KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Fasádní systém Qbiss by trimo

Fasádní systém Qbiss by trimo

Publikováno: 17.7.2010
Rubrika: Opláštění a fasády

Fasádní systém Qbiss by trimo se řadí mezi lehké obvodové pláště modulového typu, které se v posledních letech staly běžným a vyhledávaným architektonickým řešením pro reprezentativní objekty administrativních budov, obchodních center, hotelů, bank, ale například i sportovních staveb.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Fasády jsou tvořeny uceleným systémem opláštění, který se skládá z ohnivzdorných sendvičových dílců a systému jejich kotvení, které spolu s ostatními fasádními prvky (nárožní tvarovky, oplechování, lemování, otvory) vytváří celkovou strukturu fasády objektu. Hlavními rozdíly oproti běžně užívaným dílcům je jejich vnější vzhled, který pohledově evokuje kazetové fasádní systémy bondového typu, a dále pak použité materiály vnější vrstvy systému. Jedná se o tzv. „stínové (hloubkové) spáry“, které lemují jednotlivé části fasády a tím vytvářejí jasné
členění a měřítko fasády.

Stejně jako standardní fasádní panely i elementy systému Qbiss by trimo se skládají z ocelových oboustranně žárově zinkovaných barvených plechů a jádra z minerální vlny třídy A1, které je nehořlavé. Vnější plech je však hladký, což vzhledem k jeho značnému tepelnému namáhání představuje zesílení jeho tloušťky na 0,7 mm (garance tvarové stability, kterou u tenčích plechů přebírá profilace). Plech je opatřen barevnou vrstvou Corus Prisma v tloušťce 50 μm.

KOTVENÍ
Profilace vnějších zámků dílců umožňuje vytvoření již zmiňované hloubkové spáry ve vodorovném směru již pouhým osazením jednotlivých fasádních elementů do sebe. Svislá hloubková spára je zároveň sparou kotevní. Je doplněna minerální vatou a ocelovými kotevními destičkami (2–3 kusy/spáru a panel, podle velikosti modulu), které jsou opatřeny otvorem. Tímto otvorem se pak kotví dílec šroubem do ocelové podkonstrukce. Po ukotvení se spára opatří pryžovým EPDM těsněním a hliníkovým T-profilem, které překryjí šrouby ve spáře, utěsní ji proti možnosti pronikající vody a zajistí její celokovový vzhled. Vnitřní ocelový plech je rovněž oboustranně žárově zinkován a je opatřen barevným nátěrem dle přání zákazníka (RAL, chemické složení barvy).

ROZMĚRY A ZPŮSOB KLADENÍ
Systém je primárně určen pro vodorovné kladení se svislými ocelovými stojkami za svislými sparami, ale lze jej použít i pro svislé kladení do vodorovných ocelových paždíků. Z hlediska statiky jsou jednotlivé elementy kotveny jako prosté nosníky, tj. vždy jen jako prosté nosníky pouze s krajními podporami. Rozměrové řady systému umožňují vytvořit šířkové moduly v intervalu od 600 do 1 200 mm, délka jednotlivých dílců se pohybuje od 530 do 6 500 mm. Podle požadavků na tepelně-technické vlastnosti je možné vyrobit systém v tloušťkách 60, 80, 100, 120, 150, 200 a 240 mm.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ
Barevné řešení – pro vnější plášť se používají barvy Corus Prisma v tl. 50 μm, které jsou navíc opatřeny vrstvou chránící fasádu před ultrafialovým zářením a tím zaručují jejich dlouhou životnost. Pro jejich vzhled je vytvořena řada šestnácti odstínů, které nejsou přímo určeny řady RAL, ale jsou jí velmi podobné. Pro barvení plechů vnitřního pláště se většinou používají standardní polyesterové barvy vyhovující pro běžné podmínky a požadavky na prostředí v objektu (teplota, relativní vlhkost). V případě specifických podmínek prostředí (zvýšená agresivita prostředí, zatížení chemickou výrobou, zvýšená vlhkost prostředí) je možno použít ochranu na bázi polyvinyldifl uoridu (PVDF). Další povrchovou úpravou může být např. poplastování povrchu panelu vrstvou PLASTIZOLU v tloušťce 150–200 μm (běžné např. v potravinářském průmyslu s možností výskytu kyselin).

OTVORY VE FASÁDĚ
Samozřejmou součástí systému opláštění jsou otvory pro okna, dveře, vrata či prostupy technologií. Tyto mohou být pojaty v modulové výšce (šířce) dílců (dle směru kladení) anebo mohou být vytvářeny dodatečně přímo na stavbě dodatečným vyříznutím v panelech (jsou-li užší než je modul panelu – např. prostupy). V takovýchto případech je nutné brát v potaz určité zeslabení těchto panelů. Jejich zatížení se pak přenáší na sousední panely. Nejsou-li tyto schopny zvýšenou zátěž přenést, je nutno v těchto místech vytvořit dodatečně podkonstrukci, která toto zatížení přenese. Dá se říci, že prostupy pro technologie či menší okna do rozměru cca 0,6 × 0,8 m lze ztužit pouze ocelovými profily po všech čtyřech stranách panelů tak, aby překryly minerální jádro a to nezůstalo nechráněno. Ovšem v případě, že se i takové otvory nacházejí ve vyšších polohách na fasádě (cca od 8 m výše), je nutné samostatné posouzení každého z nich. Vzhledem k vysokým nárokům na estetiku a zejména pak na čisté provedení detailů se doporučuje přizpůsobit modulové šíře fasádních elementů rozměrům otvorů tak, aby nebylo nutné dělat jejich dodatečné úpravy.

Pro větší otvory (vjezdová vrata, pásová okna) je nutno udělat ocelovou podkonstrukci v ostěních, nadpraží a parapetu, která ztuží celý otvor a přenese zatížení způsobené větrem. Jako ztužující podkonstrukce se většinou používají ocelové tenkostěnné profily, které jsou kotvené do hlavní nosné konstrukce objektu.

Společnost Trimo nabízí pro okenní otvory dodávku hliníkových rámů, které se osadí do požadovaného otvoru a vymezují prostor pro okno. Rámy jsou hliníkové s přerušeným tepelným mostem a jsou doplněné těsnícími pryžovými profily proti možnosti zatékání vody.

ŘEŠENÍ NÁROŽÍ
Pro nárožní přechody mezi jednotlivými fasádami se používají specialní tvarovky, aby i tento exponovaný prvek fasády dostatečně reprezentoval celý systém. Používají se zejména tvarovky do písmene „L“ se dvěma rameny a pravým úhlem, nicméně je možno vyrobit tvarovku i pod jiným úhlem (v rozmezí 60–179°). Vlastní roh tvarovky bývá zpravidla ostrý, ale je možné vyrobit a dodat i tvarovky s oblým rohem. Má-li nároží objektu větší poloměr, je možné jej vytvořit segmentovým kladením jednotlivých dílců. Čím menší je poloměr nároží, tím kratší by měly být jednotlivé dílce. Minimální poloměr nároží při horizontálním kladení by měl být 2,0 m. Doporučujeme však jednotlivé případy prověřovat přímo s technickým oddělením společnosti Trimo.

VÝHODY SYSTÉMU
Mezi hlavní přednosti fasádního systému Qbiss by trimo patří jeho samonosnost, tj. vynesení jednotlivých elementů pouze v krajních podporách bez nutnosti vkládání dodatečné mezilehlé podpory či dokonce kontinuální stěny. Pro montáž fasády jsou nutné pouze lokální podpory (svislé nebo vodorovné – způsobu kladení dílců). Tím se podstatně odlišuje od veškerých ostatních fasádních systémů „kazetového vzhledu“ – na rozdíl od nich se jedná o kompletizované prefabrikované fasádní elementy, které není nutné skládat po jednotlivých vrstvách. To umožňuje jeho výrazně rychlejší montáž a tím pádem snížení celkových nákladů na vytvoření fasádního pláště.

Požární odolnost. Vzhledem k použití nehořlavé minerální vlny třídy A1 pro jádro systému vykazuje fasádní systém Qbiss značnou požární odolnost. Panely tl. 80 mm mají odolnost EW 30 DP1, od tl. 150 mm se jedná o odolnost EW 90DP1.

Tepelná izolace. I přes hloubkové spáry s prokazatelně menší tloušťkou izolace (cca o 23 mm) není v systému místo, které by nebylo tepelně izolováno a tudíž zde vznikal tepelný most. Vzhledem k tomu, že minerální vlna jádra je pevně slepena s plášti, vykazují dílce nejen značnou tuhost, ale nedochází zde k tzv. „sedání izolace“, které se může časem projevit u skládaných plášťů. Tudíž je vlna stále na stejných pozicích. Hydrofobizací jejího povrchu navíc zamezuje případnému proniknutí vody do systému, takže nedochází k její degradaci a tepelně izolační vlastnosti jsou v čase konstantní.

Vodotěsnost. Kotevní spáry (většinou svislé) jsou vyplněny pryžovým EPDM těsněním s vloženým hliníkovým T-profilem, které spáru dokonale utěsní proti případnému proniknutí vody. Fasádní systém Qbiss by trimo je testován až na tlak vody 900 Pa (např. běžné skleněné fasády vykazují hodnoty kolem 600 Pa), což odpovídá rychlosti větru cca 137 km/s.

MONTÁŽ SYSTÉMU
Montáž se většinou provádí pomocí jeřábu, který přenáší zavěšené dílce na určené místo na fasádě, a elektrické pojížděcí lávky, ze které se tyto přímo osazují a montují. Při vodorovném kladení se montáž provádí zespodu směrem nahoru k atice. Nejprve se osadí a přikotví soklový (nebo též zakládací) panel, na nějž jsou pak do zámků osazovány a kotveny další panely až k vrcholovému atikovému panelu. Při svislé montáži dojde k osazení a přikotvení prvního krajního panelu, do nějž jsou pak ve směru montáže osazovány a kotveny další panely. Kotevní sparou je v tomto případě spára vodorovná. Ocelové podkonstrukce pro otvory musí být vždy připraveny ještě před montáží panelů.

Pro usnadnění montáže, resp. manipulace s panely, se používají speciální ocelové mechanické úchyty, které jsou zatím k dispozici pouze pro vodorovnou montáž. Používají se vždy dvě úchytky, které tvoří kompletní montážní sadu. Umisťují se pod podélný spoj panelů a po jejich zajištění se montážními oky v jejich horní části provleče lano, které se na druhém konci zavěsí na hák jeřábu a takto lze panely přemísťovat. Je však důležité řící, že montážní úchyty mají z hlediska bezpečnosti manipulace s panely svou životnost, která je zpravidla 10 000 m2 namontovaných panelů. Po namontování takového množství by již neměly být používány.

Kromě mechanických montážních úchytů je možné používat i jiné pomůcky. Jedná se o speciální přístroje s vakuovými přísavkami, které se přimknou na povrch dílce a tímto je pak možno s pomocí autojeřábu manipulovat do zvolené polohy. Jsou vhodné zejména pro vertikální montáž, jelikož pro systém Qbiss by trimo mechanické úchyty vertikální montáže nejsou k dispozici.

Ke každé montáži navíc společnost Trimo dodává tzv. „montážní balíček“, což je soubor dalších pomůcek, které z praktického hlediska montáž usnadňují a s jejichž správným použitím je možné dosáhnout kýženého efektu elegantní fasády. Jedná se především o plastové montážní kříže, které se přikládají do rohových částí panelů, kde dochází ke křížení spar a tím jasně vymezují jejich tloušťku. Dále je to slabý roztok pro navlhčení pryžového EPDM těsnění do svislé spáry. O jeho aplikaci těsnění zvláční, stane se poddajnějším a jeho vsunutí do spáry jednodušší.

Nedílnou součástí opláštění jsou klempířské prvky, pomocí kterých se řeší vybrané části objektů jako ukončení soklu, atiky, či lemování otvorů. Doporučuje se použít na jejich výrobu ocelový plech ze stejné lakovací šarže, z jaké jsou vyrobeny panely, aby se předešlo nepříjemnostem v barevných odchylkách fasádních elementů a lemovacích prvků.

Facade system Qbiss by Trimo
Facade system Qbiss by Trimo belongs to light external cladding of module type, which has become common and popular architectural solution for top-quality offices of administrative buildings, shopping centres, hotels, banks, but also sports units in recent years. Facades are formed by a coherent system of sheathing, composed of fire-resistant combustible sandwich panels and their anchoring systems, which together with other facade elements (corner fittings, sheeting, cover flashing, and openings) create the overall structure of the facade. The main difference against commonly used components is their exterior appearance, which at first sight evokes the lacunar facade systems of bond type. The main advantage of Qbiss by Trimo facade system is its self-bearing capacity.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Fasádní systém Qbiss by trimo

Cena
 Mám na mysli panely Trimo Qbiss...
Cena
 Zajímalo by mně moc kolik je cena za rozměření montáž kotev , céček a vlastních panelů za metr čtvereční. Budu velice rád za jakoukoli informaci.....
počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 5.2.2013 18:51vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Porsche Centre NL Qbiss by trimoTrimo R&D Centre SI Qbiss by trimoQbiss by trimo – detail spoje

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdouKnauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou (89x)
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka F...
Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (52x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (42x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice