KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles

Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles

Publikováno: 11.4.2012, Aktualizováno: 12.4.2012 08:29
Rubrika: Zajímavosti

V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem ("drop testy"). Ve zkušebnách bývá velmi moderní zařízení pro vysokorychlostní zkoušky rázem s náročnou opto-elektronikou a elektronikou. U nás i v zahraničí existuje mnoho typů padostrojů pro různé pádové výšky (řádově až stovky metrů) různé
hmotnosti (řádově až desítky tun) a různé pádové energie (řádově i více než 106 J), viz [1], [2] aj.

PADOSTROJ - 3D MODEL PRO MKP
Pro řešení dynamického rázu (dopadu beranu) na zkušební těleso je nejvhodnější vytvořit model sítě konečných prvků a pak (po jeho řešení) provést analýzu reakčních sil v základech. Pro praktické výpočty (vysoký padostroj, viz obr. 3) byl zvolen program MSC. MARC/MENTAT, viz např. [1] až [4].

Na obr. 3 je vidět výkres celku a také model zkoumaného místa – síť konečných prvků (14 828 uzlů a 16 731 elementů), který byl vytvořený podle výkresové dokumentace. Model se skládá z několika částí. Ocelový beran (v obr. 3 značeno jako „STEEL-BERAN“) dopadá velkou rychlostí na ocelové zkušební těleso (značeno jako „STEEL-WHEEL“). Zkušební těleso je uloženo na ocelové kovadlině (značeno jako „STOCK-STEEL“), která je uložena na třech vrstvách dubových dřevěných trámů (značeno jako „WOOD‑FD1“, „WOOD‑FD2“ a „WOOD‑FD3“). Dřevěné vrstvy jsou uloženy na betonovém základu (značeno jako „BETON“). Veškeré materiály jsou považovány za elastické a izotropní (modul pružnosti, Poissonovo číslo a hustota). Při definici materiálu bylo také použito materiálové tlumení. Mezi beranem a zkušebním tělesem byl uvažován mechanický kontakt, který souvisí s dopadem beranu na zkušební těleso. Počáteční rychlost beranu je –5,695 m.s–1 (čas t = 0 s, poznámka – z důvodů zkrácení výpočtu je zvolena počáteční poloha beranu již cca v 1/3 své dráhy) ve zvolené výšce 10,599 m (měřeno i se statickým zatížením základů, které je v místě dopadu 2,697 mm). Beran se po uvolnění pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem vlivem vlastní tíhy směrem ke zkušebnímu tělesu. Zkoumaný čas lze tedy rozdělit na dobu před prvním dopadem beranu t d (0 ; 1) s a na dobu po prvním dopadu beranu t Є (1 ; 5) s. Na soustavu také působí gravitační síly (tíhové zrychlení g = 9,807 ms–2) a také pružný Winklerův podklad, který nahrazuje jednoduchým způsobem poměrně komplikované vlastnosti jílového podloží (modul podloží K = 2,5 × 107 Nm–3), viz obr. 4. Pružný podklad tedy obklopuje betonový základ ze spodu a z boku. Při řešení této nelineární úlohy byla nastavena proměnlivá délka kroku v implicitním řešiči software MSC.MARC. Nutno podotknout, že program MSC. MARC umožňuje také použití explicitního řešiče. Vlivem rázu beranu do zkušebního tělesa vznikne v základech padostroje kmitání, které se následně utlumí vlivem materiálového tlumení.

PADOSTROJ - VÝSLEDKY VÝPOČTU POMOCÍ MKP
Beran se až do okamžiku dopadu pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem (proti směru souřadnicové osy Z). Průběhy rychlostí v časech t = 0 s (0. krok, počátek řešení), t = 0,5 s a t = 1 s (dopad beranu na zkušební těleso) je znázorněn na obr. 5. Vypočtená dopadová rychlost beranu na kovadlinu je –15,502 m.s–1 (čas t = 1 s). Obrázky 6 znázorňují průběhy rychlostí v časech t = 1,00101 s (60. krok řešení), t = 1,26748 s (144. krok řešení) a t = 3,65352 s (165. krok řešení). Z uvedeného je také zřejmé, že se beran po odrazu pohybuje směrem nahoru (proti směru souřadné osy Z) a po dosažení horní úvrati, se opět pohybuje směrem dolů a naráží podruhé na zkušební těleso. Druhý ráz již není tak významný, protože jeho rázová energie je menší než při prvním rázu.

Nutno podotknout, že v obecném případě je velikost odrazu silně ovlivněna nejen tlumícími účinky a pasivními odpory ve vedení beranu, ale především také způsobem uchycení zkušebního tělesa a hlavně materiálovými vlastnostmi zkušebního tělesa a beranu (např. křehké těleso, vlivem křehkého lomu, tj. expandování trhlin, odvádí větší množství pádové energie a dráha po odrazu beranu je pak menší nebo dokonce nulová).

Na obr. 7 jsou znázorněny ve čtyřech pohledech výsledné průhyby [m] v základové části padostroje těsně před dopadem beranu (t = 1 s), které jsou vyvolené statickým zatížením od vlastní tíhy a také uložením na pružném podkladu. Maximální hodnota tohoto průhybu je ΔMAX t=1 = 2,780 mm.

Na obr. 8 jsou znázorněny ve čtyřech pohledech výsledné průhyby ve spodní části padostroje v čase po dopadu beranu (dynamické zatížení 54. krok výpočtu, t = 1,00055 s). Maximální hodnota tohoto průhybu je ΔMAX t=1,00055 = 6,082 mm. Na obr. 9 jsou znázorněny ve čtyřech pohledech výsledné průhyby v základové části padostroje v čase po dopadu beranu (dynamické zatížení 91. krok výpočtu, t = 1,02685 s). Maximální hodnota tohoto průhybu je ΔMAX t=1,02685 = 9,050 mm. Právě hodnota ΔMAX t=1,02685 je největší výsledný průhyb základů v celém intervalu řešení.

Pro dynamický koeficient výsledných průhybů základů stroje (tj. poměr maximálního výsledného průhybu vyvoleného rázem a maximálního průhybu od statického předpětí) platí:

Pro další potřeby je třeba provést rozbor průhybů w [m] ve směru osy Z a to na spodní části betonových základů padostroje (potřebné pro zjištění reakčních sil v podloží). Pro tuto analýzu je vhodné si zvolit několik charakteristických uzlů sítě konečných prvků. Závislost průhybu w na čase t je pro tyto uzly znázorněná v [1] a [2]. Od statické hodnoty jsou v intervalu t Є (1 ; 5) s zřejmé dvě dynamické změny vyvolané prvním a druhým dopadem beranu. Z průběhů těchto závislostí je zřejmé, že průhyb pod betonovým základem je prakticky totožný po celé ploše spodní části styku betonových základů s jílovou půdou. Proto se nabízí praktické zprůměrování těchto hodnot, které je zatíženo vzhledem k přijatým zjednodušením jen malou chybou. Zprůměrování těchto hodnot (referenční hodnoty průhybů) již pro interval t Є (1 ; 5) s je znázorněno na obr. 10.

Z uvedeného je zřejmé (obr. 10), že pro deformační zatížení základů padostroje od vlastní tíhy (statické předpětí, tj. stlačení ve směru osy Z) lze stanovit referenční hodnotu wSTAT = –2,651 mm (čas t = 1 s). Dynamické chování spodní části základů padostroje, po dopadu beranu na zkušební těleso, lze charakterizovat jeho referenčními špičkami w-DYN = –8,967 mm (čas t = 1,02685 s) a w+DYN = 3,655 mm (t = 1,07785 s), viz obr. 10. Pro dynamický koeficient průhybů w spodní části základů padostroje (tj. poměr největšího referenčního průhybu (myšleno v absolutní hodnotě) vyvoleného rázem a maximálního průhybu od statického předpětí) platí:

Obdobným postupem lze také stanovit výslednou referenční hodnotu síly FR = pRA = KwA [N], která působí ve směru souřadnicové osy Z a která se přenáší ze spodní části základů padostroje do jílové půdy, kde pR = Kw [Pa] je tlak v podkladu dle Winklera a A [m2] je plocha spodní části styku základů padostroje s jílovou půdou. Závislost síly FR v čase t d (1 ; 5) s je znázorněná na obr. 11.

Z uvedeného je zřejmé (obr. 11), že pro silové zatížení základů padostroje od vlastní tíhy (statické předpětí, tj. referenční výsledná reakční síla ve směru osy Z) lze stanovit referenční hodnotu FRSTAT = -755 479 N (čas t = 1 s). Dynamické chování spodní části základů padostroje, po dopadu beranu na zkušební těleso, lze charakterizovat jeho referenčními špičkami sil F-RDYN = -2 555 721 N (čas t = 1,02685 s) a F+RDYN = 1 041 657 N (čas t = 1,07785 s),viz obr. 11. Pro dynamický koeficient reakčních sil FR spodní části základů padostroje (tj. poměr největší referenční síly (myšleno v absolutní hodnotě) vyvolené rázem a maximální referenční síly od statického předpětí) platí:

ZÁVĚR
Uvedeným postupem byly pomocí MKP stanoveny reakční síly v podloží nově projektovaného masivního padostroje znázorněného na obr. 3, což dává důležitou informaci pro konstruktéry (zadavatelskou firmu).

Článek vznikl v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0069 „ENET – Energy Units for Utilization of non Traditional Energy Sources“ (ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie).

LITERATURA:
[1] Frydrýšek, K., Nikodým, M.: Beams and Frames on Elastic Foundation 3 (Nosníky a rámy na pružném podkladu 3), ISBN 978-80-248-2257-0, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2010, pp. 611
[2] Frydrýšek, K., Fries, J.: Aplikace konstrukcí na pružném podkladu, ISBN 978-80-248-2361-4, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, pp. 204
[3] Frydrýšek, K.: Praktikum software MSC.MARC/MENTAT – část 1 (Practicum of MSC.MARC/MENTAT Software – Part 1), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-2125-2, Ostrava, Czech Republic, 2009, pp. 154
[4] Frydrýšek, K., Fusek, M., Hrabec, J.: Praktikum software MSC. MARC/MENTAT – část 2, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-2211-2, Ostrava, 2010, Czech Republic, pp. 144

Calculation of Dynamic Forces in the Foundations of a Massive Drop-Tester During the Drop-In Testing of Big Bodies
In technical practice, seen e.g. in Fig. 1 and 2, drop tests of parts or machinery units are often required. In test rooms there is really modern equipment for high-speed collision tests with demanding opto-electronics and electronics. In our country and abroad there are many types of drop testers for various drop heights (about hundred meters) various weights (tenths of tons) and various drop energies (more than 106 J), see [1], [2]. In the article reaction forces were set using mentioned procedure by the means of MKP in subsoil of newly projected massive drop tester shown in Fig. 3, which provides important information for constructers. (Contracting company).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1a – Příprava pádového testu (NASA‘s Airbag Drop Tests, zdroje internet)Obr. 1b – Příprava pádového testu (NASA‘s Airbag Drop Tests, zdroje internet)Obr. 2 – Příklady pádových věží a testů (zdroje internet)Obr. 3 – Padostroj pro testování velkých těles dynamickým rázem a model jeho základového systému a dopadu těžkého tělesa (symetrie – ¼ objemu)Obr. 4 – Působení gravitace a pružný podkladObr. 5 – Padostroj (situace před dopadem beranu) – průběh rychlostí v časech t = 0 s (0. krok, počátek řešení), t = 0,5 s (20. krok, řešení) a t = 1 s (40. krok řešení, dopad beranu na zkušební těleso)Obr. 6 – Padostroj (situace po dopadu beranu) – průběh rychlostí v časech t = 1,00101 s (60. krok řešení), t = 1,26748 s (144. krok řešení) a t = 3,65352 s (165. krok řešení)Obr. 7 – Výsledné průhyby v základové části padostroje těsně před dopadem beranu (statické zatížení, 40. krok výpočtu, t = 1 s)Obr. 8 – Výsledné průhyby ve spodní části padostroje v čase po dopadu beranu (dynamické zatížení, 54. krok výpočtu, t = 1,00055 s)Obr. 9 – Výsledné průhyby v základové části padostroje v čase po dopadu beranu (dynamické zatížení, 91. krok výpočtu, t = 1,02685 s)Obr. 10 – Referenční hodnoty průhybů w [mm] v závislosti na čase t [s] v místě styku spodní betonové části základu s jílovitou půdouObr. 11 – Referenční hodnoty výsledné reakční síly FR [N] v závislosti na čase t [s] v místě styku spodní betonové části základu s jílovitou půdou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (312x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (92x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (58x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice