KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Rosum – akustický dizajn

Rosum – akustický dizajn

Publikováno: 11.4.2017
Rubrika: Zajímavosti

Development Rosum bol investorom od začiatku vnímaný ako náročný z hľadiska hlukových pomerov. Blízkosť jednej z najrušnejších tepien Bratislavy a značná výška budovy sú faktory, ktoré si pri návrhu parametrov budovy určite zaslúžia pozornosť. Aby budova spĺňala moderné štandardy, bolo potrebné analyzovať hlukové pomery lokality podrobnejšie a na tomto základe sa potom zaoberať akustickým dizajnom budovy.

PRIESKUM A MERANIE

V lokalite bolo vykonané dlhodobé meranie hluku a to v niekoľkých výškach nad úrovňou terénu tak, aby bolo možné zostaviť hodnoverný akustický model. Najzaujímavejšou fázou bolo nepochybne meranie na úrovni vtedy budúcej strechy S časti budovy. Zvukomer bol umiestnený na ramene žeriavu.

Z prieskumu vyplynulo, že na budúcich najvyšších podlažiach je dominantný celomestský hluk pomerne ustáleného charakteru, zatiaľ čo nižšie podlažia sú viac ovplyvňované dynamikou dopravy na Bajkalskej, rušivo môžu pôsobiť najmä cykly hlučnosti v dôsledku blízkosti svetelne riadenej križovatky.

AKUSTICKÝ MODEL – HLUK Z OKOLIA

Na základe nameraných úrovní hluku bol zostavený akustický model lokality, v ktorom sú simulované všetky významné zdroje hluku a všetky významné faktory ovplyvňujúce šírenie zvuku, ako digitálny model terénu, okolité budovy, a ďalšie prekážky. Do nakalibrovaného modelu bola osadená budova Rosum a bol vykonaný výpočet budúceho stavu hlukových pomerov, najmä s cieľom detailnej analýzy jednotlivých častí fasád.

Bolo teda možné získať presné členenie fasád podľa záťaže hlukom a adekvátne dimenzovať nepriezvučnosť jednotlivých častí fasád. Na jednej strane bol teda projekt optimalizovaný ekonomicky, na druhej strane ale žiadny úsek fasády netrpí poddimenzovaním. 

AKUSTICKÝ MODEL – HLUK DO OKOLIA

Zostavený akustický model bol využitý ešte raz, a to v momente keď sa projekt dostal do fázy konkretizovania zariadení umiestnených na streche a v okolí budovy. Vzduchotechniku, chladenie a ďalšie zdroje hluku bolo potrebné vhodne voliť tak, aby boli dodržané prípustné úrovne hluku v okolitom prostredí. V praxi niekedy dochádza k podceneniu významnosti zdrojov hluku na strechách budov a následne sa po uvedení do prevádzky zistí, že je hlukom zasiahnuté široké okolie. V prípade Rosumu však bola vykonaná podrobná analýza a prijaté zodpovedajúce protihlukové opatrenia. Treba povedať, že vzhľadom na špecifický tvar budovy bolo zníženie emisií hluku zo striech budovy žiadúce „vo vlastnom záujme budovy“, pretože najbližším dotknutým prostredím je jej susedná veža.

VNÚTORNÉ AKUSTICKÉ PARAMETRE BUDOVY

Okrem dostatočne dimenzovanej fasády a vytvorenia určitej akustickej pohody v okolí budovy je pre budúceho užívateľa priestorov významné aj dodržanie komfortu vo vnútorných priestoroch. Komfort sa zabezpečuje najmä dodržaním dostatočnej nepriezvučnosti medzi vnútornými priestormi a optimalizáciou vnútorných zdrojov hluku.

Problematika nepriezvučnosti medzi priestormi je veľmi dobre riešená v STN 730532. Norma bola v r. 2013 aktualizovaná a v súčasnosti poskytuje kvalitne prepracovaný základ pre akustické dimenzovanie vnútorného prostredia. Len ojedinele sa v praxi vyskytuje požiadavka investora prísnejšia ako je uvedená v norme. V prípade projektu Rosum je vnútorné prostredie navrhnuté v súlade práve s touto normou.

VÝSLEDOK

Ideálnym výsledkom akustického dizajnu je, ak si užívateľ priestorov budovy akustiku prakticky nevšíma. Keď sa môže sústrediť na svoju prácu, keď ani nevie, že za oknom je hluk, keď si nevšimne, že v miestnosti pracuje vzduchotechnika. Kvalitný návrh a realizácia, ku ktorým sa ani po rokoch nie je potrebné vracať je výsledok, ktorý si určite praje každý akustik.

Rosum – Acoustic Design
From the beginning of the project, investor deemed Development Rosum demanding due to the noise conditions. The proximity of one of the most frequented routes of Bratislava and the building’s height are among those factors that definitely should be taken into consideration when designing the building. For the building to meet current
standards, it was necessary to analyse the noise conditions of the area in more detail and, based on the analysis, deal with the acoustic design of the building.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Meranie hluku ešte na zelenej lúke. Zvukomer je umiestnený na ramene žeriavu.Hluk z dopravy v lokalite. Najviac exponované sú západné fasády budovyČlenenie fasád podľa záťaže hlukom. Zreteľný je akustický tieň na vnútornej fasáde.Pôsobenie zdrojov hluku budovy na okolie.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice