KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Novostavba divadla v Plzni    Červený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnou

Červený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnou

Publikováno: 5.5.2014
Rubrika: Novostavba divadla v Plzni

Co do rozsahu použití technologie barevných betonů je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku. Novostavba tvořená dvěma samostatnými, vzájemně propojenými objekty zaujme už na první pohled svým exteriérem provedeným ze sytě červeného pohledového betonu COLORCRETE®, jehož dodavatelem se stala společnost TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. člen skupiny Českomoravský beton, která dodávala i veškerý další transportbeton na monolitické konstrukce a podlahy. Technologický servis a zkušebnictví betonových směsí měla na starost společnost BETOTECH, s. r. o.

Objekt divadla se od ostatních budov výrazně odlišuje fasádou z červeného betonu. Atraktivní barevné pohledové betonové plochy jsou vytvořeny díky značce COLORCRETE®, jež zastřešuje moderní lehce zpracovatelné betony s obsahem barevných pigmentů vyráběné skupinou Českomoravský beton. Červené betony o celkovém objemu 600 m3 pevnostní třídy C 30/37 dodala na stavbu společnost TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. z betonárny nacházející se přímo v Plzni. Denně bylo dodáno od 2,5 do 8 m3 betonu. Objem minimální záměsi činil 1 m3. Míchací čas činil 90 – 120 sekund. 

Při plánování realizace barevných betonů je zásadní mít naprosto přesnou představu o požadovaném odstínu. Sytě červeného zbarvení fasády divadla bylo dosaženo pomocí anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa. Zde se na vývoji požadovaného odstínu podílela rovněž společnost SIKA. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

VYSOKÁ ODOLNOST BAREVNÉHO BETONU COLORCRETE
Složení dodávaného barevného betonu respektuje stupně vlivu prostředí, které stanovují, jakým podmínkám bude beton vystaven. Beton využitý na novostavbě plzeňského divadla (XC4, XD1, XF1) může být trvale vystaven srážkám s ohledem na riziko koroze vlivem karbonatace (XC4), odolá také vlivu chloridů rozptýlených ve vzduchu (XD1, koroze vlivem chloridů) i působení mrazu a rozmrazování při mírném nasycení vodou (XF1). Beton byl navržen jako samozhutnitelný, tedy nevyžadující hutnění během zpracování, schopný téci působením vlastní tíhy, vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Konzistence byla ověřena zkouškou sednutí – rozlitím kužele. Rozliv byl ověřován po každé druhé záměsi a pak z celého mixu. Receptura respektuje maximální povolený obsah chloridů v betonu na úrovni kategorie Cl 0,4.

Dosažení vysoké pohledové kvality červeného betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů. Ty se díky zvýšené tekutosti lehce roztékají po bednění a vyplní bez problémů všechny záhyby konstrukce do nejmenších detailů. Při realizaci pohledových betonů je pak oceňována právě vynikající kvalita povrchů, především díky nízkému počtu a malé velikosti pórů, což vede k výsledné požadované pohledové ploše betonů. Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu díla je úzká spolupráce všech zúčastněných subjektů při ukládání betonu do konstrukce a ošetřování.

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY
V laboratořích BETOTECH, s. r. o. bylo vytvořeno celkem 22 zkušebních záměsí. Kromě architektem požadovaného odstínu se pracovalo rovněž na konzistenci a stabilitě směsi, pevnosti a hloubce průsaku a především kvalitě povrchu. Kvůli ní byly směsi již v laboratořích plněny do bednění s následnou kontrolou pórovitosti při různých způsobech ukládání.

ZKUŠEBNÍ BETONÁŽE NA STAVBĚ
Cílem zkušebních betonáží bylo nastavit kontrolní mechanismy při výrobě betonu a jejich dozorování nad kvalitou již na betonárně. Bylo rovněž nutné odzkoušet si způsob betonáže, ukládání betonu a zjistit požadavky na těsnost bednění. Zkušební betonáže sloužily rovněž ke kontrole odstínu zatvrdlého betonu, struktuře a kvalitě povrchu fasády. Po odbednění bylo nutné dohodnout kritéria pro kvalitu povrchu a odzkoušet penetrační nátěry. Těch bylo v rámci zkušebních betonáží použito několik druhů a kromě způsobu jejich aplikace se zjišťoval rovněž jejich vliv na případnou změnu odstínu.

Dosažené kvalitativní parametry:

  • konzistence rozlití – sednutím 640 až 690 mm
  • teplota ovzduší –6,0 až 13,7 °C
  • teplota betonu 10,5 až 15,5 °C
  • pevnosti v tlaku 51,6 až 70,6 MPa
  • odolnosti betonu proti 23,6 a 56 g/m2 působení ch.r.l. „C“

DODÁVKY TRANSPORTBETONU
Kromě barevného betonu dodala TBG Plzeň Transportbeton na stavbu i dalších 16 000 m3 betonů určených na realizaci monolitických konstrukcí a podlah. Celkem tedy betonárna v Plzni vyrobila a dodala pro Nové divadlo v Plzni 16 600 m3 transportbetonu.

Betonárna Plzeň nacházející se v ulici Ke Karlovu je jedním ze tří provozů společnosti TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. Nachází se asi 4 kilometry od novostavby divadla v průmyslové zóně na Borských polích v Plzni. Jde o moderní betonárnu typu LIEBHERR BETOMIX 2.0R s talířovou míchačkou o objemu 2 m3. Provoz betonárny je celoroční, plně řízený počítačem s výrobní kapacitou 85 m3/h.

Automatické dávkování přísad do betonu zajišťuje přesnost a tím i výslednou kvalitu výrobku. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby v zimním období vytápěno, čímž jsou zajištěny plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách. V celém areálu jsou zpevněné betonové plochy. Filtry sil betonárny zajišťují bezprašné prostředí. Recyklační zařízení pro zpracování nepoužitého betonu zabezpečuje na provozu bezodpadové hospodářství. Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s. r. o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č. 1195, pracoviště Klatovy. Kromě betonárny Plzeň provozuje společnost TBG Plzeň Transportbeton ještě betonárny v České Lípě a v Ústí nad Labem – Chabařovicích. TBG Plzeň Transportbeton je členem skupiny Českomoravský beton. Více na www.transportbeton.cz.

Závěrem je nutné zdůraznit, že naplnění vize architekta a dosazení vysoké kvality všech pohledových betonových ploch včetně barevných na stavbě nového plzeňského divadla bylo dosaženo díky úzké spolupráci všech zúčastněných stran při realizaci projektu – tedy zadavatele, architekta, dodavatele transportbetonu a realizační firmy.

Betony COLORCRETE® lze použít prakticky do všech nadzemních i podzemních pohledových konstrukcí a všech vlivů prostředí. Produktem COLORCRETE® mohou být spolehlivě betonovány stavební konstrukce i s vysokým stupněm vyztužení, tenkostěnné konstrukce a konstrukce s vysokým nárokem na pohledovost. Jeho užití se předpokládá převážně pro vyjádření architektonického výrazu konstrukce. Je možné jej použít i při rekonstrukcích jako tenkostěnné dobetonávky.

Výroba betonů řady COLORCRETE® je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách skupiny Českomoravský beton. Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 206-1 je C 16/20, maximální třída se za obvyklých podmínek předpokládá C 55/67. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-2, resp. 5, resp. 8, dle předpokládaných vlastností.

Vzhledem k tomu, že se uvažuje s betonem COLORCRETE® vždy jako s pohledovým betonem, je jeho výroba řízena dále dle Technických pravidel ČBS 03, Pohledový beton, vydání 2009. COLORCRETE® je možné vyrobit a uložit ve všech předpokládaných třídách pohledového betonu PB0–PBS.

Složení betonu musí být nastaveno ve výrobně tak, aby odpovídalo požadavkům projektu. Vzhledem k tomu, že od vydání stavebního povolení po betonáž pohledových prvků uplyne obvykle určitý čas, je možné vlastnosti a vzhled betonu nastavit a ověřit. Doporučuje se i provedení zkušební betonáže. Jsou-li pak vlastnosti betonu v souladu s požadavky projektanta/investora, je díky systému řízení kvality skupiny Českomoravský beton možné zaručit bezproblémovou dodávku dané směsi v požadované kvalitě.

V případě potřeby dodávky malého množství betonu v krátkém časovém úseku od objednávky je možné využít stávajících vzorků betonu, vzorníků dodavatelů pigmentů a vyzkoušených složení směsi. V tomto případě ale nelze přesně zaručit požadovaný odstín směsi.

Přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s odpovědným zástupcem výrobce. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je absolutně nepřípustné.

Provádění dilatací, smršťovacích a pracovních spár se řídí zásadami pro standardní betony. Je třeba brát ohled na typ konstrukce, konzistenci, maximální velikost zrna a složení betonu a této problematice věnovat již v návrhu konstrukce a postupu výstavby mimořádnou pozornost a je nutno striktně dodržovat podmínky projektu. Při nedodržení technických podmínek ukládky a ošetřování betonu, případně při podcenění tvorby smršťovacích spár může dojít ke vzniku tzv. divokých trhlin v povrchu. Tyto trhliny je možné sanovat vhodnými postupy. Povrchové trhliny například tzv. sponkováním a opravnými maltami. Dobrou přípravou před betonáží a správným rozvržením prací je možné vadám v konstrukci předejít.

 

„Vyhovět požadavkům architekta na barevnost nebylo jednoduché,“

vysvětluje Ing. Stanislav Smiřinský, vedoucí zkušební laboratoře BETOTECH, s. r. o.

„Představa architekta na barevnost pohledového betonu byla jasně daná. Vytvořili jsme několik zkušebních záměsí. Díky spolupráci se společností SIKA jsme barevný
beton COLORCRETE® za pomocí speciálních pigmentů nakonec vyrobili podle požadavků. Tím ale ještě nebylo vyhráno. Velmi důležité byly zkušební betonáže přímo na stavbě. Ty probíhaly na obvodových a vnitřních stěnách budovy. Jelikož doba zpracovatelnosti barevného betonu COLORCRETE® je minimálně 60 min. a museli jsme dbát na správné ukládání betonu do konstrukce, byly vyčleněny dva autodomíchávače, aby nemohlo dojít k jeho kontaminaci. Aplikace navíc byla možná pouze bádiemi. Denně se dodávaly objemy od 2,5 do 8 m3.“


Z podkladů Českomoravský beton, a. s.

Red Concrete Makes the Plzeň Theatre Building Impossible to Overlook
With regard to the application of coloured concrete technology, New Plzeň Theatre is the first structure of its kind in the country. The new building formed by two separate mutually interconnected objects already makes an impression at the first sight by its exterior from deep red architectural concrete, whose supplier is TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. company, a member of Českomoravský beton group, which also supplied all other ready mixed concrete for monolithic structures and floors.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pro fasádu budovy dodalo TBG Plzeň Transportbeton celkem 600 cbm barevného betonu COLORCRETE®.Detail pohledového barevného betonu COLORCRETE®Červenou fasádu doplňují prosklené plochy z matného černého leptaného skla.Zkušební betonáž fasády z červeného betonu COLORCRETE®COLORCRETE® – kontrola pigmentace, porovnání vzorku s finálním povrchem fasádyCOLORCRETE® – ověření požadované konzistenceBeton COLORCRETE® byl do konstrukce ukládán pomocí bádií.Pracovní spára pro plnění betonu měla 150 mm

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Červený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnouČervený beton činí budovu plzeňského divadla nepřehlédnutelnou (23x)
Co do rozsahu použití technologie barevných betonů je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku. Novostavb...
Novostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – II. dílNovostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – II. díl (21x)
Hlavní objekt novostavby divadla v Plzni kombinuje nosné železobetonové konstrukce s konstrukcemi ocelovými, někdy s bet...
Novostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. dílNovostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. díl (17x)
V roce 2015 se město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. V souvislosti s tímto statutem probíhá, mimo jiné, ji...

Server Vodohospodářské stavby

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most