KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2017    Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5

Publikováno: 12.12.2017
Rubrika: 2017

Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Centre nabízí celkem 18 000 m2 kancelářských ploch, 258 parkovacích míst včetně dobíjecích stanic pro elektromobily a zázemí pro cyklisty, retailové atrium v přízemí s možností pořádání výstav, ale i restauraci a konferenční sál až pro 70 hostů. Společnost Livesport budovu dokončila v listopadu 2017. Autorem projektu je Studio acht a stavebním manažerem je společnost PM Group.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vlastní areál je koncipován s ohledem na převládající funkci administrativy. Pronajímatelné plochy v přízemí umožňují vedle využití jako kancelářské plochy i vestavbu menších či velkoplošných jednotek pro maloobchod a služby (fitness, bankovní pobočka, kavárna nebo showroom).

Architektonicky vychází stavba z jednoduchých linií a hmotových kompozic. Objekt tvoří dvě hlavní hmoty ve tvaru do sebe navzájem zapadajících L téměř shodného obrysu. Spojením hmot vzniká objemné vnitřní atrium zastřešené na úrovni stropu 8. NP. Atrium je výrazným prvkem a vytváří centrální průchozí prostor. Je zde umístěna centrální recepce a jeho prostorem prochází panoramatické výtahy.

Prostor atria je od prostoru kanceláří oddělen lehkým obvodovým pláštěm. Hmota nadzemní části o výšce 11. NP je členěna postupně se zmenšujícím půdorysem od úrovně 8. NP, kdy vznikají celkem čtyři úrovně střechy. V 8., 9. a 10. NP jsou navrženy velké terasy přístupné uživatelům objektu.

Nad oběma jádry jsou v nejvyšších podlažích umístěna technologická podlaží se strojovnami. V 9. NP v jižní části je strojovna vzduchotechniky a kotelna, v 11. NP v části severní je strojovna vzduchotechniky a strojovna chlazení. Podlaží 1. NP a 2. NP oproti typickému podlaží ustupují.

Na východní a západní straně vznikají pod předsazeným 3. NP podloubí, která na západní straně navazují na veřejný chodník, na straně východní pak na zpevněné plochy parteru.

Budova má v typickém podlaží dvě komunikační jádra zahrnující výtahy, schodiště, toalety a instalační šachty. Toalety jsou umístěny v dispozici flexibilně tak, že mohou být součástí jak výtahové haly, tak prostoru kanceláří v závislosti na požadavku nájemníka.

Navržený objekt má tři podzemní podlaží, která zajišťují především parkování. Dále jsou zde navrženy strojovny, zázemí pro cyklisty a údržbu budovy. Všemi suterény prostupuje od 3. PP do 1. NP malé centrální komunikační jádro se schodištěm a výtahem, které ústí do prostoru centrálního atria.

Vnější fasády objektu jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm, ze kterého na samostatně nosné konstrukci vystupují předsazené prvky kamane v horizontálním i vertikálním směru.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Základy

Založení stavby je provedeno na vrtaných pilotách profilu 0,63 m až 1,2 m. Základní tloušťka základové desky, která je kluzně podepřená pilotami, je 450 mm. Po obvodě je kvůli excentrické pozici pilot zesílena na 850 mm. Horní úroveň základové desky je pak na – 9,50 m. Pod výtahové šachty a komunikační jádra byly tyto desky sníženy podle potřebného dojezdu – prohlubně výtahu. Celá spodní stavba je řešena bez vnější hydroizolace jako bílá vana, která tvoří tuhou krabici s monolitickými stěnami po celém obvodě. Bílá vana byla navržena v třídě požadavků na nepropustnost A1 a konstrukční třídě Kon1. Tloušťka obvodových stěn pak byla min. 350 mm, veškeré pracovní spáry byly těsněny dvěma nezávislými systémy, a to vnějšími PVC pásy a těsnícími plechy. Veškeré betony v bílé vaně byly navrženy jako 90denní a pro omezení trhlin byla celá spodní stavba rozdělena smršťovacími pruhy na 4 části.

Nosné konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci celé budovy tvoří monolitický železobetonový skelet tvořený ŽB sloupy v modulové osnově 7,5 × 7,5 m. Lokálně se objevují rozpětí 4,5 m, 5,0 m, 6,0 m a 8,5 m. Po obvodu stropních desek jsou se sloupy slícovány ztužující průvlaky.

Nosné železobetonové stěny ztužujících jader okolo výtahů a schodišť mají tloušťku 250 mm. Obvodové stěny nejvyšších technických podlaží potom 200 mm. Obvodové stěny suterénního podlaží jsou tloušťky 350 mm, provedeny jako vodostavebné – bílá vana.

Nosnou vodorovnou konstrukci ve všech typických nadzemních podlažích tvoří monolitická železobetonová, obousměrně pnutá deska tloušťky 22 cm, která je v místě sloupů zesílena na 30 cm, stropní desky PP mají tloušťku 24 cm, která je v místě sloupů zesílena na 30 cm. V oblasti stěnových jader je deska spojitě pnuta přes nosné stěny, resp. je okolo instalačních a výtahových šachet do stěn tuze vetknuta. Okraje stropních desek jsou v místě instalačních šachet ztuženy ŽB parapety, které současně sloužily jako zábrana proti pádu.

Nosná konstrukce objektu včetně podzemních hromadných garáží je navržena a posouzena na první a druhý mezní stav dle zásad ČSN EN 1990 pro navrhování nosných konstrukcí a založení objektů, na účinky zatížení dle ČSN EN, zejména ČSN EN 1991 „Zatížení konstrukcí“, ČSN EN 1992 „Navrhování betonových konstrukcí“, ČSN EN 1993 „Navrhování ocelových konstrukcí“, ČSN EN 1995 „Navrhování dřevěných konstrukcí“, ČSN EN 1996 “Navrhování zděných konstrukcí a ČSN EN 1997 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ a norem souvisejících tak, aby zatížení působící na stavbu nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích částí, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo zařízení – technologických celků, především pak vnitřních rozvodů a zařízení, strojů VZT jakož i instalovaných ostatních technologií, konstrukcí podhledů a podlah a fasádních systémů a aby zatížení působící na stavbu nemělo za následek poškození v případě, že rozsah neúměrný původní příčině.

Zatížení působí na stavbu jednotlivě a v základních nepříznivých kombinacích především dle ČSN EN 1991, a výše jmenovaných norem souvisejících. Objekt je navržen na zatížení vlastní tíhou, skladbou podlah, střešním pláštěm, opláštěním a klimatickými vlivy podle dané lokality (sníh, vítr) v souladu s ČSN EN 1991 – „Zatížení konstrukcí“.

Konstrukce obvodového pláště

Vnější fasády objektu jsou tvořeny lehkým obvodovým pláštěm, ze kterého na samostatně nosné konstrukci vystupují předsazené prvky kamene v horizontálním i vertikálním směru. Standardní tloušťka zavěšených kamenných prvků je 20 mm, pouze v úrovni 1. a 2. NP je zesílena na 30 mm. Tyto prvky lemují prosklené plochy oken se zasklením až k podlaze u všech NP. Předsazené prvky přechází místy v ustoupeném 2. NP a 1. NP jako obklad sloupů. Pro ustoupené hmoty technických podlaží byl použit systém zateplených provětrá vaných fasád s obkladem z profilovaného plechu. Do atria jsou fasády řešeny jako celoprosklené plochy z izolačního dvojskla.

Vertikální členění obvodového pláště je dáno zvoleným modulem pro administrativní budovu z hlediska možnosti členění interiéru – základní modul fasády 1 500 mm.

Tyto moduly jsou dále pak děleny v rastru pásových oken, a to z hlediska požadavku investora na otevíravá okna. Okna jsou řešena jako kombinace prvků vyklápěcích a pevných. Prvky vyklápěcí jsou umístěny v horní části (nadsvětlíku) prosklených ploch.

V 1. NP a 2. NP je obvodový plášť navržen jako bez parapetní a opět s vyklápěcími nadsvětlíky.

S ohledem na plnou kapacitu nuceného větrání ve všech podlažích objektu plní otvírky funkci „lepšího pocitu“ uživatelů.

Všechny úrovně plochých střech, kdy základní hmota je po výšce ustoupena celkem 4×, jsou zakončeny nízkou atikou. Zábradlí pochozích teras je navrženo ve vzdálenosti cca 1 m od těchto atik.

Střechy navazující na kancelářské plochy jsou kombinací bezúdržbové úsporné výsadby, kombinované s dřevěnými rošty, betonovou dlažbou a kačírkem.

Významným prvkem obvodového pláště je zastřešení atria. Zde je lehký obvodový plášť uložen na ocelových vaznících uložených na okrajích ŽB stropních desek. Vazníky jsou uloženy v kratším směru atria.

Všechna nadzemní podlaží jsou opláštěna systémovým lehkým obvodovým pláštěm se zasklením izolačním trojsklem. Povrchová úprava hliníkových profilů je řešena komaxitem.

Střechy

Střechy nad objekty jsou navržené jako ploché – jednoplášťové, nevětrané a zateplené. Jsou zde řešeny různé typy skladeb, zpravidla podle jejich dalšího využití. Skladby střech nad technickými podlažími v 9. NP a 11. NP počítají s přitížením střešního pláště kačírkem a střecha je řešena jako pochozí pouze pro běžnou provozní roční údržbu (např. vyčištění vpustí, přístup k technickým zařízením na střechách apod. apod.). Střešní vpusti jsou elektricky vyhřívané.

Střešní terasy s množstvím zelených ploch osázených stromy, keři a trávou v 8. – 10. NP jsou pochozí. Skladba je přitížena velkoformátovými betonovými dlaždicemi ukládanými do štěrkového lože. Na úrovni 10. NP jsou dřevěné terasy. Mezi zábradlím a atikou je prostor vysypaný pouze kačírkem.

Střecha atria je tvořena skleněným světlíkem, který je po delších stranách odvodněn do dešťové kanalizace. Nad střechou 11. NP se tyčí stožár, který je navržen z ocelových kruhových profilů. Výška stožáru je 10 m. Stožár je kotvený do ŽB stěny strojovny. Horní hrana stožáru nepřesahuje hranici ochranného pásma paprsku VÚSS.

V ploše střech budou instalovány kotevní body pro uchycení lan horolezců s nosností 15 kN – 1 ks na 7,5 bm fasády. Odtok vody z plochy nad garážemi je zajištěn do propustných zelených okolních vrstev a liniových odvodňovacích žlabů.

Schodiště, výtahy

Všechna požární úniková schodiště jsou provedena z prefabrikovaných ramen uložených na ozuby podestových a mezipodestových desek přes pružné tlumící podložky – ložiska. Mezipodestové desky tloušťky 28 cm jsou monolitické, po dvou stranách vetknuté do nosných schodišťových stěn. Nášlapné plochy schodišť jsou v nadzemních podlažích obloženy masivními kamennými obklady. Suterénní podlaží jsou opatřeny probarveným nátěrem. Od 5. NP výše jsou schodišťová ramena zúžena z 1 650 mm na 1 200 mm, což umožňuje podrobný výpočet únikových pruhů v části PBŘ.

V budově se nachází celkem osm osobních výtahů. Šest výtahů o nosnosti 1 600 kg pro obsluhu všech NP z úrovně vstupní haly. Dva z těchto výtahů jsou evakuační, kdy jeden končí na úrovni 1. NP a druhý na 3. PP. Sedmý osobní výtah o nosnosti 630 kg propojuje podzemní podlaží se vstupní halou v 1. NP. V nájemním prostoru na jihovýchodním rohu budovy se nachází poslední z výtahů pro umožnění zásobování prostoru.

Vertikální propojení mezi PP a NP je tak na úrovni 1. NP přerušeno a výtahové haly jsou přístupné pouze přes turnikety. Přístupovým systémem je chráněn také přístup do výtahových hal a vstupy od výtahů do kanceláří.

Parkovací stání jsou umístěna v hromadných podzemních garážích v podzemním podlaží, které je společné pro tři nadzemními objekty. Provoz garáží je kontrolován přístupovým systémem (rychlovrata v místě vjezdu i výjezdu), pro návštěvníky je instalováno optické a akustické spojení s recepcí a bezpečnostním ovládacím pultem, pro zaměstnance – systém čtení SPZ a karet.

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí

Objekt se nachází v oblasti s návrhovou teplotou – 12 °C. Tepelné ztráty jsou vypočítány na základě ČSN 730540 a ČSN 060210. Veškeré stavební konstrukce vykazují minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou normou ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky – 2011.

Skladby veškerých obvodových konstrukcí byly navrženy na hodnoty uváděné v energetickém průkazu budovy, které jsou přísnější, než požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Un pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C dle ČSN 730540-2 2011.

Tepelná pohoda vnitřních prostor je zajištěna spoluprací části stavební a technického zařízení budovy. Technické zařízení budovy svým návrhem zohledňuje vlastnosti stavby a doplňuje ji tak, aby byly dodrženy předpoklady, za kterých je tepelná stabilita místností stanovena. Jedná se o dodržení režimu vytápění v zimním období a klimatizace v letním období.

Budova svými energetickými vlastnostmi vytváří základ pro minimalizaci energetické náročnosti jejího energetického hospodářství. Tento základ je doplněn vhodným řešením technického zařízení budovy. Tím je zajištěna současně jak tepelná pohoda vnitřního prostoru, tak i minimalizace provozních nákladů z důvodů vyhovující energetické náročnosti budovy. Koncepce projektem navržené budovy zajistí takové hodnoty jejích tepelně‑technických a energetických vlastností, které vyhoví současně platným legislativním požadavkům.

Z podkladů PM Group CZ s. r. o.

Aspira Business Centre – a New “Green” Office Building in Prague 5
From June 2016, Livesport office building was being built in Nové Butovice in Prague. Aspira Business Centre offers a total of 18,000 m2 of office spaces, 264 parking spaces including charging station for electromobiles and bike storage facilities, a retail atrium on the ground floor with the possibility of organizing exhibitions, as well as a restaurant and conference room for up to 100 guests. Livesport completed the building in November 2017. The author of the project is Studio acht, and the PM Group is the building manager.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace Aspira Business CentreŘez budovouOdstraňování bednění a vázání výstužePomocné lešení pro stavbu atriaPanoramatický pohled na průběh výstavby světlíkuPohled na stavbu z ulice BucharovaPohled na dokončenou stavbu Aspira Business Centre

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5 (30x)
Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Cent...
„Mobilní aplikace pro budovu Five slučuje dohromady všechny služby, které jsou v budově dostupné,“„Mobilní aplikace pro budovu Five slučuje dohromady všechny služby, které jsou v budově dostupné,“ (30x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE projektový manažer společnosti Skanska Property Czech Republic Ing. Oldřich Kup...
„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“„Zajímají nás další specializace ve stavebnictví. Další divizi, kterou nyní spouštíme, je Divize hliníkové fasády,“ (25x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva společnosti HINTON, a. s. Petr Šimon....

NEJlépe hodnocené související články

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5 (5 b.)
Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Cent...
Veleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF SystemVeleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF System (5 b.)
Stavební společnost HSF System staví novou budovu základní školy v obci Veleň ve Středočeském kraji. Výstavba proběhne v...
V ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionůV ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionů (5 b.)
Jedna ze dvou provozovaných vysokých pecí v huti ArcelorMittal Ostrava prošla náročnou opravou. Ta trvala 45 dní a stála...

NEJdiskutovanější související články

Lindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečnáLindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečná (1x)
Střechu obvykle vnímáme jako funkční objekt, který nám slouží a není třeba mu věnovat příliš pozornosti. To se ale může ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice