KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    WERK Arena dostala sestru – menší tréninkovou halu

WERK Arena dostala sestru – menší tréninkovou halu

Publikováno: 25.7.2016
Rubrika: Zajímavosti

Nová hokejová hala je koncipována jako malá tréninková ledová plocha pro hokejové týmy a hokejovou školu, není určena pro veřejnost a pořádání společenských akcí. Stávající kapacity pro celoroční přípravu hokejových sportovců byly již nedostačující. Stávající sportovní areál na Lesní ulici v Třinci již kapacitně nevyhovoval a rovněž jeho zázemí a použité technologie nesplňují dnešní požadavky, kladené na moderní tréninkové hokejové stánky.

Výstavba nového objektu tréninkové hokejové haly včetně technického, sociálního i relaxačního zázemí, zvýší atraktivnost celého vznikajícího sportovního areálu a umožní jeho celoroční využití pro sportovní a relaxační účely. Předmětem realizace byla výstavba tréninkové kryté ledové plochy a zděného objektu se sociálním a relaxačním zázemím.

ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO‑GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Realizovaným geotechnickým průzkumem byly zjištěny složité základové poměry. Projektovaná stavební konstrukce spadala do kategorie náročných stavebních konstrukcí. Složité základové poměry a náročná stavební konstrukce zařazují tuto stavbu do třetí geotechnické kategorie. Vzhledem k ověřené nestálé mocnosti kvartérní štěrkové terasy a chaotickému výskytu jílovitějších a písčitějších poloh se nedoporučovalo plošné založení projektovaného objektu tréninkové hokejové haly. Nepravidelná mocnost má vliv na nerovnoměrné sedání, které je zvláště u plošně rozsáhlejších staveb typu výrobních a sportovních hal nepříznivé. Vzhledem k faktu, že až do hloubky 18,0 m nebylo dosaženo poloh poloskalních hornin alespoň třídy R4 nebylo možné uvažovat s alternativou hlubinného založení na pilotách minimálně vetknutých patou do pevnějších poloh.

Nosné sloupy ocelové konstrukce proto byly založeny na železobetonových vrtaných pilotách. Piloty byly navrženy z betonu C25/30 XA1 XC2. Výztuž pilot je vysunuta a kotvena do železobetonových hlavic, které jsou monoliticky propojeny s obvodovým základovým prahem.

ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Hala je navržena jako ocelová, zateplená. Nosná konstrukce je tvořena plnostěnnými rámy. Vnější rozměr je navržen 35,50 × 64,20 m, střecha je sedlová se sklonem cca 4 % a světlá výška haly pod vazník je cca 7,60 až 8,10 m. V hale se nachází ledová plocha s hlavními rozměry hrací plochy 58,0 × 28,0 m. Hrací plocha je doplněna vybavením (mantinely, ochranná skla, konstrukce střídaček, trestných lavic…). V prostoru haly jsou v rozích umístěny zděné vestavky, které budou využívány jako sklad, zázemí trenérů, rozhodčích, ošetřovna a elektrorozvodna.

V objektu je, kromě ledové plochy a navazujícího sociálního a technického zázemí, umístěn ve 2. NP prostor pro kondiční cvičení (fitness). Ve 2. NP najdeme rovněž posezení s barem, technické zázemí objektu a klubovnu. Šatny pro sportovce (hráče) budou využívány celoročně, kapacita každé šatny je cca 26 hráčů. V 1. NP je situováno sedm šaten pro domácí hráče, dvě šatny pro hostující hráče a šatny pro krasobruslaře. Šatny pro hráče jsou navrženy pro trvalé užívání sportovci s možností uskladnění jejich výstroje. V šatnách nechybí sprchy a sociální zázemí (WC kabinka).

Návštěvníci a diváci (předpoklad 55 osob) i hráči (předpoklad 40 osob pro jeden tréninkový cyklus) mají k dispozici sociální zařízení zvlášť pro muže a ženy v 1. i 2. NP, (samostatně je přístupné WC pro osoby na vozíku) a bar s posezením a výhledem na hrací plochu. Trenéři hokeje mají k dispozici místnost ve vestavku haly v 1. NP. Přímo z haly je zpřístupněna prosklená lodžie ve 2. NP se vstupem do kanceláře a šatny trenérů se sociálním zázemím – sprchou a WC.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Objekt je možné rozdělit na dvě samostatné části – část vlastní hokejové haly s ledovou plochou a sociální a technickou část se zázemím pro sportovce a diváky. Obě části jsou navzájem propojeny a tvoří spolu jeden celek.

Hokejová hala
Objekt vlastní haly je navržen jako ocelová zateplená hala se sedlovou střechou se sklonem 4 %. Nosná konstrukce je tvořena plnostěnnými rámy, kloubově uloženými na základové konstrukce. Zateplení je navrženo v rámci opláštění, které je doplněno zděnou podezdívkou z cihelných bloků KMB PROFIBLOK výšky 1,50 m. Pro opláštění stěn jsou zvoleny panely PUR s tl. izolantu 100 mm, s horizontálním členěním, které jsou kotveny do hlavní nosné konstrukce a vložených mezisloupků. Střešní plášť je navržen jako dvouplášťová střecha LMR600 s tl. tepelné izolace 200 mm. Vnější rozměr haly je navržen 35,50 × 64,20 m, světlá výška haly pod vazník je cca 7,60 až 8,10 m.

Ledová plocha
V hale se nachází ledová plocha s hlavními rozměry hrací plochy 58,00 × 28,00 m. Tuto plochu tvoří několik samostatných vrstev, navzájem oddělených kluznými a izolačními plochami. Vrstva ledu v tl. cca 40 mm se nanáší na ochlazovanou železobetonovou desku tl. 140 mm se systémem chladících trubek, která je kluzně uložena na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Na základové desce tl. 250 mm je vybetonována topná deska tl. 80 mm s otopným systémem, který brání promrzání podloží. Nosná vrstva je uložena na podkladních zhutněných vrstvách podloží a je od těchto vrstev oddělena hydroizolací. Ledová plocha je doplněna technologickým kanálem pro rozvody chladicího systému, podlaha vně ledové plochy výškově navazuje na vrchní ochlazovanou vrstvu a zajišťuje tak propojení celého vnitřního prostoru haly.

Hrací plocha je doplněna vybavením (mantinely, ochranná skla, konstrukce střídaček, trestných lavic…). V prostoru haly jsou v rozích umístěny zděné vestavky, které budou využívány jako sklady, zázemí trenérů, ošetřovna, šatna rozhodčích a elektrorozvodna. Na dvou vestavcích jsou navrženy prosklené lodžie. Jedna z lodžií je zpřístupněna přímo z hokejové haly ocelovým schodištěm, popř. z kanceláře trenérů, druhá z chodby ve 2. NP.

Chlazení je navrženo jako nepřímé – dvoukruhové chlazení, které má v primárním okruhu použito jako chladivo čpavek – NH3 (mezinárodní označení R717).

V sekundárním okruhu chlazení ledové plochy a v okruhu ohřevu podloží ledové plochy je jako teplonosná látka použit roztok nemrznoucí směsi na bázi octanu a mravenčanu draselného.

Celková náplň čpavku je cca 400 kg. Čpavek je (z hlediska ozónové vrstvy a skleníkového efektu) ekologicky nezávadné chladivo. V sekundárním okruhu chlazení ledové plochy slouží jako nosič chladu roztok nemrznoucí směsi na bázi mravenčanu v množství cca 18 500 dm. V okruhu ohřevu podloží ledové plochy jse použit roztok na bázi mravenčanu v množství cca 3 800 dm. V kompresorových soustrojích je cca 300 kg oleje.

KONSTRUKCE HALY
Nosné sloupy ocelové konstrukce jsou založeny na železobetonových vrtaných pilotách. Piloty jsou navrženy z betonu C25/30 XA1 XC2. Výztuž pilot je vysunuta a kotvena do železobetonových hlavic, které jsou monoliticky propojeny s obvodovým základovým prahem. 

Sociální a technická část
Objekt sociální a technické části je zděný, tvaru písmene „L“, rozměrů 12,50 × 75,00 m a 35,50 × 10,80 m, je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený.

Obvodové stěny jsou navrženy ze zdiva tl. 400 mm, vnitřní nosné stěny ze zdiva tl. 300 mm, nenosné příčky pak v tl. 150 a 75 mm. Stěny jsou navrženy z cihelných bloků KMB PROFIBLOK. Strop nad přízemím je železobetonový.

Světlá výška v 1. NP je navržena 3,10 m, v prostoru garáže rolby a strojovny chlazení je světlá výška zvětšena na 4,10 m, s ohledem na požadavky akumulátorového finišeru ledové plochy. Světlá výška 2. NP je navržena 3,14 m (část skladu a strojovna odvlhčení má výšku 2,39 m).

Nosné stěny jsou založeny na železobetonových základových pásech, které jsou uloženy na vrtaných pilotách. Piloty jsou navrženy z betonu C25/30 XA1 XC2. Výztuž pilot je vysunuta a kotvena do železobetonových základových pásů.

Stropní a střešní konstrukce
Strop nad 1. NP je navržen ze železobetonových předpjatých panelů. Tloušťka stropních panelů je 250 mm. Schodiště je železobetonové se šířkou ramene 1,6 m (hlavní schodiště) a 1,275 m (vedlejší schodiště) a schodišťovými stupni 270 × 175 mm (resp. 290 × 175 mm). Stupně a podesty jsou opatřeny keramickým obkladem s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň ve schodišťovém rameni je barevně odlišen. Ocelové schodiště k prosklené lodžii je široké 1,0 m se schodišťovými stupni 275 × 195 mm.

Střecha objektu je plochá. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté panely SPIROLL PPS tl. 250 mm, na nichž je umístěn betonový potěr (50 mm), pojistná hydroizolace a tepelná izolace (tl. 200 – 400 mm), která zároveň tvoří spádovou vrstvu. Střecha je odvodňována dovnitř objektu (vnitřními svody).

Podlahy
Nášlapná vrstva podlah se řídí účelem místností. V sociálním zařízení, šatnách, chodbách, technických místnostech a na schodišťových stupních jsou podlahy keramické s protiskluznou úpravou, odpovídající účelu místnosti. V místech, kde podlaha nenavazuje na obklad, je ukončena keramickým soklíkem nebo podlahovou lištou. V zádveřích vstupu do objektu byla realizována textilní čistící zóna v zapuštěném hliníkovém profilu.

Ve většině místnosti 1. NP je podlaha přizpůsobena provozu a účelu haly, kde se předpokládá pohyb hráčů v hokejové výzbroji (v bruslích). Na podlahách jsou umístěny pryžové rohože (pryžová nášlapná vrstva).

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  • Investor: HC OCELÁŘI TŘINEC z. s.
  • Generální dodavatel: SYNER s. r. o.
  • Technický dozor investora: Třinecký Inženýring, a. s.
  • Projektant: Delta Třinec s. r. o.

Z podkladů Delta Třinec s. r. o. a SYNER s. r. o.

foto: Třinecký Inženýring, a. s.

WERK Arena Has Got a Sister – a Smaller Training Hall
The new hockey arena was designed as a small training ice surface for hockey teams and hockey school, not for general public and social events. Existing capacity for year‑round training hockey athletes have been insufficient.The existing sports facility at Lesní Street in Třinec was no longer sufficient in terms of capacity and its background. Moreover, the used technologies did not fulfil the current requirements for modern training hockey halls.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Zemní práce – odvodňovací žebroZemní práce – zásyp geowebuVýztuže základového prahuProvádění vyzdívekPrefabrikované stropní panelyMontáž hlavní ocelové konstrukceMontáž hlavní ocelové konstrukceVýztuže monolitické stropní konstrukcePohled na budoucí ledovou plochuMontáž střešního pláštěFasáda objektu – plech CortenOpláštění halyLedová plochaRestauraceOšetřovnaPosilovnaHlavní vstupPohled severníBoční vstupBalkon

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice