KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Unikátní spojení historie s budoucností – nová kancelářská budova Five

Unikátní spojení historie s budoucností – nová kancelářská budova Five

Publikováno: 1.6.2017
Rubrika: Zajímavosti

V místě bývalé smíchovské tramvajové vozovny v Praze vznikla nová, moderní kancelářská budova. Aby byla unikátní atmosféra místa zachována, začlenili autoři do stavby původní obvodovou zeď. Po pečlivé renovaci tak dává tento historický prvek moderní budově unikátní tvář. Smíchov je díky snadné dostupnosti a rozmanitým službám jedním z nejoblíbenějších míst pro podnikání v Praze. Společnost Skanska zde již vybudovala projekt Riverview, který je sídlem IT Global Innovation Center společnosti MSD. Nováček v sousedství s názvem Five je od Riverview hned přes ulici. Plynule tak pokračuje v rozvoji této oblíbené pražské čtvrti. Budova Five je předběžně certifikovaná známkou LEED Platinum, což je nejvyšší možná úroveň při hodnocení energetické náročnosti budov.

ATRAKTIVNÍ LOKALITA I SLUŽBY

Stavba Five bude nájemcům k dispozici již od května 2017. Připojí se ke stávajícím kancelářským budovám na Smíchově, který je díky snadné dostupnosti a rozmanitým službám jedním z nejoblíbenějších míst pro podnikání v Praze. Nájemci se mohou těšit na panoramatický výhled na Vltavu, Pražský Hrad i Vyšehrad ze společné střešní terasy. Na velkorysém prostoru šesti pater nabídne Five hned několik inovativních a současně ekologických technologií dle požadavků certifikace LEED Platinum. Pro zpříjemnění a zefektivnění práce ve Five budou mít jeho obyvatelé k dispozici i celou řadu nadstandardních služeb. Jejich snadné využití zajistí na míru vytvořená mobilní aplikace. Půjde například o prádelnu, kde si zájemci uzamknou oděv do vyhrazené skříňky, zaplatí přes mobilní aplikaci a do 48 hodin si oblečení vyzvednou vyčištěné, případně i vyžehlené.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A ECO ŘEŠENÍ

 • Optimalizované větrání, vytápění a chlazení, aby nedocházelo ke ztrátám energie.
 • Vysoce účinné vzduchotechnické jednotky s nízkou rychlostí chodu, aby byla distribuce vzduchu tichá.
 • Efektivní chlazení prostřednictvím klimatizačního systému.
 • Propracovaný monitoring CO2.
 • Pokročilý systém osvětlení s regulací denního světla.
 • LED světla ve všech částech budovy, což se promítá ve významné úspoře energie.
 • Světla na chodbách, schodištích, toaletách a v garážích ovládaná pohybovými čidly.
 • Možnost individuálního měření spotřeby dle nájemníků. 
 • Úpravy pro nižší spotřebu vody včetně perlátorů a pisoárů, sensorové baterie.
 • Pět high-tech výtahů s možností zpětného využití energie a řídicím systémem.
 • Sběr dešťové vody pro zavlažování zeleně.
 • Používání certifikovaného dřeva (FSC) v souladu s podporou ekologické udržitelnosti.
 • Důkladné kontroly chemických látek použitých při výstavbě a přítomnost materiálů neohrožujících zdraví.
 • Prostorné stojany na kola a šatny.
 • Venkovní zeleň na terase a střeše.
 • Inteligentní systém kontroly a správy budovy.
 • Elektronický systém detekce ohně s kompletním pokrytím rozstřikovači.
 • Automatický systém externího stínění.

Pozemek je situovaný na rohové proluce v ulici Na Valentince. Stavební parcela se nachází na volném pozemku, na kterém byl zdemolován původní objekt, ze kterého zůstaly zachovány obvodové stěny do ulic Na Valentince a Svornosti. Parcela je téměř obdélníkového tvaru cca 100 × 31 m.

CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Administrativní objekt je navržen jako sedmipodlažní objekt s hlavními vstupy z ulice Na Valentince. Dispozičně je objekt navržen jako podélný pěti trakt se dvěma středními chodbami. I po sloučení objektu A a B zůstanou pro objekt z důvodu flexibility využití dva vstupy a dvě vstupní haly. Vstupní prostory navazují na vertikální jádra se schodištěm a výtahy. Dispoziční řešení jednotlivých pater umožňuje členění na několik nájemních celků. Společné sociální zázemí je přičleněno vždy k hlavním vertikálním komunikačním jádrům. V přízemí se dále nachází komerční prostory a vjezd do garáží. Potřebné parkovací kapacity objektu jsou zajištěny ve dvou podzemních podlažích. Vjezd do garáží je navržen z ulice Na Valentince. Technické zázemí objektu je navrženo v podzemních podlažích i na střeše.

STAVEBNĚ‑TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Spodní stavba objektu představuje dvě podzemní podlaží. Suterén je navržen jako dva dilatační celky. Nosná konstrukce spodní stavby je navržena jako železobetonová, monolitická, stěnová konstrukce doplněná sloupy. Poloha stěn a sloupů vychází zejména z dopravního řešení podzemních garáží.

Nosná konstrukce horní stavby je navržena s ohledem na statické požadavky jako železobetonová, monolitická. Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna stěnami jednotlivých podlaží. Ztužujícími prvky objektu jsou především stěny probíhající přes celou výšku objektu. Přenos vodorovných sil do svislých ztužujících konstrukcí zajišťují tuhé stropní desky.

Nosný systém nadzemní části je navržen jako kombinovaný stěnový/sloupový a to za použití monolitických železobetonových stěn, sloupů a železobetonových stropů. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a dále železobetonové stěny výtahových šachet tl. 200 mm. Některé stěny v 1. NP mají také funkci stěnových nosníků, které zajišťují změnu nosného systému mezi 1. PP a 1. NP.

Obvodový plášť do ulice Na Valentince a Svornosti je řešený jako dvojitá montovaná prosklená fasáda. Štíty budovy směrem k sousedním objektům jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Obvodové konstrukce jsou z hlediska tepelné techniky navrženy tak, aby vyhověly ČSN 73 0540-2. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s minimálním spádem pro odvodnění. Střecha části podzemního podlaží vybíhajícího mimo půdorysnou stopu nadzemní části objektu je řešena jako zelená.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Podzemní podlaží jsou řešena jako prostorová deskostěnová konstrukce s vnitřními lokálními podporami – sloupy, obvodovými stěnami, vnitřními dělícími stěnami a stěnami komunikačních jader. Tato konstrukce je způsobilá přenášet účinky svislého zatížení do základů.

Objekt je založený hlubinně v podobě velkoprůměrových pilot a základové desky tloušťky 400 mm, která je v místě sloupů lokálně zesílena na tl. 550 mm z důvodu protlačení. Délky a průměry pilot/tryskové injektáže jsou stanoveny dle velikosti zatížení a druhu zeminy resp. horniny v podzákladí. Základová deska a piloty jsou navrženy na max. sednutí 10 mm. V místě obvodové stěny je základová deska podepřena tryskovou injektáží, která tvoří zajištění stavební jámy, zajišťující tak její vodotěsnost, v některých místech slouží i jako konstrukce podchycující sousední objekty.

Stavbu tvoří dva sloučené objekty. Každý je řešen staticky odděleně jako samostatný dilatační celek.

V nadzemních podlažích je navržen převážně skeletový systém doplněný o vnitřní železobetonové komunikační jádro. Na celou výšku objektu prochází v každém dilatačním celku železobetonové výtahové šachty komunikačním jádrem, které ztužují objekty ve vodorovném směru. Výtahové šachty nejsou od vlastního objektu oddilatovány. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové bezprůvlakové desky vesměs tloušťky 250 mm, lokálně zesílené nad některými sloupy z důvodu protlačení na tl. 350 mm.

Nenosné stěny (výplňové zdivo a příčky) jsou vyzdívané, spáry mezi nimi a stěnami, resp. sloupy betonovými, jsou systémově ošetřeny, aby nedocházelo ke vzniku trhlin na jejich rozhraní.

ZÁKLADOVÉ POMĚRY A ZALOŽENÍ

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zvoleno založení objektu jako hlubinné, v podobě velkoprůměrových pilot a základové desky tloušťky 400 mm, která je v místě sloupů lokálně zesílena na tl. 550 mm z důvodu protlačení. Délky a průměry pilot jsou stanoveny dle velikosti zatížení a druhu zeminy resp. horniny v podzákladí. Síly do pilot byly částečně eliminovány spolupůsobením základové desky a piloty. Základová deska a piloty jsou navrženy na max. sednutí 10 mm. Základová deska je navržena jak na zatížení od vrchní stavby, tak i na zatížení od vodního sloupce v řádu 2 m. Po obvodě objektu je navržena trysková injektáž, která zajišťuje stavební jámu jak z důvodu stability tak i vodotěsnosti a v některých místech slouží i k podchycení sousedních objektů. Trysková injektáž, obdobně jako piloty, podpírá po obvodě nosnou konstrukci a je taktéž navržena na sednutí 10 mm.

Základová deska je navržena z betonu C30/37-XA1-XC2, výztuž vázaná třídy B500B.

SPODNÍ STAVBA

Popis nosné konstrukce

Konstrukčním řešením spodní stavby je monolitický skeletový systém doplněný o obvodové stěny, vnitřní dělící stěny a stěny komunikačních jader. Výsledkem je prostorová deskostěnová konstrukce, která je způsobilá přenášet účinky svislého zatížení do základové půdy prostřednictvím kombinace hlubinného založení (piloty a trysková injektáž) a tuhé základové desky.

Svislé konstrukce

Jako svislé nosné konstrukce jsou v podzemních podlažích navrženy obdélníkové sloupy 300 × 900 mm a obvodové i vnitřní stěny povětšinou tl. 300 mm. Sloupy garáží jsou navrženy jak na celkové zatížení z vrchní stavby, tak i na mimořádné zatížení od nárazu vozidel do 3 t. Železobetonové sloupy mají uvnitř objektu v garážích zkosené hrany 20 × 20 mm.

Suterénní obvodové stěny nejsou navrženy jako vodonepropustná konstrukce. Proti zemní vlhkosti resp. podzemní vodě jsou chráněny pomocí bentonitové hydroizolace, doplněné o asfaltové pásy. Na žádost investora je konstrukce spodní stavby po obvodě navržena jako tzv. „hnědá vana“ na šířku trhliny 0,3 mm.

Obvodové stěny jsou navrženy jak na svislé reakce od vrchní stavby, tak na vodorovné zatížení od zeminy a případného vodního sloupce výšky max. 2 m. Voda, dle informací od geologa, takto maximálně nastoupá při povodňové vlně, ustálená hladina podzemí vody se jinak nachází cca 0,9 m nad základovou spárou.

Část vnitřních sloupů v 1. podzemním podlaží je z důvodu ustupujících navazujících sloupů zesílena pomocí krátkých konzol umístěných pod stropní deskou. Suterénní obvodové stěny jsou navrženy z betonu C30/37-XA1 XC2, vnitřní stěny a sloupy z betonu C30/37-XC1, výztuž všude vázaná třídy B500B.

Vodorovné konstrukce

Stropní desky podzemních podlaží jsou navrženy jako železobetonové pnuté ve dvou směrech a jsou lokálně podpírány obdélníkovými sloupy, obvodovými a vnitřními stěnami. Stropní deska 2. podzemního podlaží je navržena v konstantní tloušťce 250 mm. V 1. podzemním podlaží je stropní deska v místech restaurace a vstupní části navržena tl. 300 mm jak z důvodu navýšeného zatížení, tak i z důvodu začínajících stěn nadzemního podlaží na stropní desce. Stropní desky spodní stavby nejsou navrženy jako vodonepropustné – vzhledem k umístění garáží byl jejich povrch opatřen trvale pružným nátěrem schopným překlenovat aktivní trhlinky. Stropní desky jsou navrženy z betonu třídy C25/30 XC1, výztuž vázaná třídy B500B.

VRCHNÍ STAVBA

Popis nosné konstrukce

Konstrukčním řešením v nadzemních podlažích je zvolen skeletový systém doplněný o tuhé železobetonové schodišťové jádro a jádra výtahových a technologických šachet. Výsledkem je prostorová konstrukce, způsobilá přenášet účinky svislého a vodorovného zatížení do spodní stavby.

Svislé konstrukce

V nadzemních podlažích jsou svislé konstrukce tvořeny převážně železobetonovými kruhovými sloupy průměru 500 mm. V 1. nadzemním podlaží jsou sloupy ještě ponechány obdélníkové doplněné vnitřními dělícími stěnami tl. 300 mm začínající na stropní desce pnuté ze sloupu na sloup a chovající se tak jako stěnové nosníky. Dva sloupy v místě vstupní části jsou provedeny z estetického hlediska jako ocelové příhradové.

Stěny komunikačního jádra, výtahové šachty a stěny technologických šachet jsou navrženy konstantní tloušťky 200 mm.

Ustupující 7. nadzemní podlaží je po obvodu směrem do ulice podpíráno soustavou ocelových sloupků tvořených trubkou 114 × 8 mm z válcované oceli třídy S235.

Železobetonové svislé konstrukce nadzemních podlaží jsou provedeny z betonu třídy C30/37-XC1, výztuž všude vázaná třídy B500B.

Vodorovné konstrukce

V nadzemních podlažích jsou navrženy jako vodorovné konstrukce křížem vyztužené železobetonové stropní desky, povětšinou tl. 250 mm. V místech největších rozpon jsou desky lokálně zesíleny na tl. 350 mm z důvodu protlačení sloupy.

V 1. nadzemním podlaží je stropní deska v místě předzahrádek z důvodu značného zatížení od zeminy navržena tl. 300 mm a je zapuštěna o cca 800 mm níže.

Původní památkově chráněná fasáda je ke stropním deskám nadzemních podlaží přichycena soustavou ocelových táhel zakončených kotevními deskami. Původní fasáda nese pouze sama sebe a vzdoruje tak pouze vodorovným účinkům od větru. Stropní desky jsou navrženy z betonu třídy C25/30-XC1, výztuž vázaná třídy B500B.

Schodiště

Schodiště je v objektu navrženo jako dvouramenné. Jednotlivá schodišťová ramena jsou provedena jako železobetonová, prefabrikovaná, uložená na ozuby vnitřních monolitických mezipodest a podest stropní desky přes akustická ložiska Egcoscal.

Schodiště jsou navržena z betonu C25/30-XC1, výztuž vázaná třídy B500B.

Výtahy

Celým objektem prochází tři výtahové šachty umístěné uvnitř objektu. Výtahová šachta není od nosné konstrukce objektu oddilatována a plní tak, i se schodišťovým jádrem, funkci zavětrování proti nepříznivým vodorovným účinkům sil od větru.

Výtahová šachta je navržena z betonu třídy C25/30-XC1, výztuž vázaná třídy B500B.

Z podkladů EBM, s. r. o. a C-ENG s. r. o.

A Unique Combination of History and Future – A New Office Building “Five”
A new contemporary office building was built on the site of a former Smíchov tram depot in Prague. To preserve the unique atmosphere of the site, designers integrated an original periphery wall into the building. Thus, after a careful renovation, this historical element contributes to the unique appearance of the contemporary building. Thanks to its great accessibility and variety of services, Smíchov is one of the most popular business places in Prague. The company of Skanska has built the Riverview project here, being a seat of IT Global Innovation Center of MSD. A neighbouring newbie – Five – is just across the street, opposite Riverview. In this way, it fluently continues in developing this popular district of Prague. The building of Five has been preliminary certified by LEED Platinum certification, which is the highest possible level of the assessment of energy efficiency of buildings.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová kancelářská budova Five - vizualizaceBudova Five a budova Riverview z leteckého pohledu - vizualizaceStřešní terasa s výhledem na Pražský hrad - vizualizaceSoukromá zahrada - vizualizaceVstupní lobby s informačními obrazovkami - vizualizaceVstupní lobby a recepce - vizualizaceRecepce - vizualizaceInteriér s výhledem na Pražský hrad - vizualizaceStřešní terasa s výhledem na Vyšehrad - vizualizaceŘíjen 2015 - Pohled na podchycené historické stěny a výkopŘíjen 2015 - Budova je založena cca 2,5 m pod úrovní základových konstrukcí.Březen 2016 - Z prostorových důvodů byly využívány stabilní betonářské pumpy.Březen 2016 - Celá výstavba probíhala ve vnitroblokuČerven 2016 - Betonáž sloupů Červen 2016 - Velký důraz byl kladen na pohledovost stropůZáří 2016 - Rozvody tepla a chladu byly realizovány pomocí prefabrikovaného potrubí a mechanických spojek.Září 2016 - Na ochranu chodců proti pádu předmětů byly instalovány záchytné sítěListopad 2016 - Instalace fasády s předmontovanou konstrukcí druhého pláštěListopad 2016 - Detail napojení elementů lehkého obvodového pláštěProsinec 2016 - Pohled na dokončenou montáž fasádních elementůProsinec 2016 - Následně byly doplněny tahokovové sítěÚnor 2017 - Vnitřní povrch historické fasády tvoří zatírané cihelné zdivoÚnor 2017 - Pohled do prostor fit-outÚnor 2017 - Pohled na karbonové výztuhy interiérového schodištěÚnor 2017 - Práce v interiérech

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (424x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (232x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
CZ BIM - Stavebnictví 4.0 aneb na cestě za digitalizací stavebnictví (65x)
Patrně jen nepatrné procento mezi čtenáři časopisu Konstrukce ještě nezaznamenalo čtvrtou průmyslovou revoluci. Téma, kt...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice