KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Crystal    Administrativní budova Crystal – klenot pražských Vinohrad

Administrativní budova Crystal – klenot pražských Vinohrad

Publikováno: 8.7.2015
Rubrika: Crystal

Administrativní budova Crystal v těsné blízkosti stanice metra Želivského nabídne celkem 14 400 m2 pronajímatelných kancelářských a komerčních ploch vysokého standardu kategorie A, maloobchodní jednotky, skladové prostory a 121 podzemních parkovacích míst. Jeho jedinečnou architekturu navrhl ATELIER 15. Developerem projektu je česká společnost GES REAL, a. s. se svojí dceřinou společností PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s. r. o.

Kancelářský komplex, tvarem i provedením připomínající blyštivý krystal, se skládá ze 14 nadzemních a čtyř podzemních podlaží s celkovou nabídkou 14 440 m2 pronajímatelné plochy. Jednotlivá podlaží umožňují variabilitu kancelářských prostor dle požadavků klienta, flexibilní plocha dovoluje jak velkoprostorové uspořádání, tak i uzavřené kanceláře. Tím se stává ideálním prostorem jak pro mezinárodní a národní korporace, tak i pro menší nájemce. Pod samotnou budovou se nachází čtyři podzemní podlaží sloužící jako parking pro 121 aut, technické zázemí a skladové prostory. Samozřejmostí je také centrální recepce a nepřetržitá bezpečnostní služba. Použité nejmodernější technologie zaručují budoucím nájemcům výrazný komfort, hlavní úlohu zde hraje důraz na bezpečnost, energetickou nenáročnost, čistotu vzduchu a prostředí. Projekt byl dokončen a zkolaudován v květnu letošního roku.

„Vysoké standardy, perfektní dostupnost, genius loci místa a výjimečná architektura činí z Crystalu opravdovou budovu třídy A,“ říká o projektu Pavel Vecán, ředitel společnosti GES REAL a. s. a dodává: „Věříme, že z Crystalu vyrostla významná architektonická dominanta Vinohrad, jak ostatně napovídá slogan „vidět a být viděn“, který jsme jí přiřkli.“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Investor: PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s. r. o.
Developer: GES REAL, a. s.
Generální dodavatel: Metrostav a. s.
Architektonický návrh, DUR, DSP, inženýring: ATELIER 15 s. r. o.
Prováděcí projekt: CASUA, spol. s r. o.
Realizace fasády: Nevšímal, a. s.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navrhovaný objekt administrativní budovy Crystal se nachází na Vinohradské třídě, na pomezí Vinohrad, Žižkova a Vršovic. V dané lokalitě již stojí dva výrazné solitéry – výrazná výšková stavba Strojimportu a mohutná hmota hotelu Dona Giovanni. Obě definují důležitou křižovatku ulic Vinohradská a Jana Želivského se stanicí metra Želivského.

Území samotné je urbanisticky velmi zajímavé. Vinohradská třída je zde z jižní strany tvořena tradiční blokovou zástavbou činžovních domů dodržujících stejnou výšku korunní římsy, druhá strana ulice je však vymezena v mírném svahu ustupujícími zelenými plochami olšanských hřbitovů. Bloková zástavba však nedobíhá až ke křižovatce Želivského. Před dominantou Strojimportu končí nedávno vzniklým neukončeným náměstíčkem s budovou Stavební spořitelny. Neopominutelný je i více než výrazný objekt hotelu Don Giovanni za křižovatkou Želivského, který je pohledově exponován snad až příliš.

Vlastní pozemek určený k zástavbě je východní delší stranou při ulici Zásmucká orientován do náměstí. Na severní kratší straně je lemován ulicí Vinohradskou, na jižní straně ulicí Kouřimskou. Ve východním směru se pozemek napojuje na neukončenou stávající blokovou zástavbu z 1. poloviny 20. stol.

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Projekt výstavby administrativní budovy Crystal (podzemní parking, nadzemní administrativa a retaily v 1. NP) řeší v nejužším urbanistickém smyslu právě dotvoření onoho náměstíčka a jeho doplnění o třetí (a poslední) fasádu – na místě stávající proluky. Zároveň vyplněním proluky dotváří konec bloku zakončující nároží ulic Kouřimské – Zásmucké a Zásmucké – Vinohradské.

Jde tedy o logické dotvoření začaté urbanistické koncepce a ne o koncepci novou. Z výše popsaných skutečností vyplynula i cesta hledání hmoty, která má splňovat dvě funkce. Jednak dotváří započaté náměstíčko a měla by být vhodným a důstojným partnerem objektům Strojimportu a Stavební spořitelny, jednak zakončuje běžný městský blok a nemá příliš zasahovat do pohody vnitrobloku. V neposlední řadě bylo důležité vytvořit kvalitní a výrazný dům, který ač nekonkuruje Strojimportu, částečně otupí nabubřelost hmoty hotelu Don Giovanni. Hmota samotná je výškově komponovaná jako mezistupeň mezi budovami Strojimportu a Stavební spořitelny, snaží se dále důstojně uzavřít a definovat nové náměstí. Tvarování hmoty přísně vychází z okolní zástavby a respektuje všechny stavby v okolí. Atika je zalomena podle výšky/tvaru atik sousedících domů a vyšší hmota domu je ořezána tak, aby nenarušila kvalitní osvětlení a oslunění nově vzniknuvšího vnitrobloku. Celý dům v podstatě „roste“ od nejnižší části v ulici Kouřimská až k severovýchodnímu nároží a tvoří tak hranici mezi velkoryseji řešeným předprostorem důležité městské křižovatky a pokračující tradiční blokovou zástavbou Vinohradské třídy.

Nelze opomíjet ani výtvarnou stránku navrhované hmoty, která byť navržena prakticky a funkčně, vychází ze současné estetiky a doplňuje tak místo o novou estetickou a architektonickou vrstvu.

Při vyvíjení hmoty bylo pracováno s různě vysokými a různě tvarovanými pracovními modely a předkládaný návrh vyzněl jako pro místo nejvhodnější. Nízké hmoty nekonkurující Strojimportu ani věže podobně lapidárně tvarované nepřinášely místu žádný nový náboj a jejich vyznění v realitě by bylo velmi sporné a pravděpodobně nevhodné.

Fasáda je řešena tak, aby podpořila téma lesklého blyštivého krystalu a její návrh byl konzultován a ovlivňován, mimo jiné, i ze strany UNESCO. Je z obdélníkového fasádního rastru, kde se pravidelně šachovnicově střídají okno s čirým zasklením s předsazeným panelem z hliníkového plechu. Šachovnicový rastr z předsazených panelů je použit rovněž na střešním plášti pro dosažení jednotného výrazu všech pohledově exponovaných ploch.

Funkční využití počítá s využitím parteru pro vstupní halu a pro komerční plochy jednotlivých retailů. Zbývající nadzemní patra jsou určena pouze pro administrativu. Podzemních podlaží jsou určena pro parkování, skladové prostory a technické zázemí. Vjezd do garáží je orientován z Vinohradské třídy.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ PARTERU
Z hlediska vnímání prostoru i materiálového řešení je parter rozdělen na tři, vzájemně propojené části. První z nich je veřejná zpevněná plocha chodníků, lemující severní stranu objektu v ulici Vinohradská, dále chodník podél východní strany v ulici Zásmucká a část zpevněné plochy při západní straně u štítu sousedního objektu polikliniky. Druhá část je tvořena polosoukromými plochami- jižní terasou a zpevněnou plochou na západní straně. Poslední plocha při hlavním vstupu do objektu bude řešena samostatně v návaznosti na okolní chodníky a v korespondenci na hmotu a architektonické řešení vlastního objektu.

CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Provozní – dispoziční a technické řešení
Stavba sestává ze čtyř podzemních, 14 nadzemních podlaží a jednoho navazujícího střešního technologického patra členěného po výšce dle potřeby jednotlivých technických zařízení budovy. Stavba je od 7. NP rozdělena v rámci provozu v celé půdorysné ploše objektu a dále jednotlivá vyšší podlaží již pokračují pouze v tzv. Velkém Crystalu. Naopak část objektu z celkové půdorysné plochy 4. PP až 6. NP je provozně v posledním 6. NP ukončeno a nad touto plochou je v rámci 7. NP navrženo zastřešení s vyvedenou objektovou technologií. Nižší část objektu je nazvána Malý Crystal a s vyšší částí objektu tzv. Velkým Crystalem jsou spojena úžlabím.

Zásobování objektu a vjezd do podzemních garáží je z ulice Vinohradská. V suterénu se nachází podzemní parking, prostory pro technologii TZB objektu, trafostanice, sklady a archivy. Dopravní obsluha v garážích je zajištěna dvoupruhovou přímou rampou, napojenou na Vinohradskou třídu.

Vstupní podlaží umístěné v úrovni okolního terénu obsahuje vstupní halu s recepcí a obchodní plochy (retaily). Vstup do vstupní haly je z nároží ul. Zásmucká a Vinohradská. Vstupní hala je spojena prosklenou stěnou s prostorem sousedního retailu, který tak opticky rozšiřuje prostor samotné haly. Obchodní plochy v parteru jsou vždy navrženy tak, aby obsahovaly min. sociální zázemí, a jsou orientovány na východ.

Od 2. NP do 14. NP jsou navržena čistě administrativní podlaží. Kanceláře mohou být členěny příčkami, přestavitelnými příčkami, či paravany dle způsobu zařízení pracovního prostoru – buňkové kanceláře, kombi kanceláře, či kanceláře velkoprostorové. Vnitřní trakt funguje jako komunikační (chodby, schodiště a výtahy) a hygienické zázemí (wc, wc-invalida, úklidová komora) obsluhující administrativní podlaží.

Vertikální komunikace v objektu jsou zajištěny dvěma schodišti (úniková cesta) a čtyřmi výtahy o nosnosti 1 275 kg. Jedná se o rychlovýtahy s lanovým pohonem, přičemž součástí kabiny je též strojovna. Jeden ze čtveřice výtahů je navržen jako evakuační a jeden jako požární. U výtahů je použit systém cílového řízení.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Půdorysně tvoří budova obdélník o rozměrech 67,7 × 25,4 m. Ve střední části je umístěno komunikační jádro. Komunikační jádro tvoří vertikální komunikace, čtveřice výtahů, dvě úniková schodiště, hygienické jádro, el. rozvodny a instalační jádra. Schodiště jsou umístěna tak, aby umožňovala únik z Malého a Velkého Crystalu. Velkoprostorové kanceláře obepínají komunikační jádro kolem dokola.

KONCEPCE STATICKÉHO ŘEŠENÍ ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU
Zajištění stavební jámy
Zajištění stavební jámy bylo řešeno jako přisazené, betonáž podzemních obvodových stěn byla prováděna do jednostranného bednění k separační fólii.

Hlavní nosné konstrukce budovy
Nosnou konstrukcí administrativního objektu je železobetonový deskostěnový skelet, který je podřízen architektonickému řešení stavby. V podzemních podlažích jsou stropní desky podporovány obvodovými stěnami, stěnami komunikačních jader a vnitřními sloupy. V nadzemních podlažích leží desky na vnitřních sloupech a stěnách komunikačních jader.

Tuhost konstrukčního systému zajišťují v podzemí obvodové monolitické stěny působící spolu se stropními deskami a základovou deskou jako tuhá krabice. V nadzemních podlažích je tuhost zajištěna vnitřními železobetonovými stěnami komunikačních jader u schodišťových prostor.

Zatížení větrem je vnášeno do konstrukce jako liniové působící v rovině stropních desek.

Železobetonová konstrukce základové desky
Jde o konstrukci základové desky tl. 500 mm. Základová deska je lokálně pod sloupy zesílena kalichy o rozměrech 4 × 4 m tl. 800 mm v části u ulice Kouřimská a tl. 1 200 mm pod vyšší částí objektu u ulice Vinohradská. Dále byly v základové desce vytvořeny dvě patky pro založení jeřábu o rozměrech 4 × 4 m tl. 1 200 mm. Pod komunikačním jádrem pod vyšší částí objektu je základová deska s ohledem na koncentrované zatížení prohloubena na tl. 800 mm.

V této 800 mm silné základové desce jsou vytvořeny dvě snížení pro dojezdy výtahu. Snížená část desky má tl. 500 mm a je spojena se základní úrovní desky skokem o tl. 800 mm.

V základové desce jsou umístěny jímky v technologických prostorech a jímky pro případné havárie sprinklerů nebo pro odčerpání hromadící se vody v garážích.

Dále byly v základové desce vytvořeny celkem tři dočasné prostupy pro čerpání podzemní vody o průměru 0,70 m.

Celá monolitická konstrukce podzemních podlaží je navržena z vodostavebného betonu jako bílá vana bez dodatečné hydroizolace. Tomuto návrhu je podřízeno řešení detailu pracovních spár a navržené krytí výztuže.

Pro omezení vzniku trhlin u základové desky bylo třeba mezi podkladní beton a základovou desku vložit separační fólii. Ve spolupráci s dodavatelem byla navržena LDPE fólie, která umožní částečný posun základové desky v průběhu vzniku ranných trhlin. Z toho důvodu bylo třeba, aby podkladní beton splnil normové tolerance. Fólie je v prohloubených patkách pod sloupy zesílena na dvě vrstvy s ohledem na větší svislé namáhání a z toho vyplývající větší tření v základové spáře.

Vzhledem k umožnění volného (částečně omezeného) smršťování bylo třeba mezi svislé části podkladních betonů a části základových konstrukcí vložit 5 cm polystyrénových desek. Ty v okamžiku posunů základových desek ve spolupráci se separační fólií umožní volné (částečně omezené) smršťování základových konstrukcí.

Železobetonová konstrukce suterénu
Administrativní objekt (obě nadzemní části objektu) má společný suterén s celkem čtyřmi podzemními podlažími, navržený jako železobetonový skelet, tvořený stropními deskami nesenými sloupy, doplněný obvodovými stěnami a stěnami komunikačních jader.

Svislé konstrukce pod nadzemními částmi objektu respektují modulový systém. Tloušťka obvodových stěn suterénu 1. a 2. podzemního podlaží je 300 mm, 3. podzemního podlaží 350 mm a u 4. podzemního podlaží 400 mm.

Tloušťka vnitřních stěn je 250 mm a 200 mm. Průřez sloupů je oválný 900 × 600 mm, sloupy méně zatížené navazující na sprinklerovou nádrž mají průřez 600 × 600 mm.

Stropní desky suterénních podlaží jsou navrženy jako bezprůvlakové, v místě sloupů lokálně podepřené a mají tloušťku 250 mm.

Konstrukce suterénů jsou doplněny šikmými rampami. Desky ramp mají tloušťku 250 mm a jsou podepřeny navazujícími stěnami. Sprinklerová nádrž umístěna ve 4. podzemním podlaží na základové desce v jihovýchodním rohu objektu je navržena jako vodonepropustná na šířku trhlin 0,20 mm.

Železobetonová konstrukce nadzemí
Nadzemní část objektu v 1. NP od ulice Kouřimské o jeden modul (cca 8,10 m) uskakuje. Od 4. NP až po střechu nižší části (6. NP) je objekt vizuálně rozdělen prolomením do fasád na obou podélných stranách objektu. Od 7. NP do 14. NP pokračuje již pouze vyšší část objektu.

Svislé konstrukce v nadzemní části objektu respektují jednotný modulový systém. Tloušťky vnitřních stěn jsou 200 a 250 mm. Průřez sloupů v 1. NP je 600 × 600 mm uprostřed dispozic, podél fasády pak 450 × 500 mm. Rohové sloupy jsou navrženy průřezu 500 × 500 mm.

Stropní desky nadzemních podlaží jsou převážně navrženy jako bezprůvlakové, v místě sloupů lokálně podepřené a mají tloušťku 250 mm. Pouze stropní deska je v místech těžší skladby střešních vrstev zesílena.

Uskakující stropní desky na západní fasádě a uprostřed mezi oběma nadzemními částmi objektu jsou podepřeny šikmými sloupy z důvodu maximální minimalizace rozdílných deformací mezi jednotlivými podlažími.

V severovýchodním rohu objektu směrem do ulice Vinohradské je mezi úrovní ±0,000 m až do 7. NP vytvořen „volný“ roh, tvořící architektonický prvek. Tato část fasády a především sloupy vyšších podlaží jsou podepřeny dvěma šikmými stěnami tloušťky 300 mm, které tvoří pevnou fasádu objektu v této části.

Schodiště
Schodišťová ramena ve schodišťových šachtách jsou prefabrikovaná. Hlavní podesta je provedena jako součást stropních desek a mezipodesty jsou monolitické, betonované dodatečně na vylamovací výztuž ze stěn. Detail styku se stropní deskou je řešen uložením přes pružnou podložku na ozub. Na mezipodestách a prefabrikovaných ramenech je skladba 10 mm.

Dilatace
Objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Jednotlivé konstrukce stropních desek a základové desky jsou rozděleny na dva pracovní záběry oddělené pracovní spárou.

ŘEŠENÍ MODULOVÉ FASÁDY
Na objektu je použita modulová fasáda, která díky své unifikaci umožnila zkrácení doby výstavby a eliminovala požadavek na nutný zábor pro fasádní lešení. Použití modulových fasád na nakloněných fasádách je unikátní řešení.

Ve vstupní části fasády je použit alucobondový obklad z řady Spectra & sparkling, který při různém směru dopadu světla mění svoji strukturu a barevnost – tvoří jakýsi perleťový třpyt.

U svislých a šikmých fasád je použita modulová fasáda, kdy se šachovnicovitě střídá průhledná – prosklená část s vloženým otvíravým oknem s neprůhlednou – bondovou částí fasády. Ve spojovacím krčku je použita celoprosklená rastrová fasáda. Prosklené části fasády jsou opatřeny vnitřními roletami.

ŘEŠENÍ NEPRŮHLEDNÉ FASÁDY
Pro řešení fasády byl zvolen systém nevětraných střech s hliníkovými tvarovanými plechy profil 1017 v barvě RAL 7016 antracitově šedé. Systém je kotven do „Z“ profilů bez vzduchové mezery s kontaktní difuzní fólií TYVEK SOLID. Mezi „Z“ profily jsou uloženy tepelně‑izolační desky z minerální vaty. Podklad pro kotvení „Z“ profilů je řešen v nosné konstrukci z železobetonové desky nebo trapézových plechů kotvených na ocelových „I“ profilech. Na šablony 1017 je uchycen v šířkovém modulu 1 350 mm po spádu dekorativní systém bondových panelů.

Řešení jižní fasády – železobetonová nosná konstrukce
Na železobetonové stropní desce je provedena parozábrana ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltovaného pásu PARAELAST FIX AL. Na provedenou parozábranu jsou kotveny „Z“ profily výšky 180 mm z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm po 300 mm určené k zakotvení profilované hliníkové krytiny.

Mezi „Z“ profily je vložena tepelná izolace z minerálně‑vláknitých desek ISOVER S a R celkové tloušťky 180 mm (60 + 120 mm). Na tepelně‑izolační vrstvu je položena kontaktní difuzní fólie TYVEK SOLID.

Na takto připravený podklad jsou kotveny hliníkové střešní šablony profil 1017. Šablony jsou po okrajích opatřeny lemovacími prvky z AL plechu a shora alucobondovým systémem šablon odlišné barvy.

Řešení jižní a severní fasády – ocelová nosná konstrukce s trapézovým plechem
Na nosné konstrukci z ocelových profilů a trapézového plechu je zakotven systém „Z“ profilů tloušťky 120 mm k ukotvení krytiny. „Z“ profily jsou kotveny po 333 mm.

Mezi takto připravený rošt „Z“ profilů jsou uloženy tepelně izolační desky ISOVER NF 333 tl. 120 mm.

Na tepelně izolační vrstvu je položena kontaktní difuzní fólie TYVEK SOLID.

Na takto připravený podklad jsou kotveny hliníkové šablony – profil 1017 kompletované lemovacími klempířskými prvky a systémem alucobondových ozdobných kazet odlišné barvy.

Pod trapézový plech mezi nosné „I“ profily je uložena tepelně‑izolační vrstva ORSIK tl. 80 mm.

Na straně interiéru je provedena parozábrana JUTAFOL AL N 170 opatřená podhledem ze sádrokartonových desek.

Žlab mezi jižní a severní fasádou – podklad trapézový plech
Na trapézový plech je provedena parozábrana z SBS modifikovaného samolepícího asfaltovaného pásu s hliníkovou nosnou vložkou PARAELAST FIX AL.

Na takto připravený podklad jsou vyskládány tepelněizolační desky TOPDEK 022 PIR tl. 100 mm.

Tepelná izolace je opatřena trojvrstvou krytinou z SBS modifikovaných pásů. Spodní asfaltovaný pás samolepící je kotvený do podkladu. Horní plnoplošné natavené pásy jsou provedeny pod systém hliníkových šablon profil 1017, napojeny na střešní vpusti a ukončeny u okraje žlabu.

Odvodňovací žlaby na prosklené fasádě
Žlaby jsou navrženy atypické lichoběžníkového průřezu z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm vložené do hliníkového žlabu s vyspádováním do atypických střešních svodů 250 × 80 mm – tři kusy na 7. NP a 200 × 80 mm – dva kusy na 13. NP. Svody jsou z obdélníkového průřezu a po průchodu prostorem mezi ŽB deskou a fasádou jsou redukovány na kruhový profil DN 120 mm s napojením do připravených trub TZB.

Z podkladů GES REAL, a. s.

Administration Building Crystal – a Jewel of Vinohrady in Prague
Administration Building Crystal, which is located in the immediate vicinity of Želivského underground station, offers the overall 14,400 m2 of rentable office and commercial space of high standard of category A, retail units, storage areas and 121 underground parking spaces. Its unique architecture was designed by ATELIER 15. The project developer is the Czech company GES REAL, a. s. with its daughter company PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s. r. o. The office complex, whose shape and execution remind a glittering crystal, comprises 14 overground and four underground floors. Individual floors enable a variability of the office space based on client requirements. Flexible space enables both open-office arrangement and separated offices. It has thus become an ideal space for international and national corporations as well as for smaller tenants. Four underground floors serving as parking space, technical base and storage areas are situated under the building itself. Central reception and permanent security service are a matter of course. Implemented latest technology enables future tenants to experience significant comfort with the greatest emphasis put on safety, reduced energy demand, clean air and environment. The project was completed and approved in May this year.

O GES REAL, a. s.
Developerem projektu je česká společnost GES REAL, a. s. se svojí dceřinou společností PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s. r. o., členové finanční skupiny GES GROUP, aktivní v developmentu kancelářských budov a luxusního rezidenčního bydlení.

CRYSTAL ZÍSKAL CERTIFIKÁT BREEAM EXCELLENT
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské budovy pomalu stává standardem a ani vinohradská budova Crystal není v tomto ohledu výjimkou. „Trend zelených certifikací se začal v České republice prosazovat přibližně před třemi lety a od té doby u nás můžeme mnohem častěji najít budovy pyšnící environmentálními osvědčeními různé úrovně,“ říká Lenka Matějíčková ze společnosti ARCADIS CZ a. s., divize EC Harris. „V České republice je nejčastěji vidět britská certifikace BREEAM, která v mnoha ohledech lépe reflektuje evropské normy a standardy projektování a výstavby, než je tomu u druhé v pořadí – americké certifikace LEED,“ dodává Matějíčková.

Environmentální certifikace umožňuje velmi komplexní přístup k budovám a postihuje stavbu jako celek. Nenahlíží na ni jako na pouhého konzumenta energie, jehož energetický apetit je nutné optimalizovat. Každá kancelářská budova má být hlavně příjemným a užitečným pracovním prostorem s odpovídajícím zázemím, tepelným i světelným komfortem a jednoduchým intuitivním ovládáním.

A právě takovou budovou je Crystal. Díky úzké spolupráci architekta, projektantů, developera i jednotlivých konzultantů tak vyrostla stavba, která svými parametry v oblasti spotřeby energie, zdravého a příjemného pracovního prostředí, použitých kvalitních materiálů, ale i například úsporných prvků v procesu výstavby, získala certifikát BREEAM EXCELLENT – design stage, který je pro kancelářské budovy v České republice zatím spíše výjimkou.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Letecký pohled na budovu – návaznost na stávající zástavbuPohled z ul. VinohradskéRealizace vstupní fasádyRealizace východní modulové fasádyVizualizace vstupní části z architektonické studieRealizace deskostěnového monolitu v šikmých stěnáchVzorová kancelářInstalace TZB v podzemních garážíchVizualizace finálního řešení vstupní halyOsazování záporZáporové pažení, realizace podkladního betonu v úrovni –14 m pod úrovní terénuProvádění základové deskyVýztuž základové deskyProvádění monolitu hrubé stavbyOsazení jednostranného bednění obvodových stěn¨Stacionární jeřáb procházející monolitem stavbyProvádění monolitu hrubé stavby – ul. KouřimskáLešení pro bednění šikmých stěnPohled na východní fasádu v době výstavby monolituProvádění šikmých sloupů monolituProvádění monolitu hrubé stavby v úrovni 6. NPRealizace střešní nástavby na Malém CrystaluMontáž nosné konstrukce úžlabí mezi Velkým a Malým CrystalemKonstrukce šikmé sloupko-příčkové jižní fasády v úrovni 6. NPRealizace technologií v rámci střešní nástavby Malého CrystaluBezrámová VZT jednotkaVstupní fasáda

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Administrativní budova Crystal – klenot pražských VinohradAdministrativní budova Crystal – klenot pražských Vinohrad (45x)
Administrativní budova Crystal v těsné blízkosti stanice metra Želivského nabídne celkem 14 400 m2 pronajímatelných kanc...
Nosné konstrukce Administrativní budovy Crystal pohledem statikaNosné konstrukce Administrativní budovy Crystal pohledem statika (18x)
Převést tvar vybroušeného diamantu dle návrhu architekta do reálné podoby stavby Administrativní budovy Crystal bylo úko...
Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (18x)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...

NEJlépe hodnocené související články

Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (5 b.)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...

Server Vodohospodářské stavby

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most

Metrostav dokončil hrubou stavbu na jezeru Most