KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika    Budova ve tvaru diamantu oživí projekt Západní město

Budova ve tvaru diamantu oživí projekt Západní město

Publikováno: 14.1.2009, Aktualizováno: 16.1.2009 15:29
Rubrika: Ekonomika, Development

Společnost Skanska CZ nyní začíná stavět čtvrť City administrativa, která nabídne 90.000 m2 moderních kancelářských ploch. Dominantou se stane desetipodlažní objekt ve tvaru diamantu.

POPIS BUDOVY
Budova B3 je bodový výškový objekt nepravidelného půdorysu orientovaný svou delší stranou ve směru sever – jih. Maximální šířka je 27 m, maximální délka 73 m. Po celém obvodě objektu jsou ochozy a rozšířené parapety, které architektonicky člení fasády. Budova má 3 PP s garážemi, minimalizované vstupní patro 1 NP, 7 typových kancelářských pater 2 NP až 8 NP a 1 technické podlaží 9 NP – jsou v něm strojovny VZT, strojovna chlazení a kotelna. Dílčí části technologických celků jsou osazeny jednak na volné ploše střechy navazující bezprostředně na technologické 9 NP a také na střeše nad technologickým 9 NP.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Budova B3 je poutačem celého budoucího administrativního areálu ZCA. Zatímco ostatní domy v prostoru (B1 a B2) jsou racionální ortogonální stroje na práci, budova B3 je jiná než ostatní na první pohled. Má nepravidelný půdorys, větší výšku, stojí na vysokých nohách – sloupech. Umístění domu B3 je s ohledem na těžiště areálu (náměstí) významné. Zatímco budova B1 přímo sousedí s náměstím, SV roh území není tak frekventovaný. Budova B3 bude fungovat jako magnet, který sem lidi přitáhne, bude mít volný parter – skrz něj bude od Jeremiášovy průhled na domy B1 a B2. Ve volném parteru bude vytvořeno místo, kde se může dít něco výjimečného – koncert, módní přehlídky, posezení ve venkovním baru s tanečním parketem, venkovní galerií.
Tvar objektu určuje v podzemních podlažích tvar zastavitelné části pozemku. Nadzemní podlaží mají tvar šestiúhelníku. Delší hrany šestiúhelníku jsou v protilehlých polohách rovnoběžné. Tím má objekt poměrně racionální typové patro. Přechod mezi konstrukčním systémem výhodným pro patra garáží a kancelářská patra zajišťují šikmé sloupy mezi 1. PP a 2. NP. Budova stojí jako solitér. Se sousedícím objektem B2 je propojena ve třech podlažích prosklenou lávkou zavěšenou nad páteřní komunikací areálu. Výšku domu ještě opticky zvyšuje jeho nadstřešní část – cca 8m vysoká atika, která zakrývá patro strojoven a technologie na střeše. Tato atika je pokračováním objemu stavby – vytváří s domem jednu hmotu. Mezi budovou B3 a Jeremiášovou je vodní plocha. V její hladině se bude stavba zrcadlit. To umocní dojem z mohutných volně stojících sloupů a „břicha“ nad nimi. Důležitou roli zde hraje umělé osvětlení.

ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonické a dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet. Výjimkou tvoří lokální ocelové prvky – táhla, zástěny střešní technologie a konstrukce ocelové lávky mezi objekty B3 a B2. Objekt má tři podzemní a devět nadzemních podlaží. Sloupy jsou uspořádány v podzemních podlažích v rastru 8,1 × 7,75; 8,1; 8,7 m.
V nadzemních podlažích uspořádání zůstává v podélné straně domu po 8,1 m, v příčném směru jde o nepravidelný oboustranný jednotrakt s převislým koncem vůči komunikačním jádrům. Sloupy se stěnami komunikačních jader a obvodovými stěnami v suterénu lokálně podepírají desky konstantní tloušťky. Sloupy jsou navrženy žb monolitické, převážně kruhového, nebo oválného průřezu v podzemních podlažích a kruhového průřezu v nadzemních. V minimálním rozsahu hranaté 1 250/600 mm nebo stěnové pilíře tl. 400–600 mm. Konzolové desky jižní fasády jsou zavěšeny na ocelových táhlech ze silnostěnných trubek Ø80/6,3 mm. Hlavní ŽB sloupy skeletu mají po výšce domu podle intenzity zatížení následující členění: 3. PP + 1. PP – Ø750 mm, 1. NP – šikmé Ø700 mm ocelobetonové, 2. NP – 8. NP – Ø600 mm. V 9. NP ustoupeném podlaží jsou navrženy sloupy hranaté 1 000/220 mm. Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli R 10 505. Objekt je navržen bez dilatace jako jeden celek. K omezení účinků smršťování bude nosná konstrukce v podzemních i nadzemních podlažích rozdělena smršťovacími pruhy. Založení objektu je navrženo plošné, na mohutné základové desce. Spodní stavba je izolována bentonitovými rohožemi, které jsou doplněny vodostavebnou konstrukcí s přípustnou šířkou trhliny do 0,2 mm.

STROPNÍ DESKY
Konstrukce stropů byla zvolena jako bezprůvlaková z důvodu vedení instalací pod stropem. Základní tloušťka desek byla navržena 280 mm v konstrukcích podzemních i nadzemních. V 1. PP (pod zelení dle ČTÚ) je deska lokálně zesílena hlavicemi nad sloupy na tl. 450 mm, dále pak celá pole pod startujícími jádry na tl. 500 a 600 mm. Strop nad 1. NP zajišťující transfer vertikálních sil půdorysně posunutých sloupů a stěnových pilířů je navržen jednotné tloušťky tl. 800 mm. Nevyužité průřezy v deskových polí budou vylehčeny tvarovkami U-boot. Po obvodu desky jsou přes izolační nosníky (např. Deha – Hit Bx) napojeny venkovní ochozy – konzoly proměnného vyložení vůči prosklené fasádě. Tyto konzoly probíhají i ve zbývajících nadzemních kancelářských patrech. Na jižní fasádě v místě největšího vyložení až 4 m budou konce konzol vynášeny ocelovými táhly, které budou kotveny do žebra stropu nad 8. NP. Tento strop je navíce zesílený celoplošně na tl. 350 mm pod ustoupeným technologickým podlažím 9. NP. Strop nad9. NP, nad technologickým podlažím, je navržený tl. 300 mm.

STĚNY
Vnitřní ŽB monolitické stěny jsou navrženy tloušťky 200, 250 a 300 mm. Obvodové stěny v podzemních podlažích mají tloušťku 300 mm. Provedeny budou z vodostavebného betonu (max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8 s 90denní pevností. V obvodových stěnách nebudou smršťovací pruhy, ale tzv. trhací lišty, vkládané do stěny mezi výztuž ve vzdálenostech cca 4,0 m, které zajistí řízenou trhlinu v místě lišty. Stěny jsou navrženy na šířku trhlin do 0,2 mm na návodním líci. Do pracovních spár budou použity bentonitové pásky. V obvodových stěnách bude rovněž třeba osadit vodotěsné průchodky. Ve vybraných stěnách bude při provádění osazeno trubkování pro dílčí části rozvodů elektrických instalací dle projektu příslušných specializací. Stěny budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli R 10505. Pro provedení bude použito kvalitního systémového bednění s příčnými ztracenými spojkami (např. Doka, Meva). Krytí výztuže u viditelných ploch bude min. 25 mm, beton bude řádně zhutněn v celém rozsahu konstrukcí. Zvlášť pečlivě je potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a během procesutuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové straně betonu.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Jedná se především o konstrukci spojovací lávky mezi B2 a B3. Konstrukce je navržena jako třípatrová příhradová střednice, ze které jsou v jednotlivých patrech vykonzolovány pochozí lávky. Příhradová konstrukce je navržena z diagonál a svislic profilu Ø273/18 mm, horní a dolní HEB 300, vnitřní pásy jsou z HEB 200. Pochozí desky jsou uvažovány jako plechobetonové desky uložené do vodorovných příhradovin z HEB 140 a U 140. Plech je navržen z TR 40/160/0,88 mm zmonolitněn 40 mm na vlnu. Konstrukce je kloubově uložena na stropní desky jednotlivých podlaží 1. NP až 4. NP.
Konstrukce jsou navrženy z válcovaných profilů eventuelně svařené z tlustostěnných plechů. Jsou opatřeny požárními nátěry a obklady. Ocelové prvky dodávané v rámci této části budou mít provedenu povrchovou úpravu žárovým zinkováním pro danou expozici. Dále bude proveden nátěr základovou barvou, umožňující aplikaci dalších – finálních vrstev.

A house with an unofficial title B3 should be in the future an eye-catcher of the entire administrative area of ZCA growing in Prague 13 within a complete project of the new city part Western City. While other houses in the area (B1 and B2) are rational orthogonal work machines, house B3 is different to other at the first sight. It has irregular floor plan, bigger height; it stands on high legs (poles). Location of house B3 is significant with regard to the area (square) focus. The general contractor of the construction is the company Skanska CZ.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Realizace stavbyBudova B3 stojí na železobetonových sloupech

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Budova ve tvaru diamantu oživí projekt Západní městoBudova ve tvaru diamantu oživí projekt Západní město (17x)
Společnost Skanska CZ nyní začíná stavět čtvrť City administrativa, která nabídne 90.000 m2 moderních kancelářských ploc...
Bovis Lend Lease stojí u výstavby brněnské Olympie od počátku (17x)
Při cestě z Brna po dálnici D2 na Bratislavu, si nelze nevšimnout stříbromodrého „městečka“ – nákupníh...
Vzduchotechnika šetří v Hyundai energii (17x)
Výstavba nošovické automobilky Hyundai pokračuje i nadále ve svižném tempu. Jednotlivé výrobní haly jsou vybavovány tech...

NEJlépe hodnocené související články

KOVOSVIT MAS, a.s. v minulém roce navýšil tržby téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun (4 b.)
„Rok 2014 byl jeden z nejúspěšnějších roků naší společnosti od roku 2011. Když jsem do společnosti nastupoval, byla na p...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (3.4 b.)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (3 b.)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

NEJdiskutovanější související články

O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice