KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Campus Science Park    Další stavby projektu Campus Science Park jsou dokončeny

Další stavby projektu Campus Science Park jsou dokončeny

Publikováno: 23.10.2013
Rubrika: Campus Science Park

Po delší době se na stránkách časopisu KONSTRUKCE opět vracíme k projektu brněnského Campus Parku. Naposledy jsme se věnovali výstavbě univerzitního kampusu, (takzvané žluté a zelené etapě pozn.), který byl dokončen v roce 2010. Od té doby projekt opět výrazně pokročil a rozrůstá se o další zajímavé stavby.

Stavba Campus Science Parku (CSP) je součástí souboru staveb areálu CAMPUS PARKU (stavba I až IV). Celý areál zahrnuje univerzitní kampus Masarykovy univerzity, nákupní centrum Campus Square a kancelářské budovy Campus Science Park. Campus Square a Campus Science Park jsou součástí nově vznikajícího projektu The Campus, jehož developerem je společnost AIG/Lincoln.

Areál je situován v městské části Brno – Bohunice. V těsném sousedství areál navazuje na fakultní nemocnici a Moravský zemský archiv. Dobrou dopravní dostupnost zajišťuje přivaděč k dálnici D1.

Campus Science Park je rozdělen do několika budov, které po svém dokončení, spolu s Moravským zemským archivem, vytvoří uzavřené náměstí. Aktuálně jsou dokončeny budovy A a B, další budovy jsou ve fázi příprav. Budova A byla realizována v letech 2008– 2009, budova B byla realizována v letech 2011–2012. Půdorys objektu budovy A, která přímo navazuje na objekty obchodního centra Campus Square, je pravoúhlý do písmene H. Objekt B navazuje na objekt A a půdorysně představuje tvar písmene T. Oba objekty mají šest nadzemních pater a dvě patra podzemní. Prostory nadzemních částí budov A, B Campus Science Parku – stavba II (CSP-II) budou využity jako pronajímatelné kanceláře. Podzemní podlaží jsou určeny pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků v budovách umístěných firem. Předpokládá se, že některé prostory, zejména dvoupodlažní prostory podzemních podlaží se vstupy na úrovni obslužné komunikace podél ulice Netroufalky, mohou být využity jako vzorkové prodejny a výstavní síně.

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ
Soubor nových objektů Campus Science park (CSP) s objekty A, B, C, D a E spolu s objektem Moravského zemského archivu (MZA) vytváří polozavřený blok s vnitřním náměstím. Náměstí – relaxační a oddychový prostor koncipovaný jako část krajiny, vytváří v daném území nový a žádoucí městotvorný prvek sloužící nejen zaměstnancům a návštěvníkům CSP a MZA, ale i široké veřejnosti. Náměstí je pěší (s možným vjezdem taxi), kdy ze zpevněných pochůzích ploch vybíhají dřevěná mola do prostoru modelované zelené krajiny s tekoucí vodou – potokem. Celá struktura náměstí je doplněna o kavárnu.

Vizuálního i fyzického kontaktu mezi vnitroblokem – náměstím a okolím je docíleno průhledy a průchody z okolních ulic. Princip materiálového a barevného řešení vychází ze skutečnosti, že objekty CSP jsou součástí většího celku – areálu celého kampusu. Odtud pramení jistá provázanost v materiálovém a barevném řešení.

Převážná část obvodového pláště objektů vyrůstajících z archivního náměstí je tvořena skleněnou fasádou s potřebným stínícím koeficientem. Nad fasádami se line jednotící pás atik z hliníkových kazet.

K nabourání uniformity administrativních budov slouží vytvoření  zelených atrií mezi jednotlivými bloky, které ještě ve vertikálním směru podporují „trychtýře“ nerezových treláží pro popínavou zeleň (směrem do Netroufalek). Tímto způsobem se zeleň dostane i do vyšších pater.

Zeleň nemá pouze funkci doplňkovou, ale je součástí celé koncepce jako plnohodnotný kompoziční prvek. Zeleň se objevuje nejen na terénu, ale i na konstrukcích – střechách parkovišť, kde dotváří prostor náměstí.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
CSP – stavba II se skládá z dvoupodlažní podnože, která je na západě pod Archivním náměstím, na východě jsou obě podlaží nad úrovní soukromé obslužné komunikace, souběžné s ulicí Netroufalky. Tyto přímo osvětlené prostory podzemních podlaží jsou využity pro kanceláře (Showroomy) na výšku obou podlaží. Větší plocha podzemních podlaží je využita jako parkovací stání osobních automobilů s vjezdem z obslužné komunikace na severní straně MZA, na úrovni 2. PP, s vnitřní spojovací rampou mezi oběma podzemními podlažími. Mezi parkovací stání sestupují uzavřená jádra se schodišti, instalačními a výtahovými šachtami. Část podlaží je využita pro technické zázemí objektů – strojovnu SHZ, náhradní zdroj, trafostanici, rozvodnu VN, rozvodnu NN, sklad domovního odpadu, retenční nádrž, centrální dispečink, rozvodnu slaboproudu a sklady. Z této podzemní podnože vyrůstají dvě šestipodlažní budovy, označené A, B, celá podnož je však součástí budovy A.

V úrovni 1. NP vytváří Archivní náměstí s vodní plochou předprostor ke dvěma hlavním vstupům do objektů. Karusely vejdeme do prostoru centrální haly, ze které se dostaneme kolem recepce k dvojici výtahů. Na halu s recepcí a výtahy navazují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením, instalačními šachtami. Kolem jader jsou rozmístěna velkoprostorová kancelářská pracoviště.

V 2. až 6. nadzemním podlaží jsou typická podlaží budov, kdy velkoplošné prostory kanceláří kolem fasád obklopují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením, instalačními šachtami. Vertikální komunikaci usnadňuje vždy dvojice výtahů situovaná do středu dispozice.

Na střechách v opláštěných strojovnách jsou prostory kotelny, strojovny VZT, strojovny chlazení a regulační stanice plynu. Přístup k těmto prostorám je zajištěn centrálním schodištěm. Za opláštěním jsou rovněž skryty venkovní jednotky chlazení.

ZPŮSOB ZALOŽENÍ BUDOVY
Geologické podmínky
V základové spáře se nacházejí sprašové a jílovité hlíny tuhé až měkké konzistence, níže pak písčité a prachovité hlíny a ještě níže pak neogenní jíly s vložkami neogenních písků tuhé až pevné konzistence. Zeminy sprašové vyskytující se v podzákladí základové spáry jeví známky prosedavosti, zeminy jílovité vyskytující se v podzákladí základové spáry jsou náchylné k bobtnání.

Založení objektů
Založení objektů je provedeno na vodostavebné „bílé“ železobetonové monolitické vaně (základová deska + obvodové stěny) podepřené vrtanými železobetonovými pilotami opřenými o neogenní jíly pevné konzistence. Téměř ve všech vrtech provedených v rámci inženýrsko geologického průzkumu byla navrtána podzemní voda, která se vyskytuje pravděpodobně v písčitých vrstvách. Tato voda nevykazuje agresivní prostředí vůči betonu – na piloty a podzemní konstrukce jsou použity betony se  stupněm ochrany proti agresivním látkám XA1. Vzhledem k výskytu podzemní vody bylo nutno všechny vrty pro piloty pažit (hladina podzemní vody může kolísat s ohledem na srážkové období). Dle závěrů inženýrsko geologického průzkumu nebylo možné v podzákladí použít hutněný štěrkový polštář – vzhledem k bobtnavosti a prosedání zemin v podzákladí. Pracovní a dilatační spáry jsou v konstrukcích „bílé vany“ řešeny pomocí speciálních PVC a bobtnavých profilů SIKA.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY
Řešení nosných konstrukcí
Nosné konstrukce objektů jsou navrženy jako železobetonový monolitický skelet. Některé části objektů mají ocelové nosné konstrukce. Stavba tvoří v podzemních podlažích jeden dilatační celek. Na severní straně navazuje na sousední objekt BCS dilatací. Podzemní část stavby je provedena jako vodostavebná „bílá“ železobetonová monolitická vana (základová deska + obvodové stěny) podepřená vrtanými železobetonovými pilotami.

Horní stavba
Je realizována jako železobetonový monolitický skelet s monolitickými stropními deskami zesílenými hlavicemi. Sloupy jsou hranaté (obdélníkové nebo čtvercové) a kruhové (pouze v prodejních prostorách showroomů). V každém dilatačním celků se nacházejí ztužující jádra (schodiště, výtahy, instalační šachty) s nosnými železobetonovými monolitickými stěnami. V těchto jádrech se nacházejí rovněž schodiště, která jsou monolitická. Tato jádra zajišťují celkovou prostorovou tuhost jednotlivých dilatačních celků. Na rozhraní jednotlivých dilatačních celků jsou osazeny dilatační trny pro zajištění výškové spojitosti stropních desek u těchto celků – návaznost na objekt III. Nosnou konstrukci střešních nástaveb tvoří železobetonové stěny. Konstrukce střechy je rovněž ze železobetonu.

Obvodový plášť
Obvodový plášť tvoří zasklené a zavěšené fasádní pláště. Hlavní část fasád obou objektů představuje modulová fasáda. Celkový rozsah dodávky modulů na obou částech činí cca 10 000 m2. Základním prvkem je modul o rozměrech 1,5 × 3,8 m zasklený izolačním dvojsklem. Neprůhledné části modulů jsou osazeny smaltovaným sklem, které je na západních fasádách v místě vstupů opatřeno vzorováním. Třetina fasádních modulů je opatřena vyklápěcím oknem, které je osazeno v horní části modulu. Ve vstupech do objektů jsou v modulech osazeny mechanické celoprosklené karusely a dvoukřídlé dveře.

V suterénních patrech, na východní straně obou objektů, jsou provedeny rastrové fasády. Celkový rozsah dodávky na obou částech činí cca 800 m2. Fasáda je zasklena izolačním dvojsklem o maximální velikosti 3,5 × 2,5 m. Ve vstupech do prodejních jednotek v suterénu jsou instalovány trojkřídlé skládací dveře, které zároveň umožňují vjezd nabízených aut do autosalonu.

Součástí realizace společnosti SIPRAL, která stojí za dodávkou opláštění pro část B, byla rovněž dodávka protipožární stěny, v 1. PP a 1. NP mezi objektem A a nákupním centrem v celkovém rozsahu cca 125 m2. Stěna je zasklena požárně odolným sklem a je doplněna o vodní skrápění, které se aktivuje v případě požáru.

Obvodové výplňové konstrukce v 1. PP a 2. PP jsou vyzděny z keramických tvarovek tl. 300 respektive 250 mm.

Střešní pláště
Pláště plochých střech nad 6. NP a nad nástavbami strojoven jsou z asfaltových modifikovaných pásů na spádových vrstvách z betonu. Tepelná izolace je položena na hydroizolace a je provedena z extrudovaného polystyrenu. Je kryta násypem z kameniva v tl. 50 mm na ochranné textilii.

Hydroizolace
Podzemní voda se ve výškových úrovních, do kterých zasahují podzemní části stavby, vyskytuje ojediněle. V zasypaných rozšířených částech výkopů kolem objektů se však může hromadit voda srážková, která může způsobit i namáhání podzemních částí stavby tlakovou vodou. Primárním opatřením proti vodě a zemní vlhkosti je navržení železobetonových konstrukcí základové desky pod podzemním podlažím a stěn podzemního podlaží z vodostavebního betonu se všemi spárami (pracovními, dilatačními) řešenými systémovými těsnícími profily, s prostupy řešenými systémovými vodotěsnými tvarovkami. Izolace proti stékající vodě, nezakrytých částí stropů podzemních podlaží, jsou navrženy ze stříkané izolační membrány Sikalastic 821 LV na podkladu ze samonivelační stěrky Sikafloor 81 EpoCem nanesené přímo na konstrukčním betonu. V místech navázání na stavby III budou osazeny prvky do železobetonu, umožňující hydroizolační napojení této stavby. Izolace proti stékající vodě v interieru jsou navrženy z cementových hydroizolačních stěrek, které jsou součástí lepícího a spárovacího systému keramických dlažeb a obkladů, nebo je tvoří systémy pochůzích podlahových stěrek.

Podlahy
V podzemních parkovištích tvoří podlahy přímo železobetonová základová nebo stropní deska s povrchem z epoxidových stěrek. Jako standard byly navrženy materiály firmy SIKA. Na základové desce je strojně hlazený konstrukční beton obroušen nebo opískován, opatřen penetrací Sikafloor 156. Následně byla nanesena 2 až 3 mm tl. stěrka Sikafloor 81 EpoCem, jako dočasná bariera proti vlhkosti, dále elastická vrstva na bázi PU pryskyřice Sikafloor 350 Elastic v tl. 4 až 5 mm, která bude uzavřena nátěrem Sikafloor 355. V kancelářích jsou dvojité podlahy konstrukční výšky 150 mm, s instalační dutinou pro kabelové rozvody, s nosnou deskou z dřevotřísky z obou stran opatřenou al fólií na ocelových stojkách, s nášlapnou vrstvou z koberce. V sociálních zařízeních a na schodištích jsou nášlapné vrstvy z keramické dlažby.

DOPRAVA V BUDOVÁCH
Pro svislou dopravu v budově slouží dva výtahy umístěné v železobetonových výtahových šachtách. Na bezbariérové cestě pro osoby s omezenou schopností pohybu, kterou osoby na invalidním vozíku budou překonávat výškový rozdíl mezi úrovní chodníku podél ulice Netroufalky a nástupní plochou před budovami A, B v úrovni 1. NP je ve 2. PP budovy A instalována šikmá zdvihací plošina.

Výtahy
V budově A jsou použity dva lanové trakční osobní výtahy označené V1A a V2A. Navrhované výtahy jsou bez strojovny – převodový stroj je v šachtě a rozvaděč ve stanici. K pohonu výtahu slouží převodový stroj umístěný v dolní části šachty. Výtahové dveře jsou protipožární typu EW15 DP1.

  • nosnost: 17 osob, 1 275 kg
  • rychlost: 1,6 m/sec
  • počet stanic/nástupišť: 9/9
  • zdvih: 28,45 m
  • výkon pohonu: 18,9 kW
  • kabina: 1 950/1 400 mm, neprůchozí

Šikmá zdvihací plošina
Na trase, kterou osoby na invalidním vozíku budou překonávat výškový rozdíl mezi úrovní chodníku podél ulice Netroufalky a nástupní plochou před budovami A, B v úrovni 1. NP je ve 2. PP budovy A instalována šikmá zdvihací plošina. Výškový rozdíl, který překonává jednoramenné přímé schodiště, nad kterým se plošina pohybuje, je 1,3 m.

Dráhu pro pohyb plošiny tvoří dvě trubky zakotvené do schodiště. Šířka plošiny je 900 mm, délka 1 400 mm. Ovládání pohybu plošiny a automatického sklápění a rozvírání podlahy, nájezdů a bariér je pomocí ovládacích panelů v obou zastávkách a na plošině.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY STAVBY
Sadové úpravy u budov A, B vychází z celkové koncepce CSP – stavba II až IV. Jsou rozděleny na několik celků vzájemně architektonicky a provozně propojených. Centrální plocha je řešena jako přírodně krajinářský park s dominantním motivem vodní plochy meandrující v prostoru a ve střední části překonávající výškový rozdíl terénů soustavou vodních kaskád. Souvisejícím prvkem jsou dřevěná mola procházející středem plochy a v pravidelných tvarech kontaktujících vodní hladinu. Současně mají funkci komunikační a odpočinkovou. Celá plocha, zvláště ve střední části, je doplněna přírodními kameny. V návaznosti na zpevněné plochy jsou navrženy intenzivní pobytové trávníky přecházející do kompaktních výsadeb přírodních rostlin, které spolu s keři a stromy dotváří iluzi volné přírody. Jako příbuzný motiv lze uvažovat např. úseky řeky Oslavy pod Tasovem. Právě na konfrontaci stylizovaných přírodních prvků a tvarově jasných doplňků technického charakteru je založena síla působení středové kompozice parku. Výrazové jednotě je podřízen i výběr mobiliáře, který doplňuje středový chodník a v podobě velkoplošných lavic pravidelně osazených v rámci celé centrální plochy umožňuje příjemné posezení v dotyku s různými formami navržené kompozice. Součástí lavic je i osvětlení. Vodní kaskáda je doplněna mlhovými tryskami s řízeným programem. Přepadové prahy vodní kaskády jsou řešeny z pravidelných nerezových čel, které přetékající vodu formují do přesného „břitu“. Lavice a zábradlí středové rampy jsou navrženy barevně.

Celý prostor je bezbariérově přístupný. V části MZA je součástí extenzivní travnaté plochy zpevněná přírodní cesta umožňující průjezd zahradnické mechanizace, nebo obslužných vozidel. Technické řešení vodoteče je navrženo kombinací svařovaných fólií doplněných ochrannými geotextíliemi. V místech vodní kaskády je koryto vodoteče upraveno armovanou betonovou skořepinou. Lávky a mola jsou navrženy z dřevěných hranolů (dub, akát) v kombinaci s ocelovými pásovinami. Nosné konstrukce mostků jsou navrženy z ocelových I profilů. Přírodní valouny jsou navrženy z dostupných lokalit okolí Velkého Meziřící (hrubozrnná žula „Syenit“).

Kostra rostlinného materiálu je tvořena listnatými stromy (Acer campestre, pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula verucosa, apod.). Jehličnatými stromy (Pinus silvestris). Keřové patro tvoří sortiment menších druhů rodu Salix (bicolor, hastata, helvetica, apod.) dále je sortiment doplněn např. Alnus viridis, Prunus spinosa, apod.

Spodní patro je navrženo kombinací trávovitých rostlin, kvetoucích přírodních trvalek s doplněním vlhkomilných a vodních rostlin.

Přístupné plochy jsou navrženy kombinací intenzivních pobytových a extenzivních lučních trávníků. Část ploch je pod automatickou řízenou závlahou. Závlaha na tuto část bude odebírána z retenční nádrže. Výstupy budou kombinované, trávníky a plochy pomocí výsuvných trysek, ostatní plochy rozvodem kapkovou závlahou a prostor bude doplněn nápojnými zásuvkami s možností napojení postřikovačů, nebo závlahové hadice.

Z podkladů AIG Lincoln, Skanska a. s. a A Plus a. s.

Other Structures of the Campus Science Park Project have Been Finished
After a longer time, we are getting back to the project of Brno Campus Park on the pages of the KONSTRUKCE magazine. We were last dealing with the university campus construction (note: so-called yellow and green phase), which was completed in 2010. The project has significantly proceeded since then and it is being enlarged by other interesting constructions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace podoby Palachova náměstíAdministrativní objek B – řez E dle PDRealizace monolitických konstrukcíRealizace monolitických konstrukcíSituaceCampus Science ParkNová ulice NetroufalkySadové úpravy před Science Parkem (vizualizace)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park – Building CCampus Science Park – Building C (26x)
Projekt The Campus je novým centrem jednoho z nejrychleji se rozvíjejících měst v Evropě – Brna. Vytváří komunitu propoj...
„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“ (19x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva společnosti HINTON, a. s. Petr Šimon....
Další stavby projektu Campus Science Park jsou dokončenyDalší stavby projektu Campus Science Park jsou dokončeny (18x)
Po delší době se na stránkách časopisu KONSTRUKCE opět vracíme k projektu brněnského Campus Parku. Naposledy jsme se věn...

NEJlépe hodnocené související články

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice