KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    SOHM – „Zarážející je nezájem vlády a dotčených ministerstev podpořit stavební sektor, zejména pak liniové stavby,“

SOHM – „Zarážející je nezájem vlády a dotčených ministerstev podpořit stavební sektor, zejména pak liniové stavby,“

Publikováno: 5.11.2013
Rubrika: Zajímavosti

říká Ing. Stanislav Matusik, předseda Svazu obchodníků hutním materiálem (SOHM).

V roce 2011 prodali členové SOHM téměř 2,3 mil. tun hutních materiálů – 35 % všech prodejů na území ČR a SR. Kolik se podařilo prodat v roce loňském? Kopíruje situace v obchodu s hutním materiálem nelichotivý stav ve stavebnictví, nebo je na tom jinak?
Situace v prodeji hutních materiálů bohužel zachovává všeobecně sestupný trend, který je dán recesí v celé Evropě. V České republice je zejména patrný pokles stavební výroby, na které je většina našich členů závislá. Konkrétně se to týká profilů a betonářské oceli. K poklesu prodeje došlo ale také v sortimentu plechů s povrchovou úpravou, které jsou používány pro výrobu v automobilovém průmyslu, a pokles se také projevil v sortimentu strojírenských položek.

Zarážející je nezájem vlády a dotčených ministerstev podpořit stavební sektor, zejména pak liniové stavby.

Pro ilustraci uvádím několik čísel.

V roce 2011 jsme celkem prodali 2,3 mil. tun hutních polotovarů. V roce 2012 pak již jen 2,1 mil. tun hutních polotovarů, tj. pokles o cca 200 tis. tun, procentuálně jde o pokles o 7,4 %.

Stejně nepříznivé je vyjádření v korunových ukazatelích. Pokles prodejů 2011/2012 činil cca 3 mld. Kč, navíc oscilace cenových úrovní v průběhu roku jsou velmi silné a nemají vazbu na roční období, jak tomu bylo v minulosti zvykem.

Největší poklesy se týkaly položek profily, betonářská ocel a plechy s povrchovou úpravou. Naopak, mírný vzestup zaznamenaly položky nerezových ocelí, tlustých plechů a trubek.

Podrobné pohyby jednotlivých sortimentů (v nomenklatuře Eurometalu) jsou každé čtvrtletí v rámci INFO Systému SOHM rozesílány našim členům, takže je každý informován o dění na trhu s ocelí. Součástí našich statistik je i vývoj průměrných prodejních cen za materiálovou skupinu.

Často se ptají uchazeči o členství v SOHM:

„A co nám to členství přinese?“

Jedním z mnoha argumentů pro členství je právě dostupnost informací o situaci na trhu s ocelí, o stavu zásob a o pohybu cen. Členstvím v SOHM firma získává kontakty na ostatní oborové organizace v rámci Evropské Unie, jež jsou sdruženy v DISMET. Člen má možnost rovněž možnost získat informace o nesolidních a neplatících firmách působících na trhu v předmětné oblasti, viz www.sohm.cz/seznamneplaticu

O jaký materiál nebo služby je v současné době na trhu největší zájem?
To vyplývá již z předcházejících údajů. Rostla spotřeba nerezového materiálu, trubek a tlustých plechů. Složitější je vysvětlení pojmu služeb.

Doby, kdy sklady pouze prodávaly materiál v menších partiích jsou již dávno pryč. Do rozsahu činnosti našich podniků již běžně patři dělení materiálu na přesné délky, ohýbání a tvarování armovacích prutů, tvarové pálení plamenem, plasmou, srážení hran, odjehlování atd.

Několik našich podniků se specializuje na vypalování složitých tvarů laserem nebo i na výrobu tenkostěnných svařovaných trubek malých průměrů z nerezu.

Většinou jsou tyto sklady vybaveny dělícím zařízením Casto nebo Kaltenbach, která umožnují přesné dělení materiálu. Celá řada našich firem má vlastní autodopravu, takže dodávky just in time jsou běžné.

Členy SOHM je více než 50 firem z Česka a Slovenska, což představuje celkem solidní členskou základnu. Jakým způsobem udržujete kontakt s technickou normalizací?
Základem pozice obchodníka, zvláště pak v případě prodeje hutních výrobku, je bezpodmínečné zvládnutí norem, podle nichž se materiál prodává.

Situace je v této oblasti o to komplikovanější, že vedle hlavního bazických standardů evropských norem (EN) jsou stále aktivní normy ČSN/STN, ale také DIN, americké normy a další.

Prodejce se musí umět v tomto širokém spektru omezení velmi dobře orientovat a zákazníkovi nabídnout i rovnocenný ekvivalent materiálu za všech okolností, tedy i v případě, že je například poptávka specifikovaná dle norem ASTM, BS, JIS, GOST apod.

Protože jsme si vědomi, jak důležitá je normalizace, počínaje letošním rokem jsme zavedli doškolovací seminář “Technické normy v praxi“, kde se rozšiřují znalosti našich prodejců v oboru norem. Jen tohoto prvního ročníku semináře se zúčastnilo cca 30 osob.

Chci připomenout také další typy seminářů, jež SOHM pořádá pro své členy.

Jsou to „Základy metalurgie a zpracovaní kovu“, tj. seminář určeny novým pracovníkům našich firem, kteří přišli z jiných oborů, a dále pak „Válcování dlouhých výrobků“. Druhý jmenovaný seminář je určen pro již zavedené a ostřílené prodejce, kdy prohlubuje jejich technické a obchodní znalosti a dovednosti. Semináře jsou standardně strukturovány do dvou dnů. Během prvního dne probíhá teoretická příprava a výklad stěžejních témat tak, aby v rámci druhého, praktického, dne si mohli účastníci získané vědomosti ověřit v praxi u válcovacích tratí.

Zde je na místě uvést, že praktická část semináře probíhá ve spolupráci s Třineckými železárnami (MS) a AMO, s nimiž má SOHM dlouhodobě kvalitní vztahy.

Letos na podzim plánujeme obohatit seminář „Dlouhé výrobky“ přednáškou na téma „Vady hutních materiálů a způsoby jejich reklamace„. 

Podle předběžných reakcí bude zájem zejména o tuto část semináře.

Jak se daří SOHM bojovat s tzv. karuselovými obchody – úniky DPH? V loňském roce jste požádali Ministerstvo financí o nápravu. Učinilo MF nějaké konkrétní kroky, jak zamezit neoprávněnému čerpání odpočtu DPH při fingovaných vývozech hutního materiálu?
Tohle je bolavé místo naší činnosti. Podvody související s neplacením DPH poškozuji všechny zúčastněné, tzn. výrobce, obchodníky a především stát. Stát, kterým je vědomě okrádán o DPH, komplikuje seriózním obchodníkům činnost, výrobcům pak omezuje výrobní možnosti tím, že se na trhu objevuje materiál za cenu, jež je pod úrovní ceny výrobní.

Naše Sdružení již na podzim roku 2012 jednalo na GŘ Cel a Ministerstvem financí. Všude jsme se setkali pouze s totálním nezájmem, neochotou a ignorancí problému. Bylo nám sděleno, že do praxe byla zavedena řada opatření, která by podvody s DPH měla vymýtit. Ve chvíli, kdy se zvyšuje jak základní, tak i snížená sazba DPH, je nezájem státu o řešení rozsáhlých daňových úniků zarážející.

Navrhovali jsme také zařazení hutních položek do systému „reverse charge“, který na návrh národních vlád povolí EU. Podle státních orgánů se nejprve se musí vyhodnotit opatřeni celní správy a teprve v případě, že se ukáží jako neúčinná, bude možno se bavit o reverse charge.

Náš návrh na uspořádání kulatého stolu k této problematice za účasti zástupců MF a GŘ Cel na straně jedné a SOHM a výrobců hutních materiálů byl ze strany MF a GŘ zásadně a jednoznačně odmítnut.

Určité naděje vkládáme do spolupráce s Hutnictvím Železa, kdy se rýsuje možnost uspořádat na podzim roku 2013 společný workshop, kterého by se měli možnost zúčastnit také zástupci výrobců, MPO, MF, GŘ cel a snad i polského konzulátu v Ostravě, jež by mohl prezentovat zkušenosti polské strany s řešením obdobného problému. Účast polských odborníků je o to důležitější, že se zde podařilo problém „reverse chargé“ vyřešit během pěti měsíců.

Vaši členové mají přístup rovněž k databázi neplatičů. Jak jsou na tom čeští a slovenští neseriózní obchodníci? Přibývá jich?
Počátkem letošního roku nově zvolené Představenstvo SOHM přikročilo k restrukturalizaci databáze neplatičů, a s ní i k zásadnímu kroku, jež zcela jistě zasluhuje vysvětlení.

Původní databáze obsahovala dva základní údaje, a to jméno dlužníka a index udávající kolika členům SOHM je dlužen. Šlo o poněkud skoupé a plytké údaje.

Nově strukturovaná databáze je mnohem detailnější. Kromě jména dlužníka uvádí dlužnou částku, klasifikuje chování dlužníka vůči věřiteli (hodnotící škála 1-4 v otázce ochoty komunikace a splácení dluhu), datum vzniku dluhu. Součástí databáze je i možnost „prokliknout se“ na IČO dlužníka, a tím získat potřebné informace o vlastnické struktuře firmy. 

Tato podrobnější databáze ale nemohla zůstat ve veřejně dostupné části stránek SOHM, ale musela být zaheslována a mají k ní přístup pouze členové Sdružení.

Na otázku zda dlužníků přibývá nebo ubývá, je velice těžké odpovědět. Obecně lze říci, že se platební morálka firem výrazně zhoršila, zvláště, jde-li o dodržování termínů splatnosti. Velmi často, a u některých firem poměrně pravidelně, dochází k prodloužení doby platby o 30 až 50 dnů vůči fakturačně stanovené době.

Stává se, že ne každý člen Sdružení je dostatečně důrazný v řešení výše uvedených problémů s platbami, a po vypršení lhůty splatnosti nezařadí dlužníka na předmětný seznam. Tím často vystavuje ostatní členy riziku, že i oni „naletí“ nepoctivému odběrateli. Firmy, jež tento mechanismus používají, se vymlouvají na obavu ze ztráty zákazníka, a jeho přechodu ke konkurenci. Snaží se proto řešit celý věc po dobrém“. Problém je, že ve valné většině případů, takovýto klient stejně skončí v insolvenci.

Pro zájemce o členství v SOHM uvádíme mailovou adresu: info@sohm.cz, kontaktní osoba Ing. Josef Stehlík.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Stanislav MatusikÚčastnice semináře na téma dlouhé výrobky v Řece u TřinceNávštěva provozu Třineckých železáren – kontilití

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (404x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (87x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (65x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice