KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Forum Karlín    Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství

Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství

Publikováno: 7.11.2014
Rubrika: Forum Karlín

Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátých let 19. století. Předepnutí betonového prvku, vnáší do betonu přídavná tlaková napětí, čímž z prvku odstraňuje tah a z předpjatého betonu se stává pružný materiál eliminující vznik trhlin vznikem zatížení konstrukce. Z pohledu okamžiku zavedení předpětí do konstrukce či prvku můžeme betonové konstrukce rozdělit na předem nebo dodatečně předepnuté konstrukce. Obecně lze říci, že předepnutí betonové konstrukce umožňuje realizovat větší rozpětí, uspořit beton a měkkou výztuž, při optimálním naladění konstrukce pak kombinaci těchto výhod (větších rozpětí s úsporou betonu a měkké výztuže).

Zatímco dodatečně předpínané konstrukce se vyskytují převážně v mostních stavbách, předem předepnuté prvky (trámy, desky) jsou spíše součástí pozemních staveb. Toto rozdělení však není pravidlem a výhody jednotlivých typů lze prakticky využít ve všech odvětvích.

V posledních letech si dodatečně předepnuté konstrukce nacházejí své místo i v pozemním stavitelství. Dodatečným předpětím realizovaným přímo na stavbě přestáváme být omezováni dopravou prefabrikátů na stavbu (omezená velikost použitých prvků a jejich pracné umístění do konstrukce) a získáváme možnost postupného vnášení předpětí do konstrukce korespondující s nárůstem zatížení předepnutého prvku. Předpínat se nemusí pouze trámové konstrukce, ale za použití plochých kanálků a kotev i přímo stropní desky bez nutnosti trámů v podhledech stropních konstrukcí.

Jedním z projektů využívajících výhod a předností předepnutých konstrukcí je i stavba Karlín Hall 2, kde je vhodně využito jak předem přepjatých panelů, tak i dodatečného předpětí trámů. Dodatečně předepnuté trámy na této stavbě umožňují vytvoření společenského sálu o rozměrech cca 23,4 × 58,8 × 10,6 m bez svislých nosných konstrukcí, jehož strop je přímo zatěžován dalšími podlažími.

SYSTÉM PŘEDPĚTÍ (DODATEČNĚ NAPÍNANÉ PRŮVLAKY)
K zastropení společenského sálu na rozpon 24,3 m bylo využito celkem sedm dodatečně napínaných trámů s osovou vzdáleností 8,1 m. Předpínací systém je tvořen předpínací výztuží uloženou v ocelových korygovaných kabelových kanálcích s injektážním příslušenstvím zakončenými na jedné straně aktivní a na druhé pasivní (cibulovou) kotvou. Pro předepnutí byly použity 19 a 22lanové kabely z předpínací výztuže kotvené na kotevní napětí 1 435 až 1 440 MPa. Z pohledu velikosti použitého systému a vnášené předpínací síly se tedy jedná o konstrukci připomínající svou „mohutností“ spíše mostní trámy. Tato skutečnost vyplývá z již výše uvedených požadavků na strop zatížený následnou výstavbou bez vnitřních podpěr.

Výhodou dodatečného předepnutí trámů byla mimo vytvoření společenského sálu bez svislých konstrukcí i možnost rozdělení zavedení předpětí do dvou etap, čímž se optimalizoval průběh napětí v trámech během výstavby.

  1. etapa – napínání třetiny až poloviny kabelů v době, kdy byl postaven strop nad 3. NP
  2. etapa – napínání zbylých kabelů v době po dokončení stropu nad 6. NP

Z uvedených etap je vidět, že vnášení předpětí do trámů reaguje na přitížení trámů z následující výstavby a trámy nejsou v počátku zatěžovány plným předpětím bez jejich zatížení.

Přes nesporné výhody dodatečného předpětí realizovaného přímo na stavbě je na druhé straně potřeba zmínit i „nevýhody“ spojené s dodatečně předepnutými konstrukcemi
jakými jsou:

  • Nutnost technologické pauzy před zavedením předpětí z hlediska náběhu požadované pevnosti betonu.
  • Velikost napínací zařízení při napínání vícelanných kabelů (v tomto případě lis o průměru cca 500 mm, délce 1 250 mm a hmotnosti cca 600 kg).
  • Součinnost při výstavbě (ukládka předpínacího systému v koordinaci s ostatními činnostmi).

Nejedná se přímo o nevýhody jako spíš o body, na které je potřeba v průběhu plánování a výstavby myslet a počítat s nimi. Z tohoto hlediska je nezbytná součinnost projektanta a zúčastněných firem již od počátku (projekce) až do konce výstavby. Na níže uvedeném obrázku je názorně vidět nutnost spolupráce zúčastněných a že předpínací systém není jen kabel v trámu, ale i činnost spojená s jeho ukládkou a aktivací. Ať už se jedná o přístup, koordinaci či prostorové uspořádání konstrukce, kdy zde musel být například ve stropní konstrukci vynechán montážní otvor, který byl dobetonován až po předepnutí trámů a bez něhož by předpětí vůbec nebylo realizovatelné.

ZÁVĚR
Je neoddiskutovatelným faktem, že předpjaté stropní konstrukce jsou moderní technologií přinášející mnoho výhod a ekonomických benefitů všem partnerům, kteří se na daném projektu účastní a lze očekávat, že v budoucnu si tato technologie vydobude i na našem stavebním trhu místo, které jí právem náleží. Pracovníci firmy FREYSSINET CS jsou připraveni poskytovat partnerům technickou pomoc formou konzultací vedoucích ke zdárnému dokončení stavby a prezentací již realizovaných děl i formou spolupráce na statických výpočtech těchto konstrukcí.

Karlín Hall 2 – Usage of Prestressed Concrete in the Civil Underground Engineering
Prestressed concrete is not a new thing in the civil engineering. The first references of the prestressed concrete are dated back to end of 1890s. A prestress procedure of a concrete element brings additional tensile pressure and removes the tensile force. Thus, the prestressed concrete becomes a flexible medium eliminating occurrence of cracks caused by loading of a structure. From the perspective of application time of the prestress procedure on a construction or element, we divide concrete structures into pre-tensioned and post-tensioned. Generally speaking, prestressing of a concrete structure allows implementation of greater spans and soft armature and concrete saving. If a structure is setup optimally, combination of these advantages can be achieved.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Plochá kotva pro stropní deskyPředpjatá stropní deskaSchéma předpínacích kabelůVynechaný montážní prostupOsazená aktivní a pasivní („cibulová“) kotva v bednění trámu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Forum Karlín – moderní open space v centru PrahyForum Karlín – moderní open space v centru Prahy (67x)
Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova...
Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelstvíKarlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství (34x)
Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátý...
Zvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechyZvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechy (25x)
Novostavba ve staré pražské části má hned několik zvláštností. Kromě multifunkčního sálu jsou to především pochozí zelen...

NEJlépe hodnocené související články

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze (5 b.)
Pasáž vstupu do objektu Karlín Hall 2 je pokračováním ocelové konstrukce rekonstruované výrobní haly historického objekt...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice