KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Fondation Louis Vuitton    Stopa první: SIPRAL a. s.

Stopa první: SIPRAL a. s.

Publikováno: 21.1.2015, Aktualizováno: 23.2.2015 13:28
Rubrika: Fondation Louis Vuitton

Společnost SIPRAL se na tomto projektu podílela dodávkou prosklených fasád různé geometrické složitosti. Sekundární, ale především terciální konstrukce proskleného pláště celé budovy vznikla pod její taktovkou. Celkem 42 vnějších konstrukcí (Lot 10) zahrnuje celoprosklené fasády, světlík, vstupní systémy a karusely, únikové východy, požární systémy tvořené otvírkami pro přívod vzduchu a odvod tepla a kouře, požárně odolné konstrukce, konstrukce s vysokou akustickou neprůzvučností i konstrukce odolné proti násilnému vniknutí. Další dvě konstrukce (Lot 12, 13) se nacházejí v interiéru, prosklená zborcená fasáda odděluje restauraci „Le Frank“ od prostoru lobby a 17 speciálních ohýbaných skel terčově uchycených, zvyšuje akustickou pohodu auditoria pro 350 posluchačů.

POPIS PROSKLENÝCH FASÁD
Hlavní nosná primární konstrukce budovy je kombinovaná z betonu a oceli. K ní je připojena sekundární ocelová konstrukce přenášející zatížení terciálních prosklených fasádních a střešních konstrukcí realizovaných z hliníkových profilů. Plochy prosklených fasád jsou rovné, rozvinutelné a nerozvinutelné s proměnlivým předozadním sklonem (od +6 ° do –35 °). Maximální výška prosklené fasádní konstrukce je 40 m.

Zakázkově vyráběný fasádní systém Schüco prosklené části se skládá z hliníkových sloupků, příčníků a diagonál o šíři 70 mm T‑tvaru, které jsou u komplexních tvarů propojeny styčníky tzv. uzly umožňujícími změnu geometrie fasády. Rastrová fasáda je zasklena izolačními dvojskly plněnými argonem velmi rozmanitých tvarů s vysokou druhovostí skladeb (25 typů), způsobenou zvýšenými požadavky na akustiku, tepelné šoky, statiku, požární odolnost, bezpečnost a odolnost proti vloupání. Střešní skla jsou opatřena sítotiskem. Protipožární konstrukce s odolností E60 jsou z ocelových tenkostěnných profilů Jansen. Všechny typy fasád včetně výplní otvorů (dveře, zařízení pro odvod tepla a kouře) byly podstoupeny množství testů v evropských zkušebnách a na staveništi, aby vyhověly nejen evropským a francouzským normám, ale i zvýšeným nadnormativním požadavkům fasádního experta delegovaného pojišťovnou.

Na projektu byly vyvinuty dva zakázkové fasádní systémy typu sloupek-příčka z hliníkových profilů. Jeden pro fasády s rovinnou geometrií a druhý pro fasády složitého tvaru.

Pro oprávnění použít inovativní fasádní systém na francouzském trhu bylo navíc nutné získat tzv. ATEx (technické posouzení experimentálního řešení). Pro ověření funkčnosti fasádních systémů a pro potřeby procedury ATEx bylo v průběhu vývoje projektu realizováno několik testů z různých technických oblastí. Ve specializované laboratoři v Německu byly provedeny zkoušky bezpečnosti při nárazu, vodotěsnosti a vzduchotěsnosti velkých vzorků svislých i horizontálních fasádních konstrukcí. V Kloknerově ústavu v Praze proběhlo několik sad statických testů, jinde pak testy povrchových úprav a stárnutí materiálů. Čeští odborníci zajistili např. také otestování prosklených dveří na zvýšenou odolnost proti násilnému vniknutí. Některé z fasád mají předepsánu i požární odolnost nebo vysoký akustický útlum, proto byly ve francouzských zkušebnách zorganizovány i testy požární a akustické.

Během realizace fasád byly v různých stavech rozpracovanosti konstrukcí realizovány testy přímo na stavbě. Tyto testy umožnily ověřit správnou funkci odvodu vody z fasádních systémů, kvalitu montážních prací i výsledné parametry našich prosklených konstrukcí. Návrhy technických řešení jednotlivých typů fasád a nakonec i výsledky všech testů byly předloženy zástupcům technického dozoru investora a fasádním odborníkům pracujícím pro pojišťovny, pro zhodnocení, že výsledné provedení a vlastnosti fasád jsou v souladu s požadavky.

PROJEKCE A T&T
Nadace Louis Vuitton byla projektována kompletně ve 3D pomocí softwaru Digital Project umožňujícího práci s velmi složitými a objemnými numerickými modely. Software Digital Project byl vyvinut společností Gehry Technologies pro komplexní projekty ve stavebnictví jako nástavba softwaru CATIA, který byl původně používán
v leteckém průmyslu a následně komerčně rozšířen společností Dassault Systemes do jiných odvětví. 

Pro účely Nadace Louis Vuitton byl průběžně aktualizovaný centrální model v Digital Projectu uložený na serveru v Los Angeles. Samotnému modelu předcházely prvotní skicy architekta Franka Gehryho, následované 60 fyzickými modely, z nichž finální byl naskenován do 3D modelu, který sloužil jako podklad pro realizační firmy na definování vnějších referenčních prostorových ploch. Detailní modelování konstrukcí probíhalo od vnější referenční plochy směrem do interiéru objektu. Projekční fázi průběžně v několika etapách provázely extrémně složité statické výpočty, které zpracovávaly data získaná z testování modelu stavby ve větrném tunelu a hlavně vyhodnocovaly vliv chování plachet na ostatní konstrukce včetně fasád. Na stavbě působila tzv. buňka Syntézy, kde byly zastoupeny jednotlivé realizační společnosti a řešily detaily rozhraní profesí a jejich provedení.

Na realizaci projektu se podílelo přibližně 200 inženýrů a architektů. Na projekčních pracích se strávilo cca 1,5 milionu projekčních hodin, z toho na SIPRALU v Praze řešilo prosklené fasádní konstrukce 40 projektantů (v rozsahu cca 150 tisíc hodin).

Software Digital Project byl využíván i pro účely plánování postupu prací na stavbě, přičemž výsledkem napojení 3D modelu na aktuální harmonogram stavby vznikla animace vývoje 3D modelu stavby v čase, tzv. 4D. To umožnilo prověřit posloupnost montážních postupů s ohledem na bezpečnost práce, využití stavební mechanizace, dostupnost stacionárních jeřábů a detailně plánovat práce na rozhraních profesí.

Na zakázce Louis Vuitton byl použit systém sledování materiálového toku „Track and Trace“. Základní monitorovací systém, který SIPRAL vyvinul a používá od roku 2006, byl přetvořen na plnohodnotný BIM (Building Information Model) přístupný přes webové rozhraní, zohledňující tvarovou členitost a složitost, vysoké požadavky na logistiku a jedinečné montážní postupy. Systém Track & Trace byl rozšířen o další funkcionality jako například o dynamickou 3D vizualizaci konstrukcí a jednotlivých prvků, plánování montážních dávek a balení, sledování jednotlivých prvků v balení, plánování závozů materiálu na stavbu, sledování neshodných výrobků a rozšíření nástroje pro práci externích subdodavatelů (např. ocel, sklo, kotvení).

Klient po přihlášení do systému získává ze zdrojového 3D modelu informaci o stavu výroby a logistických procesech v reálném čase. Práce s modelem je intuitivní a pro zobrazení informací stačí pouze klinout myší na vybranou komponentu. Abychom dokázali získat maximální kontrolu a eliminovali rizika nekvality nebo pozdní dodávky, bylo nutné do monitoringu začlenit i klíčové subdodavatele. Propracovaný systém kontrol a snímání čárových kódů sledovaných komponent na pracovištích zaručuje aktuálnost zobrazovaných dat.

REALIZACE
Stavba v Paříži byla jedním velkým labyrintem národů takřka z celé Evropy. V montážní špičce bylo v rámci celého staveniště na různých výškových úrovních rozmístěno přibližně 400 montážníků používajících 80 montážních plošin rozdílných typů a velikostí. Veškeré práce byly prováděny s maximálním důrazem na bezpečnost práce. Celková složitost projektu nás vedla k maximalizaci prefabrikace fasád ve výrobním závodě v ČR s cílem minimalizovat logistické a montážní činnosti na stavbě. 

S využitím systému Track & Trace bylo z výroby na místo montáže dodáno celkem 60 tisíc tvarově jedinečných prefabrikovaných výrobků, u kterých byly průběžně sledovány a vyhodnocovány termíny plnění v souvislosti s plánovaným harmonogramem. V prostředí neustálých změn byl systém sledování výrobků jednou z mála jistot, na kterou bylo možné se v průběhu realizace fasád takto jedinečného projektu spolehnout. Je však třeba připomenout, že je postaven na absolutní průhlednosti, aktuálnosti dat a důvěře všech zúčastněných.

Montážní práce SIPRALU byly zahájeny v červnu 2011 a dokončeny v únoru 2014. Tři stavbyvedoucí řídili práci až 60 montérů a pracovníků pro výpomoc logistiky včetně subdodavatelů. Celkem se odpracovalo na prosklených konstrukcích včetně podkonstrukcí cca 120 000 hodin většinou ve dvou, ale někdy i třísměnném provozu. V pracovní špičce pracovalo na prosklených konstrukcích současně až 12 týmů, bylo využito 365 hodin při práci s věžovými jeřáby. Pracovalo se v teplotách od –8 °do +38 °C, na montážních plošinách od 8 m do 43 m, s jeřábky od 8 m do 23 m, ve výšce až 48 m nad zemí.

Internetové stránky věnované projektu Fondation Louis Vuitton: http://www.fondationlouisvuitton.fr/ a http://flv.sipral.cz/ 

Společnost SIPRAL byla založena v roce 1991. Od svého vzniku se věnuje progresivním stavebním technologiím. Z původního úzkého zaměření na speciální lepení a těsnění s využitím silikonových tmelů postupně přešla na dodávky celých prosklených konstrukcí, kde začala využívat konstrukční systémy na bázi protlačovaných hliníkových profilů.

V současné době SIPRAL dodává širokou paletu prosklených konstrukcí od obvodových plášťů budov přes okenní a dveřní konstrukce a střešní světlíky až k protipožárním proskleným konstrukcím, interiérovým proskleným příčkám, stínícím a přístupovým systémům. Hlavním výrobním programem společnosti jsou prefabrikované fasádní konstrukce. Takto realizované fasádní obvodové pláště přesahují v současné době více než 70 % obratu.

Imprint 1: SIPRAL a. s.
The company SIPRAL participated in this project through the supply of the glassed facades of various geometric forms. Partly secondary but mostly tertiary structure of the glass building envelope was constructed by SIPRAL a. s. Altogether 42 outer structures include glassed facades, skylight, entrance systems and revolving doors, escape routes, fire alarm systems with air supply vents and heat and smoke vents, fireproof structures, structures with high acoustic insulation, and structures resistant to violent intrusion. Another two structures are situated in the building interior; a glassed distorted facade separates a café from the lobby and 17 special curved glass units increase the sound environment of the forum.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
4D plánování v software Digital ProjectProsklené plachtyProsklené fasády a ledovec (Iceberg)/bez plachetNosná konstrukce z oceli a betonuZadání referenčních ploch fasádNejvyšší prosklená fasáda „Věže č. 3“ vysoká 40 mPohled na severní vstup do zahradyStatické testyVe špičce pracovalo na staveništi asi 400 montážníků.Večerní pohled na severní vstup

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stopa třetí: DT Mostárna, a. s. – Výroba a montáž sekundárních ocelových konstrukcí vynášejících prosklený plášťStopa třetí: DT Mostárna, a. s. – Výroba a montáž sekundárních ocelových konstrukcí vynášejících prosklený plášť (25x)
Společnost DT Mostárna, a. s. měla tu čest se podílet na výstavbě projektu Fondation Louis Vuitton pour la Création v Pa...
Stopa čtvrtá: Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize GLASSOLUTIONS – Izolační dvojskla s maximální transparentnostíStopa čtvrtá: Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize GLASSOLUTIONS – Izolační dvojskla s maximální transparentností (24x)
V nedávné době byla slavnostně otevřena budova Nadace Louise Vuittona od slavného amerického architekta Franka Gehryho. ...
Stopa první: SIPRAL a. s.Stopa první: SIPRAL a. s. (21x)
Společnost SIPRAL se na tomto projektu podílela dodávkou prosklených fasád různé geometrické složitosti. Sekundární, ale...

NEJlépe hodnocené související články

Stopa sedmá: ARITMET, s. r. o. – Jeden metr v projektu je jeden metr na stavběStopa sedmá: ARITMET, s. r. o. – Jeden metr v projektu je jeden metr na stavbě (5 b.)
S ohledem na tvarovou neobvyklost konstrukcí bylo nutno veškeré montážní práce podporovat geodetickými metodami, které b...
Stopa čtvrtá: Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize GLASSOLUTIONS – Izolační dvojskla s maximální transparentnostíStopa čtvrtá: Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize GLASSOLUTIONS – Izolační dvojskla s maximální transparentností (5 b.)
V nedávné době byla slavnostně otevřena budova Nadace Louise Vuittona od slavného amerického architekta Franka Gehryho. ...
Stopa druhá: PARS building s. r. o. – Aplikace superelementů a polotuhých styčníků při výpočtu ocelových konstrukcí prosklených fasádStopa druhá: PARS building s. r. o. – Aplikace superelementů a polotuhých styčníků při výpočtu ocelových konstrukcí prosklených fasád (5 b.)
Úkolem společnosti PARS building s. r. o. bylo vypracovat návrh a statický výpočet sekundární ocelové konstrukce nesoucí...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice