KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Development    Ostrava se brzy dočká další moderní stavby

Ostrava se brzy dočká další moderní stavby

Publikováno: 17.12.2008
Rubrika: Development

Office building Ostrava-Nordica v Ostravě představuje šestipodlažní objekt s ustupujícím sedmým nadzemním podlažím a se dvěma suterény. Objekt je atriem rozdělen do dvou stejných částí. Tyto dvě části objektu jsou od druhého nadzemního podlaží v prostoru atria vzájemně propojeny můstky. Hlavní vstup do objektu je řešen z jihu, z volného prostranství od ulice Českobratrská.

Ostrava se brzy dočká další moderní stavby

POPIS STAVBY

Stavba administrativní budovy, kterou pro společnost Skanska Property zajišťuje společnost Skanska CZ, roste na náročném, částečně poddolovaném území. Je skeletového typu se ztužujícími jádry tvořenými schodišťovými bloky. Hlavní nosná konstrukce je železobetonová.

Suterény (1. a 2. PP) jsou využívány jako podzemní garáže s technickým zázemím pro tento objekt. V 1. NP je umístěn vstup do objektu, tento vstup bude sloužit jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky objektu. Další vstup, sloužící především pro obsluhu objektu, je z ulice Žerotínova, přístup pro zásobování budoucí kuchyně je přes zásobovací rampu z ulice Soukenická.

Přízemí je koncipováno jako vstupní podlaží s recepcí, kantýnou, kancelářskou plochou a prostory pro drobné doprovodné služby. Podlaží od 2. NP do 7. NP je řešeno s maximálním využitím ploch pro kancelářské prostory.

Fasády objektu jsou řešeny kombinací oken, omítky, kamenného obkladu a prosklených stěn v 1. NP a atriu.

Půdorysné rozměry nadzemní části objektu jsou 58,58 × 40,18 m, výška hlavní atiky je 235,790 m n. m., výška atiky ustupující střešní nástavby je 238,620 m n. m. Půdorysné rozměry podzemní části objektu jsou 71,3 × 40 m.

Objekt je řešen v souladu s obecnými technickými požadavky, zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nosná konstrukce
Nosná železobetonová konstrukce tvoří ve spodní stavbě kompaktní vanu, která je z vnějšího líce izolovaná proti spodní vodě a pronikání metanu do objektu. Vnitřní nosná železobetonová konstrukce spodní i vrchní stavby je tvořena systémem sloupů kruhových nebo obdélníkových a bezprůvlakovými stropními deskami tloušťky 280 mm.

Po obvodu jednotlivých podlaží jsou provedeny železobetonové meziokenní pilíře. Jako ztužující prvky slouží stěny kolem výtahů a schodišť.

V železobetonových konstrukcích jsou provedeny prostupy pro instalace a jsou osazeny zabetonované zámečnické výrobky. Železobetonové konstrukce slouží jako podklad a výchozí stav pro provádění dalších prací prováděných v rámci architektonicko-stavebního řešení.

Izolace spodní stavby
Pro izolaci základů byl použit systém izolačních materiálů na bázi bentonitu, doplněný o HDPE fólie. Navržený systém izolací vyhovuje také jako izolace proti pronikání metanu a proti působení bludných proudů do železobetonové konstrukce.

Vodorovné konstrukce a předem vybetonované vany a prohlubně v základové desce jsou izolovány materiály Voltex.

Svislé železobetonové konstrukce jsou z vnějšího líce izolovány materiálem Dualseal, který obsahuje zabudovanou HDPE fólii.

Izolační souvrství spodní stavy jsou ukončena 0,5 m pod úrovní podlahy 1. NP. V prostoru navazujícím na upravený terén je izolace chráněna minimálně do hloubky 1,0 m pod upravený terén přídavnou tepelnou izolací z extrudovaného, nenasákavého polystyrenu.

STŘECHA

Střecha je v celém rozsahu plochá, odvodněná do vnitřních vpustí, které jsou osazeny v úrovni horního líce betonových spádových vrstev. Po obvodu je provedena železobetonová atika, která je z obou stran opatřena tepelně izolační vrstvou. Z vnější strany je zateplení součástí zateplovacího systému stavby, vnitřní tepelná izolace navazuje na tepelnou izolaci střechy – expandovaný pěnový samozhášivý stabilizovaný polystyren.

Minimální tloušťka spádové vrstvy činí cca 50 mm. V prostoru střechy jsou umístěna zařízení vzduchotechniky, dieselagregát a další. Dále jsou na střeše osazeny konstrukce pro zajištění bezpečnosti osob pracujících při čištění oken a zasklených částí fasády.

Pochůzná střecha
Terasa objektu je řešena plochou jednoplášťovou pochůznou nevětranou střechou s klasickým pořadím vrstev. Hlavní hydroizolace střechy je z modifikovaných asfaltových pásů. Sklon střechy činí minimálně 2 %. Spád střechy tvoří lehčený beton.

Nepochůzná střecha
Hlavní zastřešení objektu projektanti vyřešili plochou jednoplášťovou nepochůznou nevětranou střechou s klasickým pořadím vrstev. Hlavní hydroizolace střechy je z modifikovaných asfaltových pásů. Sklon střechy je minimálně 2 %, spád střechy tvoří lehčený beton.

Střecha nad atriem je navržena jako prosklená. Jedná se o pultový světlík se sklonem asi 38 °, který zastřešuje vnitřní atrium. Hlavními nosnými prvky jsou ocelové nosníky kotvené do železobetonové konstrukce.

Zasklení je provedeno izolačními dvojskly s neutrálním zabarvením a uchycenými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve spádu střechy a je realizováno do hliníkových profilů kotvených do nosné ocelové konstrukce.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY

Plocha pozemků 3.061 m2
Zastavěná plocha (nadzemní podlaží) 2.331 m2
Čistá kancelářská plocha 7.111 m2
Celková kapacita v podzemních garážích 125 vozidel
Zahájení výstavby listopad 2007
Ukončení výstavby únor 2009

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Místo stavby Volné prostranství mezi ulicemi Žerotínova, Soukenická, Nová Soukenická a Českobratrská v Ostravě
Investor stavby Skanska Property Czech Republic
Architekt Tengbom (arch. Ivan Krejčí, arch. Jiří Řezák a David Wittassek)
Projektant – dokumentace pro provádění stavby Hutní projekt Frýdek-Místek
Samostatný projekt statické části železobetonové konstrukce Recoc Ostrava
Izolace spodní stavby Pastell

Dokončovaná kancelářská budova Nordica Ostrava získala od Evropské komise jako první budova v ČR certifikaci programu GreenBuilding. GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který vznikl začátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách. Certifikovaná budova musí splňovat podmínku minimálně 25% úspory spotřeby energie oproti energetickým normám v dané zemi. Administrativní budova Nordica Ostrava má na základě výpočtu ČVUT o 30 % nižší spotřebu energie, než stanovují české normy.

The author of the article describes the construction solution of an Offi ce building Ostrava-Nordica. The construction represents a sixstorey building with recessed seventh storey and two basements. The building is divided by an atrium into two identical parts. These two parts of the building are interconnected with bridges from the second fl oor in the atrium space. The main entrance into the building is situated in the south, in the free space on the street Českobratrská.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vjezd do podzemní garážeStřecha nad atriem je prosklenná.V době naší návštěvy se pracovalo i na rozvodech vzduchotechniky.Ukončení výstavby se plánuje na únor 2009.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ostrava se brzy dočká další moderní stavbyOstrava se brzy dočká další moderní stavby (28x)
Office building Ostrava-Nordica v Ostravě představuje šestipodlažní objekt s ustupujícím sedmým nadzemním podlažím a se ...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (27x)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
Bovis Lend Lease stojí u výstavby brněnské Olympie od počátku (27x)
Při cestě z Brna po dálnici D2 na Bratislavu, si nelze nevšimnout stříbromodrého „městečka“ – nákupníh...

NEJlépe hodnocené související články

UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (3.4 b.)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (3 b.)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...
Skanska podepsala nájemní smlouvu se společností OKIN GROUP na kancelářskou budovu Nordica OstravaSkanska podepsala nájemní smlouvu se společností OKIN GROUP na kancelářskou budovu Nordica Ostrava (1 b.)
Skanska Property Czech Republic podepsala nájemní smlouvu se společností OKIN GROUP, a. s. na novou kancelářskou budovu ...

NEJdiskutovanější související články

O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice