KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nová evropská norma ČSN EN 1992‑4 (EC2‑4). Navrhování kotvení do betonu

Nová evropská norma ČSN EN 1992‑4 (EC2‑4). Navrhování kotvení do betonu

Publikováno: 8.7.2019
Rubrika: Zajímavosti

Od roku 1997 je navrhování kotvení do betonu popsáno na evropské úrovni ve směrnici ETAG 001, příloha C a také v následně zveřejněných „Technical Reports” TR029 a TR045 nebo v předběžné normě CEN/TS 1992‑4, která vyšla v češtině jako ČSN P CEN/TS 1992‑4. Nová norma ČSN EN 1992‑4, tedy „Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu“, představuje důležitý a nezbytný krok při harmonizaci norem týkajících se návrhu kotvení do betonu. V České republice tuto normu vydal v říjnu 2018 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s datem účinnosti od 1. 11. 2018 (zatím v anglické verzi). Nyní se připravuje její překlad do češtiny.

Zatímco se předběžná norma CEN/TS 1992‑4 skládá z 5 částí s přibližně 170 stranami, ČSN EN 1992‑4 je se 127 stranami (v anglické verzi) kratší, ale technicky mnohem komplexnější. Zkrácené informace jsou v plném rozsahu zachovány ve formě doplňujících dokumentů CEN/TR pod společným názvem „Navrhování kotvení do betonu“:

  • CEN/TR 17079 Staticky neurčité nenosné systémy.
  • CEN/TR 17080 Upevňovací lišty – Doplňující pravidla.
  • CEN/TR 17081 Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazených kotev.

KOTEVNÍ PRVKY

Norma ČSN EN 1992‑4 se vztahuje na následující typy kotevních prvků:

  • Zabetonované prvky: kotvy s hlavou (s nebo bez kotevní desky) a upevňovací lišty (obr. 1).
  • Dodatečně osazované mechanické kotvy (obr. 2).
  • Dodatečně osazované lepené kotvy a lepené rozpěrné kotvy (obr. 3).

OBLAST POUŽITÍ

Základním požadavkem na kotevní prvek pro použití normy ČSN EN 1992‑4 je Evropské technické posouzení ETA daného kotevního prvku, dokladující splnění požadavků Evropského hodnotícího dokumentu EAD. Ověření požadavků se realizuje zkouškami, které se provádějí mimo jiné v betonech s nízkou i vysokou pevností, v betonech s trhlinami a bez trhlin, a to v závislosti na zamýšleném rozsahu použití.

Únosnost kotevních prvků může být významně ovlivněna trhlinami v betonu. Proto musí být kotevní prvky obecně kvalifikovány a schváleny pro beton s trhlinami a/nebo pro beton bez trhlin. Informace o těchto vlastnostech konkrétního kotevního prvku jsou obsaženy v příslušném ETA. Je na projektantovi – konstruktérovi, aby rozhodl, do jakého prostředí z hlediska přítomnosti trhlin, je kotevní prvek navržen. Pokud se předpokládají podmínky betonu bez trhlin, musí být v souladu s ČSN EN 1992‑4 provedeno ověření, že se v oblasti navržených kotevních prvků nevyvinou žádné trhliny po celou životnost těchto kotevních prvků.

HLAVNÍ TECHNICKÉ ZMĚNY V NOVÉ NORMĚ ČSN EN 1992‑4 OPROTI ETAG 001

Hlavní principy návrhu kotvy zůstávají zachovány. Na druhou stranu došlo k dílčím změnám v posouzení kotev, včetně úprav vzorců a nových koeficientů, kdy níže uvádíme příklady.

ZOHLEDNĚNÍ EFEKTU TRVALÉHO ZATÍŽENÍ V TAHU

Nově je při návrhu brán u lepených kotev ohled i na dlouhodobé zatížení, které může vyvolat pokles soudržnosti u lepené kotvy. Proto při posouzení na „kombinaci vytažení a vytržení betonového kuželu“ ČSN EN 1992‑4 zavádí dodatečný koeficient ψsus (není součástí ETAG). Ten snižuje soudržnost lepené kotvy, a tím i její únosnost. Daný koeficient je specifický pro daný produkt a není‑li v ETA uvedena jeho hodnota, předpokládá se výchozí hodnota ψsus = 0,6.

ZOHLEDNĚNÍ EFEKTU PŘIDANÉ SÍLY OD VLIVU PŮSOBÍCÍHO MOMENTU NA VYTRHÁVANÉ TĚLESO BETONU

Nově je do výpočtu kapacity tahového betonového kuželu vložen součinitel ψM,N. Když se upevnění sestává z dvojice kotev a je vystaveno ohybovému momentu, vznikne dvojice sil, tvořená tahovou silou v kotvě a tlakovou silou pod částí kotevní desky (obr. 4). Pokud tahová síla v kotvě přesáhne kapacitu betonového kuželu, dojde k jeho vytržení. V této situaci však může být zatížení na úrovni porušení betonového kuželu ovlivněno sousedním tlakovým blokem pod kotevní deskou. Toto ovlivnění závisí na velikosti ramene mezi výslednicí tahových a tlakových sil (z) ve vztahu k poloměru základny vytrhávaného betonového kuželu a je to zohledněno koeficientem ψM,N.

ZOHLEDNĚNÍ EFEKTU PODEPŘENÍ OD PODLITÍ KOTEVNÍ DESKY

V případě kotvení do betonu bez trhlin se nově rozšiřují možnosti neuvažovat u podlité kotevní desky s ohybem dříku kotev od smykového zatížení. Je zde ovšem několik omezujících podmínek včetně max. tloušťky podlití 40 mm.

ZOHLEDNĚNÍ ZPŮSOBŮ SELHÁNÍ OD KOMBINACE TAHOVÉHO A SMYKOVÉHO ZATÍŽENÍ

Při současném zatížení tahem a smykem se uvažuje s těmito kombinacemi:

  • Selhání oceli od zatížení tahem a smykem.
  • Selhání betonu od zatížení tahem a smykem.
  • Selhání betonu od zatížení tahem a selhání oceli od zatížení smykem.
  • Selhání betonu od zatížení smykem a selhání oceli od zatížení tahem.

Nově se posoudí odděleně selhání související čistě s ocelí a selhání související čistě s betonem, přičemž menší hodnota z obou interakčních křivek poskytuje návrhovou hodnotu (obr. 5).

ZÁVĚR

Nová norma ČSN EN 1992‑4 „Navrhování kotvení do betonu“, vydaná v roce 2018, představuje nezbytný krok k harmonizaci návrhu kotevních prvků pro použití v betonu. Jedná se o výrazný legislativní posun z návrhové směrnice na respektovanou evropskou normu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Zabetonované prvkyObr. 2 – Dodatečně osazované mechanické kotvyObr. 3 – Dodatečně osazované lepené kotvyObr. 4 – Vliv ohybového momentu působícího na kotevní desku a ovlivňujícího síly potřebné na vytržení betonového kuželu tažených kotevObr. 5 – Graf o selhání od kombinace tahového a smykového zatížení. Křivka 1: Diagram tri‑lineární interakce podle ETAG; Křivka 2: Diagram interakce odděleného porušení oceli – betonu podle ČSN EN 1992‑4

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (317x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (91x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice