KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Campus Science Park    Campus Science Park – Building C

Campus Science Park – Building C

Publikováno: 20.1.2017
Rubrika: Campus Science Park

Projekt The Campus je novým centrem jednoho z nejrychleji se rozvíjejících měst v Evropě – Brna. Vytváří komunitu propojenou sítí pracovních i společenských vztahů a čerpá z kombinace prostoru pro výzkum, vzdělání, obchod a volnočasové aktivity. Kromě obchodů a kanceláří zahrnuje i univerzitní kampus, nemocnici, městský archiv nebo sportovní zařízení a rezidenční čtvrť.

Campus Science Park nabízí nájemcům pět budov ve špičkovém standardu, které umožňují flexibilní uspořádání jednotlivých pater a tím všechny typy aktivit v oblasti hi-tech výzkumu a vývoje. Již dnes je domovem firem jako AT&T, KBC, kiwi.com, Česká spořitelna nebo unikátního vědeckého projektu Národní tkáňové banky. Na následujících řádcích se budeme věnovat výstavbě poslední části – Campus Science Parku – budově C.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Investor: White Star Real Estate / AIG
  • Zhotovitel: HINTON, a. s.
  • Projektový manažer: Ing. Ondřej Bielak
  • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Rudolf Frlička
  • Generální projektant: A PLUS a. s.
  • Realizace: 10/2013 – 07/2016

ZEVRUBNÝ POPIS OBJEKTU

III. etapa výstavby (objekt C) je součástí souboru staveb Campus Science Park (stavba I až IV). Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory a navazuje na objekt B postavený v předcházející etapě. Objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Podzemní podlaží zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí. Z této podnože vyrůstá osmipodlažní budova s administrativními prostory a s nástavbami na střeše pro část technických provozů. Se stavbou jsou realizovány potřebné obslužné komunikace, venkovní rozvody IS a přípojky vč. sadových úprav. Dispozičně je větší plocha suterénů využita jako parkovací stání. V úrovni 2. nadzemního podlaží vytváří Archivní náměstí s vodní plochou předprostor k hlavnímu vstupu do objektu. Karuselem vejdeme do prostoru centrální haly, ze které se dostaneme kolem recepce k trojici výtahů. Na halu navazují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením a instalačními šachtami. Kolem jader jsou v jednotlivých patrech rozmístěna velkoprostorová kancelářská pracoviště. Obvodový plášť je v 1. PP a 1. NP kombinací gabionových obkladů, prosklených ploch a pozinkovaného tahokovu u krytých parkovacích stání. Obvodový plášť v 2. až 7. NP je plně prosklený a nad fasádami se line jednotící pás atik z hliníkových kazet. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry. Založení objektů je provedeno na vodostavebné „bílé“ železobetonové monolitické vaně, podepřené vrtanými železobetonovými pilotami. Střešní plášť plochých střech tvoří hydroizolační fólie na tepelně-izolačních a spádových vrstvách z pěnového polystyrénu s násypem z kameniva.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

Základové konstrukce a spodní stavba
Objekt je založen na monolitických pilotách s hladkou hlavou bez vyčnívající výztuže se sedáním do 10 mm. U dvojice pilot spřaže ných železobetonovou převážkou v hlavě je výztuž vytažena do převázky. Průměry pilot jsou 620, 750, 900 a 1 200 mm.

Na pilotách je provedena železobetonová monolitická deska tl. 300 mm ve dvou úrovních a dilatačních celcích. Základová deska je provedena z podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm vyztuženým v místě styku s pilotou kari sítí 100 × 100 × 8 o ploše 2,0 × 2,0 m. Podkladní beton pod částí showroomu je z důvodu ochrany proti radonu vyztužen kari sítí v celé ploše – z důvodu zabránění možného vzniku trhlin v tomto betonu jako celistvého podkladu pro aplikaci protiradonové izolace.

Základová deska je součást bílé vany a společně s navazujícími svislými stěnami zajišťuje ochranu proti vodě a zemní vlhkosti. Na základovou desku navazují svislé konstrukce jako kombinace vnitřních monolitických železobetonových sloupů, vnitřních monolitických stěn a obvodových monolitických stěn. Sloupy jsou v suterénu kruhového (∅ 600 mm) nebo obdélníkového průřezu 400 × 550 mm, případně 400 × 400 mm. Vnitřní stěny mají tloušťku 250 mm. Obvodové stěny jsou tvořeny stěnami tl. 300 mm.

Všechny suterénní konstrukce jsou provedeny systémově v detailu pro „bílou vanu“, tj. s ošetřením pracovních a dilatačních spár, se systémem řízených pracovních spár, s distančními prvky pro tyto konstrukce apod. Horní plochy základové desky a stropních desek v prostorách garáží jsou navrženy jako strojně hlazené s ochrannou hydroizolační vrstvou na bázi polyuretanu.

Objekt navazuje na stávající objekt B a dále bude navazovat na plánovaný objekt D. Tyto návaznosti jsou navrženy s objektovou dilatací. Základová deska je v tomto místě zeslabena pro uložení systémového profilu. Z konstrukčního hlediska jsou v těchto dilatacích navrženy smykové trny, které umožňují pohyb pouze v podélné ose trnu.

Prostupy technologických rozvodů a instalací jsou utěsněny pomocí systémových detailů pro „bílou vanu“ (standard Frank Permur). Jedná se o komponenty složené ze dvou částí, přičemž se první osazuje do bednění před betonáží a druhá se osazuje při provádění rozvodů dle požadovaných profilů a také druhů rozvodů (voda, kanalizace, kabely). V bílé vaně jsou navrženy pracovní i dilatační spáry s těsnícími dilatačními profily PVC Leschuplast. Svislé konstrukce jsou z vnější strany ochráněny nopovanou fólií s výškou nopu 8 mm.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Konstrukce horní stavby objektu jsou navrženy jako železobetonové, monolitické se ztužujícími prvky z monolitického betonu (schodišťová a výtahová jádra). V nadzemních podlažích najdeme kanceláře ve 2. ÷ 7. NP a strojovny v 8. NP. V podzemních podlažích jsou parkovací stání pro osobní automobily a technické a provozní zázemí. V části 1. PP se nachází obchodní jednotka – showroom.

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako kombinace vnitřních monolitických železobetonových sloupů a vnitřních monolitických stěn. Sloupy jsou v nadzemních podlažích kruhové o ∅ 500 mm. Vnitřní stěny jsou tl. 250 mm. Dva sloupy ve venkovním prostředí nad schodištěm jsou šikmo od svislice.

Uspořádání svislých nosných konstrukcí spodní a horní stavby je zachováno v základní modulové osnově převážně 7,5 × 7,5 m a 6,0 × 7,5 m.

Stropní desky jsou navrženy jako hlavicové podporované lokálně sloupy a liniově stěnami. Všechny stropní desky stropů nad 1. NP ÷ 7. P (v částech 1. PP a 1. NP) jsou po svém obvodu vyztuženy trámovou obrubou. Deska stropu nad 7. NP je po svém obvodu navíc vyztužena trámem atiky tloušťky 160 mm.

Střešní nástavby jsou navrženy z betonového zdiva a zastropeny jsou prefabrikovanými panely SPIROLL. Prostupy do panelů jsou provedeny tak, aby nebyla zasažena žebra panelu. Zdivo bylo před položením srovnáno cementovou maltou a nad otvory ve zdivu byly provedeny monolitické železobetonové překlady. V objektu se nacházejí ztužující jádra (schodiště, výtahy, instalační šachty) s nosnými železobetonovými monolitickými stěnami, která zajišťují prostorovou tuhost objektu.

Do stropních železobetonových desek a případně svislých železobetonových stěn bylo před betonáží osazeno ocelové kování z oceli S235, ke kterému se dodatečně kotvily ocelové konstrukce. Na výtahové šachty jsou kladeny zvýšené požadavky na přesnost – dle požadavků výrobce výtahu. Ve výtahových šachtách jsou osazeny ovládací prvky výtahu a také rozvaděče výtahu.

Schodiště
Na stavbě byla realizována dvě vnitřní dvouramenná schodiště, jedno venkovní schodiště a rampa. Vnitřní schodiště jsou umístěna ve schodišťových monolitických jádrech a jsou navržena z monolitických podest prefabrikovaných ramen. Podesty a mezipodesty jsou monolitické tl. 200 mm, vetknuty do monolitických stěn pomocí vylamovacích trnů (standard HALFEN). Desky podest a mezipodest jsou opatřeny ozubem pro uložení prefabrikovaných ramen. V ozubech jsou vložena pryžová ložiska tl. 10 mm. Ramena jsou od stěn oddělena mezerou širokou 50 mm. Zábradlí je k ramenům kotveno dodatečně z boční strany ramene. Povrchovou úpravu schodišť zajišťuje polyuretanový nátěr s protiskluzným vsypem z křemičitého písku.

Příčky a dělící konstrukce
Ve 2. PP, 1. PP a 1. NP jsou navrženy převážně zděné dělící konstrukce a příčky vyrobené z lehkého kameniva (expandovaného jílu) pojeného cementem v režném provedení – tedy bez omítek (standard tvárnice Liapor). Příčky a dělící konstrukce jsou založeny na separační vrstvě pískovaného lepence. Od stropní konstrukce je zdivo ukončeno s dostatečnou mezerou (na průhyb 15 – 20 mm). Spára je pak vyplněna pružnou vrstvou z nehořlavého materiálu. Pohledově je spára upravena trvale pružným tmelem. V případě konstrukcí s požární odolností splňují toto napojení předepsané požadavky. 

Spojování příček, dělících konstrukcí s nosnými prvky i monolitických sloupů a stěn je zajištěno pomocí korozivzdorných pozinkovaných pásků vložených do spár a kotvených k monolitu. U přímých příček přes 6 m délky jsou vloženy do každé druhé spáry pomocné výztuže.

Na jižní straně objektu v obvodové konstrukci je navrženo zdivo z lehkého kameniva (expandovaného jílu), které funguje jako výplňové. Je kotveno ve svislých spárách pomocí korozivzdorných pozinkovaných pásků vkládaných do ložných spár a následně kotvených do svislých monolitických konstrukcí. Pásky jsou vloženy do každé spáry. Z vnější strany je zdivo omítnuto jádrovou omítkou v tl. 10 mm a poté byl proveden zavěšený fasádní plášť složený z lehkých kotvených kovových profilů a sklocementových desek s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Závěsný systém je kotven do zdiva pomocí systémových kotev. Zdivo je z důvodu zatížení větrem v horní části ukončeno do ocelových „L“ profilů 100 × 100 × 6 mm, kotvených chemickými kotvami do spodní strany železobetonových průvlaku.

V prostorách sociálního zařízení a také v oddělení instalační šachty jsou provedeny sádrokartonové příčky. SDK desky jsou připevněny na nosné systémové kovové pozinkované konstrukci. Příčky jsou provedeny od vodorovné nosné konstrukce po vodorovnou nosnou konstrukci včetně opláštění sdk deskami. Nosná konstrukce je ze systémových tenkostěnných pozinkovaných profilů. Ukončení příček je řešeno v horní části dilatačně tak, aby bylo zabráněno deformaci příčky při průhybu stropních konstrukcí.

Připevnění desek k nosné konstrukci příčky muselo být provedeno předepsanými systémovými prostředky vč. tmelení výztužných sítí, pružných zakládacích podložek, tmelů, řešení detailů provedení osazení instalačních prvků, vedení instalací apod., zejména s ohledem na dodržení požárních a zvukově-izolačních vlastností celé konstrukce. V instalačních příčkách jsou osazeny systémové ocelové konstrukce pro zavěšení a přichycení zařizovacích předmětů.

Střechy
Izolace proti stékající vodě, nezakrytých částí stropů podzemních podlaží, jsou navrženy z asfaltových SBS modifikovaných pásů odolných proti prorůstání kořínků na spádové vrstvě z polystyrenu EPS 150. Střechou prochází objektová dilatace. Dilatace musela být provedena ve všech vrstvách skladby střechy. V hlavní hydroizolační vrstvě je navržen systémový FPO pás v kombinaci s PE provazcem, které jsou vloženy do speciální skladby souvrství. 

Na nosné konstrukci je proveden penetrační nátěr na bázi asfaltu. Potom byla položena hydroizolační vrstva z asfaltových SBS modifikovaných pásů, která slouží jako technologická a také jako pojistná. Tato vrstva je bezspádová a je odvodněna do spodní úrovně dvojúrovňových vpustí. Na tuto vrstvu je položena spádová vrstva z expandovaného polystyrenu EPS 150. Spádování je navrženo s minimálním sklonem ploch 2 % a u vpustí je minimální tloušťka spádové vrstvy 20 mm. Na spádovou vrstvu navazuje spodní vrstva horního hydroizolačního souvrství. Tuto vrstvu tvoří samolepící asfaltový SBS modifikovaný pás s výztuží ze skelných vláken.

Horní vrstva je rovněž provedena z asfaltového SBS modifikovaného pásu s ochranným posypem a s odolností proti prorůstání kořínků a je natavena na spodní vrstvu hydroizolačního souvrství. Hydroizolační pásy jsou napojeny na střešní dvojúrovňové vpusti.

Střechy nad 7. a 8. NP jsou provedeny obdobně, jen jako hydroizolační vrstva je navržena fólie FPO s přitížením vymývaným kamenivem. Hydroizolační fólie vyztužená polyesterovou tkaninou je vícevrstvá na bázi pružného polyolefinu (FPO) a je vyztužena netkanou skelnou rohoží. Fólie obsahuje složky odolávající UV záření a retardéry hoření. Fólie je volně položena a je přitížena vymývaným oblým kamenivem světlého odstínu. Nad 7. i 8. NP je fólie vytažena až pod oplechování atiky, kde je ukončena na poplastovaném plechu. Pod venkovními jednotkami chlazení je z důvodu zatížení položena tepelná izolace z polystyrenu EPS 200.

Pro potřeby mytí fasády jsou po celé délce atiky osazeny ocelové kotvy, dimenzované pro použití při opravě, nebo mytí fasády horolezeckou technikou. Ocelové kotvy jsou navrženy v odstupech 1,8 m bez návaznosti na nárožích. Kotvení konzol je řešeno nasunutím a prošroubováním do kotevních nátrubků s patními plechy, které umožňují dobré opracování detailu prostupu vytaženou hydroizolační fólií.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Obvodový plášť je navržen z několika druhů materiálů a provedení. Tvoří jej hliníková sloupkopříčková fasáda, elementová (bloková) prosklená fasáda, zavěšená fasáda, obklady atik hliníkovými kompozitními panely typu bond. Součástí jižní elementové fasády jsou také stínící prvky – horizontální hliníkové žaluzie.

Prosklená hliníková sloupko-příčková fasáda
Tuto fasáda najdeme na objektu v 1. PP a 1. NP. Dle požadavků investora je v projektu navržen AL systém Schüco FW60+HI s pohledovou šířkou profilů 60 mm. Zasklení je navrženo krycími lištami šířky 60 mm s negativní spárou v ose lišty. Stykování lišt je dle architektonického požadavku navrženo atypicky nakoso v každém napojení paždíků na sloupky. Pro zaručení spolehlivé vodotěsnosti při tomto nesystémovém způsobu lištování je navrženo použití butylové pásky s hliníkovou fólií k přelepení kompletního lištovaného rastru.

Na nárožích je požadováno strukturální provedení spáry. S tímto souvisí použití kalených skel a UV odolných tmelů. Do této části fasády jsou vloženy skládací třídílné dveře. V místě stropu je osazen místo skla panel z hliníkového plechu a tepelné izolace. Kapotáž parapetu v 1. NP zevnitř po celém obvodu nalepením Al plechu tl. 2 mm na konstrukci z SDK profilů a desek OSB.

Hliníková, elementová (bloková) fasáda
Tvoří ji prosklený lehký obvodový plášť (dále jen LOP) od 2. NP až po 7. NP. Pro zavěšení elementů typické šířky 1,5 m jsou navrženy konzoly na nosné ŽB konstrukci. Elementy jsou sesazeny na celou výšku od 2. NP až pod atiku se stykováním v úrovni čisté podlahy jednotlivých pater objektu. Západní stěna vstupní haly ve 2. NP mezi
osami 4 – 6 není na rozdíl od zbytku obvodu objektu opatřena neprůhledným parapetem a čiré sklo zde probíhá až k příčce osazené na úroveň podlahy. Zasklení průhledných částí je provedeno čirými dvojskly s tepelně-technickými vlastnostmi skel a rámečku. Neprůhledné zasklívané části LOP zajišťují panely tvořené smaltovaným sklem či smaltovaným dvojsklem, zakrývajícím minerální vatu. Mezi podlažími byly požadovány kouřotěsné ucpávky s požárním atestem. Na elementech pod atikou jsou připraveny kotvy pro montáž alucobondového obkladu. Součástí dodávky této položky jsou vnější parapetní plechy a lemy a zaplechování odstupu elementové fasády od hrany ŽB na interiérové straně. Součástí elementové fasády jsou vložená okna se skrytým sklopným křídlem s klikou zasklená čirými trojskly. Fasády objektu mají okna výklopná ven s vnitřními žaluziemi na straně interiéru. Tyto žaluzie jsou na celou výšku čirého prosklení elementu. V západní fasádě vedou ve 2. NP do vstupní haly dvoukřídlé únikové dveře a celoskleněné karuselové dveře, které jsou vloženy do fasádního rastru. Ve východní fasádě vedou ve 2. NP ze vstupní haly na terasu atria dvoukřídlé asymetrické dveře.

Obklad atiky z bondu, bezpečnostní přepady střechy
Oplechování atik je navrženo ve formě ohýbaných dílců z hliníkového kompozitního panelu typu bond. Styčné spáry jsou podloženy hliníkovým profilovaným plechem či lisovaným profilem zajišťujícím bezpečný odvod vody až nad střešní hydroizolaci, resp. před líc fasádního obkladu. Spáry nejsou tmeleny – utěsnění je provedeno skrytě nenasákavými pružnými páskami. Skladba atiky je navržena s podkladní impregnovanou cementotřískovou deskou, přes kterou je vyvedena hydroizolace. Deska je nesena na dvojicích podkladních žárově zinkovaných či hliníkových profilů „L“ tvořících tvar „Z“. Pod atikou na exteriérové straně je elementová fasáda osazena předsazeným bondovým obkladem, kdy jeho kotvení je řešeno do profilů elementové fasády. Bezpečnostní přepady střechy ústí do svislého podatikového pásu.

Obklad sklocementovými deskami a protidešťovými lamelami
Na jižní straně objektu C je část fasády tvořena provětrávaným pláštěm ze sklocementových desek provedeným přes zateplení minerální vatou. Kotvení desek obkladu je řešeno lepením na podkladní hliníkový nebo ocelový rošt. Rošt je kotven do nosných svislých konstrukcí ze železobetonu a omítnutého výplňového zdiva a prochází tepelnou izolací, přetaženou difúzní folií s přelepenými spoji a prostupy systémovou páskou. Výškový rozsah obkladu sklocementem začíná 20 mm nad plánovaným upraveným terénem až pod začínající elementovou fasádu ve 2. NP. Na jižní fasádě přechází v místě vjezdu do garáží obklad ze sklocementových desek do obkladu z protidešťových horizontálních lamel. Lamely tvoří jedno ostění vjezdu, protější ostění a obvodová konstrukce s vraty jsou pak ze sklocementových desek. Obklad těmito horizontálními lamelami pokračuje až po niku HUP a jsou za ním ukončeny potrubní trasy VZT (odvětrání dieselu). Dále jsou v tomto obkladu dvoje jednokřídlé dveře s přerušeným tepelným mostem. Protidešťové lamely jsou i na těchto dveřích s tím, že lamely plynule přechází z fasády na dveře. Z toho důvodu jsou dveře opatřeny speciálními odsazenými zalomenými panty. Ukončení VZT potrubí je zajištěno směrovými lamelami, které jsou součástí potrubí.

Obklad sklocementem se nachází i na stěně výtahové šachty na východní straně a pod terasou ve 2. NP. Obklad výtahové šachty navazuje po své svislici na elementovou fasádu a probíhá až pod atiku. Mezi sloupko-příčkovou fasádou v 1. PP a elementovou fasádou ve 2. NP na východní straně je použito obkladu sklocementem v prostoru před ŽB konstrukcí podlahy 2. NP. Zde je obklad kotven lepením na hliníkový rošt, který je kotven do přítlačných lišt sloupko‑příčkové fasády. Obdobně je tomu i v parapetní části sloupko‑příčkové fasády, která se svažuje směrem ke schodišti pod spojovacím krčkem mezi objekty B a C. Nad zmiňovaným schodištěm na severní straně objektu je sklocementový provětrávaný obklad použit po celé délce fasády až pod elementovou fasády ve 2. NP. Stejně tak i oproti na stěně objektu B.

Z podkladů A PLUS a. s. a HINTON, a. s.

Campus Science Park – Building C
The Campus project is a new centre of Brno, one of the most rapidly developing cities in Europe. It forms a community interconnected by a network of work and social relationships and offers a combination of premises for research, education, business and free time activates. In addition to shops and offices, it also includes a university campus, a hospital, a city archive as well as a sport facility and a residential area. The stage III of the construction (Object C) is a part of a set of Campus Science Park buildings (Building I up to IV). The Object C includes predominantly administrative premises and is linked to the Object B built in the previous stage. The Object has two underground and eight above ground floors.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Campus Science ParkProvádění pilotového založení stavbyVýztuž vodorovných konstrukcí horní stavbyVýztuž vodorovných konstrukcí horní stavbyVýztuž svislých konstrukcí horní stavbyVýztuž svislých konstrukcí horní stavbyProvádění monolitických konstrukcí stavbyNosná konstrukce venkovního schodištěVýztuž vodorovných konstrukcí horní stavbyBetonáž stropní deskyProvádění střešního pláště stavbyProvádění obvodového pláště stavbyProvádění obvodového pláště stavbyCampus Science Park – exteriérCampus Science Park – vstupní lobbyCampus Science Park – výtahové lobbyCampus Science Park – exteriérCampus Science Park – interiérCampus Science Park – interiérCampus Science Park – interiér

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park – Building CCampus Science Park – Building C (31x)
Projekt The Campus je novým centrem jednoho z nejrychleji se rozvíjejících měst v Evropě – Brna. Vytváří komunitu propoj...
„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“ (26x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva společnosti HINTON, a. s. Petr Šimon....
Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (26x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

NEJlépe hodnocené související články

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice