KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Forum Karlín    Zvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechy

Zvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechy

Publikováno: 1.10.2014
Rubrika: Forum Karlín

Novostavba ve staré pražské části má hned několik zvláštností. Kromě multifunkčního sálu jsou to především pochozí zelené střechy.

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ
Forma, architektonické řešení
Stavba Karlín Hall 2 je podle platného územního plánu umístěna do území se zákazem výškových staveb. Převažující výška atik a hřebenů střech v území osciluje okolo 25 metrů. Výška stávajících lokálních dominant přesahuje 30 metrů (Palác Karlín a další budovy v Thámově ulici). Výška nové stavby na rohu Pernerovy a Thámovy ulice, jejíž výškové řešení bylo schváleno úpravou ÚP SÚ HMP č. U 906/2010, pak dosahuje 35 metrů. Římsa Karlín Hall 2 je navržena ve výšce 31 metrů, rizalit schodiště s technologickou nástavbou dosahuje výšky 33 metrů. Objemové a výškové řešení vychází z okolní zástavby a reaguje též na navrhované využití stavby. Umístění multifunkčního sálu velikostí a způsobem využití překračujícího palác Lucerna odpovídá architektonickému ztvárnění objektu. Výrazná ale zároveň subtilní čelní fasáda jako zřetelná lokální dominanta identifikuje místo setkávání návštěvníků kulturních a společenských akcí celopražského významu. Zadní část stavby půdorysně reaguje na původní historickou parcelaci Karlína a výškově navazuje na sousední dostavby vnitrobloků z nedávné doby. Kaskádovité uspořádání východní fasády respektuje oslunění sousedního bytového domu. Stavba Fora Karlín je součástí komplexu, který zahrnuje Karlín Hall 1 (rekonstrukce haly Kotlárna) a Karlín Hall 2 (administrativního objektu s multifunkčním kulturním a společenským sálem). V zájmu zachování podoby a objemu industriální stavby haly Kotlárna je kapacita komplexu odpovídající míře využití dle územního plánu z větší části umístěna do novostavby Karlín Hall 2. Tím je zajištěna rentabilita projektu nezbytná pro rekonstrukci haly Kotlárna. Toto uspořádání však zároveň určuje výškové řešení podle architektonického návrhu. Architekti ateliéru Ricardo Bofill Taller De Arqitectura ve spolupráci s AED project využili svých zkušeností z navrhování celosvětově uznávaných staveb, včetně zkušeností z lokálních projektů, jakými jsou například Palác Karlín a Corso Karlín. Výsledkem je návrh respektující genius loci Karlína a zároveň vhodně prezentující kulturní stavbu celopražského významu.

Funkce
Podzemní podlaží 3. PP a 2. PP zahrnuje plochy pro parkování osobních automobilů a prostory technické infrastruktury navrhované stavby. Podzemní podlaží 1.PP zahrnuje plochy určené pro kulturní a společenský sál a jeho zázemí. Vstupní podlaží 1.NP je věnováno vstupu do administrativní části, dále pak zahrnuje plochy určené
pro kulturní a společenský sál a jeho zázemí. Nadzemní podlaží 2. NP zahrnuje plochy určené pro kulturní a společenský sál a jeho zázemí. Ostatní nadzemní podlaží a ustupující podlaží jsou určeny pro administrativu. Všechny výše uvedené provozy a funkce jsou vzájemně propojeny masivním komunikačním jádrem tvořícím jakýsi tubus vyčleněný z hlavního objemu budovy tak, aby jeho proporce neomezovaly dispoziční řešení jednotlivých podlaží. Hlavní vstup do objektu je navržen z prostoru Plazy, která je přístupná přímo z ul. Pernerova. Hlavní vjezd do podzemních podlaží je zabezpečen rampou přístupnou z téže ulice.

Vzhled
Hlavní uliční a nejvíce pohledová exponovaná fasáda je navržena dvojitou konstrukcí jejíž pohledovou část tvoří lehká předsazená, zdvojená fasáda. Z této lehké předsazené fasády je provedena také fasáda parteru v místě společné, veřejně přístupné Plazy a fasádní plášť kulturního a společenského sálu. Zbývající fasády jsou navrženy ze standardního zateplovacího systému a strukturální systémové probarvené silikátové omítky s hliníkovými okny. Fasády jižní a západní jsou tvarově kompaktní. Fasády východní a severní potom kaskádovitě ustupují.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Založení
Založení objektu je ovlivněno geologickými a hydrogeologickými poměry na staveništi. Základová spára objektu je umístěna cca 5,5 m pod HPV. Základové poměry jsou hodnoceny jako složité. Objekt administrativní budovy je založen na základové desce tl. cca 450 mm podepřené velkoprůměrovými pilotami (∅ 900 mm a 1 000 mm). Po obvodu je základová deska zapuštěna do konstrukce zajištění stavební jámy – do podzemních stěn.

S ohledem na zajištění stability konstrukce (objektu) musela být obálka podzemní části objektu navržena tak, aby v běžných návrhových situacích vzdorovala vztlaku od běžné HPV na úrovni 181,44 m n.m. (tedy vodnímu sloupci o výšce cca 5,5 m) a v mimořádné návrhové situaci na úrovni okolního terénu (chodníků) budovy (tedy vodnímu sloupci o výšce cca 11 m), při případném stavu s hladinou nad úrovní terénu dojde k přirozenému zaplavení suterénu vodou z povrchu a hydrostatický tlak uvnitř a vně objektu tím bude vyrovnán. V mimořádné návrhové situaci je uvažováno s tíhou objektu pouze od vlastní hmotnosti nosné konstrukce (simulace stavu, kdy např. povodně přijdou v průběhu celkové rekonstrukce, kdy bude objekt zcela odstrojen).

S ohledem na ekonomii návrhu základové desky a eliminaci nedostatečné hmotnosti některých částí objektu, které by samy o sobě vztlaku vody vzdorovat nemohly, je dostatečně tuhá základová deska doplněna tahovými prvky v rastru cca 2,025 × 2,025 m (piloty ∅ 620 mm). Případné tahy od vztlaku vody převezmou i velkoprůměrové
piloty pod svislými konstrukcemi. 

Pro běžné užívání je výška vodního sloupce (vztlak vody) pozitivně ovlivněna těsněným zajištěním stavební jámy, které eliminuje krátkodobé vzedmutí HPV vlivem zvýšené hladiny Vltavy v době povodní. Při dlouhodobém působení zvýšené HPV však k plnému zatížení základové desky hydrostatickým tlakem v plné výši pravděpodobně dojde. Základovou spáru bylo třeba ochránit před nepříznivými klimatickými vlivy a těžkou stavební technikou.

Poslední vrstvu zeminy o mocnosti cca 25 – 30 cm nad úrovní základové spáry bylo nezbytné odkopat a dočistit ručně těsně před betonáží. Základová deska byla prováděna na vyrovnávací podkladní betony.

Piloty jsou navrženy z betonu C25/30 – XC4, XA1 a jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. Krytí výztuže pilot je navrženo 80 mm. Základová deska je navržena z betonu C40/50 – XC4, XD1, XA1; krytí na kontaktu se zeminou je navrženo o velikosti 40 mm.

Spodní stavba
Konstrukce spodní stavby má tři suterény, kde jsou umístěny převážně garáže a spodní část společenského sálu (Event Hall); lokálně pak technologické zázemí objektu. Stropní desky jsou navrženy jako bezprůvlakové, zesílené v místě sloupů hlavicemi. Tloušťky desek jsou navrženy nad 3. suterénem 250 mm s hlavicí cca 3,0 × 3,0 m tl. 450 mm a nad 2. suterénem 250 mm s hlavicemi 4,0 × 4,0 m tl. 520 mm pod sníženou částí Event Hallu a 3,0 × 3,0 m tl. 450 mm v ostatních částech půdorysu.

Stropní desky jsou podepřeny lokálně kruhovými sloupy o ∅ 450 mm až ∅ 1 000 mm, čtvercovými sloupy 450 × 450 mm až 800 × 800 mm nebo obdélníkovými sloupy 450 × 1 200 mm.

Svislé nosné konstrukce
Objekt je koncipován jako železobetonový sloupový a stěnový skelet s nosnou železobetonovou fasádou a vnitřními nosnými železobetonovými nebo vyzdívanými keramickými stěnami a příčkami. Stěnový systém horní stavby administrativní části je v přechodových podlažích na úrovni 3. NP přetransferován na systém železobetonových předepjatých nosníků o rozponu 25 m! a rozměrech 1 000 × 1 800 mm, jejichž modulace umožňuje provozně vytvořit halový prostor kulturního a společenského sálu a vyřešit prostor pro parkování pod ním. Podzemní podlaží využité jako parkoviště a technické zázemí jsou realizována ve stavební jámě zapažené podzemní stěnou z jílocementu šířky 600 mm kotvenou jednou úrovní pramencových kotev. Založení objektu je hlubinné na pilotách, na které je uložena základová deska objektu. Pro eliminaci působení vztlaku podzemní vody je odlehčená část pod kulturním a společenským sálem ukotvena do podloží pomocí tahových mikropilot.

Vodorovné nosné konstrukce
Společenský sál vyžaduje z povahy své užitné náplně prostorovou velkorysost, která spočívá ve vytvoření prostoru o rozměrech cca 24 × 48 × 10 m. Tento požadavek vyžadoval provedení konstrukčně náročného zastropení tohoto prostoru, protože nad ním je vystavěno šest podlaží s rozpony desek cca 7,6 × 8,1 m – tato podlaží jsou tedy na zastropení společenského sálu přímo postavena a přímo jej zatěžují.

K zastropení společenského sálu na rozpon 24,3 m byly použity železobetonové monolitické průvlaky o rozměrech 1,0 × 1,7 m (pod deskou), které byly na stavbě dodatečně předpínány. Jejich součástí je i stropní deska tl. 300 mm na rozpon 8,1 m (osová vzdálenost mezi předpjatými průvlaky).

Vzhledem k velkému zatížení, které průvlaky vnáší do podpěrných sloupů (až 1 050 t), byly pro návrh sloupu klíčové rozměry ložiska mezi sloupem a průvlakem. Montované stropní konstrukce od 3. NP do 8. NP jsou navrženy z dutinových dílců Stropsystem Goldbeck tloušťky 200 mm. Panely jsou ukládány na obvodové svislé monolitické konstrukce a střední prefabrikovaný rám. Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny, které jsou prolomeny okenními otvory. Velikost a poměr okenních otvorů a meziokenních pilířů vychází z vnitřní modulace kancelářských prostor s důrazem na splnění kritéria dostatečného osvětlení. Rozteče meziokenních pilířů jsou proměnné a to s ohledem na polohu na fasádě. Velikost meziokenních pilířů je navržena na 250 × 1 400 mm respektive 250 × 500 mm. Střední nosný rám je navržen jako kombinace prefabrikované a monolitické železobetonové konstrukce. Střední průvlaky jsou podporovány železobetonovými sloupy s proměnnou roztečí 6,9–8,1 m. Průvlak je navržen jako poloprefabrikovaný. Po osazení průvlaku na sloupy a osazení stropních panelů na průvlak byla posunuta horní výztuž a průvlak byl zmonolitněn nabetonovávkou. Horní stavba je navržena z betonu C30/37-XC1, C40/50-XC1, C50/60-XC1, prefabrikované předpínané panely z betonu C45/55-XC1. Nepředpínané prvky jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. Prefabrikované dílce vyrobila a dodala společnost Goldbeck Prefabeton s. r. o.

Jako výplňové zdivo bylo použito převážně tradiční technologie z cihelných příček se štukovými omítkami. Otvory mají nadpraží tvořené systémovými prvky. Nové příčky hygienických zázemí byly realizovány ze sádrokartonových desek na systémových ocelových profilech.

Pro požární dělící konstrukce bylo použito cihelného zdiva s příslušnou certifikovanou požární odolností, včetně protipožárního utěsnění prostupů, systémových detailů apod. Některé vnitřní nenosné stěny jsou provedeny z keramických dutinových tvarovek pro skladebnou tl. stěny 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.

STŘECHY A TERASY
Střecha je řešena jako jednoplášťová, neprovětrávaná, nepochozí, plochá zelená střecha a pochozí plochá střecha s dřevěnými rošty. Oba pláště jsou s obráceným pořadím vrstev. Min. spád pro hydroizolační systém je navržen 1,0 %. Min. požadovaný tepelný odpor střešní skladby dle ČSN, kde je jako tepelná izolace použit nenasákavý extrudovaný polystyren v min. tl. 160–180 mm v provedení pero/drážka, provedený ze dvou desek 80 mm v systému „DOW-ROOFMATE SL.“

Veškeré podkladní a lehčené betony a spádové mazaniny musely být dilatovány. Stropní konstrukce jsou uvažovány jako železobetonové monolitické křížem armované desky s tl. 200 mm.

Spádové betony a klíny jsou provedeny z lehčené betonové mazaniny EKOSTYREN, 550 kg/m3. Hydroizolační souvrství je provedeno z modifikovaných bitumenových pásů standardu VEDAG, ICOPAL, celoplošně natavovaných. Hydroizolační souvrství je náležitě chráněno systémovými geotextiliemi.

Na střeše jsou provedeny systémové prostupy pro komíny, vzduchotechniku a odvětrání kanalizace. Střešní vpusti jsou kompatibilní ze zvoleným hydroizolačním systémem a vyhřívané.

Na objektu jsou provedeny dva základní typy střech s následujícím rozlišením:

Střecha zelená
Na zelené střeše je vegetační vrstva cca tl. 300 mm včetně rozvodů zavlažování. Pod vegetační vrstvou je provedena akumulační vrstva z nasákavých plastových rohoží a drenážní vrstva pro odvedení přebytečné vlhkosti. U „vysokých“ skladeb je výplňová hmota skladby ze statických důvodů navržena z expandovaného lehčeného nenasákavého a mrazuvzdorného kameniva typu LIAPOR s proměnnou výškou dle situace na konkrétní střeše.

Střecha pochozí
Na pochozích i nepochozích střechách je povrch proveden z ušlechtilého dřeva, masivního roštu na dřevěných polštářích plovoucích ve vrstvě kameniva LIAPOR. U „vysokých“ skladeb je výplňová hmota skladby ze statických důvodů také navržena z expandovaného lehčeného nenasákavého a mrazuvzdorného kameniva LIAPOR.

FASÁDY
Hlavní uliční a nejvíce pohledově exponovaná fasáda je v rámci návrhu navržena dvojitou konstrukcí jejíž pohledovou část tvoří lehká předsazená, zdvojená fasáda ze skleněných lamel typu „U Glass“ (Pilkington – Profilit). Z této lehké předsazené fasády je provedena také fasáda parteru v místě společné, veřejně přístupné Plazy a fasádní plášť kulturního a společenského sálu.

Zbývající fasády jsou navrženy ze standardního zateplovacího systému a strukturální systémové probarvené silikátové omítky s hliníkovými okny. Fasády jižní a západní jsou tvarově kompaktní, fasády východní a severní kaskádovitě ustupují.

Peculiarities of the Forum Karlín – Multifunctional Hall and Walkable Roofs
The new building situated in the old part of Prague can boast with several peculiarities. Apart from a multifunctional hall, it is mostly walkable green roofs.

Z podkladů společnosti PRŮMSTAV, a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Fasáda je do výšky prvních dvou pater osazována speciálním transparentním materiálem.Netradičně řešené centrální schodiště multifunčkního sáluZbývající fasády jsou navrženy ze standardního zateplovacího systému s hliníkovými okny.Industriálně pojatá plaza

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Forum Karlín – moderní open space v centru PrahyForum Karlín – moderní open space v centru Prahy (68x)
Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova...
Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelstvíKarlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství (33x)
Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátý...
Zvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechyZvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechy (26x)
Novostavba ve staré pražské části má hned několik zvláštností. Kromě multifunkčního sálu jsou to především pochozí zelen...

NEJlépe hodnocené související články

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze (5 b.)
Pasáž vstupu do objektu Karlín Hall 2 je pokračováním ocelové konstrukce rekonstruované výrobní haly historického objekt...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice