KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní

Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní

Publikováno: 10.9.2019
Rubrika: Opláštění a fasády

Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižování energetické ztráty budov, díky nízkému koeficientu prostupu tepla otvorových výplní. Nicméně zásadní přidanou hodnotou je skutečnost, že na rozdíl od jiných stavebních materiálů, jsou tyto výrobky téměř stoprocentně recyklovatelné. Technologicky lze tzv. regenerát přidávat do profilů, aniž by se negativně ovlivnily fyzikálně mechanické vlastnosti profilů a jejich užitné hodnoty. Nejčastějším řešením je umístění tohoto materiálu do jádra profilu. Technologií „koextruze“ je na toto jádro nanesena vrstva primárního materiálu.

Při výrobě tzv. primárního PVC vzniká určité (nezanedbatelné) množství CO2. Naopak u výroby PVC recyklátu je hodnota CO2 více než patnáctinásobně nižší. Přitom z fyzikálního hlediska se jedná o naprosto rovnocenný materiál. Použití regenerátu pro výrobu nových profilů s sebou přináší značné úspory hned ve dvou oblastech – šetření zdrojů nerostných surovin na straně jedné, a snížení produkce CO2 na straně druhé. Je tedy celospolečenským zájmem, aby se materiál z demontovaných otvorových výplní, navracel zpět do výrobního procesu.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2015 (číslo 564), je ČKLOP součástí pracovní skupiny při Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), která jedná o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích, substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. V návaznosti na tento úkol proběhla již řada jednání, kterých se zúčastnili, mimo reprezentantů MPO, zástupci dalších dotčených institucí (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místní samosprávy ČR), i reprezentanti ze zahraničí, kteří se s námi podělili o jejich zkušenosti s řešením dané problematiky. Šlo například o Gerharda Freigebutze, výkonného ředitele EPPA, dále pak je do procesu zapojen Cor Wittekoek nebo nezisková organizace Vlakglas Recycling Nederland).

Cílem výše uvedených aktivit je vytvořit tzv. uzavřený cyklus tak, aby kvalitní surovina, z které jsou PVC profily otvorových výplní vyrobeny, byla opět zařazena do výrobního procesu ve formě nových PVC profilů. Pokud má být tento projekt úspěšný, je logické, že bude třeba vyjednat i jeho legislativní podporu.

Nakládání s odpady je jedním z nejpalčivějších témat dnešních dnů. Téměř každodenně se v médiích objevují články, které upozorňují na fakt, že lidská stopa (ve formě odpadů), je všude a sahá hlouběji, než si většina z nás myslí. Stále častěji je toto téma ve spojitosti s plastovým odpadem. Relevantní zdroje uvádí, že každý rok přibude na světě 300 milionů tun plastů, které nejsou recyklovány. Americký časopis Science uvádí, že rok co rok v moři skončí osm milionů tun plastů. Vědecké kruhy mají za to, že ve všech světových oceánech může být až 110 milionů tun plastového odpadu. Odhadnout, jaké množství plastů skončí na skládkách, popřípadě ve spalovnách, je značně obtížné. Přitom ve většině případů se jedná o materiál, které lze opět zpracovat, a tedy zařadit do výrobního procesu. Hovoříme tak nikoliv o odpadu, ale o zdroji.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – POSTOJ EVROPSKÉ UNIE

Zásadním dokumentem, který se detailně zabývá touto oblastí, tedy nakládání s odpady, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 z dne 30. května 2018. Tento dokument nahrazuje směrnici 2008/98/Es o odpadech. Zmíněný dokument uvádí, cituji:

  1. Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit a přeměnit na udržitelné nakládání s materiály, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé, účinné a racionální využívání přírodních zdrojů, posílit zásady oběhového hospodářství, rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů, zvýšit energetickou účinnost, snížit závislost Unie na dovážených zdrojích, zajistit nové hospodářské příležitosti a přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti. Aby se hospodářství stalo skutečně oběhovým, je nezbytné přijmout dodatečná opatření v oblasti udržitelné výroby a spotřeby, která se zaměří na celý životní cyklus výrobků, a to způsobem, který zachová zdroje, a uzavře cyklus. Účinnější využívání zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům, veřejným orgánům a spotřebitelům v Unii, a současně by snížilo celkové roční emise skleníkových plynů.

  2. Zvýšení účinnosti využívání zdrojů a zajištění toho, že odpad je hodnocen jako zdroj, mohou přispět ke snížení závislosti Unie na dovozu surovin, a usnadnit přechod na udržitelnější model nakládání s materiály a oběhové hospodářství. Tento přechod by měl přispět k cílům inteligentního a udržitelného rozvoje podporujícího začlenění stanoveným ve strategii Evropa 2020, vytvořit významné příležitosti pro místní hospodářství a subjekty, a zároveň napomoci zvýšení součinnosti mezi oběhovým hospodářstvím a energetikou, politikou v oblasti klimatu, zemědělství, průmyslu a výzkumu, a zajistit přínosy pro životní prostředí, pokud jde o úspory skleníkových plynů, a pro hospodářství. 

Právě náš obor, tedy oblast stavebnictví, se podílí výraznou měrou na tvorbě odpadu. Stavební odpad tvoří 25 až 30 % veškerého odpadu vyprodukovaného v EU.

ODPAD NEBO SUROVINA?

Plastová okna výrazně přispívají k ochraně životního prostředí, a to ve dvou úrovních. V prvé řadě svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Výměna původních oken za okna nová, moderní konstrukce, přináší investorovi (rodinný dům) úsporu až desítek tisíc korun na provoz nemovitosti (topení, chlazení). Zároveň však znamená i pozitivní přínos životnímu prostředí (snížení emisí CO2 v řádech t/rok/rodinný dům). Dalším významným příspěvkem je skutečnost, že otvorové výplně vyrobené z PVC jsou stoprocentně recyklovatelné.

Lze tedy konstatovat, že v případě výměny „PVC“ oken staršího typu za okna nová, nehovoříme v souvislosti s demontovaným výrobkem o odpadu, nýbrž jako o surovině. Jak je všeobecně známo, PVC se vyrábí z ropy. Opětovným zařazením PVC do životního cyklu produktu šetříme zdroje nerostného bohatství. V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že výroba primárního PVC je zatížena vysokou produkcí skleníkových plynů. Při výrobě jedné tuny PVC vzniká více než dvě tuny CO2.

Výrazné snížení stopy CO2 při výrobě PVC s recyklovaným materiálem:
Produkce primárního PVC Produkce regenerovaného PVC
2 100 kg CO2/tunu 136 kg CO2/tunu
Úsporný efekt: 1 964 kg CO2/tunu

KONCEPT RECYKLACE STARÝCH PVC‑OKEN

Otvorové výplně vyrobené z PVC profilů se objevily na trhu již před několika desítkami let. V České republice došlo k jejich zásadnímu rozšíření až na počátku devadesátých let minulého stolení. Nicméně lze konstatovat, že jejich obliba u spotřebitelů měla přímo raketový start. V dnešní době dosahuje podíl tzv. plastových oken na stavebním trhu více jak dvou třetin.

Z uvedeného vyplývá, že první okna z PVC profilů slouží svým uživatelům již téměř tři desetiletí. Třicet let je dlouhá doba v každém odvětví lidské činnosti, oblast otvorových výplní není žádnou výjimkou. Vývoj a nasazení nových technologií samozřejmě ovlivňuje i tuto oblast. I legislativa se za tuto dobu zásadním způsobem změnila. Od počátku devadesátých let se požadavek na součinitel prostupu tepla posunul z hodnoty 3,0 na hodnotu 1,2. Dnešní standardně dodávaná otvorová výplň má často hodnotu Uw výrazně pod 1,0. Je tedy logické, že řada uživatelů nahrazuje starší otvorové výplně z PVC profilů výrobky novými, moderními, jejichž vlastnosti odpovídají současným požadavkům, a to jak v oblasti úspor energie, tak i ochrany proti hluku a ochrany majetku.

V okamžiku, kdy se realizuje demontáž starých plastových oken, nastává otázka: „Kam s tím?“ PVC, z kterého jsou profily na výrobu plastových oken vyrobeny, patří svoji kvalitou ke špičce. Je tedy naprosto žádoucí, aby byl tento materiál opět efektivně využit, a to nejlépe jako surovina při výrobě nových profilů.

Aby tento náročný úkol (recyklace starých otvorových výplní z PVC profilů) mohl být zvládnut, je třeba vynaložit značné úsilí a zapojit řadu organizací, podniků, včetně místní samosprávy a příslušných ministerstev.

Právě takovým projektem se zabývá oborové sdružení ČKLOP (Česká komora obvodových plášťů), a to v úzké součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro životní prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, a dalšími státními institucemi.

Cílem projektu je vytvořit tzv. uzavřený cyklus, který bude zahrnovat:

  • demontáž starých oken,
  • odvoz na sběrné místo (předpokládá vytvoření sítě sběrných míst),
  • třídění materiálu a jeho pravidelný odvoz k dalšímu zpracování,
  • drcení a separace materiálu a jeho úprava,
  • výsledným produktem je tzv. granulát,
  • PVC (ve formě granulátu) zařadit zpět do výrobního procesu (extruze PVC profilů),
  • výroba otvorových výplní s obsahem tzv. recyklátu.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU „RECYKLACE STARÝCH PVC OKEN“ K 31. 8. 2018

Dokončena logistika projektu, jsou stanoveny záchytné svozové dvory po celé ČR + máme definované ceny dopravy za kontejnery a způsob jejich objednávání a podobně.

V rámci svozových dvorů jsou vybrány tři (připravuje se čtvrtý), kde bude probíhat, resp. již částečně probíhá, vlastní manuální demontáž starých oken (proběhlo zaškolení personálu). Demontáž bude probíhat pouze ručně (dopracováváme manuál pro pracovníky).

Po záběhové fázi a shromáždění zkušeností, bude proškolen personál na všech ostatních pobočkách. Připraveny jsou i marketingové podklady, např. webové stránky (viz www.rewindow.cz). V této souvislosti je třeba zmínit, že dne 27. září 2018 proběhlo jednání na MŽP, kterému byl přítomen i náměstek Kříž a ředitel SFŽP – inženýr Valdman. V úvodu jednání byli poměrně podrobně zástupci MŽP se současným stavem projektu a zodpověděli řadu dotazů. Přítomní velice ocenili profesionalitu, s jakou je projekt veden. Vyjádřili jednoznačnou podporu MŽP při přípravě a prosazování jeho legislativní části. Tento fakt znamená, že nejen MPO, ale i další ministerstva mají extrémní zájem o tento projekt, který je zcela koordinovaný sdružením ČKLOP.

ZÁVĚR

Tzv. technologická životnost oken se odhaduje na přibližně třicet let. Vzhledem k faktu, že PVC lze bez problémů recyklovat, a to běžně pětkrát, lze konstatovat, že PVC jako surovina může sloužit více jak 150 let, aniž by tento proces měl negativní vliv na vlastnosti finálního výrobku (otvorové výplně).

Moderní svět čelí celé řadě globálních výzev. Efektivní a zodpovědné nakládání se zdroji nerostných surovin je jednou z nich. Otvorové výplně vyrobené z PVC profilů s obsahem recyklátu splňují veškeré požadavky na kvalitu, a zároveň přispívají ke zlepšení životního prostředí. Celosvětová spotřeba roste, logicky s tím i spotřeba nerostných surovin. Nicméně žijeme na planetě, která neroste. Položme si otázku, jak tento růst může skončit? Recyklace je jedním z řešení, které se nabízí, aniž bychom museli slevit ze svých požadavků na naši životní úroveň.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ilustrační fotoIlustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Lehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochranyLehké obvodové pláště z pohledu protipožární ochrany (62x)
Lehké obvodové pláště jsou výrobkem obvykle zkompletovaným až na stavbě, skládajícím se z předvyrobených částí. Za lehký...
Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střechTechnologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech (58x)
Návrh skladby ploché strechy je dnes pro projektanty poměrně dobře zvládnutelná operace. Skladbu volí s ohledem na nosno...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (55x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice