KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČK LOP – Co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá…

ČK LOP – Co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá…

Publikováno: 6.11.2013
Rubrika: Zajímavosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů si v posledním čísle časopisu Konstrukce postěžovala na nedobrou situaci v českém stavebnictví. A kritice českého stavebnictví věnovala celé dvě strany. V tomto čísle se bude věnovat tomu, co s tím ČKLOP dělá a jak se snaží věci napravovat. Předně vycházíme ze známé skutečnosti, co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá. Proto jsme definovali oblasti, které mají zásadní dopad na stavebnictví v oboru lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Oblasti stavebnictví:

  • Tvorba norem, směrnic, vyhlášek – nepřiměřené požadavky českých norem, zcela ojedinělé v EU, ne zřídka i v rozporu s evropským právem, opakovaně vydávané změny existujících norem, trvale se měnící prostředí, poctivé firmy jsou v nevýhodě, nikdo nekontroluje kvalitu během stavby, příslušnost předkládaných certifikátů k instalovaným výrobkům a především dodržování platných norem – to je ekonomická výhoda pro „nekalou“ konkurenci.
  • Výběrová řízení veřejné správy – obsah zadání veřejné zakázky je často v rozporu s platnou legislativou, citace neplatných norem nebo požadavků nad rámec platných norem.
  • Projektová činnost – nízká profesní úroveň velké části projektové dokumentace v důsledku nízkého finančního ohodnocení odvedené práce.

ČKLOP se rozhodla, zahájit aktivní kroky, které povedou alespoň k částečnému zlepšení v uvedených oblastech stavebnictví.

TVORBA NOREM, SMĚRNIC, VYHLÁŠEK
Popsaný problém má stále větší dopad na každodenní podnikání na českém stavebním trhu. Vzhledem k chybějícím objektivním kontrolním mechanizmům zaměřených na dodržování norem a kvality práce přímo na stavbách, se celý problém snadno přenáší hlavně na výrobce, v podobě zpřísňování všech možných měřitelných parametrů až téměř na hranici fyzikálních možností.

Naprostá nevyváženost poměru kvality výrobků a kvality stavebních prací pak poukazuje na nesmyslné mrhání finančními prostředky pro takové zpřísňování parametrů, které se na kvalitě stavby díky špatné montáži vůbec nepodílejí, ale stavbu samotnou prodražují.

A zde nacházíme rozhodující část současného marastu ve stavebnictví. Chybějící profesionální a objektivní kontrola kvality stavebních prací. Nekvalitní montáž degraduje kvalitní výrobky, které byly vyrobeny a certifikovány s danými parametry, ale neodbornou a neprofesionální montáží výslednou kvalitu celé otvorové výplně snižují na úroveň druhořadých výrobků s podprůměrnými parametry. A investor o tom neví, a domnívá se, že si koupil kvalitní výrobek. Situaci někteří dodavatelé umocní tím, že dodají jiný, levnější výrobek, než ten, který byl vyspecifikován, protože na stavbě není nikdo, kdo by to poznal a odhalil rozpor v předložených papírových dokumentech a skutečně dodaných a instalovaných výrobcích.

Dopad tohoto fenoménu na ekonomiku jednotlivých firem vidíme ve skutečnosti, která vede k postupné likvidaci kvalitního a zkušeného podnikatelského subjektu. Ten není schopen obstát v „nekalé“ konkurenci jenom díky snaze striktně dodržovat parametry předepsané českými a evropskými normami, vyhláškami a dalšími právními předpisy. Častým vítězem výběrových řízení je totiž ten podnikatelský subjekt, který ani neví podle jaké normy má dodávky realizovat, protože se o to vůbec nezajímá a nikdo to vlastně po něm ani nepožaduje, ale který předkládá vítěznou nejnižší cenovou nabídku hluboko pod cenou reálně odpovídající požadované kvalitě stavby. Již dnes jsou vidět stavby, které byly před několika lety realizovány na principu nejnižší ceny a u kterých se, vzhledem k množství neopravitelných závad, opět provádí úplná rekonstrukce oken. Realizace takové opakované stavby je finančně mnohem náročnější.

ČKLOP zahájila intenzivní jednání s předsedou ÚNMZ a s vedoucími pracovníky jednotlivých odborů MPO a MMR. Z jednání vyplynul všeobecný souhlas s nutností uvedené problémy řešit. Pro zkvalitnění procesu tvorby norem byla nastolena cesta, která zaručí zcela vyvážené složení technicko-normalizačních komisí, což je zásadní podmínka pro stabilizaci podnikatelského prostředí. Náměstek Ing. Hajdůšek se osobně zavázal k narovnání a nápravě tohoto problému, a to ne v časovém úseku měsíců nebo roků, ale v rozsahu několika týdnů. Uvidíme.

Protože ČKLOP nechce pouze vyjadřovat své kritické názory, vydala se aktivně spolupracovat na tvorbě českých norem samotných. K dnešnímu dni pro ÚNMZ již zpracovala: 

  • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla.

A dále zpracovává s termínem odevzdání do konce roku 2013:

  • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování,
  • ČSN P 74 7250 Lehké obvodové pláště – Klasifikace přesnosti osazení, vzhledu a kvality výplní stavebních otvorů, částí lehkých obvodových plášťů a obkladů provětrávaných fasád.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Řešení problémů spojených s množstvím zadávacích chyb ve vyhlašovaných veřejných zakázkách je podmíněno definováním jasných pravidel ze strany MMR a následnými sankcemi při jejich porušování. Nejčastěji se setkáváme s chybami v zadání pro veřejnou soutěž na výměnu oken.

S nárůstem energetických požadavků (vyhláška 78/2013 o energetické náročnosti budov případně zákon 318/2012 Sb. o hospodaření energií) je asi nejčastějším důvodem ke stavební aktivitě, z pohledu ČKLOP, zateplení budov a výměna oken. Ze stávající praxe ale naprosto jednoznačně vyplývá způsob vypisování veřejných zakázek pro cílené zvýhodnění „korupčně spřátelených“ podnikatelských subjektů. Toto vyplývá ze samotných textů jednotlivých výběrových řízení.

ČKLOP vidí nápravu pouze v systémové změně, která vejde ve známost a bude striktně dodržována a současně vyžadována na všech stupních státní správy.

Problémem stávajících zadání je podrobná definice a popis výrobků s uváděním parametrů a vlastností, které ale nejsou definovány platnými normami a které především nemají vliv na výslednou kvalitu stavby. Tou je dána výsledná vlastnost a ne způsob, jak se této vlastnosti má dosáhnout. To je předmětem technického řešení jednotlivých uchazečů. Tato praxe je ale velmi rozšířená a prakticky jediná.

Podle zásad evropských principů tržního mechanizmu by měly být předmětem zadání veřejných zakázek pouze parametry popsané a definované českými nebo evropskými normami. Vše, co je nad rámec norem je neoprávněné. Tak je i koncipován návrh zadání veřejných zakázek na výměnu oken vydaný ČKLOP – viz www.cklop.cz,který byl na MMR předán jako podklad pro vypracování standardu. Tento princip samozřejmě nebrání projektantovi definovat barvu, materiál apod.

Dalším naším návrhem v boji proto korupci je absolutní veřejná kontrola celé zakázky a to v celém jejím průběhu s možností účinně poukazovat na nedodržování zadání veřejné zakázky. Například okamžité (a ne až pozdější) veřejné porovnání projektové dokumentace vítězné společnosti se zadávacími podmínkami by byl další krok k zamezení stávajících zcela nezákonných postupů.

Tento trvalý boj o stavební zakázky v prostředí, které umožňuje beztrestně zvýhodňovat korupční partnery, je pro seriózní dodavatele dlouhodobě vyčerpávající a to jak ekonomicky tak i psychicky. Nakonec to vede k ekonomické likvidaci zkušeného a kvalitního podnikatelského subjektu, který není schopen obstát v „nekalé“ konkurenci jenom díky snaze striktně dodržovat parametry předepsané českými a evropskými normami, vyhláškami a dalšími právními předpisy. Stále věříme, že vědomé porušování zákona by mělo být spojováno s trestem nebo alespoň s hrozbou trestu.

PROJEKTOVÁ ČINNOST
Stávající všeobecně nízké ocenění projektové činnosti vede k banálním řešení, která jsou ale většinou investičně nákladnější a postrádají jakýkoliv inovativní přístup k efektivnímu řešení dané konkrétní lokality.

Z pohledu ČKLOP je základním krokem na cestě ke kvalitnější a efektivnější výstavbě především projektová dokumentace s prvky originálního a kreativního řešení. A právě „chytré a promyšlené „ řešení by mělo být finančně ohodnoceno, protože investorovi ušetří zásadní finanční prostředky ať už při výstavbě nebo samotným provozem objektu.

Proto je dalším cílem ČKLOP aktivně spolupůsobit na činnost projektantů ve smyslu rostoucích požadavků na chytré řešení stavby a kvalitní projektovou dokumentaci, včetně zpracovaných detailů a tím budovat podmínky pro odpovídající ocenění projektové práce. S tím je ale spojena samotná kvalita projektové činnosti. A zde nastupuje činnost ČKLOP, jako profesního sdružení, které organizuje semináře, konference, píše odborné články a tedy se snaží projektantům poskytovat odborné znalosti, nebo alespoň místa, kde se odborné znalosti dají získat.

Mezi takové podniky patří konference s názvem Zvýšení úspěšnosti projektantů zvýšením kvality jejich projektů, která se koná 19. 9. 2013 v areálu výstaviště v Letňanech.
Celý program je na stránkách www.cklop.cz. Cílem této konference je zdůraznit potřebu kvalitní dokumentace a chytrého řešení, které investorovi přináší kvalitu při úsporné a efektivní realizaci celé stavby.

ZÁVĚR
Přehled některých kroků, kterými ČKLOP mění prostředí našeho stavebnictví k lepšímu:

  • ČKLOP usiluje o vyvážené a spravedlivé prostředí při tvorbě českých norem a vyhlášek, které zásadně zasahují do života všech občanů našeho státu.
  • ČKLOP vydala Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna a tento materiál poskytla pracovníkům MMR za účelem jednoznačně definovat pravidla při vyhlašování podmínek veřejné zakázky a to pod hlavičkou MMR.
  • ČKLOP připravila speciální konferenci určenou především projektantům a odborníkům z oblasti projektování a projektové činnosti – 19. 9. 2013.

No One is going to Do What We do not Do Ourselves…
Czech Chamber of Lightweight Cladding complained about a difficult situation in the Czech building industry in the latest issue of Konstrukce magazine. Criticism of the Czech building industry is dealt with on two whole pages. The new issue will focus on what the Chamber does about it and how they try to improve things. Our basic assumption is the well known fact – no one will do for us what we do not do ourselves. Therefore, we defined spheres with the substantial impact on building industry in the area of lightweight cladding, windows and doors.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (213x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (67x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (61x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice