KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Netradiční fasáda vlnité brány na Balabence

Netradiční fasáda vlnité brány na Balabence

Publikováno: 22.7.2009
Rubrika: Opláštění a fasády

Nová, architektonicky velmi zvláštní a zajímavá budova vyrostla poblíž rušné křižovatky v Praze 9 na Balabence. Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) nabízí celkem 12.500 m2 kancelářských ploch. Budovu ozvláštňují také zelené střechy a netradiční fasáda.

„Fasáda je mistrovským kouskem a myslím, že se na ní kolegové ze závodu Lehké obvodové pláště (LOP) ze Skanska CZ a. s. vyřádili. Běžná rastrová fasáda totiž ve třetím patře přechází do kombinace se smaltovaným sklem (parapety a nadpraží) a navržené vlnité parapety jim montáž skutečně neusnadnili. Velmi efektní fasáda tedy byla jednou z nejobtížnějších částí výstavby,“ uvedl projektový manažer stavby Ing. Ondřej Bielak. Budova se stavěla stylem Shell and core, což znamená, že kancelářské prostory se ponechají v základní úpravě, protože se vybaví podle přání a potřeb budoucích zákazníků. „Celá výstavba probíhala v systému Design and build. Museli jsme sladit nabídku s požadavky investora,“ dodal manažer. Na závěr stavby byla provedena náhradní výsadba v parku.

HIGH-TECH FASÁDA

Tvář budově Vysočanská brána dává především tvarově netypická fasáda 3.–6. NP. Půdorysně sleduje linie fasády křivku sinusoidy dělenou v segmentech. Tato křivka je v navazujících podlažích fázově posunuta – fasáda tak tvoří soustavu segmentových arkýřů s vyložením cca 750 mm. Tvar fasády je podtržen obloukovými nárožími a tvarově zajímavým pojetím mycího systému a zábradlí na terasách.

Fasáda s navazujícími stříškami je tvořena průhledným lehkým obvodovým pláštěm, který je osazen na železobetonovou konstrukci parapetů. Parapetní části jsou obloženy provětrávaným obkladem na bázi smaltovaného skla. Konstrukce fasády však není zajímavá pouze architektonickým ztvárněním ale také tím, že splňuje celou řadu náročných technických požadavků, které se týkají vnitřního prostředí, tepelné techniky, a požárně bezpečnostních požadavků.

Pro konstrukci pásového zasklení byla zvolena modifikovaná sloupkopříčková fasáda FW50+ od dodavatele Schüco. Vzhledem k neobvykle hustému rastru fasády s velkým zastoupením neprůhledných ploch bylo problematické splnění tepelnětechnické normy ČSN 730540-2. Pro splnění normového požadavku na celkový prostup je využita pro krytí stříšek technologie vacupanel. Pro stavební použití dosud netypická technologie je převzata z průmyslu a je založena na jádru z křemičitých sloučenin v hermetickém obalu, ze kterého je vysátý vzduch.

Tímto způsobem se dosáhne součinitele prostupu tepla m = 0,005 W/mK. Tyto panely dodal závodu LOP německý výrobce Porextherm. Pro bezpečí použité technologie byl vacupanel vložen mezi dva hliníkové plechy tl. 2 mm s parotěsným uzavřením, čímž vznikl velice kvalitní ucelený prvek. Skanska CZ Závod LOP si nechala pro tuto zakázku celý výrobek certifikovat a jako jediná v ČR vlastní CE certifikát a má oprávnění pro bezpečné zabudování těchto panelů do staveb. „Při použití základního vacupanelu tl. 30 mm jsme dokázali snížit tloušťku skladby stříšky o celých 250 mm a bylo možno zachovat architektonicky důležitou linii světlého pásu nad rastrovou fasádou,“ vysvětluje Bielak. Konečné pohledové opláštění stříšek a podhledů arkýřů je řešeno bondovými kazetami v odstínu Champagne mettalic s jádrem RF.

Dalším vysokým nárokem na fasádní plášť bylo splnění akustických požadavků. Části pláště, které směřují do ulice Českomoravská plní požadavek na stavení útlum celé fasády Rw´ = 45 dB. Pro splnění tohoto parametru bylo nutno pracovat podrobné akustické výpočty a přizpůsobit skladbu „lehkých“ stříšek, která byla doplněna podhledem na bázi ocelových plechů se sádrokartonovým opláštěním a především volbu zasklení fasády. Pro průhledné výplně fasády byly voleny izolační dvojskla ze skloviny Guardian tl. 44 mm. Tato skla splnila požadavky nejen na akustiku budovy, ale i požadavky na nízké solární zisky fasády a dostatek světla v interiéru. Na osluněných stranách fasády je použito sklo SUN-GUARD HS SuperNeutral 51 s celkovou energetickou propustností g = 26,9 % na ostatních částech pak SuperNeutral 62 s g = 32,5 %.

Z hlediska požárně-bezpečnostního bylo náročné řešení severní fasády do ulice Sokolovská, zde bylo navrženo zcela originální objektové řešení požární segmentové fasády E15 na kterém bylo spolupracováno s TZÚS Praha. Vzhledem k tomu, že požární fasáda přímo odděluje kancelářské prostory od vnějšího prostředí, nebylo možné volit kompromisy mezi požární bezpečností a ostatními požadavky – především volbou skel bylo dosaženo stejných parametrů fasády jako v nepožárních částech bez dopadů do architektury.

ORIGINÁLNĚ ŘEŠENÁ PODKONSTRUKCE
Samostatnou otázkou je řešení provětrávané fasády před monolitickým parapetem. Vzhledem k hustotě kotvení a splnění požadavku normy je použita minerální vata tl. 180 mm. Pro segmentovou fasádu takto složitého tvaru bylo opět nutné volit originální objektové řešení podkonstrukce se speciálně tvarovaným nosným hliníkovým profilem. Smaltovaná kalená skla v odstínu RAL 5014 jsou na tuto podkonstrukci uchycena kombinací mechanických příchytek systému eurofox a strukturálního lepení.

Ke kvalitní fasádě patří i systém údržby a čištění fasády – pro fasádu Vysočanské brány byl zvolen systém horolezeckého mytí s použitím ocelového mycího systému vykonzolovaného z konstrukce zábradlí na terasách budovy, složitá soustava zábradlí a mycí konzoly tvoří ucelený architektonický a funkční prvek.

Prováděcí a dílenská dokumentace vznikala v projekčním oddělení SKANSKA CZ a. s. LOP celých 10 měsíců a bylo zapotřebí úzké spolupráce s architekty Ing. Arch. Petrem Bílkem a Ing. Arch Martinem Hradečným z BÍLEK ASSOCIATES s. r. o. a zástupci investora. Vzhledem k velkému množství barevných prvků a rozsahu použitých materiálů a povrchů byly všechny exponované prvky a konstrukce prakticky odzkoušeny na vzorku fasády 1 : 1 o rozsahu dvou podlaží a výměře více jak 50 m2. Vzorkování fasády probíhalo ve výrobním areálu závodu LOP celé dva měsíce, kdy bylo zkoušeno mnoho barevných kombinací materiálů a prvků a rozhodnuto o celé řadě zásadních úprav fasády mezi které patřilo i nahrazení původních ostrých rohů obloukovým zasklením, zabudování okenních prvků do fasády, nahrazení mechanického upevnění smaltovaných skel skrytým strukturálním lepením atd.

Vzorkování fasády bylo důležité i pro odzkoušení montážních postupů, kvality výroby a ověření funkčnosti navrženého mycího systému. Montáž fasády byla započata v září 2008 a probíhala devět měsíců až do května 2009. Přesto že se jedná o sloupkopříčkovou fasádu velmi složitého tvaru, byla zvolena částečná prefabrikace, kdy byly na stavbu dopravovány sestavené dílce fasády a stříšek na kterých byly z výroby kompletovány opláštěné vacupanely , tím se podařilo eliminovat zpoždění výstavby v nepříznivém počasí a nebezpečí poškození vacupanelů.

Veškeré práce na stavbě probíhaly na základě geodetického vytyčení, kdy bylo nutné vynést více jak 1.000 geodetických bodů s maximálními nároky na přesnost. Práce z velké části probíhaly v zimním nepříznivém období, což kladlo velké nároky na kvalitu práce a preciznost provedení veškerých detailů, ale především na technologickou kázeň samotných montérů a výbornou práci stavbyvedoucích. Během výstavby byla neustále kontrolována kvalita provedení a dodržení technologických postupů technickým dozorem investora a technickým dozorem za SKANSKA CZ a. s.

Po zabudování vacupanelů proběhla v několika etapách kontrolní měření termokamerou, která neodhalila žádná slabá místa fasádního pláště. Po dokončení celé fasády také proběhlo akustické měření vnitřního prostředí – i to prokázalo správný návrh a provedení konstrukce. SKANSKA CZ a. s. LOP na projektu fasády Vysočanské brány opět ukázal, že i architektonicky zajímavou a obtížnou fasádu lze navrhnout a zrealizovat velmi efektivně a kvalitně při splnění všech náročných požadavků, které se můžou v oblasti LOP vyskytnout.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE S TAVBY:
Název stavby: Vysočanská brána
Lokalita: Praha 9-Vysočany (Balabenka)
Investor: Orco Property a. s.
Zhotovitel: Skanska CZ a. s., závod Čechy
Zpracovatel původní prováděcí projektové dokumentace: Ing. Arch. Lubomír Hromádko, architektonická kancelář Architekt – původní autor projektu LOXIA a. s., Ing. Arch Milan Veselý, Ing. Arch. Jan Chramostra
Generální projektant – autor změn projektu: ABP a. s. Praha, HIP Ing. Miroslav Kopřiva Architekt – autor změn projektu (např. fasády) BIA Bílek Associates Ing. Arch. Petr Bílek, Ing. Arch. Martin Hradečný
Projektový tým: Ing. Ondřej Bielak – projektový manažer, Ing. Michal Klíma – hlavní stavbyvedoucí
Doba realizace: září 2007–duben 2009

Non-traditional facade of corrugated gate at Balabenka
New and architecturally very unusual and interesting building was erected close a busy crossroads in Prague 9 at Balabenka. Nine-storey administrative building (seven storeys above the ground and two storeys underground) offer almost 10,000 m2 of office space. The building is interesting because of its green roof and non-traditional facade. The façade with connecting rims is made of transparent light siding which is sunk into the reinforced concrete construction of the sill. The sill parts are encased with aired siding on the basis of enamelled glass. The façade construction is not only interesting for its architectural interpretation but also by fulfilling a whole range of difficult technical requirements related to interior, thermal technology and fi re protection requirements.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Celkový pohled na objekt Vysočanská brána směrem od ulice SokolovskáPohled na hlavní vstup objektu s markýzou z ulice Sokolovská

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (88x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice