KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    SCIA Engineer verze 17 – pro vyšší efektivitu Vaší práce

SCIA Engineer verze 17 – pro vyšší efektivitu Vaší práce

Publikováno: 28.8.2017
Rubrika: Projektování

SCIA Engineer 17, jako hlavní release roku 2017, přináší uživatelům řadu nových funkcí a vylepšení, které využívají nejmodernější technologií, aby poskytly uživatelům SCIA Engineer vyšší rychlost, lepší efektivitu a celkovou přehlednost při běžné každodenní práci i při řešení výjimečně náročných projektů. Novinky pokrývají pět oblastí: navrhování betonových konstrukcí, navrhování ocelových konstrukcí, interoperabilitu a BIM, zatížení a generátory zatížení a celkovou použitelnost software. Inovace jsou završeny splněním závazku SCIA přispívat ke spokojenosti uživatelů a verze 17 poprvé přináší funkce a vylepšení, které vybrali samotní uživatelé.

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Kompletní řešení pro navrhování betonových sloupů, nosníků, desek a stěn představující efektivní, logický a časově úsporný pracovní postup.

V posledních letech se společnost SCIA zaměřuje na vývoj inovovaných funkcí pro navrhování železobetonu, které kombinují nejmodernější výpočtové metody, uživatelsky přívětivé prostředí, srozumitelnost prezentovaných výsledků a logický a plynulý pracovní postup podle Eurokódů.

Nový návrh výztuže v deskách a stěnách

SCIA Engineer 17 nabízí rychlý a spolehlivý výpočet nutných ploch výztuže pro desky, stěny a skořepiny v mezním stavu únosnosti. Navíc lze pro mezní stav použitelnosti vypočítat šířku trhlin, tak aby se zabránilo nadměrnému vzniku trhlin, které by mohly vážně ovlivnit vzhled i trvanlivost konstrukce.

Funkcionalita zahrnuje:

 • Implementace pravidla „posunu“ podle EN 1992-1-1 pro pokrytí dodatečné tahové síly od vlivu smyku.
 • Výpočet staticky požadované podélné a smykové výztuže.
 • Modifikace požadované plochy výztuže podle konstrukčních zásad.
 • Zohlednění uživatelem předem zadané výztuže.
 • Automatický výpočet krytí betonu.
 • Automatický výpočet úhlu náhradní diagonály.

Nový návrh protlačení desky

Smykové protlačení je typ porušení, ke kterému dochází u železobetonových desek vystavených koncentrovaným zatížením (obvykle v místě připojení sloupu k desce).

Tento typ porušení je nebezpečný v tom, že před samotným selháním se neprojevují žádné viditelné příznaky.

V této verzi byly implementovány následující funkce:

 • Návrh a posudek smykové výztuže na protlačení dle EN 1992-1-1.
 • Výpočet smyku při protlačení stropních a základových desek.
 • Automatické rozpoznání pozice a tvaru oblasti protlačení desky sloupem.
 • Různé možnosti výpočtu součinitele.

Normově závislé průhyby

Dlouhodobé průhyby, zejména u štíhlých nebo trhlinami porušených konstrukcí, mohou mít za následek poškození i nekonstrukčních prvků. Proto musí být co nejpřesněji zahrnuty do návrhu.

Ve SCIA Engineer 17 jsou k dispozici následující funkce související s tímto problémem:

 • Výpočet průhybů současně na prutových i plošných konstrukčních elementech.
 • Automatický výpočet součinitele dotvarování.
 • Automatické generování příslušné kombinace zatěžovacích stavů.
 • Zohlednění teoretické výztuže (nutné plochy) nebo skutečně zadané výztuže.
 • Kontrola průhybů v různých fázích výstavby.
 • Výpočet tuhosti konstrukčních elementů se zohledněním nelineárního vztahu napětí-přetvoření v betonu a výztuži.

NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Ekonomický návrh, přehledné a snadno ověřitelné výstupy a vyšší rychlost výpočtu při posouzení ocelových konstrukcí.

Posudek ocelových prutů ve SCIA Engineer 17 nabízí technologicky nové řešení rozšířené o několik nových funkcí. Nové řešení umožňuje navrhnout ekonomičtější profily díky implementaci doporučení vyplývajících z nedávného vědeckého výzkumu v oblasti klasifikace průřezů. Výstupní dokumentace je mnohem přehlednější a dostatečně jasná pro případné ověření posudku a jeho výsledků.

Nový nástroj pro klasifikaci průřezů dle EC3

Klasifikace průřezů pro posouzení ocelových konstrukcí byla zcela přepracována a nyní lze jakýkoliv průřez, který je rozumně aproximován střednicí a tloušťkou jednotlivých částí, přiřadit do jedné ze čtyř kategorií popsaných v EN 1993-1-1 (a EN 1993-1-2 v případě posouzení požární odolnosti).

Efektivní průřezové hodnoty dle EC3

Nejen tenkostěnné za studena tvářené průřezy vyžadují použití efektivních průřezových veličin. Nyní je k dispozici automatické stanovení efektivních průřezových hodnot pro jakýkoliv tvar – válcovaný za tepla nebo tvářený za studena, uzavřený nebo otevřený, definovaný v knihovnách průřezů nebo i obecný, graficky zadaný tenkostěnný průřez.

SEMI-COMP+ až 20% úspora hmotnosti prvků

Do posudků ocelových konstrukcí ve SCIA Engineer 17 byly zapracovány závěry projektu SEMI-COMP+, financovaného Evropským výzkumným fondem pro uhlí a ocel, které umožňují přizpůsobení mezních hodnot pro klasifikaci průřezů a interpolací odvozují únosnosti štíhlých průřezů spadajících do třídy 3.

INTEROPERABILITA A BIM

Efektivní spolupráce s partnery, řešení problémů v reálném čase. Protože je BIM (Building Information Modeling) stále více akceptováno jako řešení efektivní spolupráce mezi partnery vytvářením a sdílením informací o stavebních projektech, SCIA dále rozšiřuje integraci SCIA Engineer do pracovních postupů BIM.

Revit a Allplan

Propojení s programem Revit ve SCIA Engineer 17 přináší vylepšení automatického mapování průřezů a materiálů i kvalitnější export zakřivených stěn s otvory.

Novinkou je také možnost spouštět SCIA Engineer přímo z programu Allplan.

bim+

V reakci na rostoucí poptávku po spolupráci prostřednictvím BIM mohou uživatelé SCIA Engineer nyní zdarma využít výhod Allplan portálu bim+. Mezi hlavní výhody patří:

 • Spolupráce v reálném čase a snadné sdílení modelů.
 • Registrace a sledování řešení problémů, správa úloh.
 • Systém revizí.

ZATÍŽENÍ A GENERÁTORY ZATÍŽENÍ

Snadno ověřitelná a univerzálnější automatická definice zatížení. Jedním z kritických a časově náročných kroků ve fázi tvorby výpočtového modelu je definice a aplikování zatížení. SCIA Engineer 17 obsahuje několik vylepšení i v této oblasti.

Roznášecí plochy pro přenos zatížení

Zatěžovací panely ve SCIA Engineer zjednodušují a výrazně urychlují zadávání zatížení. Díky nové metodě přenosu zatížení jsou roznášení plochy definovány metodou střech a SCIA Engineer 17 tak umožňuje snadné manuální ověření hodnot vygenerovaných liniových zatížení.

Parapety a převislé střechy ve 3D generátoru zatížení větrem

3D generátor zatížení větrem je komplexním nástrojem pro generování zatížení od větru působícího na budovy. Tento generátor byl rozšířen o automatickou detekci převislých střech. Generátor nyní také zohledňuje parapety, převislé stropy a volně stojící stěny.

VŠEOBECNÁ POUŽITELNOST SOFTWARE

Zvýšená efektivita při každodenní práci a lepší pochopení chování konstrukce díky novým rozšířeným možnostem zobrazení, širší mezinárodní uplatnění prostřednictvím dalších nových národních příloh Eurokódu a aktualizace US norem.

SCIA Engineer vždy vynikal ve vývojových inovacích realizovaných prostřednictvím výzkumu, využitím zpětné vazby od zákazníků a začleněním pokročilých technologií. Kromě toho verze SCIA Engineer 17 přináší poprvé inovace, které vybrali kolektivně uživatelé v mezinárodním průzkumu provedeném koncem roku 2016.

Inovace zvolené uživateli software

 • Lepší čitelnost textu v popiscích a výsledných hodnot ve 3D okně.
 • Možnost provést výpočet pouze pro vybrané zatěžovací stavy a/nebo kombinace.
 • Možnost exportu tabulek výsledků a vstupních dat do aplikace MS Excel jedním kliknutím.
 • Vylepšení vybraná přímo uživateli jsou doplněna dalšími novými funkcemi přidanými vývojovým týmem SCIA:
 • Obdoba funkce kopírovat formát z MS Office pro rychlé kopírování vlastností z jednoho prvku na druhý.
 • Spouštění funkcí v hlavním stromovém menu jedním kliknutím a rozšířená sada klávesových zkratek pro rychlejší a efektivnější práci.
 • a mnohé další…

Prezentace výsledků

Pro snadné vyhodnocení výsledků SCIA Engineer 17 představuje několik nových možností pro prezentaci výsledků výpočtů: 

 • Legenda doprovází obrázky s výsledky jak na obrazovce, tak v Engineering Reportu.
 • Nové barevné styly pro průběhy výsledků na prutech.
 • Zobrazení skutečné obálky minima-maxima pro kombinace, vhodné zejména pro posudky.
 • Generování lineární kombinace z klíče kombinace lineární obálkové kombinace.
 • Rozšířená možnost zobrazení výsledků na hranách a v definovaných řezech plošných prvků.
 • Současné zobrazení výsledků pro uzlové a liniové reakce v jednom pohledu.
 • a mnohé další...

ENGINEERING REPORT

Engineering Report ve verzi 17 nově nabízí:

 • Rychlé a spolehlivé vkládání velkých obrázků.
 • Jednoduchý způsob vkládání obsahu z aplikace MS Excel.
 • Rozšířené informace u grafických výsledků.

OBECNÁ ROZŠÍŘENÍ POSUDKŮ

 • Nově implementované národní přílohy Norska, Švédska, Dánska, Itálie, Španělska a Kypru.
 • Aktualizované knihovny materiálů pro britské, rakouské, irské a německé národní přílohy.
 • Kompletně aktualizované české národní přílohy EN 1993.
 • Výraznější indikace chyb, upozornění a poznámek v programu a v Engineering Reportu.

NÁVRH SPŘAŽENÝCH STROPŮ

 • Vytvoření kombinací zatížení dle normového předpisu.
 • Implementace tuhých ramen do výpočtu spřažených desek.

US normy

 • Rozšířená funkcionalita a vylepšený pracovní postup pro spřažené konstrukce dle ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.
 • Aktualizace stávajících ocelářských norem ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.

Ve verzi 17 software SCIA Engineer opět rozšiřuje svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci statika.

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího software pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje kompletní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí dle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.

SCIA Engineer Version 17 – for More Effective Work
SCIA Engineer 17 is the main release of 2017, bringing a number of new functions and improvements, using the latest technologies to provide the users of SCIA Engineer with a higher speed, more effectiveness and overall transparency with both everyday tasks and exceptionally demanding projects. The updates cover five areas: design of concrete structures, design of steel structures, interoperability and BIM, load and load generators, and overall usability of the software. Innovations are completed by SCIA meeting their commitment to contribute to the satisfaction of the users, and for the first time, the version 17 introduces the features and improvements that the users chose themselves.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Srovnání urychlení výpočtu deformacíObr. 2 – Princip metody SEMI-COMP+Obr. 3 – Vykreslení výsledků na nosníku pomocí barevného diagramu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (235x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Nová digitální mapa zatížení sněhem na zemiNová digitální mapa zatížení sněhem na zemi (91x)
Digitální mapa zatížení sněhem na zemi je výstupem řešení projektu GA Č R 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace ge...
Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420Příhradové vazníky z dutých profilů jakosti S355 a S420 (63x)
Ekonomika stavebního díla je dnes velmi důležitým parametrem. Svařované příhradové střešní vazníky vždy byly a i v souča...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice