KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Breda & Weinstein    Výstavba obchodního a společenského centra Breda & Weinsten Opava

Výstavba obchodního a společenského centra Breda & Weinsten Opava

Publikováno: 28.11.2013
Rubrika: Breda & Weinstein

Výstavba nového opavského komplexu měla svá specifika a úskalí. V prvé řadě je třeba znovu poukázat na fakt, že se jednalo o starý, z velké části nevyužívaný brownfield. Tomuto faktu se muselo přizpůsobit takřka vše. Stavba se samozřejmě neobešla ani bez nutných demolic. Samotnou realizaci lze rozdělit do dvou základních fází: rekonstrukci stávajících objektů a výstavbu nových.

V průběhu sedmi měsíců od listopadu 2011 do května 2012 bylo na stavbě společenského centra Breda & Weinstein Opava uloženo 22 022 m3 betonu a 2 937 tun oceli, které vytvořily konstrukce nových budov v prostorách tzv. spodního a horního dvora. Dalších více než 10 000 m3 betonu bylo použito pro piloty, podkladové betony, věnce a další konstrukce v areálu stavby. Ve špičkových dnech bylo na stavbu dodáváno více než 600 m3 betonu, což představuje 100 automobilových domíchávačů denně. Jenom na realizaci monolitických konstrukcí dělníci a technici odpracovali přes 206 tisíc hodin, další desítky tisíc hodin pak při přestavbě původních budov. Přestože monolitářům nebylo v průběhu zimy nakloněno ani počasí a mrazy klesající pod –20 °C a přívaly sněhu na dva týdny zastavily veškeré práce, podařilo se termín předání monolitických konstrukcí dodržet.

Náročné byly rovněž práce na rekonstrukci historických částí bývalého pivovaru – staré a nové sladovny, varny a spilky, které postupně získaly svoji novou tvář. Největší nároky kladla probíhající stavba především na koordinaci jednotlivých činností v krátkém časovém období. Vždyť na stavbě pracovalo stabilně téměř 500 lidí a v době finišování výstavby se jejich počet navýšil dokonce na téměř 750 osob.

Společenské centrum Breda & Weinstein Opava je multifunkční objekt. Tvoří samostatný uzavřený blok vytvořený z nových stavebních částí a ze začleněných rekonstruovaných vybraných původních objektů bývalého pivovaru. Půdorysný tvar areálu je nepravidelný, má přibližný půdorysný tvar protáhlého pětiúhelníku se základními rozměry cca 200 × 120 m v úrovni 1. NP.

Dispozičně se skládá z několika provozních celků – hromadné garáže v suterénech, obchodní a skladové plochy supermarketu v 1. NP, obchodní a administrativní plochy v 2. NP až 4. NP a plocha multikin v části 3. a 4. NP.

Nové konstrukce jsou rozděleny původními ponechanými a rekonstruovanými objekty varny a spilky na dvě hlavní části – horní a dolní dvůr, spojené novým spojovacím krčkem na jižní straně areálu. Obě části mají jeden suterén a čtyři nadzemní podlaží. V části 1. NP a 4. NP je vloženo mezipatro.

Součástí areálu jsou ještě stávající ponechané a rekonstruované objekty – stará sladovna, nová sladovna, varna, a spilka. Strojovna byla vybourána a provedena jako nová železobetonová konstrukce – součást horního dvora. Horní dvůr je rozšířen i do prostoru zřícených bývalých sklepů u Bredy.

HORNÍ DVŮR
Hlavní konstrukční systém představuje železobetonový monolitický skelet. Zastřešení atrií, konstrukce atriových stěn, lávek, vestavba multikin včetně zastřešení a mezipater mají nosnou konstrukci ocelovou.

Základové poměry a založení
Základové poměry byly hodnoceny jako složité a bylo nutno postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie. Základová spára objektu horního dvora je kromě lokálních snížení jímek, nádrží a malých částí půdorysu u bývalých sklepů, strojovny a rohu u Pivovarské ulice v zásadě v jedné úrovni na kótě 249,650 m. V uvedené hloubce se v této části stávajícího půdorysu vyskytují v úrovni základové spáry převážně jíly třídy F8 tuhé konzistence. Tabulková únosnost Rdt = 80 kPa, modul deformace 2 – 4 MPa. Základová spára je pod hladinou podzemní vody. Tato vrstva byla pro plošné založení nevhodná co do únosnosti i sedání. Staticky neurčitá železobetonová konstrukce skeletu je velice citlivá na nerovnoměrné sedání podloží.

Založení proto bylo navrženo jako hlubinné převážně na velkoprůměrových vrtaných pilotách, případně skupinách pilot. Piloty, které jsou namáhány tahem při uvažování maximální hladiny podzemní vody při povodni, jsou propojeny s podlahovou deskou 1. PP a slouží tak k zakotvení této desky proti vyplavání. Propojení je provedeno pomocí ocelového svařence s pruty betonářské výztuže, přírubou pro sevření a napojení hydroizolace, tvořené bentonitovými rohožemi s fólií.

Spodní stavba – svislé nosné konstrukce
Obvodové stěny suterénů jsou železobetonové monolitické dimenzované kromě přenosu svislých sil i na přenos zemního a vodního tlaku v definitivním stavu po výstavbě objektu. Po podlažích mají stěny odstupňovanou tloušťkou s ohledem na intenzitu zatížení. Základní tloušťka stěn je 350 mm kolem převážné části suterénu 1. PP.

Svislé nosné konstrukce jsou dále tvořeny v podlažích parkingu vnitřními obdélníkovými sloupy 400 × 700 mm. Stěny jader, ramp a ostatních vnitřních stěn jsou železobetonové, monolitické, tloušťky 250 mm.

Spodní stavba – vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce parkingů tvoří převážně bezprůvlakové železobetonové desky tloušťky 280 mm s hlavicemi o rozměrech převážně 2 × 2 m a tloušťce 120 mm pod desku. Rampy pro automobily jsou provedeny jako šikmé desky tloušťky 280 mm. Jsou betonované převážně dodatečně mezi boční železobetonové stěny. Napojení je provedeno vylamovacími trny.

Spodní stavba horního dvora je dilatována na dvě části s ohledem na půdorysný rozsah. Dilatace je provedena pomocí ozubů v deskách – bez zdvojování podpor. Dilatace ve stěnách jsou provedeny jako svislá rovná spára.

Horní stavba objektu – svislé nosné konstrukce
Nosné stěny nadzemních podlaží jsou železobetonové, monolitické, převážně tloušťky 250 a 300 mm. V 1. NP a mezipatře jsou obvodové stěny navrženy tl. 300 mm. Ve vyšších podlažích 2. NP až 4. NP jsou obvodové stěny tl. 250 mm. Vnitřní stěny jsou konstantní tl. 250 mm.

V nadzemních podlažích parkingu jsou vnitřní obdélníkové sloupy 400 × 700 mm. Ve vyšších podlažích jsou pak převážně sloupy kruhového profilu 500 mm, krajní sloupy podpírající konzoly s vyložením přes 4 m, konzoly pro eskalátory a silně zatížené sloupy jsou profilu 600 mm. Fasádní sloupy podél Pivovarské ulice jsou tvořeny stěnovými pilíři tl. 250 mm a délky do 1 000 mm.

Horní stavba objektu – vodorovné nosné konstrukce
Stropy tvoří převážně monolitické železobetonové stropní desky několika typů. Stropní konstrukce vynášející podlaží parkingů jsou navrženy jako desky tloušťky 280 mm s hlavicemi o rozměrech 2 × 2 m a tloušťce 120 mm pod desku. Stropy vynášející obchodní patra jsou desky tloušťky 280 mm s hlavicemi o rozměrech 2 × 2 m a tloušťce 140 mm pod desku. Konzoly s vyložením přes 4 m jsou řešeny jako ploché trámy šířky 3 m a výšky 420 mm s hlavicí tl. 600 mm a v místech kde vynášejí ocelové konstrukce lávek a střech až tl. 700 mm.

Horní stavba horního dvora je dilatována na dvě části s ohledem na půdorysný rozsah. Dilatace jsou v deskách provedeny pomocí ozubů. Ve stěnách jsou svislé rovné spáry. Poloha dilatací je případně ještě upřesněna s ohledem na fasády. Pracovní spáry jsou řešeny typovými profilovanými plechy. Dilatační spáry v podlahové desce a obvodových stěnách objektu jsou navíc pojištěny vnějšími těsnícími povrchovými izolačními pásy vloženými do bednění.

SAMOSTATNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PROSTÁVAJÍCÍ OBJEKTY
Nová sladovna
V objektu nová sladovna jsou na základě požadavku úpravy dispozic a výšek navrženy některé nové železobetonové konstrukce po vybourání těch stávajících. Před započetím výstavby nových žb. konstrukcí bylo nutné zajistit dostatečnou únosnost všech stávajících nosných prvků a dostatečnou stabilitu ponechaných konstrukcí v montážním stavu po vybourání stávajících stropů.

Strojovna – vestavba mezi varnou a spilkou
Vestavba strojovny je provedena jako nová žb. konstrukce spojená s konstrukcemi horního dvora. S ohledem na špatný stav původních konstrukcí byly tyto kompletně vybourány.

Založení je provedeno na velkoprůměrových pilotách, podpírajících podlahovou desku 1. NP tl. 300 mm se zesílením po obvodu na 700 mm. Svislé nosné konstrukce tvoří štítové a vnitřní stěny tl. 200 a 250 mm a pilíře tl. 250 a 300 mm. Štítová stěna přesahující ve 4. NP stávající objekt spilky je provedena pomocí ztraceného bednění z žb. filigránových panelů. Stropní deska nad 1. NP má tl. 400 mm, protože vynáší vnitřní sloupy a části stěn vyšších podlaží. Ostatní desky jsou tl. 250 mm. U konzoly nad 2. NP je deska zesílená hlavicí tl. 450 mm pro zmenšení deformací kraje konzoly.

DOLNÍ DVŮR
Dolní dvůr má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží nad půdorysem cca 80 × 90 m. Podzemní patro je využito zejména pro garáže. Na části půdorysu je technické zázemí objektu. V nadzemních podlažích jsou umístěny převážně obchodní a skladové plochy, supermarket v 1. NP, obchodní a administrativní plochy v 2. NP až 4. NP. Nad částí půdorysu jsou sály a zázemí multikin. Atrium je zastřešeno ocelovou střechou. Nad vstupem u krčku je osazen ocelový přístřešek. Podzemní parking je komunikačně napojen vjezdovou rampou.

Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonicko‑dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet. Návrh nosné konstrukce rovněž ovlivnily požadavky na vedení instalací. Základní modul nosné konstrukce v obchodních jednotkách a v garážích je 8,3 × 8,0 m. Pro tento rozpon je stropní konstrukce řešena jako železobetonová, monolitická, hřibová s plochými čtvercovými hlavicemi. Pod multikiny a nad zásobovacím dvorem jsou navrženy ŽB trámy. Sloupy skeletu, obvodové stěny v podzemí a stěny kolem komunikačních jader jsou monolitické železobetonové.

Zavětrování všech dilatačních částí je zajištěno stěnami kolem komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. Obvod budovy je zatížen zemním tlakem a horizontálním tlakem stávajících sousedních objektů. Obvodové stěny a základová deska jsou dále namáhány spodní vodou.

Založení dolního dvora
Založení stavby bylo navrženo na základové desce podporované velkoprůměrovými pilotami. Piloty jsou navrženy na veškeré svislé zatížení při celkovém sednutí od normového zatížení 15 mm.

Spodní stavba není navržena jako vodostavebná, ale detaily pracovních spár jsou dotěsňovány přípravky pro zajištění odolnosti spár proti pronikání spodní vody. Deska je navržena se změkčenými požadavky na šířku trhlin. Přípustná trhlina je 0,3 mm podle 3. kategorie odolnosti proti trhlinám. Spodní stavba je izolovaná povlakovými izolacemi.

Stropní konstrukce dolního dvora
Nad suterénem je navržena stropní deska tloušťky 260 mm, v místech s rozpětím 8,3 × 8,0 m zesílená hlavicemi velikosti 2,8 × 2,8 m tloušťky 460 mm. Deska je navržena ve více výškových úrovních. Horní povrchy desky byly provedeny v takové kvalitě, která umožňovala provedení podlah.

Nad 1. NP i 2. NP je navržena v obchodních podlažích stropní konstrukce pro základní modul 8,3 × 8,0 m tl. 0,24 m a ploché hlavice 2,8 × 2,8 m s celkovou tloušťku 0,44 m. V části půdorysu nad 1. NP nad zásobovacím dvorem je navržena roštová přechodová konstrukce s trámy výšky až 2,1 m. Desky jsou zesíleny u konzol do atria. Ve stropních deskách jsou navrženy smršťovací pruhy pro omezení vlivu objemových změn. Pruhy byly betonovány s technologickou přestávkou 28 dní od betonáže posledního úseku stropní desky uvedeného dilatačního celku.

Stěny
Obvodové stěny tloušťky 300 resp. 350 mm pod úrovní upraveného terénu jsou izolovány povlakovou izolací. Výztuž je zde navržena s ohledem na omezení šířky trhlin hodnotou 0,30 mm. Do dilatačních spár byly při betonáži vloženy dilatační PVC pásy vhodné pro vodorovné pohyby obou částí min. +25/–10 mm. Pracovní spáry jsou s prolisem. Do všech byly uloženy injektážní hadičky s možností dodatečné injektáže.

Železobetonové vnitřní stěny jsou navrženy v tloušťkách 250 a 200 mm. Při provádění byly osazeny rozvody elektro a ZTl dle projektu příslušných specializací.

Stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli R 10505. Pro napojení podest a mezipodest.

Schodiště jsou osazena vylamovacími lištami. Stěny byly vybedněny z nepoškozeného systémového bednění.

Sloupy
Sloupy jsou navrženy železobetonové monolitické čtvercového, obdélníkového nebo kruhového průřezu. Jsou vyztuženy armokoši z oceli RiO 505. Kruhové sloupy mají pohledový povrch – bylo použito papírové bednění s fólií. Obdélníkové a čtvercové sloupy byly provedeny do systémového bednění.

Ramena schodišť v komunikačních jádrech jsou navržena prefabrikovaná, zmonolitněná, vždy se stropní deskou i s mezipodestou.

BEDNĚNÍ ČI LEŠENÍ PERI - PRO KAŽDÝ ÚKOL OPTIMÁLNÍ SYSTÉM
Zcela nový monolitický skelet, který propojuje stávající rekonstruované objekty pivovaru, spilky a varny má základní modul 8 × 8,3 m. Stropy tvoří bezprůvlakové desky tlusté převážně 28 cm spočívající na kruhových sloupech s hlavicemi. Na rozlehlé stavbě o půdorysu nepravidelného pětiúhelníku se základnami s rozměry cca 200 × 120 m našly své uplatnění mnohé systémy ze škály výrobního programu PERI.

Podzemí bylo bedněno jednostranným bednění MAXIMO vzepřeným opěrnými rámy SB-1. S ohledem na nepravidelnost půdorysu zde byly poprvé v ČR použity kloubové rohy MAXIMO, které bednicí práce zjednodušily a urychlily. Pro obloukové stěny rampy se nejlépe hodil RUNDFLEX vysoký 9,0 m. Pro stěny průvlaků vysokých místy až 1,50 m byl zase nejvhodnější lehký stěnový systém DOMINO. Pro obednění stropů velmi nepravidelného a členitého půdorysu byl nejvhodnější flexibilní MULTIFLEX.

Modulové lešení PERI UP, které díky krátkým horizontálám odvedlo velmi značné zatížení do nerovného podloží, zároveň posloužilo jako pracovní lešení pro montéry a betonáře a po doplnění schodišťovými rameny umožnilo stavařům pohodlné výstupy na pracoviště.

Použité systémy PERI:

  • Modulové lešení PERI UP Rosett
  • Kruhové bednění RUNDFLEX
  • Rámové bednění MAXIMO
  • Rámové bednění DOMINO
  • Nosníkové stropní bednění MULTIFLEX

Zdroj: www.peri.cz 

Construction of the Commercial and Community Centre Breda & Weinsten
Community centre Breda & Weinstein in Opava is a multifunctional venue. It constitutes an independent enclosed block created from new construction parts, while including the reconstructed original venues of an old brewery. The ground plan design of the area is approximately in a form of an irregular prolonged pentagon with basic dimensions app. 200 × 120 m on the first floor level. It consists of a few operational units. The new constructions are divided by the original and refurbished objects of boiling and fermenting rooms into two main parts – the upper and the lower courtyard, joined by a new connecting part in the south part of the venue. Other original and reconstructed objects are a part of the venue as well – the old malt house, the new malt house, the boiling and fermenting rooms. The engine room was pulled down and transformed into a new reinforced concrete construction, which is a part of the upper courtyard. The upper courtyard is widened and reaches into the premises of the remains of the original Bred’s Cellars.

Z podkladů Building s. r. o., PPP Pardubice s. r. o. a Technico s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vykopaná a zajištěná stavební jámaPilotážProvádění podkladních betonů a hydroizolacíProvádění hydroizolacíBetonáž horního dvoraBetonáž dolního dvoraBetonáž v prostoru zásobovacího dvoraŽelezobetonová konstrukce dolního dvoraZachovávané klenby s litinovými sloupy ve spilceBourání stávajícího a vytvoření nového stropu – stará sladovnaGarážePohled do dvorany „horního dvora“Pohled do dvorany horního dvoraVstup z ulice U Fortny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ocelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten OpavaOcelové konstrukce a fasády SC Breda & Weinsten Opava (23x)
Navrhované konstrukce, které jsou viditelné, jsou umístěny v pohledově exponovaných prostorech. Z těchto důvodů byly kla...
„Bez záchrany velkých budov obrovského areálu pivovaru by v samém středu Opavy vznikla jizva,“„Bez záchrany velkých budov obrovského areálu pivovaru by v samém středu Opavy vznikla jizva,“ (14x)
tvrdí duo architektů Ing. arch. Jaroslav Šafer a Ing. arch. Oldřich Hájek....
Výstavba obchodního a společenského centra Breda & Weinsten OpavaVýstavba obchodního a společenského centra Breda & Weinsten Opava (14x)
Výstavba nového opavského komplexu měla svá specifika a úskalí. V prvé řadě je třeba znovu poukázat na fakt, že se jedna...

Server Vodohospodářské stavby

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most