KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Požadavky na stavební výrobky a konstrukce 2 – Podklady pro certifikaci a stavební řízení

Požadavky na stavební výrobky a konstrukce 2 – Podklady pro certifikaci a stavební řízení

Publikováno: 17.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:32
Rubrika: Zajímavosti

Přinášíme Vám pokračování materiálu o požadavcích na stavební výrobky a konstrukce. Ti, kteří se s materiálem setkávají poprvé, najdou jeho úvodní díl v prvním vydání letošních Konstrukcí nebo na webových stránkách.

Právní předpisy

Uvádění výrobků na trh

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – účinnost od 1. 9. 1997

Změny zákona č. 22/1997 Sb.:

Zákon č. 71/2000 Sb. – účinnost od 3. 4. 2000 (mění zákon)
Zákon č. 102/2001 Sb. – účinnost od 1. 7. 2001 (vypouští § 8 )
Zákon č. 205/2002 Sb. – účinnost od 1. 10. 2002 (mění a doplňuje) některá ustanovení od vstupu do EU
Zákon č. 226/2003 Sb. – účinnost od 31. 7. 2003 (mění) některá ustanovení od vstupu do EU
Zákon č. 277/2003 Sb. – účinnost od vstupu do EU
Zákon č. 186/2006 Sb. – účinnost od 1. 1. 2007 (změna v souvislosti se stavebním zákonem)
Zákon č. 229/2006 Sb. – účinnost od 29. 5. 2006 (změna v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele)

Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb.:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č. 251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb. s účinností od 21. 4. 2004 (vztahuje se na výrobky v harmonizované oblasti).
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb.
Stavební výrobek musí být posouzen z hlediska všech nařízení vlády, která se na něj vztahují. Na mnohé stavební výrobky se zároveň vztahují i další nařízení vlády.

Základní pojmy zákona

 • Výrobek – jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.
 • Výrobcem je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených NV též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem.
 • Dovozce – ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu EU nebo uvedení na trh zprostředkuje.
 • Zplnomocněný zástupce – osoba usazená v členském státě EU, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce podle zákona.
 • Distributor – ten, kdo po uvedení výrobku na trh provádí v dodavatelském řetězci následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (např. doveze výrobek z členského státu EU – dříve dovozce).
 • Technický požadavek na výrobek je technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku.

§ 13 b) zákona č. 22/1997 Sb.:
Pokud nařízení vlády stanoví podle § 12 a 13 požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá:

a) technickým předpisům, které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,

b) technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,

c) mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo

d) tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku, pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

Podle výše uvedeného, výrobkům nesmí být bráněno v umístění na trhu ČR. Pokud však mají být zabudovány do staveb v ČR, je nutno doložit, že splňují požadavky kladené na výrobky určené k zabudování do staveb v ČR obvyklé, tzn., že zaručují míru ochrany oprávněného zájmu.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Postupy posouzení shody podle NV č. 163/2002 Sb.
§ 5 Certifikace (AO certifikát)
§ 6 Posouzení systému řízení výroby (AO certifikát)
§ 7 Ověření shody (AO protokol)
§ 8 Posouzení shody výrobcem (V/D doklad o zkouškách)
§ 9 Posouzení shody při kusové výrobě (V doklad o posouzení)

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny:
a) harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami, přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu (harm. normy jsou normy výrobkové, obsahují přílohu ZA),
b) evropskými technickými schváleními (ETA), nebo
c) určenými normami, vztahujícími se k tomuto nařízení (nepředpokládá se, teoretický případ).

Zabudování výrobků do staveb
Využívání stavebních výrobků přímo ve stavbách podléhá požadavkům národních stavebních předpisů (tj. závazných předpisů pro stavby), které v Evropě zatím nepodléhají unifikaci. To znamená, že pro použití výrobku na stavbě /zabudování do stavby nestačí, aby splňoval jen technické požadavky na stavební výrobky, ale musí odpovídat také národním stavebním předpisům pro druh stavby, na které bude použit. Vhodností k použití se rozumí, že výrobek vykazuje takové charakteristiky, aby stavby, ve kterých bude zabudován, sestaven, aplikován nebo instalován, mohly, budou-li řádně navrženy a provedeny, splňovat základní požadavky směrnice o stavebních výrobcích (čl. 2 odst. 1 směrnice, příloha č. 1 nařízení vlády č. 163, § 47 stavebního zákona).

Zákon č. 50/1976 Sb. – Stavební zákon
Od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon – zákon č. 183/2006, zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Základní požadavek stanoví § 47 takto: Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na:

 • mechanickou pevnost a stabilitu,
 • požární bezpečnost,
 • hygienu,
 • ochranu zdraví a životního prostředí,
 • bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace),
 • ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Ve stavebním řízení nejde jen o předepsané značení výrobku, ale o dokladování deklarovaných vlastností výrobku, což může být provedeno předložením např.:

 • zkušebního protokolu,
 • protokolu o klasifikaci,
 • protokolu o certifikaci,
 • příp. dalšími věrohodnými dokumenty.

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích na výstavbu
Zásady vyhlášky lze shrnout do těchto bodů: . .

 • normová hodnota je konkrétní technický požadavek, obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků,
 • stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky,
 • stavba musí splňovat základní požadavky i při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence,
 • stavebními úpravami nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti stavby, snížení bezpečnosti osob ani ke ztížení požárního zásahu,
 • stavba se musí dělit do požárních úseků, přesahuje-li její velikost mezní rozměry požárního úseku dané normovými hodnotami nebo jsou-li ve stavbě prostory, které musí tvořit samostatné požární úseky (například chráněné únikové cesty),
 • pro stavební konstrukce se použijí pouze hmoty, které odpovídají normovým hodnotám, stavební konstrukce musí vykazovat požární odolnost danou normovými hodnotami.

Postupy posuzování shody
Postupy prokazování shody jsou definované

 • obecně v zák. č. 22/1997 Sb./§ 12, odst. 4,
 • konkrétně v jednotlivých nařízeních vlády.

Těmito postupy se:

 • ověřuje shoda vlastností výrobku se základními požadavky,
 • stanoví způsob, rozsah a obsah dokumentace, která musí být shromážděna při posouzení shody,
 • stanoví rozsah a forma prohlášení o shodě,
 • stanoví rozsah a forma označování výrobku ve vazbě na posouzení shody,

Certifikace je postup, kterým třetí strana poskytuje písemné ujištění, že výrobek je ve shodě se specifikovanými požadavky (třetí strana – osoba nebo orgán uznávaný jako nezávislý na stranách zainteresovaných v daném problému, první strana – dodavatel, druhá strana – odběratel, podle ČSN EN 45 020/12.9).

Technická dokumentace
Účelem technické dokumentace je poskytnout informace o návrhu výrobku, výrobě a funkci výrobku. Výrobce musí vypracovat technickou dokumentaci, obsahující informace, jimiž se prokazuje shoda výrobku se základními požadavky. Míra podrobnosti technické dokumentace závisí na povaze výrobku a na tom, co je z technického hlediska nezbytné pro prokázání shody výrobku se základními požadavky. Rozsah a obsah technické dokumentace stanoví příslušné nařízení vlády.

Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje:
a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posouzení shody před uvedením výrobku na trh,

d) projektové a výrobní výkresy výrobku, případně jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek, zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly před posuzováním shody vydány.

Doklady o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. vydané AO

 • Stavební technické osvědčení (STO),
 • protokol o certifikaci,
 • certifikát,
 • protokol o posouzení systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků protokol o posouzení řádné kontroly výrobků dovozcem/žadatelem.

Databázový systém protokolů o klasifikaci
Systém zveřejňování výsledků klasifikačních protokolů v souladu s ČSN EN řady 13 501 má za cíl přispívat k lepší orientaci odborné veřejnosti, investorů a pracovníků státní správy při jejich rozhodování a vyloučit uplatňování na trhu těch výrobků, které nemají klasifikaci dle platných předpisů. Databázový systém provozuje Pavus na svých internetových stránkách www.pavus.cz v tzv. kategorii „Klasifikace“. Jedná se o informace o dokumentech vystavených pro klasifikaci výrobků z hlediska požárních vlastností.

V evidenci databázové aplikace byly pro jednotlivé sledované výrobky, které příslušné protokoly popisují a zatřiďují, vytvořeny reprezentační typy výrobků s přihlédnutím ke klasifikační a zkušební normě. Pro každý typ jsou definovány specifické technické parametry, umožňující vytřídění dokumentů podle individuálně volených kritérií (viz tabulka 1).

Tabulka 1 – Databáze protokolů o klasifikaci

 sledované konstrukce v databázi

Detailní popisy jednotlivých typů výrobků, resp. jejich technických parametrů, jsou součástí vyhledávacího formuláře databáze.

O každém dokumentu jsou však kromě informací o typu výrobku a jeho technických parametrech evidovány základní informace, které jsou pro všechny kategorie evidovaných dokumentů shodné.

Jedná se o tyto údaje:

 • Číslo dokumentu – obsahuje vlastní číslo dokumentu
 • Název výrobku – obsahuje stručný název výrobku
 • Zkušební normy – obsahuje zkušební předpisy a normy související se zatříděním a vlastnostmi výrobku
 • Doplňující informace – obsahuje drobné doplňující informace o výrobku
 • Datum vydání – obsahuje datum vydání dokumentu
 • Platnost – obsahuje datum, do kdy je dokument platný
 • Vydal – obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila
 • Objednatel – obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala
 • Výrobce – obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká

O objednateli a výrobci jsou v systému ještě evidovány následující údaje:

 • Název
 • Kompletní adresa
 • E-mail
 • Internetová stránka

Technický parametr jako databázová položka může nabývat následujícího typu:

 • výběrový seznam – tento seznam je nadefinován v programu a následně pak do položky konkrétního výrobku může být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu,
 • zaškrtávací pole – je nadefinováno více možných hodnot v programu, přičemž při vlastním vyplňování zadavatel může zadat více hodnot,
 • tabulka – tato položka je definována libovolným počtem sloupců a řádků se zaškrtávacími poli – každý sloupec i řádka má svůj název.

Technické parametry výrobku tvoří po svém nadefinování ve správě programu samostatnou, dynamicky se vytvářející databázi, napojenou na databázi dokumentů.

V zobrazeném formuláři, po vstupu do databázové aplikace, je umožněno nastavení parametrů pro vyhledání příslušného dokumentu.
Údaje „Číslo dokumentu“, „Název výrobku“, „Normy“ a „Doplňující informace“ umožňují vyhledávat i dle neúplných údajů.

Údaje „Datum vydání“ a „Platnost“ umožňují definovat hledání v určitém rozsahu „od – do“, který je umožněn výběrem (kliknutím na šipku v pravé části příslušného pole) z předem nastavitelných hodnot.

Údaje „Vydal“, „Objednatel“ a „Výrobce“ je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé části pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním pořadí) a je možné si při vyhledání pomoci stisknutím počátečního písmene názvu organizace na klávesnici.

Kromě základních údajů dokumentu se v zobrazeném formuláři objeví také pole s názvem „Výrobek typu“. Toto pole umožňuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výběrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé části pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedně.

Po zvolení výrobku se vyhledávací formulář rozšíří o technické parametry vybraného typu.

Rozšířením vyhledávacího formuláře o technické parametry příslušného typu vznikne možnost filtrovat i dle těchto parametrů. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím příslušného pole u jednotlivých parametrů, resp. výběrem z rozbalujícího se seznamu, který se opět objeví po stisknutí šipky v pravé části příslušného pole.

Po vyplnění vyhledávacího formuláře a stisknutí tlačítka „Hledat“ v dolní části formuláře se zobrazí seznam dokumentů odpovídajících výběru. V horní části seznamu jsou uvedena zadaná vyhledávací kritéria.

V horní části obrazovky je volba pro výtisk tohoto seznamu a pod touto volbou je aktivní odkaz na nové hledání. Nové hledání je možné i spustit opětovnou volbou příslušné kategorie dokumentu z menu „Dokumenty“.

Každý řádek zobrazeného seznamu má tři aktivní prvky (odkazy), které jsou označeny výrazným písmem.

Dva aktivní prvky jsou název objednatele a název výrobce. Kliknutím na tento název se zobrazí (v samostatném novém okně) internetové stránky organizace (samozřejmě pouze pokud daná organizace internetové stránky má a zda je společnosti Pavus známá jejich adresa).

Zobrazení je standardně rozděleno do dvou částí:

 • detail dokumentu – základní informace,
 • technické parametry.

Tisk je umožněn jak pro tisk seznamu vyhledávaných dokumentů, tak i pro tisk detailu dokumentu. Tisk se provádí pomocí ikonky tiskárny. Všechny tiskové sestavy jsou upraveny tak, aby se tiskly jen potřebné zobrazené informace (tj. bez menu, grafických symbolů apod.). Záhlaví a zápatí je následně ještě upraveno o další informace o původu a charakteru výpisu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (245x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (62x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice