KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI    Výzkumné centrum ELI Dolní Břežany

Výzkumné centrum ELI Dolní Břežany

Publikováno: 18.3.2016
Rubrika: Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI

Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu a vývoje v ČR za poslední léta. Požadavky na projektanta a na zhotovitele stavby byly zcela mimořádné: speciální receptura betonové směsi navržená pro tuto stavbu, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům, proti ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního zvláště laserového vybavení, které v celosvětovém měřítku nemá obdoby.

Účelem stavby Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je výzkum a vývoj v oblasti využití laserové technologie. Cílem mezinárodního projektu ELI Beamlines je vybudování výzkumné a vývojové infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu s využitím nové generace laserů. Projekt ELI Beamlines představuje významný posun ve využití laserové technologie a bude přínosem pro českou i světovou vědu. Stavba bude užívána pro nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu. Očekává se, že instalované laserové technologie budou na špičce vývoje a zároveň na hraně celosvětového vědeckého poznání. Zařízení bude provozováno tak, že jeho kapacita bude dočasně poskytována mezinárodním vědeckým týmům na základě posouzení podaných návrhů na konkrétní experimenty.

Laserové centrum ELI se skládá z administrativní a multifunkční budovy, vstupního atria, laserové a laboratorní budovy, objektu technologie chlazení a hospodářství technických plynů. Hlavní laserová budova se rozkládá na ploše větší, než je velikost fotbalového hřiště. Konstrukce spodní stavby je více než osm metrů pod zemí a výška atiky střechy je zhruba patnáct metru nad upraveným terénem. Budova musí vyhovovat náročným technickým, bezpečnostním a protiradiačním požadavkům. Právě z tohoto důvodu je část objektu umístěna pod zemí. Jelikož musí laserová technologie odolat vnějším vibracím, je třeba ji chránit proti účinku vibrací na pozadí a od technologie budovy. Některé nosné stěny a stropy jsou tak nejen uvnitř, ale též po obvodu objektu laserové haly, až 1,6 m široké.

ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY
Centrum ELI tvoří tři hlavní celky, označeny jako jednotlivé stavební objekty takto:

 • SO 01 (též budova A) – Administrativní a multifunkční budovy spojené vstupním atriem,
 • SO 02 (též budova B) – Laserová budova s laboratořemi,
 • SO 03 (též budova C) – Hospodářství technických plynů a technologie chlazení.

Objekty A a B jsou navzájem přímo propojeny, objekt C je umístěn na pozemku za veřejnou komunikací jižně od ulice Ke Dvoru.

Stavební objekt SO 01 – budova A
Stavební objekt SO 01 (též budova A) je situován směrem k centru obce. Hlavní vstup do budovy pro zaměstnance i návštěvníky je atriem na úrovni přízemí.

Stavební objekt SO 01 je dále rozdělen takto:

 • OF – Kancelářská budova (Offices)
 • MF – Multifunkční budova (Multifunction)
 • AT – Vstupní atrium (Atrium)

Všechny objekty jsou nepodsklepeny. Budovy MF a AT mají tři nadzemní podlaží, 1. NP (Ground floor), 2. NP (First floor), 3. NP (Second floor). Budova OF má navíc nástavbu pro strojovnu vzduchotechniky na úrovni 4. NP, střechy (Third floor, roof). 

Konstrukční výška 1. NP, 2. NP a 3. NP je ve všech budovách 3,6 m. Konstrukční výška nástavby strojovny vzduchotechniky na budově OF činí 2,85 m.

Budova A je založena hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Piloty jsou uspořádány v modulové síti pod všemi sloupy a pod stěnami, obecně v průsečíku s modulovými osami anebo na každém rohu stěny, v maximální rozteči na velikost modulu, tj. 8,1 m. Piloty jsou v úrovni základové desky staženy obvodovým základovým trámem. Na pilotách je založena také ocelová konstrukce vnějšího stínění, tzv. canopy. V budově A je základová deska monolitická železobetonová, provedená na podkladním betonu se ztužujícím pásem po obvodu. V místě sloupů a pilot je lokálně zesílena.

Budova OF
Budova OF (kancelářská budova – offices) má obdélníkový tvar o přibližném rozměru 73 × 20 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. Budova sousedí na jihu s budovou laboratoří (LB) a na východě se vstupním atriem (AT) a venkovní dvoranou.

Na severní straně je na úrovni 1. NP únikový východ. Na jihu najdeme únikový východ k západnímu parkovišti, jež v pracovní době slouží jako vstup pro zaměstnance, kteří přijedou vlastním autem. Vstup ze dvorany slouží jako vstup pro zaměstnance, kteří přijedou na kole. Provozně je budova v každém podlaží i na úrovni střechy propojena se vstupním atriem i s budovou laboratoří. Do ní je v souladu s bezpečnostní filozofií přístup pouze pro proškolený personál nebo osoby s proškoleným doprovodem. V objektu najdeme zejména kanceláře, zasedací místnosti, velín, serverovnu, prostory pro bezpečnostní službu a nezbytné hygienické a provozní zázemí.

Objekt je dispozičně řešen jako čtyřtrakt. Dva trakty při podélných fasádách tvoří převážně buňkové a částečně velkoprostorové kanceláře, v každém podlaží je také místnost datových rozvaděčů. Ve dvou středních traktech najdeme rovněž tři malá atria, která umožňují přístup světla do budovy a umožňují přirozené větrání, dále zasedací místnosti, sklady, toalety, kuchyňky, sprchy, schodiště, výtah, instalační šachty a chodby.

Kanceláře jsou v různých velikostech s kapacitou od 1 do 8 pracovních míst a v souladu s požadavky investora nejsou navrženy jako flexibilní.

Podlaží jsou spojena dvěma schodišti umístěnými na jižním a severním konci budovy. Obě jsou navržena jako chráněné únikové cesty typu B. U jižního schodiště je také osobní výtah přes všechna tři podlaží. Žádné ze schodišť nevede na střechu. Střecha kancelářské budovy je přístupná pouze nepřímo schodištěm nebo výtahem v laboratorní budově.

Uprostřed budovy jsou tři atria přes všechna podlaží se střešními světlíky ve vrcholu. V 1. NP jsou na podlaze atrií zóny pro neformální setkávání. Ve 2. NP a 3. NP prochází okolo atrií na východní straně chodba, která tak tvoří galerii. Z ní vedou lávky přes prostor atria na druhou galerii, z níž je přístup do kanceláří v západní části budovy. S atrii sousedí zasedací místnosti a kuchyňky, jejichž prosklené stěny umožňují přístup denního světla právě z atrií.

V přízemí kancelářské budovy se nachází zázemí recepce a bezpečnostní služby společně se serverovnou a velínem budovy. Na střeše je ustupující nástavba pro strojovnu vzduchotechniky pro celý objekt. Strojovna je přístupná ze střechy.

Budova MF
Budova MF (multifunkční budova – multifunction) se skládá ze tří navzájem navazujících hmotových celků, které dohromady v půdorysu mají obdélníkový tvar o přibližném rozměru 54 × 15 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. Budova sousedí na západě se vstupním atriem (AT) a venkovní dvoranou.

V objektu se nachází zejména jídelna s kuchyní, kanceláře správy budovy, přednáškový sál, učebna, jednací místnosti, knihovna a nezbytné hygienické a provozní zázemí.

Na severní straně je na úrovni 1. NP únikový východ a vchod pro přístup na venkovní terasu jídelny. Na úrovni 3. NP je vstup na venkovní terasu knihovny. Na východní fasádě najdeme na úrovni 1. NP únikové východy z jídelny a ze schodiště a přístup pro údržbu do místností pro odpad z jídelny a pro parkování mobilní plošiny pro údržbu. Na jižní fasádě je v úrovni 1. NP přístup na venkovní dvoranu a z ní dále na návštěvnickou galerii v laserové budově. Západní strana budovy MF ve všech podlažích přímo navazuje na prostor vstupního atria.

Objekt je dispozičně rozdělen na několik provozních celků. V 1. NP leží v jižní části kanceláře správy budovy s vlastní přístupovou chodbou. Ve střední části najdeme kuchyň a zázemí jídelny. V severní části 1. NP je jídelna s hygienickým zázemím. Jídelna je dvoupodlažní, s vlastním schodištěm a je spojena s 2. NP, kde lze využít další místa k sezení. Sousedí s ní zasedací místnosti s možností cateringu, dále učebna a na jihu přednáškový sál s tlumočnickou kabinou.

Ve 3. NP je na severu knihovna s čítárnou a ve střední části budovy strojovna vzduchotechniky pro objekt MF. Část technologie je také na střeše, jejíž část se nachází nad přednáškovým sálem o 1/2 podlaží snížena tak, aby byla zařízení skryta za zvýšenou atikou. Na tuto část střechy je přímý přístup po schodech ze strojovny vzduchotechniky.

Všechna podlaží budovy MF, s výjimkou střechy, jsou spojena schodištěm při východní fasádě. To je navrženo jako chráněná úniková cesta typu B s osobním výtahem mezi 1. NP a 2. NP.

Budova AT
Budova AT (vstupní atrium) má obdélníkový tvar o přibližném rozměru 21 × 15 m. Delší strana je orientovaná severojižním směrem. Spojuje kancelářskou budovu (OF) na západě s multifunkční budovou (MF) na východě. Na jihu na něj navazuje venkovní dvorana. 

Atrium slouží jako centrální komunikační uzel pro přístup a odbavení zaměstnanců i návštěv. V přízemí je umístěna recepce s trvalou službou. Společně s jídelnou je jediným veřejně přístupným prostorem v celém komplexu. Přístup do navazujících prostor je kontrolován prostřednictvím branky a turniketů napojených na kartový systém budovy.

Vstupní atrium propojuje na všech podlažích kancelářskou a multifunkční budovu. V přízemí se tak děje přirozeně, ve vyšších podlažích jsou za tím účelem navrženy spojovací lávky. Pro vertikální komunikaci slouží dvojice osobních výtahů a schodiště.

Přízemí vstupního atria může sloužit pro neformální setkávání nebo společně s navazujícími chodbami v multifunkční budově pro příležitostné výstavy. Střecha atria je přístupná nepřímo schodištěm nebo výtahem v laboratorní budově a dále přes střechu budovy OF.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 – BUDOVA B
Stavební objekt SO 02 (též budova B) je situován jižně od budovy A, dále od centra Dolních Břežan. S budovou A je dispozičně propojen krčkem mezi kancelářskou budovou (OF) a budovou laboratoří (LB). Průchod je na úrovni 1. NP, 2. NP a 3. NP. Na úrovni střechy se nachází hlavní přístup na střechy obou objektů A i B. Propojení je také přes venkovní dvoranu mezi multifunkční budovou (MF) a laserovou budovou (LH), kde je místo pro přechod návštěvnických skupin kryté před povětrnostními vlivy samostatně stojící lehkou konstrukcí zastřešení.

Stavební objekt SO 02 je dále rozdělen takto:

 • LB – Budova laboratoří (Laboratories),
 • LH – Laserová budova (Laser hall).

Oba objekty jsou podsklepeny. Budova LB má dvě podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží, z toho 1. NP je částečně zapuštěné. Na úrovni 4. NP (střechy) má navíc nástavbu pro kotelnu s rozdělovači vytápění a chlazení a strojovnu nákladního výtahu. Budova LH má hlavní funkční prostory na výšku dvou podlaží, úroveň jejich podlah odpovídá 2. PP, 1. NP a 3. NP budovy LB.

V budově LB je konstrukční výška 2. PP, 1. NP a 2. NP 3,6 m. Konstrukční výška 1. PP činí 4,0 m. Konstrukční výška 3. NP představuje 3,55 m. Konstrukční výška 4. NP je 3,25 m. V budově LH je konstrukční výška 2. PP 7,6 m, 1. NP 7,2 m a 3. NP 6,8 m.

Specifikem budovy B jsou čisté prostory, prostory zatížené ionizujícím zářením a prostory zatížené elektromagnetickými pulzy.

Pro SO 02 je navrženo založení na základové desce, která je opřena o skalní podloží odpovídající minimálně hornině R3 (geotechnický typ GT5). Tloušťka základové desky je pro budovy LB a LH rozdílná. Základová deska pod objektem laboratoří je i s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody, která je cca 7,0 m nad základovou spárou, navržena v konstantní tloušťce 700 mm. Pro zajištění stability objektu laboratoří na účinky vztlaku podzemní vody je navrženo kotvení základové desky do skalního podkladu pomocí tahových prvků (tahových mikropilot). Základová deska pod laserovou budovou je navržena v základní tloušťce 800 mm, která je zesílena na 1 000 mm pod všemi sloupy a nosnými stěnami. Základová deska je rovněž s ohledem na velikost vztlakové síly lokálně kotvena do skalního podloží.

Strojovny vzduchotechniky, které jsou součástí laserové budovy, jsou založeny na základové desce tl. 1 000 mm z důvodu zmenšení přenosu vibrací z technologického zařízení do skalního podloží. Základová deska je na účinky vztlaku podzemní vody kotvena pomocí tahových prvků (tahových mikropilot) do skalního podloží.

Mezi ochrannou betonovou vrstvu nad asfaltovou hydroizolací a spodní líc základové desky je vložena 2× PE folie pro umožnění prokluzu.

Budova LB
Budova LB (laboratoře – laboratories) má v půdorysu obdélníkový tvar o přibližném rozměru 48 × 18 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. Budova sousedí na severu s budovou kanceláří (OF) a na východě s laserovou budovou (LH).

Na jižní straně je na úrovni 2. NP přístup ze zásobovacího dvora zvlášť pro osoby a pro materiál. Tento vstup je tedy o podlaží výš než hlavní vstup do budovy A. Na západní fasádě je únikový východ k parkovišti. Na severu navazuje budova OF, se kterou je laboratorní budova propojena ve všech třech nadzemních podlažích. V souladu s bezpečnostní filozofií je toto hranice přístupu pouze pro proškolený personál nebo osoby s proškoleným doprovodem. Celou svojí východní stranou budova sousedí s laserovou budovou. Propojeny jsou na úrovni 2. PP, 1. PP, 1. NP a 3. NP.

V objektu jsou kromě specializovaných laboratoří také kanceláře, řídící místnosti (velíny) technologie, specializované dílny, serverovna, místnosti souvisící s přístupem do čistých prostor, zasedací místnosti, prostor pro bezpečnostní službu, nezbytné hygienické a provozní zázemí a jiné. Je zde také umístěna část technologického zařízení budovy, zejména trafostanice, rozvodny, UPS, nádrž a strojovna sprinklerů, čerpání splaškových vod, kotelna, rozdělovače chlazení a vytápění a strojovna VZT.

Objekt je dispozičně z větší části řešen jako čtyřtrakt. Trakt při západní podélné fasádě tvoří v nadzemních podlažích kanceláře, zasedací místnosti a laboratoře pro hostující vědecké týmy, v podzemí jsou místnosti technologického zařízení budovy a laboratoře. V jižní části budovy jsou rozměrné instalační šachty, schodiště a výtahy. Mezi výtahy je hygienické zázemí. Ve dvou středních traktech je malé atrium, které umožňuje přirozené větrání a přístup světla do budovy od střechy až na úroveň 1. NP, dále toalety, kuchyňky, sprchy, instalační šachty a chodby. Na severu v nadzemních podlažích se nacházejí bezpečnostní personální propusti pro kontrolovaný přístup z budovy OF. Trakt při východní stěně, která odděluje budovu laboratoří od laserové budovy je s výjimkou části dílny ve 2. NP bez přístupu denního osvětlení. Proto jsou v něm umístěny prostory, jejichž funkce denní osvětlení nevyžaduje nebo dokonce vylučuje. Jedná se o specializované dílny a laboratoře, řídící místnosti (velíny), místnosti ultrasonického čištění, materiálové a osobní propusti do čistých prostor, strojovnu VZT, šatny, sklady a některé místnosti technologického zařízení budovy. V severní části 1. NP je zázemí pro obsluhu recepce ve vstupní hale kancelářské budovy.

Všechna podzemní i nadzemní podlaží jsou spojena hlavním schodištěm u fasády v jižní třetině budovy. Je navrženo jako chráněná úniková cesta typu B. 1. PP a 1. NP jsou navíc propojeny čistým schodištěm pro použití při pohybu v čistých prostorách. U hlavního schodiště je také osobonákladní výtah přes všech šest podlaží.

Nákladní výtah o nosnosti 10 tun v jihozápadním rohu objektu spojuje vstup ze zásobovacího dvora na úrovni 2. NP s ostatními podlažími. Nákladní výtah je součástí trvalé transportní cesty pro rozměrné předměty ze zásobovacího dvora do jednotlivých podlaží laserové budovy a laboratoří. Neobsluhuje 4. NP, kde je pouze jeho přejezd a strojovna.

Uprostřed budovy se nachází atrium přes dvě nadzemní podlaží se střešním světlíkem ve vrcholu. Ve 2. NP je na podlaze atria zóna pro neformální setkávání. Ve 3. NP prochází okolo atria chodba, která tak tvoří galerii. S atriem sousedí ve 2. NP dílna a místnost dozoru pro dílnu, jejichž prosklené stěny umožňují přístup denního světla právě z atria. Světlíky v podlaze atria umožňují prostup denního světla také do místnosti pod ním.

Na střeše je od severu ustupující nástavba pro společnou strojovnu vytápění a chlazení a kotelnu pro budovy A i B, přejezd a strojovnu nákladního výtahu. Nástavba je přístupná po schodišti a osobonákladním výtahem. Je zde hlavní přístup na střechu, přes kterou se lze dostat také na střechy všech sousedících objektů.

Na zásobovacím dvoře je u budovy LB přístavek stanoviště bezpečnostní služby.

Budova LH
Budova LH (laserová budova – laser hall) má v půdorysu obdélníkový tvar. Spodní stavba má přibližné rozměry 110 × 71 m, horní stavba je půdorysně menší, přibližně 80 × 48 m. Nadzemní část oproti podzemní ustupuje od jihu a od východu. Na jihu a severu jsou k nadzemní části přisazeny celkem tři schodišťové věže. Další tři jsou po obvodu rozšířeného suterénu a nad terén vystupují jako samostatné drobné objekty ve vzdálenosti cca 20 m na jihu a cca 29 m na východě od hlavní nadzemní části budovy. 

Podélná osa budovy je orientovaná východozápadním směrem. Budova sousedí na západě s laboratorní budovou (LB) a na severu s venkovní dvoranou.

Svojí západní stranou budova navazuje na budovu laboratoří. Propojeny jsou na úrovni 2. PP, 1. NP a 3. NP. To odpovídá výšce všech podlaží laserové budovy vždy přes výšku dvou odpovídajících podlaží budovy laboratoří. Navíc je z LB do LH přímý přístup na úrovni 1. PP.

Střecha nadzemní části je přístupná výhradně přes střechu budovy laboratoří. Střechy schodišťových věží u fasády jsou přístupné ze schodišť výlezy ve stropech nad nejvyššími podestami. Střechy objektů schodišť v distanci jsou přístupné po přenosných žebřících z terénu.

Na severní fasádě je v úrovni 1. NP vstup od multifunkční budovy přes venkovní dvoranu na návštěvnickou galerii. Je to prostor stavebně a dispozičně oddělený od ostatních částí haly, který je určen pro exkurze skupin návštěvníků s doprovodem. Vstup je chráněn lehkou konstrukcí zastřešení mezi budovami LH a MF a slouží zároveň jako únikový východ.

V budově LH jsou umístěny zejména experimentální haly a jejich řídící místnosti (velíny), místnosti laserové technologie a podpůrných systémů a technická místnost kapalného dusíku. Je zde také umístěna část technologického zařízení budovy, zejména strojovny VZT pro čisté prostory, dále chodby, schodiště a úklidové místnosti.

Všechna podzemní i nadzemní podlaží jsou spojena dvěma schodišti L1 a L2, z nichž L2 je provozní a únikové a L1 pouze únikové. Schodiště L3 – L6 vedou pouze z některých podlaží na terén a jsou výhradně úniková, L7 je určeno pro přístup k návštěvnické galerii i pro únik z ní. Schodiště L1 – L6 jsou navržena jako chráněné únikové cesty typu B, L7 je nechráněná úniková cesta.

Laserová budova je dispozičně rozdělena na tři pásy. Ve středním se nachází jádro Centra ELI s laserovou technologií a experimentálními prostorami, na severu a na jihu k němu přiléhá pás se strojovnami technologického zařízení. Z důvodu omezení šíření vibrací od strojů ve strojovnách k citlivé laserové technologii jsou mezi těmito
pásy navrženy dilatační spáry. Na jižní straně je toto navrženo pouze v podzemí, na severu přes všechna podlaží. Ani v jednom případě dilatační spára nezasahuje do základové desky, probíhá pouze mezi konstrukcemi nad její úrovní. V části strojoven na severu jsou místnosti na poloviční výšku podlaží, chodby, a návštěvnická galerie. Strojovny jsou nad nimi.

Ve 2. PP je centrální chodba, která je navržena jako transportní trasa o světlých rozměrech v průřezu 5 × 3 m. Na haly E1, E2, E3 a E4 navazují v jejich severní části řídící místnosti (velíny, control rooms), prostory pro obsluhu technologií FZÚ v průběhu pokusů. Vzhledem k trvalé přítomnosti lidí jsou konstrukce mezi velíny a experimentálními prostory navrženy jako stínicí proti ionizujícímu záření a elektromagnetickým pulzům. Velíny jsou na výšku jednoho podlaží. Nad velíny jsou prostory pro vedení VZT a jiných instalací na výšku podlaží (označovány jako plénum) přístupné z hal skrz prostupy v podlahách. Důvodem pro zřízení plén je jejich funkce stínění proti ionizujícímu záření. Ze stejného důvodu jsou přede dveřmi v halách umístěny labyrinty z vysokohustotního betonu. Skrz haly E1 – E3 a L4c prochází při jejich jižní straně (sousedící s centrální chodbou) pod stropem zavěšená konstrukce lávky (gantry) pro montáž a údržbu laserových zařízení.

Hala E4 se nachází mimo obrys nadzemní části budovy. Vzhledem k rozměrům haly je její strop podepřen dvojicí sloupů. Jižně od centrální chodby jsou experimentální haly E5 a E6 se společným blokem velínů, vše též mimo obrys nadzemní části budovy. Nad ním je opět navrženo plénum pro instalaci rozvodů domovní techniky. Přístupné je dveřmi ze schodiště L2 na úrovni jeho druhé mezipodesty. Celý blok je na přání investora s ohledem na možné budoucí rozšíření Centra navržen jako demontovatelný. Z prostorových a koordinačních důvodů je stropní deska nad velíny a halou E6 o 0,5 m výš ve srovnání s deskou nad E5, E4 a částí centrální chodby.

Nad jižní strojovnu je nad úroveň upraveného terénu nad její stropní deskou vytažena šachta pro sání čerstvého vzduchu. Na šachtu navazuje odbočka z kanálu technických plynů. Hlavní část tohoto kanálu prochází v zásypu nad stropem suterénu budovy LH a napojuje se na budovu v místě instalační šachty vedle schodiště L2.

Nadzemní podlaží 1. NP a 3. NP mají hlavní chodbu půdorysně nad chodbou ve 2. PP. S ohledem na půdorysný odskok se zároveň nachází při jižní fasádě nadzemní části budovy. V obou podlažích je součástí transportní trasy 5 × 3 m. Jsou z ní přístupné haly laserových systémů L1, L2, L3 a L4b na úrovni 1. NP, resp. hala laserových systémů L4a, hala podpůrných systémů a místnost pro kondenzátory ve 3. NP.

Ve 3. NP se na východním konci chodby nachází oddělená technická místnost kapalného dusíku.

STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 – BUDOVA C
Stavební objekt SO 03 (též budova C) je situován jižně od budov A a B, za veřejnou komunikací Ke Dvoru. Zahrnuje nezbytné technické vybavení stavby Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI.

Stavební objekt SO 03 je dále rozdělen na dva samostatně stojící objekty takto:

 • CO – Technologie chlazení (Central cooling),
 • TG – Hospodářství technických plynů (Technical gases, též zdrojová stanice).

Oba objekty jsou nepodsklepené a mají jedno nadzemní podlaží, 1. NP (Ground floor). Celková výška budovy CO je 5,0 m. Celková výška budovy TG je 4,0 m.

Budova CO
Budova CO (chlazení – cooling) má v půdorysu obdélníkový tvar o přibližném rozměru 15 × 23 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. Objekt je halový přízemní, nejsou v něm pracovní místa, světlá výška je cca 4,1 – 4,5 m (vztaženo ke spodnímu líci střešních panelů). Vstupy do budovy najdeme ze severu, východu a jihu.

Centrální zdroj chladu slouží pro chlazení prostor objektů SO 01 a SO 02. Zdrojem chladu jsou dvě turbokompresorové chladící jednotky s vodou chlazenými kondenzátory. Kondenzátory chladicích jednotek jsou chlazeny uzavřenými chladicími věžemi. V objektu se dále nachází podružná trafostanice a rozvodna NN.

Budova TG
Budova TG (technické plyny – technical gases, též zdrojová stanice) má v půdorysu obdélníkový tvar o přibližném rozměru 9 × 10 m. Podélná osa je orientovaná severojižním směrem. Objekt je halový přízemní, nejsou v něm pracovní místa, světlá výška je cca 3,3 – 3,7 m (vztaženo ke spodnímu líci střešních panelů). Vstup do budovy je z jihu.

Hospodářství technických plynů zahrnuje především zdrojovou stanici technických plynů. Zdrojová stanice slouží primárně jako zdroj kapalného dusíku pro potřeby chlazení kryogenních laserových hlavic a pro vedlejší odběr plynného dusíku pro potřeby laboratoří. V hospodářství by ve výhledu mělo být instalováno také zařízení pro jímání tzv. zpětného helia, kterým by měly být posléze plněny tlakové láhve. V budově jsou umístěny také kompresory pro distribuci stlačeného vzduchu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Generální projektant: Bogle Architects s. r. o.
 • Zhotovitel: Sdružení MVO – ELI II: Metrostav a. s. – vedoucí účastník sdružení, OHL ŽS, a. s., VCES a. s.
 • Doba výstavby: 1. fáze (demolice a výkopy) – zahájení 9/2012; kolaudace 12/2015

Z podkladů Metrostav a Bogle Architects

Research Centre ELI Dolní Břežany
A new complex of buildings of the International Laser Research Centre ELI has been the biggest construction contract in the field of research and development in Czech Republic in recent years. The demands on the project architect and the constructor of the project were quite extraordinary: a special formula of the concrete mixture for this project, vibration stability, resistance against electromagnetic pulses and ionizing radiation, high degree of variability providing location and further development of experimental, especially laser, equipment which is unpar-alleled on a worldwide scale. 


OCELOVÁ KONSTRUKCE STÍNĚNÍ – CANOPY
Okolo kancelářské a multifunkční budovy, vstupního atria a částečně budovy laboratoří je v úrovni střešního pláště navržena vodorovná konstrukce stínění, tzv. canopy. Konstrukce je podepřena ocelovými sloupy vně obvodu budovy. Přes prvky pro přerušení tepelných mostů je dále kotvena do železobetonových atik, resp. přímo navazuje na ocelovou konstrukci střechy vstupního atria. Na severní fasádě budovy kanceláří je navíc podepřena dvěma vykonzolovanými ocelovými prvky kotvenými přes izonosníky do střešní desky a protaženými skrz atiku. Hliníkové stínicí lamely dodávala pražská firma Hunter Douglas – Czechia, s. r. o. Jde o české zastoupení světového leadera v oblasti stínicí techniky a výrobce architektonických produktů.

Hlavní vodorovnou nosnou konstrukci tvoří průvlaky ve dvou na sebe kolmých směrech.

Průvlaky jsou z ocelových svařenců. Mezi průvlaky jsou ukládány vaznice. Spodní líc celé konstrukce je v jedné rovině, liší se pouze výšky prvků. Pohledová výška lemujícího prvku je jednotná, kolmé prvky směrem k němu jsou sníženy náběhy. Stabilita ocelové konstrukce je zajištěna ve vodorovné rovině pomocí křížového ztužidla z táhel nad stínicími prvky. Ocelová konstrukce je pozinkovaná. Součástí dodávky ocelové konstrukce byly připravené navařené ocelové botky pro kotvení hliníkových stínicích lamel. Dilatace jednotlivých lamel je umožněna konstrukcí botek (strana pevná – fix / strana plovoucí – float).

Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledově exponovaný prvek celého komplexu centra ELI, byly u viditelných ocelových konstrukcí kladeny maximální nároky na povrchovou úpravu konstrukce, zpracování detailů a pohledovost spojů (např. broušené svary, hladkost a struktura povrchu apod.). Celá konstrukce je opatřena nátěrovým systémem. V místech svařovaných spojů je systém aplikován tak, aby byla provedena spojitá ochrana proti korozi se stejnou životností, jako mimo tyto spoje. Na konstrukci jsou kotvena svítidla a jejich napájecí kabely. Kabely jsou vedeny po horním povrchu ocelových profilů tak, aby nebyly z vnitřku budovy ani z přilehlého terénu viditelné. Kabely jsou z důvodu mechanické ochrany vedeny v plastových chráničkách.

KONSTRUKCE LABYRINTŮ
V experimentálních halách jsou z důvodu stínění radiace před dveřními otvory navrženy labyrinty. Jsou provedeny ze stavebnicové konstrukce z bloků z vysokohustotního betonu. Výkresová část dokumentace stanoví prostorové nároky na konstrukci labyrintů, při dané tloušťce materiálu je minimální požadovaná objemová hmotnost konstrukce 2 320 kg/mv halách E1 – E6, resp. 3 450 kg/m3 pro některé labyrinty v hale E6 s nulovou zápornou tolerancí. Některé labyrinty mají z tohoto materiálu také stropní konstrukci. Nad labyrintem jsou prefabrikované panely z vyztuženého vysokohustotního betonu tvořící nosnou konstrukci stropu, na kterých jsou vyskládány bloky z vysokohustotního betonu k dosažení celkové potřebné tloušťky konstrukce pro stínění.

Konstrukce labyrintů není součástí nosné konstrukce stavby. Na rozhraní nosné konstrukce a konstrukce labyrintu jsou v monolitických stěnách připraveny drážky pro zamezení průniku radiace.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na dokončenou severovýchodní část stavby ELI Beamlines (zdroj: Bogle Architects)Vizualizace areálu ELI Beamlines (zdroj: Bogle Architects)Provádění monolitických konstrukcí na budově OFOcelová konstrukce vstupního atriaHrubá stavba budovy OFPohled na lávku ve 3. NP atria, která spojuje budovy OF a MFVstupní turniketyVenkovní dvoranaZápadní parter a fasáda objektu OF před vysázením zeleněStrojovna VZT budovy MFProváděné hydroizolace spodní stavby budovy LHProvádění výztuže základové desky budovy LHVýztuže svislých konstrukcí spodní stavby budovy LHVýztuže svislých konstrukcí spodní stavby budovy LHOcelové pažniceLabyrinty a stěny ze stínicích blokůExperimentální hala E3Experimentální hala E5Staveniště areálu ELI BeamlinesPohled na jižní fasádu budov LB a LH a vstup do budovy laboratoříPohled na staveniště budov CO a TGBudova CO – instalace rozvodů chlazeníBudova CO – instalace rozvodů chlazeníBudova COVenkovní část technologie u budovy CO

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzkumné centrum ELI Dolní BřežanyVýzkumné centrum ELI Dolní Břežany (24x)
Novostavba komplexu budov Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu...
Těžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGROTěžký rastrový podhled pro čisté prostory a kovové podhledové systémy ALLEGRO (17x)
Společnost “A L L E G R O“ s. r. o. se již několik let zabývá výrobou kovových podhledových systémů. Pro mezinárodní las...
Náročné rozvody centrálního vakua v ELI BeamlinesNáročné rozvody centrálního vakua v ELI Beamlines (16x)
Na realizaci ELI Beamlines – mezinárodního laserového centra v Dolních Břežanech se podílela svoji dodávkou také společn...

NEJlépe hodnocené související články

Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
ELI Beamlines získává ocenění MIPIM (1 b.)
Mezinárodní výzkumné a technologické centrum pro pokusy s vysoce výkonnými lasery získává cenu pro Nejlepší průmyslový a...