KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a CE-značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090

Žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a CE-značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090

Publikováno: 16.1.2015
Rubrika: Povrchová ochrana

1. CE ZNAČENÍ A NORMA EN 1090 PRO ZHOTOVENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

CE značení je pro všechny stavební výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo které jsou v souladu s Evropským technickým posouzením (ETA), od 1. července 2013 povinné. CE značení pro zhotovené ocelové konstrukce vstoupilo v platnost o rok později – 1. července 2014. Jedná se o významný krok pro inženýry, dodavatele a zhotovitele ocelových konstrukcí a tyto nové závazky si vyžadují pečlivou pozornost. Povinnosti výrobce oceli související s CE značením ovlivňují totiž také subdodavatele.

CE značení jednoduše dokazuje soulad s příslušnou výrobní normou vztahující se na produkt. Harmonizovaná norma pro zhotovené ocelové konstrukceje obsažena v EN 1090-1„Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí“. K jejímu splnění musí výrobce oceli zajistit:
(i) certifikát systému řízení výroby (systému FPC),
(ii) certifikát svařování a
(iii) prohlášení o vlastnostech (DoP).

Položky (i) a (ii) vydává informovaný orgán oprávněný k dané certifikaci. Položku (iii) vydává výrobce oceli.

2. ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A NORMA EN 1090
Normy EN 1090-1 a EN 1090-2 obsahují specifické požadavky naúpravy povrchu a trvanlivost, což s sebou přináší důsledky pro specifikaci a použití žárového zinkování jako subdodavatelské činnosti.

Splnění těchto požadavků není u žárového zinkování obtížné. Lze je shrnout následovně:

  • Požadavky na zhotovitele ocelových konstrukcí připravit ocelovou konstrukci a její povrch tak, aby byly vhodné pro žárové zinkování dle normy EN ISO 1461 a pokynů v normě EN ISO 14713-2. 
  • Požadavky na žárové zinkování dle normy EN ISO 1461.
  • Další požadavky na žárové zinkování dle normy EN 1090-2.

Jako u všech subdodavatelských činností musí mít zhotovitel ocelových konstrukcí v rámci svého systému řízení výroby funkčnírežim, který zajistí, aby subdodavatelská činnost (např. zinkování) neohrozila systém řízení výroby (např. sledovatelnost dílců). To vše lze realizovat snadno a efektivně pomocí stanovených postupů zavedených mezi zinkovnou a výrobcem oceli, které jsou součástí běžného systému řízení kvality (např. ISO 9000). Tyto postupy mohou být zavedeny jako rozšíření systému řízení výroby zhotovitele ocelových konstrukcí.

Je třeba zdůraznit, že dle normy EN 1090-1neexistuje právní požadavek na to, aby proces zinkování certifikovala certifikační společnost, která je „informovaným orgánem“. Určitá forma „certifikace“ procesů galvanizace však může být žádoucí, aby bylo možné prokázat náležitou kontrolu v rámci systému řízení výroby, a vyhnout se tak opakovanému auditu a kontrolním postupům prováděnýchrůznými dodavateli ocelových konstrukcí. Námi vyhotovený dokument také poskytuje výchozí základ pro takovou „certifikaci“ čipro jinýsystém, pokud je to považováno vhodné. Realizaci lze rovněž provést v rámci jiných vnitrostátních programů existujících pro jiné účely.

Z hlediska výše uvedeného přístupu je možné zinkování snadno integrovat do povinností výrobce oceli v souvislosti s CE značením. Toho lze dosáhnout snadno a bez významného nárůstu administrativní zátěže.

Zinkování je proces řízený závodem – na rozdíl od většiny jiných forem ochrany oceli proti korozi. Norma EN ISO 1461 obsahuje požadavky na statistickou procesní kontrolu parametrů, například tloušťky povrchové úpravy, další certifikace je tedy zbytečně zatěžující. Kromě výše zmíněných jednoduchých kontrol je dostatečným základem pro hlášení o vlastnostech také ustanovení o prohlášení o shodě dle normy EN ISO 1461, přičemž zinkování je stanoveno ve specifikaci (výkresech) dílců.

3. POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ VÝROBY PRO DODAVATELE / ZHOTOVITELE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Pokud dodavatel ocelové konstrukce dodává podle smlouvy také žárové zinkování, které se provádí v souladu s normou EN 1090-2, měl by být do počáteční kontroly systému řízení výroby integrován „kontrolní seznam“ požadavků souvisejících se subdodávkou žárového zinkování.

„Kontrolní seznam“ uvedený v příloze I byl sestaven s ohledem na související požadavky normy EN 1090-2. Tento kontrolní seznam může použít dodavatel ocelových konstrukcí v rámci systému řízení výroby certifikovaného informovaným orgánem.

4. POŽADAVKY NA ZINKOVNU PRO PODPORU SYSTÉMU KONTROLY ŘÍZENÍ VÝROBY PROVOZOVANÉHO DODAVATELEM OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) sestavilo odpovídající „kontrolní seznam“ požadavků, aby zajistilo kompetentnost zinkovnyk podpoře systému řízení výroby provozovaného dodavatelem ocelových konstrukcí. Tento kontrolní seznam je uveden v příloze II. Žárová zinkovna by měla prokázat splnění těchto požadavků odkazem na kontrolní seznam v rámci projektové dokumentace a/nebo prostřednictvím samostatné certifikace tohoto systému. Není však nutné, aby tyto kroky zinkovny certifikoval informovaný orgán v rámci zákazníkova systému řízení výroby.

5. KONTROLA PO ZINKOVÁNÍ
Většina technických pokynů potřebných k zavádění systémů nutných pro CE značeníu zhotovených ocelových konstrukcí ošetřených žárovým zinkováním je obsažena v normě EN ISO 14713-2 a vesnadno dostupných pokynech pro dané odvětví.

Norma EN 1090-2 požaduje, aby byla po zinkování prováděna vizuální kontrola (trhlin či jiného poškození), pokud není uvedeno jinak. Požadavky na posuzování specifikace kontroly po pozinkování, dodatečné požadavky na zkoušku NDT a postup této kontroly nejsou v normě EN ISO 14713-2 uvedeny. Na podporu provádění normy EN 1090-2 a CE značení byl v Německu na základě zkušeností se zkouškami dle směrnice DASt 022 vytvořen program s pokyny. Mezi zhotovitelem ocelových konstrukcí a zinkovnouvšak mohou být dohodnuty jiné přístupy.

6. EN 1090 – TRVANLIVOST V PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Deklarace trvanlivosti v rámci „Prohlášení o vlastnostech“ (DoP) může vzbuzovat nejasnosti.

Požadavek na trvanlivost se podle normy EN 1090-1 vztahuje k potřebě stanovit trvanlivost ostatních základních vlastností uvedených v prohlášení o vlastnostech. Jedním ze způsobů, jak tuto trvanlivost zjistit, je odkaz na aplikaci ochranných nátěrů. Důležité je, že norma EN 1090-1 jasně uvádí, že prohlášení o vlastnostech neobsahuje žádnou přímou metodu pro testování či samotné prohlášení o trvanlivosti. Místo toho jsou kritérii shody především (a) vypracování správné specifikace antikorozní ochrany a (b) provedení přípravy povrchu oceli na tuto ochrannou úpravu v souladu s článkem 10 normy EN 1090-2 (u zinkování to například zahrnuje požadavky, aby zhotovitel oceli zajistil odpovídající větrání a vysoušení dílce).

Související prohlášení o vlastnostech pro ocelové konstrukce, které byly žárově pozinkované, mají vypadat následovně: 

  • „Pozinkováno podle normy EN ISO 1461: 2009 (či jinak dohodnuté specifikace)“ + průměrná tloušťka povrchové úpravy „t“.
  • t = průměrná tloušťka povrchové úpravy pro nejreprezentativnější tloušťku oceli, jak vyžaduje tabulka 3 normy EN ISO 1461.

7. EN 1090 – OSTATNÍ VLASTNOSTI
Ostatní prohlášení by měl obvykle připravit zhotovitel ocelových konstrukcí pro pozinkované ocelové konstrukce v následující podobě:

  • Radioaktivita – Není přítomna (NPD) 
  • Uvolňování nebezpečných látek – Není přítomno (NPD)
  • Reakce na oheň – Materiál klasifikovaný jako A1

8. DALŠÍ VYSVĚTLENÍ – MOŽNOST CERTIFIKACE PRO ZINKOVNY
Sdružení EGGA je pevně přesvědčeno, že možnostizinkovny prokázat vhodnou podporu systémů řízení výroby (FPC) zákazníkalze ponechatotevřené a s co nejmenší administrativní zátěží. Tato pozice není vždy v souladu se zájmy certifikačních společností („informovanými orgány“), které vidí obchodní výhodu v propagaci formální certifikace povrchových úprav. Je-li „certifikace“ pro zinkovnu prospěšná, pak bude mít certifikační společnost, která je dle normy EN 1090-1„informovaným orgánem“, k této „certifikaci“ jistě dobré předpoklady – nejde však o nezbytnou podmínku. Kromě nutnosti „certifikace“ jsou k dispozici i jiné, jednodušší a méně nákladné možnosti.

Důležité je rovněž vysvětlit, že žádná zinkovna nemůže být „certifikována dle normy EN 1090-1“ „informovaným orgánem“. Takovou certifikaci může získat pouze výrobce, který uvádí výrobek na trh, tj. zákazník zinkovny.

Další informace:
Asociace EGGA vydala v červnu roku 2014 na základě tohoto článku dokument s pokyny. Národní asociace EGGA pokyny přeložily také do španělštiny, italštiny, holandštiny, francouzštiny a švédštiny. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.egga.com, kde si také můžete stáhnout anglickou verzi.

Další informace o CE značení u zpracovaných ocelových konstrukcí, včetně statusu certifikovaných dodavatelů ocelových konstrukcí a informovaných orgánů podle normy EN 1090-1, lze nalézt na webové stránce http://www.steelconstruct.com/site/index.php?o=committees&id=75&ct=2

Publikaci ECCS 128/2012 „Guide to the CE Marking of Structural Steelwork“ (Průvodce CE značením u stavebních ocelových konstrukcí) si můžeteobjednat u organizace ECCS (www.steelconstruct.com). 

Přílohu naleznete ZDE.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (125x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (122x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (81x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice