KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I–IV

Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I–IV

Publikováno: 29.3.2010
Rubrika: Zajímavosti

Ocelová oblouková konstrukce byla postavena v letech 1901–1909 na základě návrhu architekta Josefa Fanty. Potřeba celkové  rekonstrukce haly byla avizována již při vytváření stavebního programu pro II. etapu stavby Modernizace západní části Praha hlavní  nádraží, neboť se stále více prokazovalo, že rekonstrukce provedená počátkem 90. let minulého století byla provedena v nedostatečném rozsahu, což ještě podtrhovala prakticky neexistující údržba této haly. Docházelo k znehodnocování konstrukce zejména zatékáním dešťových vod střešním pláštěm i nefunkčním odvodňovacím systémem. Rovněž tak provedené stavební práce v rámci modernizace této železniční stanice a současně probíhající rekonstrukce Fantovy budovy a odjezdové haly vyvolaly potřebu halu zhodnotit i z estetického hlediska.

Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I–IV

KONCEPCE ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží, pohledově se uplatňuje však i v kontextu své okolní zástavby. Tato ocelová oblouková dvojlodní hala je také nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Základní myšlenkou řešení je vytvoření moderní jednotné architektonické koncepce, která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému areálu pražského hlavního nádraží, tedy původních i nových staveb. V tomto duchu bylo rovněž navrženo výsledné architektonické řešení a z něho vyplývající rozsah rekonstrukce této ojedinělé nádražní stavby.

Z architektonického hlediska návrh rekonstrukce obloukové haly předpokládá obnovu protikorozní ochrany konstrukce a její opatření novým nátěrem metalickou barvou v šedém odstínu DB 701 (ekvivalent RAL 7036 platinová šedá). Tento barevný odstín je dnes standardně používán pro nátěry historických i nových ocelových konstrukcí v zahraničí, především v síti německých drah (DB), ale také v Rakousku, Nizozemí a Francii. Stávající zasklení esteticky i bezpečnostně nevyhovujícím drátosklem bude nahrazeno u světlíků i bočních stěn haly čirým bezbarvým bezpečnostním sklem. Zasklení bude provedeno do repasovaných zasklívacích profilů.

Prostor čelních oblouků haly mezi spodní a horní pásnicí obloukového příhradového vazníku je dnes vyplněn vlnitým plechem. Toto řešení vede k zatékání srážkové vody do prostoru konstrukce a zvýšené korozi ocelových prutů. Návrh proto předpokládá nahrazení vlnitého plechu bezpečnostním sklem v lehce šedém tónování, předsazeným před rovinu konstrukce směrem do interiéru haly. V pohledu zvenku tak bude podpořeno vnímání historické příhradové konstrukce. V pohledu zevnitř je kontrast mezi plnou plochou zastřešení a vnějším prostředím natolik velký, že navržené sklo bude vizuálně potlačeno.

Původní zastřešení plných částí haly vlnitým plechem zůstane zachováno, event. nahrazeno novým vlnitým plechem. Vnitřní plocha bude opatřena nátěrem v bílé barvě tak, aby vynikla historická ocelová konstrukce. Tyto plochy jsou zároveň využity jako odrazné plochy pro celkové prostorové nasvětlení haly. Stávající pasířské prvky, umístěné na průčelí ocelové haly, stejně jako původní secesní detaily zábradlí budou repasovány a chybějící díly doplněny podle stávajících konstrukcí. Na celé konstrukci haly i přístřešku budou provedena přiměřená opatření proti zalétání a hnízdění ptactva.

KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Technické kritérium, jak už bylo řečeno, vzniklo mimo jiné s nutností obnovy funkce odvodnění objektu. Při přípravě stavby Modernizace západní části žst. Praha hl. n., 2. část, nást. I–IV vyplynuly při provádění revize stávající konstrukce postupně další požadavky na rekonstrukci vyvolávající do konstrukce zásah většího rozsahu. Rozsah navržených prací v rámci stavby modernizace byl omezen kvůli nákladům pouze na zamezení zatékání do haly. Proto byly provedeny pouze tyto výkony: nátěr paty sloupů a zasklení kolem paty sloupů haly s podsvětlením zářivkovými svítidly, osazeny nové dešťové svody s provizorním řešením uchycení pevného bodu na konstrukci haly.

Na jižní straně haly byl osazen nový prosvětlený nápis Praha hlavní nádraží na místo původního, technicky nevyhovujícího nápisu. Došlo tak pouze k odstranění havarijního stavu příslušenství nikoliv k účelné obnově či rekonstrukci této památkově chráněné unikátní historické konstrukce, která i po dokončení modernizace plní svůj původní účel – ochranu cestujících před povětrnostními vlivy.

S ohledem na okleštění původního stavebního programu pro halu pouze na provizorní a přechodné řešení naplněné v průběhu stavby modernizace a s ohledem na téměř havarijní stav a v zanedbatelném rozsahu prováděnou údržbu, ale také stáří konstrukce bude v rámci nově připravovaného záměru provedena celková rekonstrukce dle dále popsaných bodů.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Na celé nosné konstrukci bude provedena nová protikorozní ochrana (PKO). Budou vyměněny zkorodované pruty pod protékajícími žlaby a svody. Kloubové uložení bude řádně prohlédnuto a provedena údržba a obnovení funkce kloubů, jejich promazání a konzervace. Vzhledem ke změně výškové úrovně nástupišť jsou nyní klouby zapuštěné v zakrytých otvorech a řešení je součástí nástupišť. Budou opraveny vyboulené stěny sloupů v místě dodatečných oslabení. V rámci přípravy dokumentace bude ověřena svařitelnost materiálu.

KONTROLA A OPRAVA ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJŮ
V průběhu realizace budou kontrolovány všechny přípoje a styky a důsledně opravovány. Půjde zejména o doplnění chybějících, či nahrazení poškozených nýtů. Veškeré přípoje budou výhradně nýtované. Konstrukce odkryté snesením střešního pláště budou prohlédnuty a opraveny. Bude provedena výměna prutů pod svislými svody odvodnění.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
V rámci přípravných prací je uvažováno s rekonstrukcí posuvných lávek, které byly zřízeny a používány při předchozí rekonstrukci v počátku devadesátých let. Rozsah opravy bude stanoven na základě revize. Pojízdné lávky musí být doplněny o prvky pro zajištění bezpečné práce. Dále budou provedeny činnosti pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách a zabezpečení haly před pádem předmětů na nástupiště a do kolejiště. Pod konstrukcí haly bude na lanech zavěšena síť, která musí být v obou směrech vyztužena. Pro revizi pojízdných lávek a případně i instalaci sítí může být použita kolejová zdvihací plošina. Konkrétní opatření budou navržena, až bude znám rozsah možných výluk.

ODVODNĚNÍ HALY
Obnova funkce systému odvodnění, výpočty, detaily a klempířské práce byly prováděny již v rámci modernizace. Tyto práce však byly v části prováděny s omezenými možnostmi zásahu do navazujících částí konstrukce haly. V plášti žlabů byla patrná koroze, v rámci modernizace bylo provedeno měření tloušťky základního materiálu. V místech s tloušťkou materiálu menší než 5 mm a v místech s vizuálně patrným po škozením, byly navrženy lokální opravy (týká se zejména spodního žlabu u Fantovy budovy). Tyto opravy byly navrženy již s výhledem připravované kompletní rekonstrukce ocelové konstrukce haly a byly prováděny s životností na 5–10 let. Vzhledem ke stavu žlabů se předpokládá kompletní výměna spodního podžlabového nosníku u Fantovy budovy. U ostatních žlabů byla provedena oprava a obnova PKO v takovém rozsahu, že se uvažuje pouze s lokálními opravami.

NOVÝ ŽLAB POD SEVERNÍ ŠTÍTOVOU LÁVKOU
Protože nové přístřešky nástupišť na severní straně nelze na rozdíl od stávajících zatáhnout pod severní čelo, vznikla potřeba zabránit stékání vody po štítové fasádě haly na nástupiště a cestující. Z tohoto důvodu bude na podlaze revizní příčné lávky umístěn žlab, kterým bude voda svedena do svodů u krajních sloupů haly a dále do kanalizace.

PODLAHY PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH LÁVEK
Původní dřevěné podlahy lávek byly ve velmi nevyhovujícím stavu. Podlahy stávajících lávek byly v rámci modernizace nahrazeny novými podlahami z kompozitních pororoštů. Na příčných lávkách u severního a jižního čela jsou podlahy lávek z plechu s výstupky. Tyto podlahy budou demontovány a nahrazeny novými podlahami z kompozitních materiálů. Podlahy vnějších čelních lávek budou jako podélné lávky z kompozitních pororoštů, podlahy vnitřních štítových lávek budou plné kompozitní. Nové podlahy budou navrženy z kompozitních materiálů. Podlahy musí umožnit přenos zatížení 200 kg/m2 . Na podélných lávkách je navržen pororošt o velikosti ok 30 × 30 × 30 mm. Na příčných vnitřních i vnějších lávkách potom plná kompozitní podlaha.

NOVÉ KONSTRUKCE PŘÍČNÝCH LÁVEK MEZI SVĚTLÍKY
V současné době existuje jediný příčný přechod přes oblouky hal. Nově jsou navrženy další dva přechody, které jsou umístěny nad existujícími přístupovými žebříky. Podlahy jsou z kompozitních pororoštů. Součástí příčných přechodů jsou nové konstrukce pro schodiště v částech oblouků pod světlíky. Tyto konstrukce budou navrženy z kompozitních nosníků. Pro kotvení a montážní styky bude použit nerezový spojovací materiál.

NOSNÉ KONSTRUKCE LÁVEK
Po demontáži podlah lávek budou všechny odkryté konstrukce lávek důkladně prohlédnuty a opraveny. Vzhledem k dobrému stavu konstrukcí lávek se bude jednat o výjimečné opravy. V případě provádění některých předpokládaných prací (nový střešní plášť, prosklení bočních panelů) je potřeba konstrukce lávek demontovat a po obnově PKO a provedení předcházejících činností je osadit zpět. Součástí opravy jsou i přístupové žebříky ke štítovým lávkám. Veškeré nosné i podružné konstrukce lávek budou mechanicky očištěny na kovový povrch a bude provedena nová PKO.

ZÁBRADLÍ LÁVEK
Zábradlí spodních podélných lávek a zábradlí příčných vnějších i vnitřních lávek je původní s ozdobnými prvky. Několik dílů zábradlí zcela chybí a u některých dílů chybí některé části. Chybějící díly zábradlí je potřeba vyrobit podle zaměření na místě a doplnit. Zábradlí podélných lávek pod světlíky tvoří jednomadlové úhelníkové zábradlí. Na zábradlí jsou instalovány rozvodnice pro reflektory umístěné v čelech světlíků. U všech dílů zábradlí bude provedena nová PKO.

NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ SVĚTLÍKŮ
Stávající prosklení světlíků z drátoskel tl. 5–7 mm bude kompletně odstraněno. Nejprve budou odstraněny krycí lišty, poté budou rozebírány jednotlivé skleněné výplně a odstraněny podkladní provazce. Nosné konstrukce a rámy světlíků budou mechanicky očištěny na kovový povrch a bude provedena nová PKO. Na prosklení budou použita nová vrstvená polokalená bezpečnostní skla. Skleněné tabule budou uloženy v pryžových U profi lech, lemovací lišty a uchycení bude provedeno dle stávajícího řešení. Lemovací lišty budou vyrobeny z nerezového plechu tloušťky 0,8 mm. Spáry budou utěsněny silikonem. V rámci modernizace byla vyměněna pouze některá prasklá skla.

SNESENÍ KONSTRUKCÍ SPODNÍCH PODÉLNÝCH LÁVEK
Před demontáží bočních panelů musí být sneseny konstrukce spodních podélných lávek. Po odstranění podlah musí být nejprve odstraněno zábradlí lávek. Budou odvrtány nýty připojující nosné konzoly a rozebírány nosné konstrukce lávek. Veškeré konstrukce budou před rozebráním pečlivě označeny a zdokumentovány. Poté budou demontovány a v prostorách zhotovitele proběhne očištění konstrukcí od předešlých vrstev nátěrů a nanesena nová PKO. Po obnově a novém osazení bočních panelů budou konstrukce lávek podle dokumentace navráceny na svá místa.

BOČNÍ PROSKLENÉ STĚNY
Stávající ocelové rámy budou zrepasovány, přeskleny a znovu osazeny. Po demontáži lávek budou odmontovány prosklené rámy a pomocí jeřábu sneseny a naloženy na nákladní automobil. V prostorách zhotovitele budou panely rozebrány, a bude obnovena PKO. Rámy budou přeskleny novým dvouvrstvým sklem s folií. Rámy je nutno označit a osadit do původní polohy.

ČELA HALY
Čelní panely budou přeskleny stejným typem skla a stejným způsobem jako boční panely. Stávající výplň mezi oblouky horního a dolního pasu z vlnitých plechů bude nahrazena skleněnou výplní z bezpečnostního polokaleného skla.

NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Stávající vlnitý plech zastřešení bude demontován po částech rozebrán a nahrazen novým vlnitým případně trapézovým plechem. Před zahájením prací na střešním plášti musí být sneseny lávky pod světlíky a budou zajištěny přístupy a bezpečnost práce.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Protikorozní ochrana bude provedena na nosné konstrukci i na podružných konstrukcích ve stejném rozsahu. Odstranění starých nátěrů a korozních produktů bude prováděno mechanicky, zejména kvůli omezení prašnosti a stékající abrazivní směsi. Tryskání je v případě použití u členěných prutů méně efektivní a neekonomické. Povrchy budou očištěny na kovový povrch. Intaktní nátěry mohou být na základě rozhodnutí investora ponechány.

Z povrchu všech konstrukcí musí být odstraněny veškeré nečistoty, soli, korozní produkty, produkty povětrnostního stárnutí, nepřilnavé nátěry a mastnoty. Nepřilnavé vrstvy nátěrů budou odstraněny a očištěny až na kovový povrch. Plochy poškozené korozí budou také očištěny až na kovový povrch. Intaktní vrstvy nátěrů mohou být ponechány pouze za předpokladu, že bude ověřena vzájemná slučitelnost s nově navrženým nátěrovým systémem.

Povrchy budou v souladu s ČSN ISO 8501-2 připraveny na stupeň P St3. Nátěrový systém bude navržen pro stupeň korozní agresivity C4 (dle ČSN EN ISO 12944-2). Základní nátěr bude proveden z nátěrové hmoty s obsahem zinkového prachu. Uvnitř sloupů je uvažováno se zabetonováním. Bude tak vytvořeno dále nekorodující alkalické prostředí. Barevné řešení je součástí architektonického návrhu. Nosná konstrukce bude opatřena vrchním nátěrem v odstínu DB 703. Ostatní ocelové konstrukce budou v odstínu DB 701.
 

ZÁVĚR
Ocelová konstrukce haly je jednou z nejvýraznějších dominant pražského hlavního nádraží. Doufejme, že budou nalezeny finanční prostředky na její celkovou rekonstrukci, aby opět důstojně vítala návštěvníky Prahy.

Prague Main Railway Station – reconstruction of the roofing of platforms I–IV
The requirement for complete reconstruction of the hall was announced already during preparation of construction programme for II. stage of construction: Modernization of western part Prague main station, since it had become more obvious that reconstruction carried out at the beginning of 90’s of the last century was not sufficient, further emphasized by the virtual absence of the hall maintenance. There had been gradual depreciation of structures, in particular caused by leakage of rainwater through the roof deck and non-functioning drainage system. At the same time, executed construction works within modernization of this railway station and simultaneous reconstruction of Fantova building and departure hall led to a necessary assessment of the hall from the aesthetic standpoint. The article describes individual stages of modernization and reconstruction, including the replacement of individual elements and anti-corrosion protection of the existing ones.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I–IV

Tryskání
Pro aplikaci povrchové úpravy tryskáním je nejlepší aplikaci jedinečné řešení, které nabízí naše společnost. Máme celosvětovou zkušenost, bohužel v ČR se dává stále předn...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 14.2.2015 12:36vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Celkový pohled na nádraží (foto: kolektiv autorů článku)Pohled do haly nádraží. (foto: kolektiv autorů článku)Dešťový svod – detail. (foto: kolektiv autorů článku)Zkorodovaný žlab. (foto: kolektiv autorů článku)Koroze podžlabového nosníku. (foto: kolektiv autorů článku)Detail zábradlí – dilatace. (foto: kolektiv autorů článku)Přístřešek nad prvním nástupištěm. (foto: kolektiv autorů článku)Pohled na světlíky. (foto: kolektiv autorů článku)Střední kloub. (foto: kolektiv autorů článku)Opravený podžlabový nosník. (foto: kolektiv autorů článku)Znak v průčelí. (foto: kolektiv autorů článku)Opravená kloubová patka. (foto: kolektiv autorů článku)Zkorodovaná patka – nevyhovující stav. (foto: kolektiv autorů článku)Zkorodovaná patka. (foto: kolektiv autorů článku)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (241x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Zaměření jeřábových drah (64x)
Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy. Tolera...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice