KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Ocelová lamelová fasáda haly pobočky společnosti M&V

Ocelová lamelová fasáda haly pobočky společnosti M&V

Publikováno: 10.6.2015
Rubrika: Opláštění a fasády

S projekty rekonstrukcí se setkáváme na stránkách časopisu KONSTRUKCE celkem pravidelně. Méně obvyklé jsou však rekonstrukce výrobních hal. Jako z jiné dimenze potom působí projekt haly společnosti M&V. Citlivá práce architekta, plná důvěra investora a neotřele pojatý interiér daly vzniknout stavbě, která je, troufám si říci, tím nejzajímavějším, co v Česku v posledních letech na poli halových staveb vzniklo. Pověstnou třešní na dortu je potom ocelová lamelová fasáda, která je pro projekt určující.

Rekonstrukce budovy bývalého autoservisu, klempírny a lakovny na pobočku firmy zabývající se prodejem nářadí a nástroji na obrábění kovů patří mezi projekty, které jednoduše potřebujete, pokud vás neopustila touha po nekonečném hledání vztahu architektury k okolí, k vývoji historickému i budoucímu, k detailu. Respektive touha hledat, ale také realizovat. Nebýt svázaný předem učiněnými rozhodnutími, naopak po kritických debatách s odborníky vybrat domněle nejlepší řešení a cítit podporu klienta.

V tomto konkrétním případě se zmíněná důvěra projevila ve třech zásadních věcech, které stanovily celkový přístup k rekonstrukci. Tou první je vliv lokace na objekt. Vliv, který definoval výraz objektu. Bezútěšné okolí charakterizováno ponejvíc rušnou komunikací přesvědčilo všechny zúčastněné, že nejlepším řešením je orientovat objekt směrem dovnitř. V jednom z centrálních polí skeletu bylo vytvořeno atrium, ke kterému se obrací téměř celý interiér. Zde se opět projevila tolerance investora, který dal zelenou netradičnímu pojetí zahradní architektky. Ta do atria umístila kámen nadstandardních rozměrů určený k porostu mechem. Celkové vyznění je surovější než u ostatních konvenčnějších návrhů, lépe se hodící k pracovní náplni firmy.

Snad nejvíce se ovšem přístup investora zrcadlí v práci s detailem. Mít možnost dotáhnout projekt do poslední kliky není v současnosti běžná záležitost. I přes adekvátní množství kompromisů se podařilo aplikovat jednotný přístup kromě hrubé stavby také na celkové interiérové řešení. Kromě mobiliáře tak byly pod kontrolou i náležitosti typu grafického pojetí orientačních prvků, vytvoření schématu expozice v showroomu nebo uceleného návrhu produktového skla a porcelánu včetně vlastních doplňků. Konečný jednotný charakter je výsledkem živé spolupráce všech zúčastněných stran, které se nebály diskutovat a navzájem si důvěřovaly.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Lokalita: Hněvkovského 81c - Brno Komárov
Typ stavby: rekonstrukce s přístavbou
Datum dokončení: březen 2014
Investor: M&V, spol. s r. o.
Autor: Ing. arch. Rudolf Müller
Spolupráce: Ing. arch. Petr Kadaňka
Generální zhotovitel: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.
Interiér: U1 s.r.o.
Zastavěná plocha: 987 m2
Spolupráce na projektu: Zbyněk Holešovský - LDH, Miloslava Henešová, František Jihlavec - Profilux, Jan Klodner - Balance,
Stanislav Král, Jaroslav Macíček, Jaroslav Mach, Vendula Markevičová, Ondřej Navrátil, Stanislav Peša,
Petr Pokorný, Tomáš Sedláček, Markéta Sedláková, Ondřej Tichý, Eva Wagnerová

LAMELOVÁ OCELOVÁ FASÁDA
Výsledná podoba vstupní fasády vznikla prolnutím představ architekta s odbornými příspěvky statika a vlastního výrobce. Jednotlivé tři pohledy přibližují problematiku navrhovacího procesu v závislosti na konkrétní profesi.

ARCHITEKT: Ing. arch. Rudolf Müller
Investor (firma zabývající se prodejem nářadí a nástroji na obrábění kovů) pro svůj záměr rekonstrukce a vytvoření nové pobočky zvolil budovu bývalého autoservisu, klempírny a lakovny, tedy objekt výrazně průmyslového charakteru. Vzhledem k náplni práce klienta bylo logické propojit stávající masivní konstrukci s novými technickými detaily, vytvořit odpovídající vizuál a promítnout ho do komplexního řešení stavby. Železo jakožto hlavní téma se projevilo zejména vně objektu v podobě ocelového chladiče, který zdobí vstupní severní fasádu.

Stavba je zasazena do jižní městské periferie, jejíž rušný a ušpiněný charakter celkově podtrhuje vyznění surového estetického řešení. Vstupní část tvoří předsazený ocelový lamelový rošt, jehož vertikální segmenty jsou natočeny do bodu fokusu umístěného v prostoru atria. Kovové detaily na fasádě jsou provedeny z neošetřené oceli, která rezaví a kreslí. Ocelová mříž a logo firmy jsou výrazné prvky, které přes počáteční nenápadnost vystupují z hmoty sousedních staveb a poutají pozornost.

STATIKA: Ing. Jan Klodner – BALANCE, s. r. o.
Ocelová konstrukce fasády je navržena z plechových plátů tl. 5 mm v pohledu ortogonálně orientovaných, avšak půdorysně ukloněných. Po výšce i délce objektu mají plechy různou výšku, resp. hloubku, takže v ploše konstrukce vytváří plastický povrch. V pohledu vzájemně kolmé lamely jsou spojeny přes oboustranné zářezy do poloviny plechů a následně jsou tyto spoje svařeny. Výrobně je fasáda dělena do segmentů na celou výšku a po třech polích ve směru délky fasády. Segmenty jsou spojovány přes ukloněné styčníkové plechy na koncích ocelových kotevních prvků, které jsou přes ocelové kotvy zakotveny do železobetonového obvodového nosníku stropní konstrukce stávajícího objektu.

Celá fasáda je navržena jako zavěšená kvůli eliminaci vzpěru a také případného nerovnoměrného sedání základů, které by musely být provedeny do zásypu základových konstrukcí stávajícího objektu (jeho nosná železobetonová konstrukce, zejména pak obvodové ztužidlo, měla dostatečnou únosnost pro přenesení přitížení zavěšenou fasádou). Kotvení je provedeno ocelovými hmoždinami přes styčníkové plechy s výztuhami, které jsou navrženy tak, aby minimálně blokovaly horizontální posun způsobený teplotním přetvořením ocelové konstrukce. Tuhost konstrukce pro přenesení účinků z jednoho závěsu na druhý je dosažena svislým plechem tl. 15 mm přivařeným na rubu ke svislým lamelám v nejvyšší části fasádní konstrukce.

Pro návrh a posouzení samotné konstrukce i kotevních a vynášecích prvků na účinky zatížení byl modelován jeden segment s největšími půdorysnými rozměry. Tento segment byl kromě zatížení vlastní hmotností, sněhem a větrem (objekt se nachází ve II. větrné oblasti (vb,0 = 25 m/s) dle ČSN EN 1991-1-4 a I. sněhové oblasti (sk = 0,7 kN/m2) dle ČSN EN 1991-1-3) zatížen také teplotním účinkem s rozpětím –35° až +45 °C pro zjištění účinku teploty na konzoly a kotvy závěsů. Pro zvýšení horizontální tuhosti a snížení účinků zatížení na kotvy z důvodu značného vyložení závěsů byla konstrukce v patě fasády opřena přes ocelovou rozpěru do stávajícího základu objektu. Pro zajištění ochrany proti zemní vlhkosti jsou tyto rozpěry obetonovány. Ocelová konstrukce fasády je dle požadavku architekta ponechána v surovém stavu bez povrchové úpravy.

VÝROBA: Ing. Petr Navrátil – UNIVARS, s. r. o.
Ocelová konstrukce severní fasády showroomu M&V je složena z jedenácti modulů – nestejně tvarovaných celků svařených z plechu tl. 5 mm (třída oceli S235). Každý svařenec má rozměr cca 2,4 × 5,5 × 0,4–1 m (š/v/h) a je sestaven ze čtyř svislých a deseti vodorovných ocelových plechů. Kompletní výroba proběhla bez fyzické dokumentace s využitím CAD/CAM technologií – jednotlivé plechové segmenty byly vypáleny CNC laserem do specifického tvaru dle 3D modelu na základě parametrického skriptu. Do všech částí byly vypáleny zámky tak, aby do sebe jednotlivé kusy zapadly a vytvořily soudržný celek ještě před svařením. Svary byly po konzultaci s architektem provedeny jednostranně, aby při běžném pohledu na výslednou sestavu nebyly viditelné. Aby se předešlo nadměrnému průhybu plechových dílců přílišným prohřátím při svařování, jsou všechny svary koutové přerušované (50 × 200) velikosti 3 mm.

Konstrukce je kotvena do železobetonového průvlaku zhruba v ¾ výšky svařenců, ve spodní části je sestava pouze opřena do základů budovy. Kotvy jsou z 15 mm plechu (300 × 700 × 15), který je ohnutý podle tvaru příslušných modulů dle 3D modelu. Tyto plechy jsou přivařeny ke kotevní desce (t = 20 mm), která je k fasádě přichycena pomocí čtyř kusů svorníků M16 pevnosti 10.9 a chemické epoxidové kotvy Fischer FIS EM. Při montáži byly jednotlivé svařence vždy přišroubovány k již namontovaným kotvám. Vzhledem k tvaru celé konstrukce bylo při montáži postupováno od středového svařence směrem ke krajům.

Z podkladů architektonického studia Ing. arch. Rudolf Müller

foto: KIVA & Rudolf Müller

Steel Lamella Facade of M&V Branch Hall
The circumferential facade gives a utilitarian impression, except the entrance part formed by a prefixed steel slatted frame with vertical segments are turned towards the point of focus placed in the atrium area. Therefore, it is possible to look into the interior from any point in front of steel grating. However, in perspective view, the slats form a mass with an entrance point highlighted by bulging. The chosen solution has two reasons – a protection of large format glass walls and a clear identification of the building being a branch of the company dealing mainly with steel. The final design is a result of many hours of consideration and looking for an ideal proportions and a shape. Eventually, it is a complete and functional parametric design based on a flexible and tailor-made solution.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na hotovou vstupní fasádu, zatím bez výraznější patinyInteriér showroomu, v pozadí atrium s kamenemPříčný řez halou a přistavěným skladovým objektemOcelová konstrukce fasády - statikaStředový segment fasády ve výroběFasáda s osazenými kotevními prvkyZačátek montáže středových segmentůKompletně smontovaná pravá část fasády

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (88x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice