KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Vrátnice u hangáru F - Letiště Praha Ruzyně

Vrátnice u hangáru F - Letiště Praha Ruzyně

Publikováno: 22.6.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:45
Rubrika: Zajímavosti

Na základě zvyšujících se nároků na ochranu letišť se postupně zvyšují požadavky na úpravu také jednotlivých vstupů do letištního areálu. V souvislosti s přípravou výstavby dalších objektů (Hangár G, Parking D) v zóně údržby letadel a Cateringu ČSA bude v rámci samostatné stavby realizována ve stávajícím vstupním bodě do letiště u Hangáru F nová Vrátnice č. 19 (určená pro kontrolu dopravních prostředků ) a nový objekt, značený jako Služební vchod č. 19 (navržený pouze pro pěší provoz ).

Vrátnice pro kontrolu dopravních prostředků bude v tomto místě v provozu do doby realizace nové (definitivní) vrátnice umístěné v poloze podle Výhledové studie Letiště Praha-Ruzyně severně od Hangáru G (předpokládaná doba ukončení výstavby r. 2007). Po provedení této stavby bude objekt nové vrátnice č. 19 zrušen. Služební vchod pro pěší bude koncipován jako definitivní.

Vrátnice pro pěší, určená jako definitivní služební vchod, je navržena na plošných základech jako zděný stěnový systém čtvercového půdorysu, doplněný prosklenou předloženou částí s ocelovými kruhovými sloupy a příhradovými vazníky. Tato část bude opatřena systémovým proskleným obvodovým pláštěm z Al profilů, se zasklením bezpečnostními tónovanými skly. Zděný obvodový plášť bude doplněn systémovým zateplením dle ČSN.

Provizorní vrátnice, navržená pro nákladní dopravu, je řešena obdobně. Hlavní provozní část tvoří zděný obvodový plášť se zateplením, doplněný prosklenou rohovou konstrukcí se systémovým opláštěním profily Al s prosklenním bezpečnostním sklem. Založení budovy je navrženo na základových pasech.


Provizorní vrátnice na prařském ruzyňském letišti


Základy
Objekt je založen na betonových nearmovaných základových pasech z betonu, které jsou v místě kotvení ocelových sloupů rozšířeny a vyztuženy. Podkladní betonová vrstva bude armována sítí při spodním povrchu. Její realizace pod podlahovými plochami je vázána na položení zateplení vrstvou tvrzeného polystyrenu. V základových pasech je nutno provést prostupy pro rozvody kanalizace, vody a elektroinstalací V rámci základových konstrukcí je třeba zhotovit betonovou šachtu pro zaústění slaboproudého kabelovodu. Dále je třeba provést přípravu pro osazení zábradlí pře vstupem do budovy.

Svislé konstrukce
Vnější obvodové nosné stěny zázemí vrátnice budou vyzděny z cihel Porotherm 30 P+D - P 10 na MC 10, s dodatečným zateplením kontaktním izolačním systémem. V okně kanceláře budou umístěny ocelové sloupku na rohu a v místě prosklené stěny, které budou kotveny prostřednictvím ocelových kotevních plechů do parapetního zdiva a ocelového nosníku v nadpraží. Příčkové zdivo se předpokládá realizovat v systému Porotherm. V budově je počítáno s cihlami Porotherm 11,5 P+D na MC 2,5 a s příčkami Porotherm 6,5 P+D na MC 2,5. Zdivo se vyzdí dle technologických předpisů systému Porotherm. Příčky po obvodě O IDF budou z vnějšího líce opatřeny ocelovou kari sítí. Dle požadavků jednotlivých profesí budou provedeny veškeré prostupy a drážky ve zdivu a v podlahách. Veškeré průchody instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami INTUMEX.
Vstupní hala je navržena jako ocelová příhradová prostorová konstrukce. Její opláštění je předpokládáno z lehkého montovaného, proskleného pláště systému SCHÜCO. Jedná se ve svislém směru o samonosný sloupkopaždíkový systém.
Markýzy nade dveřmi do budovy budou z ze skla Connex, ktré bude zavěšeno pomocí ocelových nerezových lan na sloupky fasádního pláště. Jak tyto markýzy, tak vstupní dveře, ale i oplechování atiky se předpokládají jako dodávka systému.

Vodorovné konstrukce
Zastropení vrátnice je tvořeno ocelobetonovým stropem s ocelovými trámy profilu IPE 200 S 235 uloženými po á 1,0 m na betonových pozedních věncích. Na trámech bude ukotven trapézový plech TR 40/160 zalitý betonem do v. 50 mm nad vlnu.
Strop nad halou je shodného systému. Je uložena na příhradové obvodové a střední vazník.
Překlady v budově předpokládáme provádět v systému Porotherm, uložených min. 120 mm dle technologických pokynů výrobce. Ve zdivu, kde není možné užít typových překladů, je nad okny použito překladů ocelových, lokálně i překladů ocelových válcovaných, typu L. Uložení ocelových válcovaných překladů musí být min. 150 mm.

Střecha
Střecha bude provedena ve skladbě uvedené na grafických přílohách. Spád se vytvoří šikmým uložením ocelových nosníků.
Jedná se o střechy jednoplášťové, nevětrané, lemované po obvodu atikami vyzděnými z tvarovek POROTHERM 24 P+D a nebo vytvořenými konstrukcí montovaného pláště. Spád střešního souvrství bude minimálně 2 %, min. tl. tepelné izolace z desek EPS bude v místě žlabu 120 mm.
Spádové souvrství je rozděleno příčnými odvodňovacími žlaby, realizovanými ze střešního souvrství. S ohledem na snahu zbytečně nenavyšovat střešní souvrství, je navržen nulový spád tohoto odvodňovacího žlabu. Dešťové vody budou ze žlabu odvedeny střešní vpustí.
Oplechování atik se předpokládá systémové, shodným dodavatelem jako fasádní plášť.


 

Podhledy
Podhledy jsou navrženy z celistvých desek SDK, do nichž budou podle potřeb TZB vyřezány revizní uzavíratelné otvory. Přepokládá se využití systému RIGIPS nebo KNAUF v tl. 12.5 mm.
Na hygienické zařízení umývárna jsou navrženy desky stavební impregnované, vodovzdorné, v místě možného trvalého postřikování vody dodatečně ošetřené ještě vodoodpudivým nátěrem dle doporučení výrobce, např. Lugato. Jako nosný systém je použito profilovaných závěsů kovových včetně potřebného příslušenství. Desky budou systémově tmeleny, bandážovány a přebroušeny dle technologického pokynu výrobce. Návaznosti na zděné nebo betonové konstrukce budou provedeny rovněž jako tmelené, s vložením výztužné pásky. V místnosti dispečinku (Venkovní omítky budou provedeny dle finálně použitého zateplovacího kontaktního systému. V PD je navržen systém Baumit. Finální omítka systému Baumit je řešena ve skladbě Granopor základ a Granopor omítka.

Podlahy
Hrubé podlahy jsou řešeny v tradiční skladbě s hydroizolací a zateplením polystyrenem v tl. 60 mm. Jako nášlapných vrstev je užito převážně keramických dlažeb. Veškeré podlahy z keramických dlažeb musí být protiskluzné - součinitel smykového tření 0,6.

Omítky
Omítky v celé budově, kromě rozvoden, jsou navrženy jako štukové, alternativně je možno užít i sádrové jednovrstvé, např. Baumit nebo obdobné, s podkladem - cihla, beton. Podklad z cihel musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodo odpudivý, spáry zdiva musí být plnoplošně vyplněny na plnou šířku zdiva. V případě vysoké, resp. nerovnoměrné nasákavosti je nutné podklad penetrovat, např. vyrovnávačem Baumit, ředěným záměsovou vodou.
Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu atd. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem, např. uzavírací maltou příslušné použité technologie.
Místo styku různých omítaných podkladů (zdivo, beton) v ploše musí být opatřeno výztužným pletivem z pozinkované sítě s přetmelením a přetažením min. 250 mm na každou stranu řešeného styku. V rozích se osadí typové pozink. rohové lišty.
Venkovní omítky budou provedeny dle finálně použitého zateplovacího kontaktního systému. V PD je navržen systém Baumit. Finální omítka systému Baumit je řešena ve skladbě Granopor základ a Granopor omítka.

Okna
Okna budou provedena ze systému SCHŰCO:
ESG Sunstop (Sun-guard) Silver 20, 6 mm - 16 - Pl. Futur 4 mm,
součinitel prostupu tepla U: 1,4
prostup světla: 19%
solární součinitel: 17%
stínící součinitel.: 20%
vnější reflexe: 33%

Z vnější strany budou okenní parapety opatřeny TiZn okapem (Systém SCHŰCO). Vnitřní okenní parapety jsou navrženy z lamina - odstín bílá, tl. 20 mm, s tzv. okapovým nosem (krytí ložné spáry zdiva ). Vnitřní okno mezi kanceláří a halou bude jednoduché, čiré CONNEX s mezerou nad parapetem ve výši 150 mm.


Interiér vrátnice


Dveře
V objektu budou použity typové ocelové zárubně a dřevěné dveřní výplně, vyjma venkovních dveří. Venkovní dveře budou opatřeny prahem bukovým. Ostatní dveře, pokud nejsou v místě změny podlahového materiálu, bez prahu. Kování je navrženo v provedení COBRA VISION.
Do místnosti IDF budou osazeny bezpečnostní,požární dveře s odolností EI-SC 30D3 ovládané elektromagnetickým zámkem. Do místnosti rozvodny dveře s odolností EW-15D3.

Místo stavby: Mezinárodní letiště Praha Ruzyně
Okres: Praha 6
Kraj: Hlavní město ČR Praha
Investor : Česká správa letišť
Hlavní projektant : Nikodem a Partner
Projektant architektonického a stavebně technického řešení, HIP :
Projektová kancelář - AIP Ing.arch. J. Kačer a Ing. Z. Jäger

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice