KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Publikováno: 22.3.2010
Rubrika: Zajímavosti

Tato stavba navazuje na soubor staveb protipovodňové ochrany pro Prahu. Je rozdělena na dvě části a to část 13 – Zbraslav sever v délce 970 m a část 14 – Zbraslav jih s celkovou délkou 1,4 km. Pro obě části zajišťovala speciální založení společnost Zakládání Group, a. s. Stavby se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v katastru městské části Zbraslav. Dělítkem obou staveb byl most Závodu míru, kde se obě části zavázaly do jeho náspu.

Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Předmětem zadání jsou konstrukce protipovodňových opatření v městské části Zbraslav na Q100 = 2.870 m3s–1 s rezervou +0,30 m. Jedná se o prefabrikované podzemní stěny, panely osazované do rýhy do samotvrdnoucí suspenze (dále PPS). Celkem bylo na stavbě použito 773 ks prefabrikátů. Jde o trvalou konstrukci, panely staticky působí jako konzola.

V místech kde trasa protipovodňové stěny kolidovala s inženýrskými sítěmi, se PPS nahradila tryskovou injektáží nebo monolitickou podzemní stěnou. Následovala nadbetonávka monolitické konstrukce – prahu v kterém byly osazeny ocelové prvky pro mobilní hrazení. Vlastní osa PPS probíhala v krajnici velmi frekventované komunikace 1. třídy ul. K Přehradám. Práce probíhaly za plného provozu v tzv. plovoucím záboru délky 130 m a šíři 7 m.

Geologické poměry byly typické pro danou lokalitu v těsném sousedství koryta řeky Vltavy. Ve svrchní části navážky o mocnosti 1,30 m. Dále pokračovaly vrstvy písčitých jílů a hlinitých písků. Povrch skalního podloží (jílovitá břidlice, prachovce) se vyskytly v hloubkách cca 11 m pod úrovní terénu. Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce cca 4,7 m pod terénem.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ PPS
Prefabrikovaná podzemní stěna je konstrukce budovaná z povrchu terénu ve vodících zídkách rýhou těženou drapákem a paženou samotvrdnoucí suspenzí. Do rýhy jsou ukládány prefabrikáty (panely), které jsou v konečné poloze fixovány samotvrdnoucí suspenzí. Většina panelů je podepřena tahovou nebo tlakovou mikropilotou. Při výrobě PPS se používá následující technologický postup jednotlivých operací:

  • těžba rýhy pod samotvrdnoucí suspenzí
  • osazení prefabrikátu do rýhy
  • zřízení těsnění mezi prefabrikáty
  • zřízení mikropiloty
  • dokončovací práce – železobetonové monolitické konstrukce

Před zahájením těžby rýhy se provedly vodící zídky. To jsou železobetonové zídky o šířce 35 cm a hloubce 1 m, které vymezují po obou stranách polohu drapáku při těžbě rýhy a slouží k navádění drapáku do směru osy rýhy, stabilizaci svrchních rozvolněných partií výkopu a k vlastnímu osazení prefabrikátů do rýhy.

Při kontinuální těžbě pro PPS plní funkci pažící suspenze přímo samotvrdnoucí suspenze. Rýha se otevírá těžbou na délku potřebnou pro osazení panelů v téže směně a manipulační předvýkop (cca 1 m). Těžba se prováděla lanovým drapákem Stein K 510 délkou záběru 2,8 m zavěšeným na nosiči Liebherr HS 855. Jako samotvrdnoucí suspenze byla použita jílostrusková směs. Směs byla připravována v míchacím centru a potrubím se přiváděla k místu těžby rýhy Po namíchání musela směs vykazovat laboratoří předepsané fyzikálně-mechanické vlastnosti tak, aby plnila svou pažící funkci a zároveň byla schopna transportu až 700 m.

Prefabrikáty byly vyrobeny ve výrobně s výrobkovou certifikací mimo stavbu a byly na ni denně dopravovány. Rozměry panelů jsou: šířka 1.980 mm, tloušťka 350 mm, délka 7,5 až 10,5 m a hmotnost od 13 až po 22 t Použitý materiál: beton C 30/37 XC4 XD3 XF4, výztuž ocel 10 505 R. Rozměry panelů, komplikovaná dopravní situace v místě záboru a vysoký denní postup kladli velký nárok na zajištění logistiky stavby.

Osazení prefabrikátu do rýhy se provádělo pásovým bagrjeřábem typu Liebherr HS 855 pomocí přípravků pro dosažení jeho svislosti a v návaznosti na předcházející panel. Po osazení prefabrikátu na místo určení v rýze se panel zavěsil na zídky a zajistil proti posunutí v příčném směru klíny. Proti posunu v podélném směru je prefabrikát zajištěn přivařením k sousednímu již osazenému prefabrikátu. Uvolnění panelu je možné 3. až 5. den po osazení, kdy samotvrdnoucí suspenze nabude dostatečné pevnosti. Svislá pracovní spára, zámek, mezi panely se ošetří injektáží vložené pryžové hadice Ø 112/9,5 mm. Ta se naplnila cementovou směsí a provedlo se doinjektování.

Při injektáži nesmí tlak přestoupit 0,2 MPa, aby nedošlo k prasknutí hadice. Po uvolnění prefabrikátů od fixace ve vodících zídkách se prováděly tahové, nebo tlakové injektované mikropiloty rozměru 70/12,5 mm, nebo 108/16 mm délky 8,5 m. Bylo použito duplexové vrtání s ocelovými výpažnicemi pomocí vrtné soupravy JaNo HSV 6. Vrtalo se přes předem připravené průchodky v prefabrikátech ve sklonu 45 °.

Po odvrtání se vrt vyplnil cementovou zálivkou pod ochranou ocelové pažnice od počvy vrtu. Následovalo osazení mikropiloty do vrtu a jeho následné odpažení. Po zatvrdnutí zálivky se přistoupil k injektáži mikropilot po jednotlivých etážích. Vzhledem k zastižené geologii (navážky, písčité jíly) se mikropiloty reinjektovali až ve třech fázích. Zásadním parametrem ukončení injektáže bylo dosažení předepsaného injekčního tlaku 2 MPa.

Po ukončení prací speciálního zakládání se na prefabrikátech prováděli konečné úpravy, hlavová monolitická římsa, pohledový žulový obklad a sadové úpravy. Momentálně je část stavby 13 – Zbraslav sever dokončena. Na části 14 – Zbraslav jih zbývá ze speciálního založení dokončit úsek dlouhý cca 150 m a následné konečné úpravy. Stavba byla zahájena na konci dubna 2009, kompletní uvedení do provozu obou částí bude v létě tohoto roku.

Flood control measures to protect the capital city of Prague
This construction is related to complex of flood protection construction for Prague. It is divided into two parts, that is a part 13 – Zbraslav north, 970 m long and part 14 – Zbraslav south of total length 1.4 km. Specialized foundation has been provided by company Zakládání Group, Joint Stock Company. Structures are located on the left bank of river Vltava in the cadastral area of district part Zbraslav. Both constructions were divided by a bridge Závod míru, where the two parts were bound into its embankment. The structure of fl
ood control measures is made up of prefabricated underground wall. Its structure is built from the ground surface in divider walls by trench excavated by grab and braced by self-hardening suspension. Prefabricated elements (panels), fixed by self-hardening suspension in their final position, are placed into the trench. Most panels are supported by a tensile or compressive micro-pile.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Semafory
Mozna by stalo za zvazeni jestli neni mozne nechat seridt semafory u jendosmerneho provozu nekoho kompetetnejsiho a ne toho hlupaka ktery je "nastavil"  me...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 13.5.2010 08:37vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Celková situace plovoucího záboru s těžbou rýhy pro panely, vzadu vrtání mikropilot. (foto: Zakládání Group a. s.)Lanový drapák K 510 na nosiči Liebherr HS 855 při těžbě rýhy pro panely. (foto: Zakládání Group a. s.)Protipovodňová stěna z prefabrikátů, v pozadí těžba rýhy (foto: Zakládání Group a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (237x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (63x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (57x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice