KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    PATRIOT® WELDING PROCESS – software pro řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle EN ISO 3834

PATRIOT® WELDING PROCESS – software pro řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle EN ISO 3834

Publikováno: 10.12.2013
Rubrika: Svařování a dělení

Pro výrobce ocelových konstrukcí nastala výrazná změna v požadavcích na jejich kvalifikaci. Ocelové konstrukce se od ledna 2011 vyrábějí podle EN 1090, což je v souladu s požadavky směrnice rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků.

FPC A POŽADAVKY ZÁKONŮ A NOREM
Velkou změnu v zaběhnutém systému svařování způsobily ve výrobních firmách harmonizované evropské normativní předpisy. Změnily celý systém řízení výroby a jeho dokladování a způsobily obrovský nárůst administrativy u společností zabývajících se výrobou ocelových konstrukcí a svařováním. Pro získání a udržení profesních kvalifikací a certifikací je nutno splňovat veškeré požadavky legislativních a normativních předpisů. Společnosti, zabývající se výrobou ocelových konstrukcí, musí plnit požadavky EN 1090-1 až 3 neboli mít certifikovaný systém řízení výroby – FPC.

Proč FPC zavádět?

 • Je to výslovná podmínka zákazníka – investora.
 • Zájem vedení společnosti na zavedení pořádku ve firmě.
 • Vzájemná důvěra obchodních partnerů přispívá ke zkvalitnění subdodavatelských vztahů.
 • Povinnost výrobce je daná zákony a výrobkovými normami.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1090-1 až 3:
Svařování – zavedení a plnění Požadavků na jakost při svařování podle EN ISO 3834. Systém jakosti dle ISO 3834 musí být ve společnosti zaveden, ale nemusí být certifikován.

Svářečský dozor – výrobce musí mít pracovníka odpovědného za svařování (i externího), který je jmenován do funkce svářečského dozoru v souladu s požadavky EN ISO 14 731.

Svářeči – pro svářečské práce musí být k dispozici dostatečný počet svářečů nebo operátorů kvalifikovaných dle EN 287-1/EN 1418/ISO 9606-xx

WPS/WPQR – pro svařování musí výrobce používat dle EN ISO 15 609-1 schválené specifikované postupy – WPS. WPS musí být kvalifikované WPQR podle normy EN ISO 15 614-1.

Vizuální kontrola – na provádění vizuální kontroly svarů – VT musí být proškolen a jmenován pracovník podle ČSN EN ISO 17 637. Pro jiné metody NDT kontroly (PT, MT, UT, RT) lze zajistit externí pracovníky.

Audit – na základě ověření funkčnosti zavedeného systému jakosti auditem získá výrobce certifikát. Ten ho opravňuje k výrobě ocelových konstrukcí.

SOFTWARE PATRIOT® WELDING PROCESS
Na základě zkušeností při poradenské činnosti a podnětů od zákazníků vznikl software Patriot Welding Process, který nabízí pokrytí problematiky svařování přesně v intencích norem a potřeb vedení svařovací dokumentace. Software z větší části provádí a kontroluje úkony, které nyní musí provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor. Umí vést veškerou agendu, spojenou s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí – od přípravy, přes výrobu, kontroly a zkoušení až po archivaci. Patriot Welding Process řídí veškeré záznamy o zakázce v elektronické podobě, s možností tisku všech dokumentů.

POPIS SOFTWARE PATRIOT®
Aplikace pro podporu svařovacích procesů využívá architekturu klient – server. To umožňuje práci s aplikací mnoha uživatelům současně. Jedná se o systém modulární. Některé moduly jsou nezbytné pro běh aplikace a podporu infrastruktury, jiné moduly jsou volitelným rozšířením aplikace. Každá edice může být provozována jako lokální nebo síťová aplikace s lokálními nebo sdílenými databázemi.

Patriot je zaměřen na systém řízení výroby ocelových konstrukcí podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834. Doplňkové moduly budou umět pracovat se stanovením spotřeby času a spolupracovat s již zavedenými SW ve firmách (např. řízení výroby, sledování spotřeby materiálu a skladové zásoby atd.). Pro každého zákazníka může být SW upraven podle jeho možností a potřeb.

Modularita umožňuje najít řešení pro potřeby rozdílných společností. Umožní její aplikaci od malých firem po velké podniky, od malých dílců až po obří konstrukce. Pro různé cílové skupiny jsou vytvořeny tři různé edice: PROFI, STANDARD a CONSTRUCT.

Edice PROFI je kompletní profesionální výbava pro velkou firmu s desítkami svářečů zabývající se výrobou (včetně návrhu konstrukce), s automatickým vyhledáváním svářečů, WPS, WPQR, doplňkových NDT kontrol a tiskem veškeré dokumentace použité na zakázce. Obsahuje následující předem vyplněné tiskopisy: Počáteční zkouška typu, Výrobní průvodka, Plán jakosti, Plán kontrol a zkoušek, dokumenty kontroly od použitých materiálů. Dále seznamy svářečů, WPS a WPQR (v elektronické podobě), certifikáty výrobce, svářeče, svářečského dozoru, kontrolora VT, Deklaraci „CE“ nebo Prohlášení o vlastnostech.

CO SOFTWARE SPRAVUJE A KONTROLUJE?

 • Údaje o společnosti: název, adresu, IČ, kontaktní údaje a výpisy dokumentů společnosti. Vybrané údaje se budou automaticky zobrazovat v tiskopisech a záznamech vytvořených softwarem.
 • Údaj o kvalifikaci výrobce: čísla certifikátů, datum vystavení a platnosti. SW automaticky upozorní na jejich expiraci.
 • Údaje o certifikačních a inspekčních organizacích: název a adresa CO/O, kontaktní údaje na auditory, inspektory a zkušební komisaře.
 • Údaje o kvalifikacích odborných pracovníků: podílejících se na návrhu konstrukce (konstruktér, statik) a vyššího svářečského personálu (svářečský dozor, kontrolor svarů VT). Ke každému pracovníkovi jsou přiloženy kopie dokladů o kvalifikaci a software hlídá jejich platnost.

AUTOMATICKÉ FUNKCE SOFTWARU
Vzhledem k tomu, že na konstrukcích mohou být i tisíce svarů, je vhodné použít řešení, které zásadním způsobem sníží administrativní zátěž a zaručí, že evidence o svarových spojích bude řádně vedená a kontrolními orgány respektovaná. Každý svar musí být identifikovaný na výkrese číslem a popisem a být svařený v souladu s ISO 3834. K údajům o svaru patří: číslo a druh svaru, metoda, materiál, tloušťka, poloha atd…

Po zadání údajů o svaru software automaticky navrhne z databází vhodnou WPS a kvalifikovaného svářeče. Při výrobě ocelových konstrukcí je v EN 1090-2, čl. 12.4 předepsaný rozsah kontrol svarů. Provádí se 100 % vizuální kontroly a doplňující NDT kontroly podle tab. 24. Za předpokladu, že jsou u svarů uvedeny údaje o poměru zatížení U, o druhu a směru namáhání svaru software automaticky vyhledá a navrhne doplňující NDT kontroly v %.

Na závěr vytiskne výrobní průvodku, která obsahuje: údaje o svaru a jeho specifikaci (druh, metoda, tloušťka, poloha…), WPS, o svářečích, vizuální kontrole, doplňujících NDT v % a předvýrobní zkoušce svaru (je-li vyžadována).

HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOSY SOFTWARU PATRIOT® WELDING PROCESS

 • Úspora času a nákladů na mzdy pro nové pracovníky.
 • Úplnost dokumentace a záznamů, které musí výrobce ocelových konstrukcí předat zákazníkovi spolu s výrobkem (protokoly, certifikáty, osvědčení, atesty apod.).
 • Zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování.
 • Přehlednost a kompletnost dokumentace v průběhu výroby, při kontrolách a auditech.
 • Plnění národních a evropských legislativních požadavků. 
 • Šetrnost k životnímu prostředí. Záznamy se archivují v elektronické podobě.

Ušetřený čas může výrobce věnovat rozvoji společnosti, řízení výroby, kontrolám a v neposlední řadě svým zákazníkům.

Vývoj softwaru byl dokončen a v současné době se pracuje na doplňkovém Modulu pro stanovení norem spotřeby času. Testování proběhlo na CWS ANB Praha a na fakultě ČVUT Praha. Zkušební verze byla zavedena ve společnosti ATEGA s. r. o. Robčice, kde byl SW použit při prvním certifikačním auditu systému řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834. Audit provedla Notifikovaná osoba TÜV SÜD Czech s. r. o., pobočka Plzeň.

Další informace o softwaru Patriot Welding Process naleznete na webových stránkách www.weldingprocess.cz včetně registrace a možnosti získat zdarma na 30 dní plně funkční zkušební verzi aplikace.

PATRIOT® WELDING PROCESS – Software for Production Management According to EN 1090 and Welding According to EN ISO 3834
There has been a substantial change for steel construction producers in the requirements on their qualification. Since January 2011 the steel constructions have been produced according to EN 1090 and that is in line with the requirements of the EU Regulation with the aim to harmonise national laws and regulations of the member states regarding construction products. Based on the consulting practice experience and customer inputs the Patriot Welding Process software was created and it manages the welding matters exactly within the standards and the needs for keeping welding documentation. To a large extent, the software processes and controls transactions that currently have to be executed by a constructor, production preparation, production itself or welding supervision. It is able to manage the total agenda connected to the welding process and a production of the steel constructions – from the preparation, through production, control and testing to archiving. Patriot Welding Process manages all the records about the orders in an electronic form, with the possibility to print all the documents.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehled – svařovací plán – svarPřehled – svařovací plán – svarPřehled – svařovací plán – svar

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (269x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (214x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (197x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice