KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Víceúčelová sportovní hala v Plzni – unikátní technologie obloukových konstrukcí

Víceúčelová sportovní hala v Plzni – unikátní technologie obloukových konstrukcí

Publikováno: 10.3.2010
Rubrika: Zajímavosti

Plzenští školáci z tamní 31. základní školy již naplno využívají novou víceúčelovou sportovní halu, která stojí v městské části Severní předměstí – Lochotín. Stavbu tvoří systém samonosné obloukové haly z tenkostěnných lamel, řešený jako samostatný jednopodlažní nepodsklepený objekt. Mezi novostavbou haly a stávající školní tělocvičnou je umístěn spojovací trakt – dvoupodlažní přístavba, který tvoří spojovací článek mezi těmito objekty a zároveň plní nástupní a doplňkovou funkci pro využívání haly.

Víceúčelová sportovní hala v Plzni – unikátní technologie obloukových konstrukcí

ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Základní hmotová koncepce stavby je tvořena obloukovou konstrukcí sportovní haly o rozměrech 28 × 45 m s výškou vrchlíku 12 m. Na něj navazuje zděná kvádrová stupňovaná hmota přístavby s výškovým rozdělováním po třech metrech. Rozměry přístavby v suterénní zasvahované části jsou 12 × 20 m, v přízemí se zmenšují na 8,5 × 20 m – zastřešení pultovou střechou. Vnější povrch haly je v kovovém provedení z jednotlivých do sebe zapertlovaných U lamel. Valená klenba haly je doplněna svislými čelními fasádami; západní štít je z téhož materiálu (svislé lamely), východní štít je vyzdívaný a tvoří dělítko mezi halou a přístavbou.

Přístavba je navržena v klasické zděné technologii. Jsou v ní vytvořeny přechodové prvky mezi halou a „ustáleným“ vzhledem stávající tělocvičny. Vše formou kombinace omítkové a z trapézu obkládané plochy, plně prosklené plochy (zejména hmota vystupujícího točitého schodiště) a kontrastního řešení požárního žebříku s obslužnou lávkou technického zařízení (přístup k vzduchotechnickému zařízení a střeše) záměrně umístěného do čelní fasády přístavby.

Záměrem architekta bylo postavit halu jako velký prosvětlený prostor. V útrobách haly je umístěna víceúčelová sportovní plocha o maximálním rozměru 22 × 40 m, doplněná v podélných stranách dvouřadým hledištěm, které tvoří skupinové sestavy napevno osazených sedaček, prostorem pro střídačky a stolek časomíry. V doplňkové přístavbě je v suterénu soubor čtyř šaten se sdruženými umývárnami a samostatně začleněnými místnostmi toalet.

Místnosti doplňují technické prostory a komunikační trasy se schodišti do nadzemního podlaží. V něm se nachází hlavní vstup do haly s recepcí, odpočinkovým prostorem a sociálním zařízením pro diváky, dále zázemí správce a prostor pro rozhodčí. Při realizaci bylo přihlédnuto k požadavku řešení interiérů z hlediska akustiky a volil se proto systém eliminace zvukových dopadů volbou citlivé úpravy stavebních konstrukcí systémem akustických obkladů stěn. Prostor haly je doplněn bílými akustickými obklady zvyšujícími vzduchovou neprůzvučnost panelů a akustický dozvuk v hale. Doplňkově se na obloukový podhled aplikovaly pásy akustického obkladu Rockfon BOXER a dále obkladu z dřevěných palubek na roštu s minerální deskou jako absorpční vložkou (rezonátory), za lavičkami tribuny je 2,4 m široký pás OSB desek.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Při stavbě haly byla využita unikátní technologie výstavby obloukových konstrukcí, doplněná technologiemi klasických stavebních prací, s užitím běžných stavebních materiálů. Nosnou konstrukci haly tvoří obloukový systém tenkostěnných lamel typu STEEL, podporovaný, či spíše spřažený s ocelovými příhradami a průvlaky. Štíty jsou tvořeny stejnými avšak rovnými lamelami doplněnými ocelovým roštem (Ič. 160 a jäkly 100/60/3). Štítové plochy mají prosvětlovací čiré polykarbonátové výplně. Součástí haly jsou rovněž dvojice elektricky poháněných obloukových světlíků. Štít (přivrácený k přístavbě) je vyzděn z cihel.

Dvoupodlažní přístavba je řešena jako zděná stavba s vnitřními ocelovými rámy, podporující strop nad 1. PP. Stěny přístavby jsou z cihel stejně jako zdivo vestavěných toalet. Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou navrženy z montovaných stropů MIAKO, tloušťky 230 mm a betonu C 20/25. Schodišťové prvky tvoří nová železobetonová deska a točité schodiště v přední části přístavby, které je z pola vsazené do proskleného tubusu.

Nosná konstrukce zastřešení přístavby je tvořena jednak pokračováním MIAKO stropu (jednopodlažní část) a dále příhradovými, jednostranně skloněnými, dřevěnými sbíjenými vazníky, tvořícími pultovou střechu, na které je trapézový plech z leštěného hliníku. Nové podlahy jsou provedeny podle ČSN s běžnou tepelnou izolací a betonovou mazaninou. Podlahy na styku s terénem mají doplňkovou termoizolaci z polystyrenu a vhodnou izolaci proti vlhkosti. Jako nášlapných vrstev je použito keramické dlažby. V prostoru haly je přepokládán víceúčelový sportovní povrch a na nesportovních plochách zátěžové koberce.

Barevně je objekt řešen v kombinaci světlé modré a žluté, přičemž zvolený odstín není refl exní barvou. Část štítové stěny je probarvena jemně šedou omítkou jako na fasádě sokolovny, stojící poblíž haly. Kazetový obklad svislých stěn je šedý, trapéz na pultové stěně je tmavě modrý. Prosvětlovací plochy jsou řešeny jako čiré, osazené do hliníkových rámů, konstrukční prvky jsou žárově pozinkovány.

Multi-purpose sports hall in Plzeň – a unique technology of arched structures
Schoolchildren from the local 31st Elementary School have been fully using a new multi-purpose sports hall, located in city district Severní předměstí – Lochotin. This building is made up of a system of self-supporting arched hall of thin-walled strips, designed as independent one-storey building without cellars. During construction of the hall, a unique technology of arched structure construction, completed by technology of traditional construction works, with conventional building materials, has been used. Bearing structure of the hall consists of an arched system of thin-walled strips of type STEEL, supported or rather coupled with steel panels and girders.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Halu tvoří systém ocelových oblouků.Jednotlivé oblouky a lamely jsou spřaženy s ocelovými příhradami.Dvoupodlažní přístavba je navržena jako zděná.Štíty tvoří rovné lamely doplněné ocelovým roštem.Prostor haly je doplněn akustickými obklady.Finální podoba nové haly

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (237x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (63x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (57x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice