KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích

Projekt obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích

Publikováno: 6.5.2011
Rubrika: Projektování

Následující článek popisuje využití programu Advance Concrete při projektu velkého obchodního centra ve firmě STATIKA , Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, která je vybavena několika licencemi programu od firmy AB Studio. AB Studio je největší partner Autodesku pro oblast AEC a jako jediný v Č R má status „Gold Partner“. Navíc je vývojářem produktů Advance a CADKON . Produkt Advance Concrete konkrétně, je nadstavba AutoCADu určená pro statické kanceláře. S její pomocí lze snadno a rychle vytvářet výkresy tvaru a výztuže.

V nedávné době naše kancelář připravovala konstrukční část projektu novostavby obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích. Zde bych se rád podělil o zkušenosti s využívání software pro zpracování takto rozsáhlého a náročného projektu.

Navržené obchodní centrum se nachází v centru Českých Budějovic. Ohraničuje jej Lannova třída, ulice Štítného a Rudolfovská. Hlavní část objektu je ve vnitřním bloku, v uvedených ulicích dochází k demolici několika stávajících objektů a výstavbě nových do takto vzniklých proluk. Z uvedeného vyplývá, že objekt se přizpůsobuje stávajícím objektům a hranicím pozemků a je tudíž nepravidelného půdorysu.

Z důvodu členění je objekt rozdělen na části A-L, kde části A, G, J a K tvoří objekty v prolukách a objekty F2 a L představují rekonstrukce stávajících objektů. Zbylé objekty jsou uvnitř vnitrobloku, kde části C a D jsou půdorysně nejrozsáhlejší.

Výškově má objekt šest podlaží. Hlavní objekty mají 1. podzemní podlaží určené především pro zásobování, technologie a komerční prostory, 1. a 2. nadzemní podlaží je určeno pro komerční využití, 3. a 4. nadzemní podlaží pro parkování, stejně tak střecha (5. nadzemní podlaží).

Nosný systém všech objektů je železobetonový. Objekty v prolukách jsou převážně železobetonové monolitické. Objekty ve vnitřním prostoru, kde je pravidelnější modulový systém, jsou částečně prefabrikované, s využitím prefabrikace pro sloupy, kónické hlavice, průvlakové a běžné filigrány, s následným zmonolitněním stropních desek. Obvodové a vnitřní stěny jsou železobetonové monolitické. Založení objektu je kombinací pilotového založení v místech soustředěného zatížení od svislých konstrukcí a masivní základové desky. V lokalitě je vysoká hladina podzemní vody, proto je celý prostor podsklepené části zajištěn pažením systémem převrtávaných stěn.

Architektonická kancelář, stejně jako naše kancelář a většina profesí připravovala projektovou dokumentaci digitálně pomocí produktů firmy Autodesk, převážně v AutoCADu. Naše kancelář se zabývá především železobetonovými konstrukcemi, pro jejichž vyztužování dlouhodobě využíváme program CADKON-RCD od firmy AB Studio. Po několika menších projektech jsme na tomto projektu obchodního centra poprvé ve větším měřítku využili pro nás nový program Advance Concrete od firmy AB Studio. Důvodem byly komplikované tvary železobetonových konstrukcí objektu, množství změn v průběhu projektu a potřeba jejich rychlého zapracování do výkresů tvarů a získání návazností do dalších prvků.

Ze stavebních podkladů jsme pomocí externích referencí poměrně rychle nakreslili prostorový model, do kterého se poté vložily prostupy, okna a dveře. Objekt C a D byly na toto modelování nejsložitější, protože zde bylo hned několik výškových úrovní, ale díky Advance Concrete, kde se jednoduše vygeneruje potřebný řez, pohled nebo izomerie, se dalo předejít případným chybám. Některé objekty měly obdobný půdorys ve všech patrech, proto se zde využilo funkce „kopie prvků aktuálního podlaží“. Tento příkaz zkopíroval vybrané prvky do jakéhokoliv podlaží, kde se automaticky upravily podle konstrukční výšky patra. Tam se s nimi poté dál pracovalo.

Modelování jako takové není v tomto programu složité. Na začátku se zadá konstrukční výška podlaží, ke které se vztahují veškeré výšky prvků. Tvary sloupů, stěn, průvlaků nebo desek se zadají z předem připravené knihovny. Pokud zde určitý tvar není, dá se do knihovny přidat, stejně tak i atypický rozměr oken nebo dveří.

Modelování schodiště není již tak jednoduché. Jednotlivá ramena se dají zadat pomocí knihovny. Zde je ale více parametrů, které se musí vyplnit, jako je např. výška a šířka stupně, detail horního a spodního stupně, tloušťka desky … Tyto parametry bohužel nelze dál upravovat, proto když potřebujeme nějaký rozměr změnit, musíme namodelovat nové rameno. Na tuto akci jsme měli všechny ramena prefabrikovaná, ukládaná na monolitickou podestu či stropní desku. Proto jsme si ve stavebním řezu rozkreslili jednotlivá ramena a poté je vložili do knihovny prvků. Dál se s nimi pracovalo jako s jakýmkoliv prvkem. Pokud bylo třeba nějaké rameno upravit, vyměnil se pouze daný tvar v knihovně.

Zdlouhavé je zde pouze modelování atypických prvků, jako byly v našem případě např. kónické hlavice. Pokud není 3D prvek předem zadán v knihovně, musí se nejprve namodelovat pomocí 3D těles a až poté převést na prvek Advance Concrete. Kónická hlavice v tomto projektu byla namodelována sloučením jehlanu a kvádru. Pokud ale byla hlavice u eskalátoru nebo jiného prostupu, musela se vytvořit jiná hlavice, která se předem ořízla a až poté převedla na prvek. Tyto prvky se bohužel nechovají jako jiné namodelované v Advance Concrete. Jejich poloha se musí výškově přesně umístit pomocí 3D pohledů, nedá se pouze v tabulce zadat umístění od horní desky. Pokud jsme chtěli nějaký 3D prvek zkopírovat, muselo se dát pozor na to, aby se nezměnila jeho výšková poloha. U projektu v tak velkém rozsahu jako je Černý Pelikán byla tato vlastnost 3D prvků bohužel komplikací. Podle našeho názoru je to jistě záležitost, které by se měly věnovat další verze programu.

Po namodelování všech objektů jsme začali vytvářet výkresy. Advance Concrete nabízí dva způsoby vykreslení půdorysů. Jeden způsob je, že se vytvoří „pohled shora“, kde se zadá výška a umístění řezu a dále se s ním pracuje ve 2D. My jsme si vybrali druhý způsob, který má pro naše betonové konstrukce lepší vykreslení. Zde se půdorys stále chová jako 3D model, proto se zde dá cokoliv upravovat, aniž by se přecházelo do modelu. V průběhu popisování jsme narazili na problém u sklopených řezů, kde se nám zobrazovaly jak jména řezů, tak osy namodelované v tomto programu. U tohoto půdorysu je totiž vypnuta možnost generovat řez na místě a proto se automaticky uvažuje, že řez musí být popsán, aby bylo zřejmé, kterým prvkem je veden. K vyřešení těchto problémů jsme využili HelpDesk – online technickou podporu od AB Studia.

Kóty či popisy, které se vytvoří stylem v Advance Concrete, mají tu vlastnost, že se u nich dá kdykoliv změnit měřítko vykreslování. Názvy se automaticky převezmou z prvku. Jejich styl se dá opět vybrat z několika možností z knihovny, nebo se dá vytvořit nový.

Velkou výhodou Advance Concrete a hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k jeho použití na tomto projektu je, že po namodelování objektu se automaticky vykreslí všechny prvky, jako jsou např. sloupy, stěny, průvlaky … Během generování jednotlivých prvků se v tabulce zadávají hladiny, viditelnost navazujících prvků a jiné parametry. Tyto vlastnosti stačí zadat pouze u prvního prvku, u ostatních se pak drží. Takto vykreslené tvary je nutné pouze okótovat a popsat. V Advance Concrete lze jednotlivé prvky i vyztužovat, přičemž zůstává propojení všech prvků s modelem. Pokud se tedy cokoliv změní, dané výkresy se automaticky označí a tím nás upozorní, že je třeba výkres aktualizovat, popř. upravit výztuž. My jsme si jednotlivé výkresy tvaru převedli do prostředí Cadkonu RCD, kde jsme je následně vyztužili.

Dalším přínosem v rámci celkového zpracování projektu byly výkazy výměr betonových konstrukcí. Poklady pro zpracování výkazů výměr obvykle představují jen výkresy. Zde jsme využili možnost připravit tabulky pro jednotlivé prvky konstrukce, což značně urychlilo zpracování těchto výkazů a odevzdání této části projektu.

Závěr
Naše úvodní rozvaha nad způsobem využití jednotlivých grafických programů pro zpracování konstrukční části projektu obchodního centra Černý Pelikán se ukázala jako správná. Program Advance Concrete potvrdil možnost využití u takto rozsáhlého a členitého projektu. Výstupem pro nás byly nejen výkresy tvaru a skladby jednotlivých podlaží, výkresy tvaru jednotlivých konstrukčních prvků pro následné vyztužování, ale i specifikace betonových prvků a bednění pro výkazy výměr. Na ty pak logicky navázaly výkresy výztuže.

Project of the Shopping Centre Černý Pelikán in České Budějovice
The article describes the use of programme Advance Concrete when designing a big shopping centre in the company STATIKA, Jihočeská stavebně konstrukční kancelář, which is equipped with several licenses of the programme from the company AB Studio. AB Studio is the biggest partner of Autodesk in the area of AEC and as the only one in the Czech Republic is has the „Gold Partner“ status. Moreover it is the developer of products Advance and CADKON. The product Advance Concrete specifically is an extension to AutoCAD designated for Statics offices. With its help it is easy and fast to created drawings of shape and reinforcement.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace vstupu do obchodního centra z Lannovy třídy. (Zdroj www.cernypelikan.cz)Celkový pohled na sekce B, C a DPodélný řez sekcemi C a DPříčný řez sekcemi B, C a DPůdorys 1. NP

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (305x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Numerický model Z vaznic za požáruNumerický model Z vaznic za požáru (107x)
Při návrhu ocelových za studena tvarovaných prvků v konstrukci je často důležité zohlednit jejich únosnost při požáru. P...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (60x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice