KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Werk aréna Třinec    Urbanistické a architektonické řešení WERK ARENY

Urbanistické a architektonické řešení WERK ARENY

Publikováno: 20.12.2013
Rubrika: Werk aréna Třinec

Nová multifunkční hala je umístěna do dosud nezastavěného prostoru intravilánu na volnou travnatou plochu bez dopravního napojení. Doprava v klidu je z poloviny navržena na zatravněné ploše, z poloviny na volné ploše po demolicích provizorních halových objektů. Prostor určený k zástavbě se nachází mezi kapacitní ulicí Frýdeckou na východní straně, ulicí Bezručovou na severní a místní obslužnou komunikací Lesní na východě.

URBANIZMUS
Halou a přilehlým parkovištěm bude zastavěna zhruba polovina volného travnatého prostoru. Zbývající polovina jižním směrem zůstane nezastavěna. Od zmíněných ulic je prostor, do kterého byla umístěna hala, vzdálen cca 80 – 100 m. Od Lesní ulice je hala oddělena zónou bydlení v rodinných domech, od ulice Bezručovy je to zóna smíšeného bydlení a občanské vybavenosti. Od Frýdecké ulice je to zóna občanské vybavenosti a průmyslu. Objekty provizorního charakteru směrem k Frýdecké ulici byly v předstihu demolovány a uvolněný prostor je určen k vytvoření veřejného parkoviště, které bude sloužit i pro potřeby realizace dopravy v klidu hotové haly. Stávající světelná křižovatka respektive odbočení směrem k navrhované hale bude kapacitně posíleno.

Ve stávajícím stavu je rameno křižovatky používáno jako odbočení k autosalonu. Nová komunikace bude přivádět dopravu ke kruhové křižovatce, ze které bude vjezd na komunikaci k parkovištím. Tato komunikace bude ukončena jako slepá a bude umožňovat další rozvoj nezastavěné části pozemků. Napojení autosalonu KARIREAL, které je rušeno vybudováním nové křižovatky, je navrženo z komunikace mezi světelnou křižovatkou a rondelem. Jedno odbočení je navrženo přímo k autosalonu se servisem a STK, druhé odbočení je na volnou plochu na druhé straně nové komunikace, kde je navrženo nové parkoviště pro návštěvníky autosalonu.

V rámci městského a urbanistického kontextu by bylo vhodné vybudování přirozeného pěšího přivaděče, na který bude zpracována zvláštní projektová dokumentace po předběžném projednání a dohodě s vlastníky předmětných pozemků, přes které bude vedena. Nová pěší přístupová komunikace se předpokládá z ulice Bezručovy.

ARCHITEKTURA
Objemová kompozice haly vychází z provozně dispozičních realit. Základní a určující je tvar ledové plochy a obíhající řady tribuny, které formují konstrukční systém. Monolitické a prefabrikované betonové konstrukce podzemního a dvou nadzemních podloží tvoří podnož ocelové konstrukci, která překonává velký rozpon nad tribunami tak, aby nebyl omezován výhled návštěvníků arény nosnými konstrukcemi.

Provozy haly a zejména hlediště jsou orientovány dostředně k ledové ploše. Neexistují žádné požadavky na přirozené osvětlení haly obvodovým, nebo střešním pláštěm. Prostory, které se vyskytují u fasády, jsou doplňkové a obslužné. Ochoz v 1. NP je navržen prosklený, protože se zde potkává před utkáním či jinou produkcí a o přestávkách velké množství lidí na malé ploše a průhledy do zeleně a volné plochy pomáhají snižovat tímto vyvolané napětí. Ve 2. NP je směrem k obvodovému plášti převážně orientován ochoz kolem VIP boxů. 1. NP je proskleno a odlehčeno a skrze prosklený plášť je vidět betonový skelet a vybavenost, která je naopak orientována od pláště. 2. NP je tvořeno pevnou horizontální hmotou, která se vznáší nad proskleným 1. NP. Horizontálnost 2. NP je posílena průběžným pásovým oknem a ustupujícím 1. NP. Ustupující 1. NP vytváří u pokladen a u vstupů prostory, kam neprší. Nezastupitelná záležitost při nepříznivém počasí. Nad horizontální hmotou 2. NP je navrženo zastřešení vzpínadlovou konstrukcí. Konstrukce se vzpínadly byla zvolena z estetických důvodů. Objednatel projektové dokumentace zastupující Třinecké železárny, a. s. jako výrobce ocelových profilů požadoval ocelovou konstrukci na vysoké estetické úrovni, která bude vizitkou oceláren.

Střešní konstrukce haly představuje kulový vrchlík s poloměrem 150 m. Konstrukce je tvořena z příhradových obloukových vazníků s předpjatým táhlem s proměnlivým poloměrem. Ocelová konstrukce zastřešení haly se pohledově uplatňuje až z větších vzdáleností, v těsné blízkosti haly je dominantní hmota 2. NP. Estetické dopady jsou patrné více z prostorových výstupů digitálního modelu než z ortogonálních pohledů, které nemají zcela vypovídající hodnotu.

Architektonická kompozice je obrazem uspořádání provozu bez přidaných estetizujících objemů.

Podélné strany haly jsou navrženy z pohledového betonu s nepravidelným rastrováním oken. Pohledový beton je zformován do rustikálních hranolů, které převyšují výšku oblých částí obvodového pláště. Okenní pásy jsou doplněny parapetními pásy s perforovaným pozinkovaným kovovým obkladem. Střešní vrchlík haly bude kryt hliníkovou střešní krytinou z falcovaných plechů v předzvětralé úpravě s dominantními stojacími drážkami. Svislé části vrchlíku jsou kryty vlnitým plechem. Podnož haly, do které jsou umístěny technologické provozy, je obložena kortenovými plechy. Na hraně zastřešení strojovny chlazení je umístěna kondenzační část chladícího okruhu s vodním kondenzátorem.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE WERK ARENY
Investor požadoval návrh ocelové konstrukce na vysoké estetické úrovni. Ve spolupráci s ing. Vladimírem Janatou a Ing. Jindřichem Beranem z firmy EXCON a. s., navrhl architekt radiální ocelovou konstrukci se vzpínadly, která je tvarově a esteticky zajímavá a navíc úspornější na spotřebu oceli o cca 30 % hmotnosti střešní konstrukce oproti variantě s klasickými příčnými příhradovými vazníky. Radiální struktura konstrukce se skládala z 26 příhradových obloukových vazníků s předpjatými táhly, které se sbíhaly na centrálním celosvařovaném prstenci tvaru dutého příhradového válce. Jednalo se tedy o návrh radiální konstrukce s prostorovým předpjatým vzpínadlem, obdobné schéma je použito v nové hale ve Vysočanech.

Zvolená vnitřní konstrukce vygenerovala vnější tvar střechy v podobě kulového vrchlíku s poloměrem 150 m. Výška a proporce vrchlíku byly rovněž určeny zadáním ukrýt rozsáhlé VZT zařízení pro arénu pod střešním pláštěm. Konstrukce kulového vrchlíku je výhodná pro zatížení centrální multimediální kostkou, při excentrickém zatížení technologiemi, případně pódiovou koncertní technikou, které mohou být s výhodou umístěny v prostoru mezi vazníky a táhlem. Vrchlíkové uspořádání vazníků bohužel zcela nekoresponduje s železobetonovým skeletem podnože oválné arény, která těsně kopíruje tvar ledové plochy. Tento neřešitelný rozpor bylo nutné překonat pomocí ocelového okružního věnce, který propojoval konce sloupů a tvoří lože vazníků. Dílčí nestejnoměrné posuny mezi uložením vazníků a skeletem byly kryty ochozem kamerové lávky s osvětlenou přední hranou.

Paralelně s radiální konstrukcí byl rozpracováván i návrh konstrukce a paralelními vazníky v tangenciálním uspořádání s válcovým tvarem střechy. Nespornou výhodou podélné konstrukce je přímé uložení vazníků na sloupy nesoucí tribunové vazníky, nevýhodou byl omezený prostor v místech, kde je zapotřebí (u strojovem VZT) a nadbytek obestavěného prostoru v místech, kde zapotřebí není. Z hlediska obestavěného prostoru vycházela radiální konstrukce, respektive střecha ve tvaru kulového vrchlíku ideálně, a byla tak odsouhlasena. V krátkém časovém úseku zástupce investora rozhodl, že požaduje návrh ocelové konstrukce s tangenciálním uspořádáním. Při návrhu této modifikované varianty, která se realizuje, jsme zůstali u vazníků se vzpínadly, ale byly aplikovány na rovnoběžně uspořádané vazníky. Jednotlivé vazníky mají směrem od středu proměnlivé zakřivení horních pasů tak, aby vznikla kulová plocha. K výhodám podélného uspořádání patří to, že vazníky jsou neseny betonovým skeletem, vychází jednodušší upořádání podstropních zařízení, která mohou být z větší části lineární (obslužné technologické lávky, rozvody VZT, rastr osvětlení, akustické podhledy atd.). Z pocitu kompromisního řešení a dílčího rozporu mezi radiálním tvarem zastřešení a tangenciální konstrukcí jsem podle klasických vzorů renesančních a barokních kopulí navrhl plošší vnitřní klenbu ze solitérních akustických podvěšených panelů: řešení s vnitřní akustickou kopulí nebylo odsouhlaseno.
Akustické panely měly mezi sebou natolik velké mezery, že nechávaly průhledy jasně tušit obrovský prostor nad sebou, kterým prochází veškeré instalace a do kterého se ztrácejí nechtěné akustické dozvuky. Pod akustické panely vyplouvaly nejušlechtilejší části ocelové konstrukce, styčníky se vzpínadly, které vynikají na pozadí zavěšených podhledů, na spuštěné části konstrukce byla navržena instalace komponent audio a video techniky.

Urban and Architectonic Design of WERK ARENA
The new multipurpose hall is situated in a currently vacant space of a town residential area, in a free grass plot without traffic connection. Traffic calming is partially planned on a grass plot and partially on a free plot that shall arise after the demolition of temporal hall objects. The space designated for building is located between the capacity Frýdek Street on the eastern side, Bezruč Street on the northern side and a local service communication Lesní on the eastern side. Volume composition of the hall originates from operations of disposition realities. Basic and determining is the shape of the ice surface and the surrounding stand rows, which form a construction system.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
VizualizaceVizualizaceVizualizaceZvolená vnitřní konstrukce vygenerovala vnější tvar střechy v podobě kulového vrchlíku s poloměrem 150 m.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technologie chlazení ledové plochyTechnologie chlazení ledové plochy (69x)
Chladicí zařízení je navrženo pro chlazení jedné ledové plochy o rozměru 28 × 58 m s dobou provozu 10 až 11 měsíců v roc...
Železobetonové prefabrikované konstrukceŽelezobetonové prefabrikované konstrukce (56x)
Firma A-Z Prezip a. s., Chrudim se společně se statickou kanceláří STATIKA Čížek s.r.o., Pardubice významně podílela na ...
Urbanistické a architektonické řešení WERK ARENYUrbanistické a architektonické řešení WERK ARENY (33x)
Nová multifunkční hala je umístěna do dosud nezastavěného prostoru intravilánu na volnou travnatou plochu bez dopravního...

NEJlépe hodnocené související články

„I přes složitost situace na trhu s ocelí jsme prostě cítili, že špičkový hokej potřebuje špičkové zázemí. Tuto investici si region zaslouží,“„I přes složitost situace na trhu s ocelí jsme prostě cítili, že špičkový hokej potřebuje špičkové zázemí. Tuto investici si region zaslouží,“ (5 b.)
uvedl pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, a. s....
„Mnoho staveb často vznikalo tak, že tvůrci myšlenky museli jít proti proudu,“„Mnoho staveb často vznikalo tak, že tvůrci myšlenky museli jít proti proudu,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ján Moder, spolumajitel Třineckých železáren, a. s. a prezident HC Oceláři Třin...
Třinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAUTřinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAU (5 b.)
Nová WERK ARENA nabídne svým uživatelům rovněž velmi kvalitní zázemí. Nejen vrcholovým sportovcům budou k dispozici bazé...

NEJdiskutovanější související články

Třinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAUTřinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAU (2x)
Nová WERK ARENA nabídne svým uživatelům rovněž velmi kvalitní zázemí. Nejen vrcholovým sportovcům budou k dispozici bazé...
Nové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v TřinciNové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v Třinci (2x)
Sportovní fanoušci HC Oceláři Třinec se už nemohou dočkat otevření nové sportovní haly....
Trafostanice nové WERK ARENYTrafostanice nové WERK ARENY (1x)
Jednou z nejdůležitějších staveb, které vznikaly souběžně s výstavbou sportoviště, je objekt trafostanice. Bez ní by nov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice