KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Opláštění a fasády    Aplikace stínicích prvků na lehké obvodové pláště

Aplikace stínicích prvků na lehké obvodové pláště

Publikováno: 7.2.2017
Rubrika: Opláštění a fasády

Obor stínicí techniky se v naší novodobé historii po roce 1990 rozvíjel v návaznosti na rozvoj stavebního průmyslu, a to od výrobků pro interiérové stínění používaných při počátečních rekonstrukcích stávajících objektů na kancelářské objekty (např. interiérové horizontální žaluzie, vertikální žaluzie, interiérové rolety), k výrobkům pro exteriérové stínění, které začaly být hromadně využívány při prudkém nárůstu výstavby nových budov a rodinných domů po roce 1993 (např. venkovní rolety, venkovní žaluzie, textilní markýzy, slunolamy). V této době došlo také k významnému uplatnění nových stavebních technologií a materiálů v opláštění administrativních budov (LOP – lehké obvodové pláště) využívajících hliníkové konstrukce a velké prosklené plochy vyžadující stínicí prvky.

Stejně tak narůstající výstavba rodinných a bytových domů a rekonstrukce starších panelových domů s sebou přinesla nové požadavky na zastínění moderních oken s dvojitým, později i trojitým sklem (plastová, hliníková i dřevěná eurookna).

Tato situace vedla k velkému rozvoji a nárůstu výroby stínicí techniky včetně uplatnění nových výrobků (např.: interiérové horizontální žaluzie s ovládacím řetízkem – tzv. ISO provedení na nová okna s izolačními skly) či nových materiálů (např. stínicí textilie pro interiérové i exteriérové rolety polopropustné pro světlo – tzv. SCREENy ze sklotextilu či polyesteru). S rozvojem výpočetní techniky a elektroniky došlo k významnému uplatnění řídicích systémů pro stínicí výrobky (postupně od analogových k digitálním systémům řízení).

Současně se ukázalo, že výrobky na nové stavby je nutné zapracovat již do projektové dokumentace, neboť dodatečná aplikace je jak z technických důvodů (dodatečná montáž ve výškách, kotvení a rozměry výrobků, možnost ovládaní – otvory pro ovládací mechanismus či přívodní kabel k motoru), tak z důvodů estetických (vzhled fasády) velmi obtížná. Z těchto důvodů vznikla potřeba vzájemné komunikace a výměny informací jak mezi architekty, stavebními projektanty a dodavateli a výrobci stínicích výrobků, tak mezi výrobci LOP a oken.

V současné době, která přináší stále vyšší nároky na energetickou úspornost budov (např. zavedení certifikátů energetické náročnosti u komerčních budov), se ukazuje, že efektivní použití stínicí techniky v návaznosti na sofistikované systémy řízení, je významným prvkem přispívajícím k úspoře provozních nákladů budov a k vytvoření optimálního pracovního a životního prostředí uvnitř.

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO TYPU STÍNICÍCH VÝROBKŮ?

Při výběru vhodného způsobu zastínění je nutno posoudit následující kritéria:

 • technické podmínky,
 • estetické požadavky,
 • ekonomické možnosti.

Technickými podmínkami rozumíme to, zda se jedná o novostavbu, či stávající objekt (např. výměna oken a zateplení fasády), posouzení rozměrových možností (např. maximální a minimální technicky možné rozměry jednotlivých výrobků, nároky na skladebnou výšku lamel, návinu textilu, rozměry navíjecích schránek pro rolety či rolády), možnost kotvení nosných kotev výrobků nebo vodicích lišt či držáků vodicích strun (konstrukční materiály staveb a elektrorozvody, nové elektroinstalace) nebo např. požadavky na zabezpečení (např. rolovací žaluzie (= rolády), či na možnost regulace světla či tepelného odclonění (např. fasádní naklápěcí žaluzie, či otočný slunolam). Při volbě typu výrobku však musíme mít na mysli i výšku objektu a možnost údržby.

Estetickými požadavky máme na mysli především celkový vliv na vzhled fasády nebo interiéru – tj. například barevnost použitých konstrukcí a lamel, typ a barevnost textilu, způsob zabudování do fasády (např. s přiznaným krytem žaluzií, za opláštění, se schránkou pro zaomítání).

Ekonomické možnosti limitují investora k rozhodnutí o okamžité možné investici, ale neměly by ho limitovat alespoň k úvaze o možnosti vytvoření stavební připravenosti pro dodatečnou montáž (příprava prostoru pro schránku lamel, nika v interiéru pro návin rolety, přívod napájení k motoru atd.).

JAK ZAPRACOVAT VYBRANÝ TYP VÝROBKU DO DOKUMENTACE?

Jestliže vybereme vhodný typ výrobku a pracujeme na stupni dokumentace:

Dokumentace pro výběr dodavatelů

(výběr GD, výběr dodavatelů oken a fasád, výběr dodavatele stínění)
Doporučujeme v technickém popisu využít k popisu vhodného výrobku produktové listy (výrobku, např. z webových stránek SVST – Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí), které popisují obecné vlastnosti příslušného typového výrobku a zároveň umožňují účast jakéhokoliv výrobce (českého i zahraničního) dodržujícího technické normy EU.

Prováděcí dílenská dokumentace

(s již konkrétním výrobkem příslušného výrobce)
Pro fasádní výrobky je nezbytně nutné zpracovat podrobnou technickou dokumentaci a to buď ve spolupráci s technickými pracovníky dodavatele žaluzií (zakreslení stínicích výrobků do dokumentace fasády, oken nebo stavebních detailů) nebo využít příslušných typových detailů (dwg formát) jednotlivých výrobců. Bez takto zpracované dokumentace dochází k problémům s kotvením výrobků ke stavebním konstrukcím (např. kotvení vodicích lišt v místech otvíraných částí oken, kotvení nosných kotev v místě parotěsných izolací), problémy s prostupy pro ovládací mechanismus žaluzií (např. železobetonový překlad, podhledy v interiéru), problémy s vedením přívodního kabelu k elektromotoru (např. průstupy hliníkovými konstrukcemi fasád = protažení kabelů ve výrobě). POZOR v případě použití řídicího systému je nutné vypracovat pro každý objekt individuální technické řešení – blokové schéma elektrokabeláže vč. návrhu a popisu jednotlivých komponent řídicího systému, který po odsouhlasení zapracuje elektroprojektant do celkového elektroprojektu kabeláží (napájecí i řídicí kabeláž).

Montážní dokumentace

(vypracovává dodavatel stínicí techniky)
Doporučuji kontrolu technologických postupů montáže jednotlivých navazujících profesí, a to prostřednictvím vzájemné kontroly montážních technologických postupů jednotlivých subdodavatelů, a to jak kvůli technologickým možnostem (chronologický postup montážních operací), tak kvůli koordinaci časové náročnosti jednotlivých operací. Tato dokumentace by měla obsahovat výčet výrobků (zakreslení do pohledů), detaily se zakreslením viditelných kót pro odměření montážních míst výrobků, přesný typ kotvicích prvků (např. typ hmoždinek a šroubů). Cílem je dodržení maximální kvality provedení montáže a minimalizace zbytečných režijních nákladů stavby.

NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY A ZÁVADY VÝROBKŮ

V praxi se setkáváme s nedostatky na všech stupních přípravy a realizace dodávek stínicí techniky. V následující části se pokusím zobecnit a popsat ty nejzávažnější u nejčastěji používaných exteriérových stínicích výrobků (venkovní žaluzie, venkovní rolety, textilní markýzy).

Projekční nedostatky

 • nesprávná volba výrobku (např. fasádní žaluzie nebo exteriérová rolety na výškové budově = nefunkčnost při větru ve vyšších patrech),
 • nevhodné umístění výrobku (např. fasádní žaluzie umístěná volně v prostoru na předsazené konstrukci (= nefunkčnost při větru i při použití řídicího systému, nedostatečná šířka volného prostoru pro složení lamel fasádní žaluzie v nadpraží oken = opotřebení textilních žebříčků lamel, zachycení a následné poškození),
 • chybně zvolené montážní a dilatační tolerance (např. šířky výrobků v návaznosti na omítkové špalety, neuvažované rozdílné tepelné dilatace různých použitých stavebních materiálů).

Výrobní nedostatky

 • použití nevhodných materiálů a vadných či nekvalitních dílů (např. textil určený pro interiér do prostoru dvouplášťové fasády u exteriérové rolety = degradace textilie),
 • překročení funkčních výrobních rozměrů výrobků (např. u rolovací žaluzie větší šířka než předepsaná 
 •  při větru dochází k průhybu lamel a jejich „vypadnutí“ (z vodicích lišt).

Montážní nedostatky

 • špatně provedené kotvení (např. nevhodný kotvicí materiál – chybně zvolené šrouby či hmoždinky), nebo chybně předvrtané otvory (uvolňování šroubů ve větru),
 • chybné rozměření a nedostatečná rektifikace výrobků (např. u fasádní žaluzie rozdílná osová vzdálenost vodítek a osy mechanismu od oken (= nedostatečné dovírání lamel), nedostatečná rovinnost fasádních markýz (= šikmé navíjení textilu),
 • chybné nastavení koncových poloh elektropohonů (např. u rolád může dojít k vyjetí lamel z vodítek, u všech elektropohonů může dojít k přetížení a k porušení tepelné ochrany motorů),
 • chybné umístění čidel řídicího systému nebo chybné nastavení parametrů řídicího systému
 • např. umístění větrného čidla do „stínu“ za atiku (= skutečná hodnota rychlosti větru je vyšší než naměřená a dojde k vyššímu opotřebení výrobků či jejich poškození) nebo např. nastavení vyšší limitní hodnoty větru pro textilní markýzy (= poškození textilie).

ZÁVĚR

Stínicí technika je plnohodnotným průmyslovým oborem, jedná se o zakázkovou strojírenskou výrobu s přesahem do elektronických řídicích systémů, určenou pro stavebnictví. Je nutné zahrnout tyto výrobky již do projektových úvah (technické i ekonomické posouzení) a u exteriérové stínicí techniky kvalitativně zohledňovat potřebnou životnost výrobků srovnatelnou s dobou životnosti fasád (doba GO fasád) neboť opravy bez možnosti technického přístupu jsou velmi neekonomické.

The Use of Shading Devices on Light External Walls
Shading devices belong to a full-valued industry branch. It concerns contract engineering production, including application of electronic control systems, and is intended for construction industry. It is important to take these devices into account when making a design (technical and economic assessment). Regarding exterior shading devices, it is also essential to consider the lifespan of a product from the perspective of its quality and the lifespan of facades, which should be comparably long (lifespan
of GO facades), otherwise without technical access to a defect, repairs are not very economical.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ilustrační foto (zdroj: ABADIA)Ilustrační foto (zdroj: PROALU)Ilustrační foto (zdroj: Plas)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Udržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplníUdržitelný rozvoj v oblasti plastových otvorových výplní (136x)
Největším přínosem „plastových“ oken je jejich příspěvek k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti snižová...
Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střechTechnologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech (62x)
Návrh skladby ploché strechy je dnes pro projektanty poměrně dobře zvládnutelná operace. Skladbu volí s ohledem na nosno...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (58x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...

NEJlépe hodnocené související články

Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy Protisluneční sklo na budově sídla společnosti BNL-BNP Paribas v Římě dalo architektům svobodu pohrát si s barvami a odrazy (5 b.)
Budova sídla společnosti BNL-BNP Paribas Group je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně zkombinovat inovativní archite...
Guardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 UltraGuardian Glass představuje nové sklo Guardian SunGuard® SNX 60 a SNX 60 Ultra (5 b.)
Guardian Glass představuje nový přírůstek do své řady protislunečních skel eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. N...
Patrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasádPatrové budovy musí být od srpna lépe chráněny proti požárům fasád (5 b.)
Hasiči v roce 2015 vyjížděli k více než 20 tisícům požárů, při kterých zemřelo 115 lidí. Hmotné škody dosáhly přibližně ...

NEJdiskutovanější související články

Jaké vybavení potřebuje profesionál pro výškové práce? Pracovní přilba nestačí (2x)
Zabýváte se výškovými pracemi? Pohybujete se každý den na střeše? Ať jste zkušený pokrývač, klempíř, natěrač střech nebo...
Renovace fasády za poloviční nákladyRenovace fasády za poloviční náklady (2x)
Renovací fasády pomocí samolepicích fólií lze v porovnání s kompletní výměnou fasádních panelů ušetřit až polovinu nákla...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice