KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Městský stadion Ostrava    Typový postup montáže OK tribuny

Typový postup montáže OK tribuny

Publikováno: 24.9.2013
Rubrika: Městský stadion Ostrava

Samostatnou kapitolou při rekonstrukci stadionu byla montáž vyrobených ocelových konstrukcí tribuny. Tato fáze rekonstrukce byla velmi závislá na preciznosti a dobrému naplánování jednotlivých prací, aby se předešlo časovým ztrátám v napjatém harmonogramu výstavby.

Základní typový model montáže vypadá následovně:

 • Převzetí a prostudování dokumentace.
 • Převzetí zařízení staveniště.
 • Provedení školení pracovníků a záznamu dle přílohy č. 9 směrnice S26.
 • Rozmístění a vyvážení roštů pro předmontáž a svařování rámů ze dvou části.
 • Provedení usazení dvou části rámů, srovnání, slícování a proměření geometrie.
 • Provedení svaření rámu, zabroušení svarů, kontrola svarů a kontrola geometrie svařeného rámu.
 • Rozmístění a usazení na základy sloupů podložky a tyto předběžně vyvážit.
 • Provedení montáže prvního rámu, tj. uvázat rám, zvednout, usadit na základ, vyosit dle vyznačených os, zakotvit dvěma pomocnými lany a dotáhnout matice kotevních šroubů.
 • Při montáži dalších rámů bezprostředně po montáži kotvit do předcházejícího rámu pomocí průvlaků, stěnového nosníků a dvou nosníku střechy ve špici vč. ztužení a dvou nosníků střechy u žlabu, rám nesměl zůstat nezajištěn přes noc.
 • Po smontování min. čtyř rámů je možné začít se svařováním průvlaků a to až po kontrolním zaměření, srovnání a slícování. Svařování průvlaků provádět v pořadí 1. pole, 3. pole, 2. pole 5. pole, 4. pole, 7. pole, 6. pole atd.
 • Následuje uvolnění pro montáž prefa bloků.
 • Po montáži prefa bloků je konstrukce uvolněna pro dokončení montáže zbývající OK.
 • Montáž pokračuje montáži lávek vč. roštů a zábradlí na střeše tribuny a pod tribunou, žebříky apod., po jednotlivých polích, kde je ukončena montáž prefa bloků.
 • Provede se dokončení montáže střechy vč. ztužení. Po jednotlivých polích.
 • Postupná montáž vnitřních a vnějších obloukových sloupků zadní stěny.
 • Provedení dokončení montáže drobných OK jako žebříků zábradlí atd. a dokončení svařování žlabu.
 • Provedení dokompletace všech šroubových spojů.
 • Postupně na dokončených polích střechy namontovat trapézové plech. Plechy namontovat i na dokončené zadní stěně tribuny.
 • Provést kompletaci předávací dokumentace po montáži OK. Provést úklid pracoviště.

POPIS JEDNOTLIVÝCH MONTÁŽNÍCH ETAP
Etapa 1 – montáž rámů a hlavní konstrukce osy 1 - 8
Rozmístily se pomocnýé podpěrné rošty pro předmontáž jednotlivých rámů. Předmontovávány byly vždy dva rámy současně. Následovalo vyložení horních a spodních dílců rámu 1 a 2 z přepravního prostředku a položení na pomocné podpěrné rošty pomoci jeřábu CC 600 dále bylo provedeno srovnání jednotlivých rámů, slícování svarového styku a zaměření před svařováním. Geometrický tvar musel odpovídat geometrickému tvaru při zaměřování u dílenských sestavení. V případě zhoršení klimatických podmínek jakými jsou déšť, sníh, vítr, mráz byly provedeny provizorní zastřešení nad svarovými spoji.

Bylo provedeno montážní svaření dle TPS-technologického postupu svařování.

Po vizuální kontrole sváru bylo provedeno zabroušení a následně kontrola ultrazvukem a to v rozsahu a četnosti dle TPS. Po svaření první dvou rámů byl vztyčen první rám do svislé polohy pomoci hlavního jeřábu CC 600 a pomocného jeřábu AC 040 (přidržoval patku hlavního sloupu). Jeřáb CC 600 popojel i se vztyčeným rámem do polohy pro usazení prvního rámu, přičemž poloha rámu byla při přesunu a vlastním usazováni jištěna dvěma pomocnými konopnými lany připevněnými na patky rámu, jejichž volné konce přidržovali montážní pracovníci. Před usazením rámů na patky se provedlo rozmístění a vyvážení podložných plechů na základy patek. Rám se usadil a vyosil dle vyznačených os, dotáhly se matice kotevních šroubů a provedla se provizorní zakotvení rámu pomocí dvou lan k okolním základům.

Jednotlivé rámy byly již z výroby opatřeny závěsnými oky 20 t. Na úvazy rámů byly použity montážní třmeny o nosnosti 25 t, poliamidová lana o nosnosti 20 – 5 t (ve dvojmo na kolíbku, oba v max. délce 4 – 6 m).

Druhý rám se vztyčil a usadil do polohy obdobným způsobem. Zajištění rámu se provedlo propojením prvního a druhého rámu pomocí tribunových průvlaků (ty se v první fázi zajistily pomocí montážních pomůcek – ještě se nesvařovaly) a pomoci střešních nosníku a ztužení v přední části rámů a střešních nosníků u obloukové části rámů.

V poslední fázi se v daném poli namontovaly mezilehlé tribunové nosníky.

Šroubové spoje se v této fázi pouze zkompletovaly, ale ještě se nedotáhly na předepsaný moment. 

Následovala předmontáž a svařování rámů 3 a 4 stejným způsobem jako je popsáno u rámů 1 a 2 vč. zabroušení montážních svarů a jejich kontroly. Třetí rám se vztyčil a usadil do polohy obdobným způsobem jako rám 2. Zajištění rámu bylo provedeno propojením druhého a třetího rámu pomocí tribunových průvlaků a pomoci střešních nosníku a ztužení v přední části. Spodní průvlak byl dělený na dvě části a ty se provizorně usadily na předem zalepené kotevní šrouby a k rámu zajistily pomocí montážních pomůcek. Šroubové spoje se v této fázi pouze zkompletovaly, ale ještě se nedotáhly na předepsaný moment. Šrouby i matice se před použitím lehce naolejovaly.

Čtvrtý rám se vztyčil a usadil do polohy obdobným způsobem jako rám 3. Zajištění rámu se provedlo propojením třetího a čtvrtého rámu. Po smontování čtvrtého rámu se geodeticky zkontrolovalo usazení jednotlivých rámů a porovnalo se i s údaji od projektanta, provedla se případná korekce rámů, slícování svařovaných montážních styku průvlaků a rámů dle výrobní dokumentace. Následovalo dotažení šroubových styků na předepsaný moment a zahájilo se svařování průvlaků po jednotlivých polích a to v pořadí 1. pole, 3. pole, 2. pole.

Po montáži dalších rámů a hlavní OK pokračovalo svařování průvlaků v pořadí 5. pole, 4. pole, 7. pole, 6. pole atd.

Moment pro utahování šroubů byl předepsaný výrobcem OK na 100 % u všech mezilehlých tribunových nosníků a na 50 % u všech ostatních šroubových montážních styků.

Současně se svařováním průvlaků v prvním až třetím poli probíhala předmontáž a svařování rámů 5 a 6 resp. 7 a 8. Postup předmontáže, svařování, usazení a zajištění rámů probíhalo obdobným způsobem, jako u výše popsaného postupu montáže rámů 3 a 4, jen čísla jednotlivých montážních položek se lišila – viz montážní schéma. V poli mezi rámy 6 a 7 byly spolu s mezilehlými tribunovými nosníky namontovány i prvky ztužení.

Po ukončení montáže hlavní konstrukce tribuny v poli 1 ‑ 6 byla zahájena montáž dílů prefa od řady 1 až k řadě 8.

Po ukončení montáže hlavní OK etapy 1 se plocha před tribunou uvolnila pro montáž betonových prefa stupňů a jeřáb CC 600 a předmontážní plocha se přemístila do jižní části předmontážní plochy před tribunou.

Etapa 2 – montáž rámů a hlavní konstrukce osy 18 - 13
Montáž hlavní OK druhé etapy probíhala stejným způsobem jako u první etapy s tím rozdílem, že jednotlivé montážní položky měly jiné označení dle montážního schématu. Práce začaly přemístěním pomocných podpěrných roštů pro předmontáž jednotlivých rámů přesunutím jeřábu CC 600.

Etapa 3 – montáž rámů a hlavní konstrukce osy 13 - 8
Montáž hlavní OK druhé etapy probíhala stejným způsobem jako u předcházejících etap s tím rozdílem, že jednotlivé montážní položky měly jiné označení dle montážního schématu. Práce začaly přemístěním pomocných podpěrných roštů pro předmontáž jednotlivých rámů přesunutím jeřábu CC 600. U rámu 9 ve směru k rámu 10 byla dilatace. Průvlaky k rámu 9 nebyly svařovány nýbrž uloženy na zárodcích rámu 9 tak, aby mohly dilatovat v rozmezí ±40 mm. V průběhu druhé etapy montáže hlavní OK po dokončení montáže prefa dílů v polích mezi osami 1 - 3, byla zahájena montáž zbývající OK ve střeše a v obloukové části tribuny postupně po polích ve sledu montáže hlavní OK a prefa dílů. Jednalo se zejména o podélné podvěsné lávky pod tribunou, příčné lávky pod tribunou u rámu 3 a 14, vnější a vnitřní obloukové mezisloupky, vaznice ve střední části polí střechy a podélné ztužení střechy u střešního žlabu. V poli 1 - 2, 5 - 6, 8 - 9, 10 - 11, 13 - 14 a 17 - 18 se namontovalo střešní ztužení. Montáž začala sestavením obslužných lávek na předmontážní ploše do jednotlivých celků pro celé pole. Tzn. včetně roštů, zábradlí a závěsů, jen v místech spojů jednotlivých lávek byly rošty vynechány.

Zblokované lávky se montovaly pod střechu postupně do každého pole. Jednotlivé lávky se okamžitě propojovaly a doplňovaly rošty. Rošty musely být bezprostředně po položení pevně uchyceny. Montážní spoje byly šroubované. Současně s montáží lávek probíhala montáž podélného prostorového ztužení u střešního žlabu. Až po montáži podvěsných obslužných lávek se mohly namontovat zbývající tři vaznice a doplnit ztužení. V posledním kroku byla provedena montáž vnějších a vnitřních obloukových mezisloupků. Po smontování kompletní OK střechy v daném poli se usadily, rozměřily a přišroubovaly (resp. přistřelily) střešní trapézové plechy TR 50/260 samořeznými šrouby (resp. nastřelovacími hřeby). Po položení střešního trapézového plechu se domontovaly obslužné lávky pro osvětlení v přední části střechy. Na obloukovou část tribuny se přišroubovaly trapézové plechy TR 84/273 ve spodní části oblouku a trapézové plechy TR 50/260 v horní části oblouku. Plechy byly přišroubovány samořeznými šrouby v každé vlně.

Type Procedure of Steel Structure Tribune Assembly
A separate part of the stadium reconstruction was the assembly of manufactured tribune steel structure. This phase of the reconstruction was very dependent on the preciseness and good planning of individual works in order to prevent time losses in the tight schedule of the construction.

Firma Lichtgitter CZ spol. s r. o. dodávala pro rekonstrukci Městského stadionu v Ostravě odporově svařované rošty dle zadání v projektové dokumentaci zadavatele. Rošty byly použity na východní tribuně na servisních lávkách na střeše a pod střechou, na příčnou servisní lávku a na lávku na tribuně v úrovni +8,925 m. Při dodávce roštů bylo v plné míře využito technického servisu uvedeného výrobce roštů, který zahrnoval odborné poradenství i zpracování kladečských plánů. Základem pro snadnou montáž bylo přehledné značení roštů dle zpracované výkresové dokumentace. Potvrdilo se tak, že firma Lichtgitter CZ spol. s r. o. patří k nevýznamnějším výrobcům v České republice s dostatečným technickým i technologickým zázemím. Její výrobky nacházejí uplatnění v řadě průmyslových i architektonických aplikací.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Předmontovány byly vždy dva rámy současně.Montáž začala sestavením obslužných lávek na předmontážní ploše.V posledním kroku byla provedena montáž vnějších a vnitřních obloukových mezisloupků.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Typový postup montáže OK tribunyTypový postup montáže OK tribuny (24x)
Samostatnou kapitolou při rekonstrukci stadionu byla montáž vyrobených ocelových konstrukcí tribuny. Tato fáze rekonstru...
„Válka fanoušků nás stála o deset milionů navíc v podobě speciálních turniketů a zabezpečení,“ (20x)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE předseda představenstva VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. Kamil Vrubl....
Ocelové konstrukce tribun vítkovického stadionuOcelové konstrukce tribun vítkovického stadionu (18x)
Před dvěma lety jsme v časopise KONSTRUKCE představili první etapu rekonstrukce atletického stadionu v Ostravě‑Vítkovicí...

NEJlépe hodnocené související články

Výroba ocelové konstrukce tribunyVýroba ocelové konstrukce tribuny (5 b.)
Výroba ocelové konstrukce východní tribuny byla prováděna v provozech NS-822 Ocelové konstrukce dceřinné společnosti VÍT...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice