Celková situace stavbyCelkový pohled na kancelářský komplex Administrativní centrum VinicePohled na objekt APohled na objekt BPohled na objekt C1Kancelář – interiérObjekty C3, C4 a ocelová lávkaInteriér restaurace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (57x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (54x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (52x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice