KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave

Projektovanie a rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave

Publikováno: 21.4.2011
Rubrika: Projektování, Realizace

Pôvodný železobetónový skelet objektu štadióna s pôdorysnými rozmermi 70 × 100 m bol postavený v rokoch 1943 až 1952. Tribúny okolo ľadovej plochy prekrývala železobetónová doska s vyložením 8,0 m, uložená na spojitom prievlaku. Ten podopierali kruhové železobetónové stĺpy vo vzdialenosti po 10,0 m. Nosný systém tribún je priečny, rámový. V roku 1957 bola dodatočne zastrešená i ľadová plocha podľa návrhu Prof. A . Tesára [1]. Boli použité ploché oceľové rámy s rozpätím 52,28 m ktoré boli uložené na pôvodnú strešnú konštrukciu v osových vzdialenostiach 10,0 m. Vodorovné reakcie dvojkĺbových rámov zachytávalo horizontálne priehradové stužidlo.

Pred plánovanou druhou rekonštrukciou objektu v r. 1987 bol vypracovaný expertízny posudok oceľovej a železobetónovej nosnej konštrukcie [2]. Ukázalo sa, že ploché dvojkĺbové oceľové rámy na zvýšené zaťaženie od zatepleného strešného plášťa a novej technológie nevyhovujú. Pri zosilnení strešnej konštrukcie bola využitá pôvodná rámová konštrukcia (ako horný pás), zmenil sa statický systém, dvojkĺbový rám bol upravený na priehradový väzník [3] (obr. 1).

V rámci tretej rekonštrukcie dňa 1. 5. 2009 boli začaté práce na prestavbe objektu podľa návrhu architektonickej kancelárie Fischer s. r. o. V upravenom objekte sa majú uskutočniť majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v apríli 2011. Návrh oceľových konštrukcií pre potreby DSP vypracovali Prof. Z. Agócs a Ing. M. Vanko s kol. [4]. Na vypracovaní dielenskej dokumentácie OK sa zúčastnili pracovníci firmy Ingsteel Ing. Cs. Németh a Ing. J. Litavský. Návrh tréningovej haly vypracoval Ing. M. Šefčík.

OPIS NOVÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU
Podperné stĺpy pôvodnej železobetónovej konštrukcie bránili divákom vo výhľade, preto horná ŽB konzolová doska, stĺpy a oceľová strešná konštrukcia boli pri rekonštrukcii odstránené (obr. 2, 3).

Pri prestavbe sú z pôvodnej železobetónovej konštrukcie ponechané len stupne a prične väzby tribún, ktoré sú po demontáži strešnej konštrukcie výrazne odľahčené. Oceľová konštrukcia tréningovej haly bola tiež odstránená a je nahradená novou, priestrannejšou halou.

Pri rekonštrukcii objektu sú realizované tri hlavné celky:

  • vstupná časť,
  • hala,
  • zadná časť.

Vstupná časť
Ide o štvorpodlažný objekt s nosnou oceľovou konštrukciou s rôznymi pôdorysnými rozmermi jednotlivých podlaží. Maximálny pôdorysný rozmer tejto časti je 10,055 × 86,0 m. Vo väzbe 2-2 je nosná konštrukcia v štyroch bodoch podopretá rúrovými stĺpmi tvaru písmena V (obr. 4). Tieto podpery sú ukončené na úrovni + 13,9 m, kde sú rozkročené na šírku 10,0 m. Na obr. 5 je detail ukončenia stĺpa a pripojenia priečle. V rúrach stĺpov je umiestnené zariadenie, ktoré slúži na zdvíhanie schodísk.

Krajné podlažia so šírkou 7,7 m sú zavesené na priehradové konzoly, ktoré majú výšku 3,452 m. Vo väzbe 3-3 vzájomná osová vzdialenosť medziľahlých zvislých stĺpov tvaru I je 5,0 m, obdobne ako pri pôvodnej konštrukcii ponechaných železobetónových tribún. V čase, keď hala nebude v prevádzke ramená schodísk budú zdvihnuté z úrovne –0,150 m na úroveň +4,600 m (obr. 6).

Hala
V zmysle kontrolného statického výpočtu odolnosť ponechaných železobetónových tribún je pri pôsobení užitočného zaťaženia vyčerpaná a neumožňuje ani čiastočné priťaženie novou oceľovou konštrukciou. Z tohto dôvodu bol pri návrhu nosnej oceľovej konštrukcie zvolený samonosný priečny nosný systém. Vzájomná osová vzdialenosť typických medziľahlých väzieb je 10,0 m. Rekonštruovaná hala má pôdorysné rozmery 86,0 × 102,08 m. Maximálna teoretická výška haly v strede rozpätia je 23,30 m (obr. 7).

Nové priečne väzby obkračujú pôvodné železobetónové tribúny. Stĺpy sú zvárané prierezu I s konštantnou výškou 900,0 mm, sú votknuté do železobetónovej základovej konštrukcie.

Priehradové väzníky s previslými koncami sú kĺbovo uložené na hlavách stĺpov. Nové podlažia s teoretickou šírkou 4,775 m v krajných častiach sú pomocou zvislých ťahadiel zavesené na konci konzol väzníkov (obr. 8). S cieľom zmenšiť vodorovné deformácie priečnych väzieb, ťahadlá, priečle a hlavné stĺpy sú na jednotlivých podlažiach navzájom rámovo spojené. Rozpätia priečnych väzieb sú 4,775 + 74,450 + 4,775 m, teoretická šírka haly je 86,0 m. Zvislé krajné ťahadlá v spodnej časti sú zošikmené.

Väzníky s rozpätiami 4,775 + 20 × 3,8225 + 4,775 = 86,0 m majú šošovkovitý tvar. Teoretická výška väzníkov v strede rozpätia je 6,0 m, nad stĺpmi v miestach uloženia majú výšku 2,103 m. Pásové aj medzipásové prúty väzníkov sú z kruhových rúrok. V krajných častiach sú väzníky plnostenné, vo vnútorných priehradách sú rúrkové diagonály v strednom styčníku privárané na krátke vystužené rúry (obr. 9).

Vo vnútorných uzloch sú tieto krátke rúry vzhľadom na veľkú výšku a možnosti prepravy väzníkov v strede predelené a na montáži spojené pomocou skrutiek.

Zvislé pozdĺžne stužidlá v rovinách hlavných stĺpov sú umiestnené medzi priečnymi väzbami 5-6 a 11-12. Ide o stužidlá so zosilnenými stĺpmi a s priečlami s rozpätím 10,0 m tvaru I, ktoré sú doplnené šikmými prútmi do tvaru písmena V (obr. 10). Tento tvar harmonizuje s tvarom V stĺpov, ktoré sú vo vstupnej časti objektu. Prúty doplnkového priehradového stužidla sú navrhnuté tiež z rúrok.

Priečne technologické lávky haly sú umiestnené medzi priečnymi väzbami 4-5 až 12-13. Ide o 9 lávok, z ktorých je stredná medzi väzbami 8-9 delená kvôli videokocke. Svetlá šírka lávok s roštovou podlahou je 900 mm. Lávky sú zavesené na väznice, resp. pozdĺžne stužidlá strechy (obr. 11).

Priehradové väzníky priečnych väzieb boli montované dvomi spôsobmi. Vnútorné väzníky sa zmontovali z troch častí pomocou dočasných podpier. Pri druhom spôsobe na koncoch haly boli celé väzníky naraz zodvihnuté pomocou mobilných žeriavov a uložené na hlavy stĺpov (obr. 12).

Videokocka, reklamný pás a vzduchotechnické zariadenia sú zavesené resp. uložené na nosné prvky strešnej konštrukcie.

Zadná časť objektu
V zadnej časti objektu štadióna je postavená nová konštrukcia s nosnou oceľovou kostrou s pôdorysnými rozmermi 10,0 × 86,0 m. V pozdĺžnom smere ide o štvorpodlažný rám.

Rámové priečle kvôli podchodnej výške na úrovniach + 4,6 a 8,6 m sú v strede rozpätia zavesené pomocou ťahadla, ktoré je pripojené na zosilnenú priečlu na úrovni + 13,9 m.

Stĺpy sú z valcovaných I profilov a sú kĺbovo uložené na železobetónovú spodnú stavbu. V priečnej väzbe 14-14 je osová vzdialenosť medziľahlých stĺpov 5,0 m, v krajnej časti s vyložením 8,0 m sú jednotlivé podlažia zavesené na priehradovú konzolu s výškou 3,28 m. Medzi väzbami 14-15 je situované železobetónové jadro (výťahové šachty, sociálne zariadenia, schodisko), ktoré slúži aj na priečne stuženie týchto väzieb. Nosný podklad podláh vo všetkých častiach objektu tvorí železobetónová doska na trapézových plechoch.

TRÉNINGOVÁ HALA
Tréningová hala má pôdorysné rozmery 79,70 × 72,0 m. Pod celou tréningovou halou sa nachádzajú dvojpodlažné garáže. Stĺpy oceľovej nosnej konštrukcie tréningovej haly sú kĺbovo uložené na železobetónovú konštrukciu garáží. Ide o jednopodlažný trojpoľový objekt v priečnom smere vystužený rámom typu Vierendeel. Rozpätia priečnej väzby sú 4,0 + 40,0 + 35,7 m, väzníky sú priehradové, stĺpy sú z valcovaných I profilov (obr. 13). Vzájomná osová vzdialenosť hlavných väzieb je 8,0 m.

KONŠTRUKCIA FASÁDY
Fasáda je pripojená na hlavnú nosnú konštrukciu pomocou sekundárnej konštrukcie. Esteticky významná fasáda vo vstupnej, čelnej časti a bočná fasáda sú predsadené pred hlavnú konštrukciu. Veľkorozmerové sklenené tabule sú uložené na hliníkové profily. V konečnom štádiu má táto fasáda pripomínať popraskané ľadové kryhy (obr. 14).

ZÁVER
Výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie objektu Zimného štadióna je zväčšenie kapacity hľadiska o 1 740 miest (celková kapacita 9 775 miest), možnosť viacúčelového využitia haly a získanie nových parkovacích miest. Odstránením vnútorných stĺpov z hľadiska a zabudovaním modernej technológie (vetranie, osvetlenie, ozvučenie, informačné zariadenia), sa výrazne zvýšila pohoda používateľov. Vytvorením novodobej fasády bol získaný esteticky pôsobiaci moderný objekt v exponovanej centrálnej časti mesta.

Základné informácie
Miesto stavby MČ Bratislava – Nové Mesto
Stavebník Hlavné mesto SR Bratislava
Zastúpený Generálnym investorom Bratislavy (GIB)
Generálny dodávateľ INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
Spotreba ocele 2 567 t, trapézové plechy 13 250 m2
Doba výstavby máj 2009 – február 2011

Literatúra:
[1] Tesár, A.: Prestrešenie zimného štadióna v Bratislave. Inženýrské stavby, 1959, č. 3
[2] Tesár, A., Agócs, Z., Lapos, J. a kol.: Expertízne posúdenie oceľovej železobetónovej nosnej konštrukcie zimného štadióna v Bratislave. Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava, 1987
[3] Agócs, Z., Lapos, J.: Rekonštrukcia zastrešenia zimného štadióna v Bratislave. Inženýrské stavby 6-1991, s. 208–209
[4] Agócs, Z., Vanko, M. a kol.: Rekonštrukcia Zimného štadióna. Objekt SO 201, 1. časť Zimný štadión O. Nepelu. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP). Oceľová konštrukcia. Technická správa. Bratislava, december 2008
[5] Agócs, Z., Bezák, A., Vanko, M., Bezák, I., Brodniansky, J.: History and future of the Winter stadium in Bratislava. Proceedings of the IASS Symposium2010, Shanghai. Spatial Structures-Permanent and Temporary. November 8-12 2010, Shanghai, China

Designing and Reconstruction of the Ondrej Nepela Ice Stadium in Bratislava
The original reinforced concrete framework of the stadium object with the ground floor dimensions of 70 x 100 m was built in 1943 to 1952. Prior to the planned second reconstruction of the object in 1987, an expert´s opinion of steel and reinforced concrete load bearing structure was prepared [2]. It showed that flat double-joint frames are not suitable for increased  load from insulated roof cover and new technology. Within third reconstruction on May 1, 2009 works started on the reconstruction of the objects according to the design from architectural office Fischer s.r.o. in the modified building the World ice Hockey Championship in April 2011 shall take place. The design of steel structures for the needs of BPD was prepared by Prof. Z. Agócs and Ing. M. Vanko with their teams [4]. The steel structure works documents was made under the participation of the company Ingsteel Ing. Cs. Németh and Ing. J. Litavský. The design if the training hall was prepared by Ing. M. Šefčík.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Priečny rez pôvodnej a upravenej konštrukcie: 1 – pôvodný ŽB skelet 1943 – 1952; 2 – dodatočné prekrytie plochým rámom; 3 – úprava rámu na priehradovú konštrukciuObr. 2 – Demontáž oceľovej konštrukcie zastrešeniaObr. 3 – Odstránenie pôvodnej ŽB konštrukcie zastrešeniaObr. 4 – Schéma konštrukcie vstupnej časti v osi 2-2Obr. 5a – Detail ukončenia V – stĺpaObr. 5b – Detail ukončenia V – stĺpaObr. 5c – Detail ukončenia V – stĺpaObr. 6 – Pohľad na nosnú kostru vstupnej častiObr. 7 – Priečny rez halovou časťou stavbyObr. 8a – Detail uchytenia ťahadla na konci väzníka a uloženie väzníka na stĺpObr. 8b – Detail uchytenia ťahadla na konci väzníka a uloženie väzníka na stĺpObr. 9a – Priehradový rúrkový väzník. Nedelený a delený vnútorný styčník rúr diagonál väzníkaObr. 9b – Priehradový rúrkový väzník. Nedelený a delený vnútorný styčník rúr diagonál väzníkaObr. 9c – Priehradový rúrkový väzník. Nedelený a delený vnútorný styčník rúr diagonál väzníkaObr. 10 – Pozdĺžne stužidlo v rovine hlavných stĺpovObr. 11 –- Strešná konštrukcia haly s zavesenými technologickými lávkamiObr. 12a – Montáž priehradových väzníkov dĺžky 86 mObr. 12b – Montáž priehradových väzníkov dĺžky 86 mObr. 13 – Priečny rez tréningovou halouObr. 14 – Čelná a časť bočnej fasády štadióna

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (280x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Systém včasného varování proti přetížení střešní konstrukce hal klimatickým zatíženímSystém včasného varování proti přetížení střešní konstrukce hal klimatickým zatížením (65x)
Ne každou zimu napadne během krátké doby velké množství sněhu, jako tomu bylo v zimě 2005/2006, anebo jako tomu bylo v n...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice