KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Jaké parametry jsou důležité pro návrh požární ochrany oceli?

Jaké parametry jsou důležité pro návrh požární ochrany oceli?

Publikováno: 30.8.2017
Rubrika: Povrchová ochrana

Je všeobecně známo, že ocel je řazena mezi nehořlavé materiály a že má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti ocelové konstrukce, je nutno ocelové prvky odpovídajícím způsobem požárně ošetřit. Existují požárně ochranné nátěry, nástřiky i obklady kalcium-silikátovými deskami. Tyto možnosti řešení je nutno nadimenzovat v závislosti na daném profilu (z něho vyplývající poměr A/V), návrhové teplotě a hodnotě požární odolnosti. Rozhodující pro návrh je také informace, zda se jedná o ocelový sloup nebo ocelový nosník a zda je ošetřovaný profil otevřený nebo uzavřený pravoúhlého či kruhového tvaru.

CO ZNAMENÁ POMĚR „A/V“ A K ČEMU SLOUŽÍ?

Poměr A/V vychází z rozměrů profilu – „A“ představuje obvod průřezu vystaveného požáru a „V“ představuje plochu příčného průřezu ocelového prvku. „A“ se počítá rozdílně v případě požárních obkladů a v případě nátěrů a nástřiků.

Subtilní profily mají vysokou hodnotu A/V a masivní profily nízkou hodnotu A/V. Při požáru dochází u subtilních profilů k dosažení návrhové teploty oceli rychleji, proto je u těchto profilů nutná větší tloušťka požární ochrany (větší tloušťka obkladu nebo nástřiku anebo větší množství zpěňujícího nátěru).

NÁVRHOVÁ TEPLOTA OCELI

Ocelové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1993-1-1. Pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1993-1-2.

Podle vzorců uvedených v těchto normách závisí kritická teplota oceli na stupni využití prvku. Stupeň využití prvků je definován podílem návrhového účinku zatížení za požáru a návrhové hodnoty únosnosti při požáru. Tyto výpočty jsou součástí statického posouzení. Pro návrhovou teplotu se používá i výraz kritická teplota.

Pro účely návrhu tloušťky obkladu PROMATECT®, nátěru PROMAPAINT ® nebo nástřiku firmy Promat s. r. o. (např. PROMASPRAY®, Cafco FENDOLITE® MII) postačí zjednodušení hodnot teploty uváděné v čl. 5.1.3. ČSN 73 0810:

„Při hodnocení požární odolnosti ocelových prvků lze bez dalšího průkazu u těchto částí ocelových konstrukcí považovat za kritickou teplotu:
a) 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod., zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení;
b) 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků, vaznic, krokví či prvků střešních plášťů, roštových podlahových prvků apod.;
c) 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části.“

ŽIVOTNOST

Podle ČSN 73 0810 musí být požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí při běžném provozu zabezpečená po dobu předpokládané životnosti stavebního nebo technologického díla. Při volbě vhodného typu systému je nutno brát v potaz právě životnost daného systému.

Obklady z desek PROMATECT® a nástřiky PROMASPRAY® mají pro určité druhy prostředí dle ETAG 018 prokazatelnou životnost nejméně 25 let. Ale z praxe víme, že desky PROMATECT® mají životnost i delší.

Co se týká zpěňujících nátěrů (reaktivních nátěrových systémů) pro ochranu ocelových stavebních prvků, ty se mohou použít pouze v prostředích, do kterých jsou určeny. Roztřídění podle jednotlivých typů prostředí se provádí podle EAD (původně ETAG 018-2). V případě, že reaktivní nátěrový systém vyhoví zkouškám uvedeným v tomto předpisu, má se za to, že splňuje požadavky pro minimální životnost v daném prostření po dobu 10 let. Nátěr PROMAPAINT® SC4 výše uvedeným zkouškám vyhoví a tudíž splní životnost minimálně 10 let.

Česká technická norma ČSN 73 0810 se odkazuje na směrnici EAD (původně ETAG 018-2), která neobsahuje zkušební postupy pro vyšší životnost reaktivních nátěrových systémů než je 10 let. V tuto chvíli neexistuje v ČR jiná metodika pro stanovení funkční životnosti reaktivních nátěrových systémů.

A CO DĚLAT PO UPLYNUTÍ PROKÁZANÉ ŽIVOTNOSTI NÁTĚRU?

V případě, že skončí prokázaná životnost nátěru, je nutné původní požární nátěr pracně odstranit a aplikovat nový nátěr v celém systému stanoveném výrobcem (základní, reaktivní a ochranný nátěr). Snazší variantou je použít požární obklad kalcium-silikátovými deskami PROMATECT®, které jsou samonosné a nepotřebují další podpůrnou konstrukci a pokud nedojde k poničení, desky budou umístěny na stavbě po celou dobu životnosti stavby.

Podklady a informace o všech zmíněných konstrukcích Vám sdělí technické oddělení firmy Promat s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.promatpraha.cz


Fotogalerie
Obklad ocelových prvků deskami PROMATECT® po uplynutí prokázané životnosti nátěru.Obklad ocelových prvků deskami PROMATECT®

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Požární odolnost ocelových konstrukcíPožární odolnost ocelových konstrukcí (126x)
Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnos...
Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (113x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08…Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08… (81x)
V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické ve...

NEJlépe hodnocené související články

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spojeStudium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje (5 b.)
Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materi...
Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaníKorozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní (5 b.)
Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování...
„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňs...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice